ADVERTENTIE
Luisterboeken: de makkelijke optie? Lars is niet echt een fan van lezen. Daarom gaat hij op zoek naar de beste manieren om door zijn leeslijst heen te komen. Red je het met alleen maar samenvattingen, of is een e-reader of luisterboek een betere optie? Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door Storytel.

Probeer 30 dagen gratis
Grammatica 306, 307, 308, 309, 310

306 Bijwoorden Plaats van de bijwoorden (always, only, still, often, also enz…)
-Bijwoorden van onbepaalde tijd, staan voor het ww. (zij drinkt nooit …_she never drinks …)
-Als er een vorm van to be in de zin staat, komt het bijwoord daarna.
-Als er één of meer hulpww in de zin staan, komt het bijwoord achter het eerste hulpww.
(Gwen has probably been working all day_Gwen werkt waarschijnlijk de hele dag al)
-In vragende zinnen staat het bijwoord, achter het onderwerp v.d. zin.
In een zin met 1 werkwoord, ook in een vragende zin, bijwoord tussen ondw en ww in.
(we always go to France / Do you always go to France?)

307 Bijna
Bijna iedereen Almost everyone
Bijna overall Almost everywhere
Bijna alles Almost everything

Bijna niemand Hardly anyone
Bijna nergens Hardly anywhere
Bijna niets Hardly anything

Bijna nooit Hardly ever
Bijna geen mensen Hardly any people

308 Enkel- en meervoud
-de meeste zelfst nw krijgen in mv een s
uitzondering: woorden die op een sisklank eindigen krijgen es: buses, churches
-city - cities
-veel woorden die op ‘medeklinker + o’ eindigen krijgen es
uitzonderingen: casino, disco, phote, piano, radio, studio
-veel woorden die op f(e) eidigen, krijgen in het mv ves: thief- thieves, wife- wives
-onregelmatige mv (zie boek num. 3)
(wo)man (wo)men
louse lice
mouse mice
foot feet
goose geese
tooth teeth
penny pennies
penny pence (waarde)
child children
ox oxen
oasis oases
basis bases
crisis crises
-sheep, Portugese, deer, works, Swiss, means, Japenese, series, Chinese, aircraft, Vietnamese, species, hebben zowel in enk als mv zelfde vorm(veranderd dus niet)
-samenstellingen met man of woman beginnen, worden zeide delen mv (women-theachers, men-servants) maar lady-singers
-het Engels gebruikt altijd het mv, als er sprake is van meer dan één, dit in tegenst. tot het Nl’s (tien pond_ten pounds)
-na a(n) en na een telwoord komt er pair(s) of voor zo’n woord (een spijkerbroek_a pair of jeans)
binoculars(verrekijker), compasses(kompas), glasses, goggles(zwem/motorbril), scales(weegschaal)
-altijd mv: cattle, clergy(geestelijkheid), people, police
-enk als je aan de groep denkt; mv als je aan de afzonderlijke persoon denkt: audience, committee, crew, family, goverment, staff, team.
-in Nl mv; in Eng mv:
adviezen advice
bezittingen property
inlichtingen information
kolen coal
kosten cost
krachten strength
meubels furniture
onkosten expense
vorderingen progess
zaken business
weinig klachten little (enk!) strength
De onkosten zijn erg hoog The expense is very high
-in Nl enk; in Eng mv:
dank thanks
haver oats
inhoud contents
kleding clothes
loon wages
omgeving surroundings, environs
opbrengst proceeds
rijkdom riches
spaargeld savings
speelgoed toys
trap stairs
veel dank many thanks
haver is voor paarden Oats are for horses
weinig spaargeld few (mv!) savings

