Ondernemen in Nederland

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 438 woorden
  • 28 april 2005
  • 11 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
11 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Economie

Bedrijven kunnen worden ingedeeld op - Rechtsvorm: de juridische vorm die aan een onderneming gegeven wordt - Geen rechtspersoonlijkheid: geen scheiding tussen de bezittingen en de schulden van de onderneming en de eigenaar - Eenmanszaak: eigendom bij 1 persoon - Vennootschap onder firma: eigendom tussen 2 of meer firmanten - Wel rechtspersoonlijkheid: scheiding tussen eigenaars en het eigenlijke bedrijf - Naamloze vennootschap: eigendom bij aandeelhouders - Besloten vennootschap: eigendom bij aandeelhouders in besloten kring - Omvang van bedrijven - Aantal werknemers - Kapitaalintensief - Economische activiteit: naar de aard van de soort eindproduct dat ze voorbrengen - Primaire sector: landbouw, visserij en delfstofwinning - Secundaire sector: industrie, openbare nutsbedrijven en de bouwnijverheid - Tertiaire sector: commerciële dienstverlening: banken en horeca - Quartaire sector: maatschappelijke dienstverlening zonder winstoogmerk: onderwijs en gezondheidszorg

Bedrijfskolom: de opeenvolging van economische activiteiten die nodig zijn om een bepaald product te maken
Bedrijfstak: alle bedrijven die zich in dezelfde fase van de bedrijfskolom bevinden

- Verticale bewegingen: bewegingen binnen 1 bedrijfskolom - Integratie: samenvoegen van twee of meer opeenvolgende fasen van de bedrijfskolom in 1 bedrijf - Differentiatie: het afstoten van een bepaalde activiteit naar een voorgaand of een volgende fasen in de bedrijfskolom - Horizontale bewegingen: bewegingen van de ene bedrijfskolom naar de andere - Parallellisatie: een bedrijf neemt producten van een andere bedrijfskolom, die zich in hetzelfde stadium van bewerking bevinden, op in zijn assortiment • Branchevervaging: als parallellisatie erg ver gaat - Specialisatie: een bedrijf gaat zich toeleggen op de productie van 1 of enkele producten binnen een bedrijfstak

Concentratie: het verschijnsel dat beslissingen over de productie van goederen en diensten door een steeds kleiner aantal bedrijven worden genomen. Fusie: als twee min of meer gelijkwaardige partners besluiten op te gaan in een nieuw rechtspersoon
Overname: als een onderneming de meerderheid van de aandelen van een andere onderneming verkrijgt
Concern: een bundeling van bedrijven die binnen een grotere eenheid als “dochter”of “kleindochter” hun plaats hebben

Motieven schaalvergroting - Kostenvoordeel - Risicospreiding - Toelevering en afzet kunnen beter worden gegarandeerd - Betere toegang tot de vermogenmarkt - Meer geld vrijmaken voor research

Motieven voor een multinational - Profiteren van lage lonen - Profiteren van lage belastingsdruk - Profiteren van lage transport kosten (dicht bij afzetmarkt)

Kartel: een samenwerkingsvorm tussen juridisch zelfstandige ondernemingen met het doel concurrentie te beperken - Prijskartel - Productiekartel: het doel is de prijs hoog te houden door een beperkt aanbod - Rayonkartel: verdeelt de afzet geografisch - Voorwaardenkartel: afspraken over zaken als kortingen, garantie en betalingsvoorwaarden

Mededingingswet: verbiedt het bestaan van kartels en andere vormen van misbruik van economische machtsposities

Solvabiliteit = eigen vermogen / totaal vermogen x 100
Liquiditeit = vlottend activa / kortlopende schulden x 100

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.