Grandes Randonees - Dossier 1 + 2 ; de woorden

Beoordeling 3.2
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 710 woorden
  • 10 februari 2009
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 3.2
7 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Dossier 1:

Frans Nederlands

De quoi s’agit-il? Waar gaat het over?
Partout Overal
D’ailleurs trouwens
Protégé Beschermd
Dommage Schade
Interrompu Onderbroken

Noyé Verdronken
assassiné Vermoord
Coup de couteau Messteek
À proximité de In de nabijheid van
Banquette arrière Achterbank
S’emparer de Zich meester maken van
Se plaindre à Zich beklagen bij
Dérobé Ontvreemden
Piqûres (d’abeilles)
(Bijen)steek
Amélioré Verbeterd
Hors de danger Buiten gevaar
À la suite de Ten gevolge van
foudre De bliksem
Eclaté Losgebarsten
Ne pas , non plus Ook niet
Inondées Onder water lopen
Détruite Verwoest

En début de matinée In het begin van de ochtend
Éclaircies opklaringen
Matinales (in de) ochtend
Brume Nevel/mist
Nuageux Bewolkt
Ailleurs elders

Grâce Dankzij
Habitudes Gewoontes
Évitez Vermijden
Saisir Grijpen/pakken
Avis Mening
Ne vous contentez pas de Stel je niet tevreden met
Soyez Wees
Soyez patient Wees geduldig

Le fermier De boer
Pluvieux Regenachtig
La bouchère De slagersvrouw
Coucher avec Naar bed gaan met
L’instituteur De onderwijzer
Laïc Niet godsdienstig
La ménagère De huisvrouw
En revanche Daarentegen
Le facteur De postbode
Tu me manques Ik mis je
Affreux Afschuwelijk
Les bottes en caoutchouc De rubberlaarzen
Fuir Vluchten
La tentation De verleiding
Enterré vif Levend begraven
Fréquenter Omgaan met
Se méfier de Wantrouwen
Ajouter Toevoegen
Rassurer Geruststellen
Par hasard Toevallig
Fidèle Trouw
Sale Smerig
Le mec De vent
Le guichet Het loket
Humide Vochtig
ému Ontroerd
Se distraire Zich vermaken
La caisse De kist, trom
La couture Het naaiwerk
Mouillé Nat
Mince Dun, slank
La séance De bijeenkomst
Souffrir Lijden
Un aveu Een bekentenis
Se déclarer (liefde) verklaren
Tarder Lang uitblijven
L’impatience Het ongeduld
Le cou De hals
Résister Weerstand bieden
étouffer Smoren, onderdrukken
Davantage Meer
Insister Aandringen
Bouleversé Ondersteboven
Le pompier De brandweerman
Désarmer Ontwapenen
Désespéré Wanhopig
La gueule De bek
Il valait mieux Het was beter
Avoir honte Zich schamen
Gonflé Opgeblazen, opgezwollen
Avouer Bekennen
La responsabilité De verantwoordelijkheid
Abandonner verlaten
Interdit Verboden
Veiller Waken
Célibataire Ongetrouwd
Délicieux Verrukkelijk
La pitié Het medelijden
Violant Heftig, hevig
Tromper Bedriegen
La solution De oplossing
La confiance Het vertrouwen

Acquis Gekregen
Mis au point Ontwikkeld, uitgewerkt
Subvention Subsidie
Une telle série Een dergelijke serie
Echoué Mislukken


Dossier 2 ;

Frans Nederlands

Drôle de vélo Gekke fiets
Personne d’autre au monde Niemand anders ter wereld
Pneus Banden
Pourtant Toch, echter

évoluent Veranderen
Atteindre Bereiken
Irremplaçable Onvervangbaar
Croissance Oei
Forcément Noodzakelijk
Violente Heftig
Communes Gemeenschappelijk
Pareils Gelijk
Nul Waardeloos
En attendant Ondertussen
Complices Medeplichtig
Indulgence Toegeeflijkheid
Remettre en cause Opnieuw ter discussie stellen
Doué pour Begaafd, goed in
Etouffante Verstikkend

sous prétexte que Onder voorwendsel dat
Séduire Verleiden
D’au-delà de nos frontières Van over de grens
Audace Dapperheid
Raisonnable Redelijk
Indifférence Onverschilligheid
Apparence Uiterlijk
Très fréquentés Druk bezocht
Habituellement Gewoonlijk