309 Het onbepaald lidwoord (een = a/an) a one-eyed cat
-Lidwoord voor een beroep, nationaliteit, functie, enz. (hij is zanger_he is a singer)
-Als het om een beroep, nationaliteit, functie, enz gaat, door 1 persoon, laat je a(n) weg.
-Ik werk daar als verpleegster_I work as a nurse there
-Je gebruikt a(n) ook na with(met) en without(zonder)
-in Eng wel a(n); in Nl niet:
antwoord sturen to send an answer
gemiddeld on an average
recht hebben op to have a claim to
enkele a few (+ woord in mv)
hoofdpijn hebben to have a headache
per uur, per maand an hour, a month
honderd, duizend a hundred, a thousand
haast hebben to be in a hurry
belang stellen in to take an interest in
op reis gaan to go on a journey
(de) gelegenheid hebben to have an opportunity
jammer it’s a pity, it’s a shame
in korte tijd in a short time
op luide loon in a loud voice
in zekere zin, in zeker opzicht in a way
-let op de volgorde:
een half brood half a loaf (of bread)
een half pint half a pint
een hele verrassing quite a surprise
menigmaal many a time

310 Het bepaald lidwoord (de = the)
-geen the voor maaltijden en jaargetijden in algemene zin
-ook geen the voor zelfstandige naamwoorden in algemene zin(de p..stijgen_Prices are rising)
-the laat je weg voor most gevolgd door een zelfstandig naamwoord, en voor een overtreffende trap die op een ww slaat(Jan liep het harst_Jan ran fastest)
-wel the voor een bepaalde maaltijden en jaargetijden
-je gebruikt the ook voor zelfstandige naamwoorden die nader(vt zijn omschreven, of bepaald
-the ook gebruikt voor een overtreffende trap gevolgd door een zelfst nw
-geen the voor openbare gebouwen en straten, pleinen, gebouwen en parken die met een eigennaam beginnen
-geen the voor openbare gebouwen als het om het gebruik van zo’n gebouw gaat
-the wel voor openbare gebouwen als je niet aan het gebruik denkt, maar aan het gebouw zelf
-je gebruikt the ook voor rivieren, hotels en musea
-in Eng wel the; in Nl niet
op advies van on/at the advice of
met behulp van with the help of
hoe eerder hoe beter the sooner the better
ter gelegenheid van on the occasion of
links/rechts aanhouden to keep to the left/ right
het is mode it is the fashion
in naam van in the name of
piano spelen to play the piano
tot tevredenheid van to the saitfaction of
met uitzondering van with the exeption of
tot verbazing van to the surprise of
-in Eng geen the; in Nl wel
met de auto/vliegtuig/trein by car/plane/train
in het Engels in English
ter ere van in horour of
op het eerste gezicht at first sight
iemand de hand schudden to shake hands with somebody
uit het hoofd leren to learn by heart
de hoop/moed verliezen to lose hope/courage
in het openbaar in public
in de stad in town
aan het werk at work
in het zwart/wit in black/white

Hoofdstuk 6
Beside_ naast (plaats) (the boy was sitting besides his mother)
Besides_ behalve (there were two other guests besides me)
Besides_ bovendien (I don’t like that new CD, besides it’s too expensive)

Council_ raad, bestuur (Jan is a member(lid) of the municipal Council. He is a councilor)
Counsel_ raad, advies (he held(vroeg) counsel with his father)
Counsel_ raadsman, advocaat (counsel for the defense(verdediger) / counsel for prosecution(aanklager)

Stationary_ stilstaand (he ran into a stationary van_hij botste tegen een stilstaande bestelauto)
Stationery_ schrijfwaren (In this shop they sell stationery(verkopen schrijfwaren) like paper and envelopes)

Hoofdstuk 7
Welfare_ welzijn/maatschappelijk
Prosperity_ welvaart

Refuse_ (het)afval, huisafval(het niet vertalen) (collected=ophalen)
To refuse_ weigeren (why do they refuse to cooprate_waarom weigeren zij mee te werken)

To persecute_ vervolgen, onderdrukken - (zonder geldige reden, vb Joden)
To prosecute_ gerechtelijk vervolgen (met geldige reden, vb diefstal)

Hoofdstuk 8
To look after_ zorgen voor
To look for_ zoeken naar

Besides_ behalve, met inbegrip van
Except_ behalve, met uitzondering van
Mayor_ burgemeester
Major_ belangrijk, majoor (is a major_is majoor)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.