Voies Wegen
Solution Oplossing
à l’avance Van tevoren
à la fois Tegelijkertijd
Aussi que Evenals
Indispensable Onmisbaar
Rémunération Loon
Horaires Werktijd, rooster
Cours particuliers Bijles
Embauchent In dienst nemen
Compétences Bekwaamheden
Proposer Zich aanbieden
Rigoureuses Streng

Souhaitable
souhaiter Wenselijk
wensen
Encourager
courage Aanmoedigen
moed
La revendication
revendiquer Eis
eisen
Refuser
refus Weigeren
weigering
la confiance
confier à Het vertrouwen
toevertrouwen aan
L’apprentissage
appendre Het leerproces, de scholing
leren, vernemen
Se contenter de
content Zich tevreden stellen met
tevreden
L’inquiétude
inquiet Ongerustheid
ongerust
Discuter
discussion Discussiëren, praten
overleg, gesprek
Les commodités
commode De gemakken
gemakkelijk
La pochette
la poche Het zakje
de zak

Plutôt Liever, eerder
à cause des Wegens, vanwege
Tout à fait Helemaal, heel
Puisque Omdat
En fonction de Overeenkomstig met

Le secret Het geheim
La ferme De boerderij
Fréquenter Omgaan met
Un imbécile Een stommeling
Sans exception Zonder uitzondering
La culotte De korte broek
La rentrée Het begin van het schooljaar
La copine De vriendin
D’habitude Gewoonlijk
Une impasse Een doodlopende straat
La grille Het hek
Se dépêcher Zich haasten
S’inquiéter Ongerust worden
Le goûter Hapje rond theetijd
Jurer Zweten
Le couloir De gang
La marche De traptrede
La rampe De leuning
Bizarre Vreemd
Le doigt De vinger
Le lèvre De lip
Le frigidaire De koelkast
Le geste Het gebaar
La rencontre De ontmoeting
Une voix basse Een lage stem
Doux, douce Zacht, vriendelijk
La messe De mis
évident Duidelijk, vanzelfsprekend
Deviner Raden
Réfléchir Nadenken
Cacher Verbergen
Le magnétoscope De videorecorder
La chaise roulante De rolstoel
Ressembler à Lijken op
Pâle Bleek
Paralysé Verlamd
Avoir honte Zich schamen
Guérir Genezen
Incroyable Ongelooflijk
La grève de la faim De hongerstaking
Sévère Streng
Un truc pareil Iets dergelijks
L’ennui De verveling
Scier Doorzagen, met stomheid slaan
S’exprimer Zich uitdrukken
S’améliorer Zich verbeteren
La pièce Het vertrek
Dessiner Tekenen
Une impression Een indruk
Surveiller Toezicht houden
Faire partie de Behoren tot
Surnaturel Bovennatuurlijk
Enerver Zenuwachtig maken
Empêcher Verhinderen
Plaindre Beklagen
Se balader Wandelen, rijden
Le début Het begin

S’entendre bien avec quelqu’un Goed kunnen opschieten met iemand
Le célibataire De vrijgezel
Indépendant Onafhankelijk
Merveilleux Wonderbaarlijk, prachtig
Bouger Bewegen
Supporter Verdragen, steunen
Le contraire Het tegengestelde
élever Opvoeden, kweken
La dispute De ruzie, het gekibbel
Au contraire Daarentegen
Agréable Aangenaam, sympathiek
Maigrir Mager worden, vermageren, afvallen
Autour de soi Om zich heen
Pousser quelqu’un à Iemand ertoe brengen/aansporen om/tot
Tant que zolang

Un torchon Een theedoek
Briquet Aansteker
Chauve Kaal
Pelle Schop
Fade Flauw
Claquant Terwijl hij de deur dicht slaat
Péri omgekomen
fuite Lek
Décerné Toegekend aan
Penchés Gebogen over
Marteau Hamer
Passoire (thee)zeefje
Bougie Kaars
Cirer Poetsen
Débris schreven


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.