Hoofdstuk 2

Beoordeling 5.3
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 625 woorden
  • 22 juli 2008
  • 9 keer beoordeeld
Cijfer 5.3
9 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Samenvatting Economie Hoofdstuk 2 Index - 4VWO

De rechtsvormen Eenmanszaak en het VOF zijn geen rechtspersonen. De eigenaren van deze bedrijven zijn ieder geheel verantwoordelijk voor de schulden die het bedrijf maakt, ook met hun privé vermogen.

De Besloten Vennootschap (BV) en de Naamloze Vennootschap (NV) zijn wel rechtspersonen. Een rechtspersoon is voor de wet in vele opzichten gelijk aan een natuurlijk persoon. De eigenaren of aandeelhouders lopen alleen risico met het vermogen dat zij hebben ingebracht.
Bij een BV staan de namen van de aandeelhouders genoteerd in een aandelenregister. De aandelen van een NV staan niet op naam en zijn vrij om te verhandelen op de effectenbeurs.

Bij de eenmanszaak en VOF zijn de eigenaren tevens directeur. Bij een BV en een NV zijn het eigendom en de dagelijkse leiding meestal gescheiden. Bij grote bedrijven kan een raad van commissarissen namens de aandeelhouders de directie controleren.

Bedrijven zijn verplicht om een jaarrekening op te stellen, die bestaat uit een balans en uit een resultatenrekening. Veel bedrijven dienen deze jaarrekening te deponeren bij de kamer van koophandel. Grote bedrijven dienen een jaarverslag te publiceren waarin de directie de jaarrekening toelicht.

De balans is een overzicht van de bezittingen, het eigen vermogen en het vreemd vermogen (schulden) van een bedrijf op een bepaald tijdstip. Links op de balans staan de activa, de bezittingen waarin het bedrijf zijn geld op dat moment heeft ingestoken.
Rechts staan de passiva, de wijze waarop het bedrijf zijn geld heeft verkregen.
De resultatenrekening of verlies- en winstrekening is een overzicht van de opbrengsten en kosten van een bedrijf in een bepaalde periode. Zowel de balans als de resultatenrekening zijn zodanig opgesteld, dat de bedragen links en rechts in evenwicht zijn.

De productiefunctie van een bedrijf geeft aan met welke input aan productiefactoren, de output of productie van een bedrijf tot stand komt. De verhouding tussen de productiefactoren arbeid en kapitaal kan veranderen, waardoor de productie arbeidsintensiever of kapitaalsintensiever wordt. De productiecapaciteit is de maximale productie van een bedrijf. De bezettingsgraad is de mate waarin deze productiecapaciteit wordt benut.

De totale opbrengst van een bedrijf is gelijk aan de omzet en bestaat uit de prijs (of de gemiddelde opbrengst) per product, vermenigvuldigd met het aantal verkochte eindproducten.
De totale kosten van een bedrijf bestaan uit de Constante Kosten en de Variabele Kosten. De Gemiddelde Totale Kosten zijn gelijk aan de kostprijs per product. Het aftrekken van de Totale Kosten van de Totale Opbrengst geeft de Totale Winst. Als dit een negatief bedrag is, maakt het bedrijf verlies. Op het Break Even Point zijn de Totale Kosten gelijk aan de Totale Opbrengsten.

De hoofddoelstelling van commerciële bedrijven is het maken van een zo hoog mogelijke winst. Hiervan afgeleide (korte termijn) doelstellingen van bedrijven kunnen zijn: streven naar kostendekking, een zo groot mogelijke afzet of continuïteit van het bedrijf.

De bedrijfskolom geeft alle bedrijfstakken aan, die de schakels vormen tussen de grondstof en het eindproduct. In deze bedrijfskolom zijn verticale en horizontale bewegingen mogelijk. Als er schakels worden samengevoegd is er sprake van integratie, als er schakels bijeenkomen heet dit differentiatie. Als een bedrijf zich binnen een schakel specialiseert in een deel van de activiteiten, is er sprake van specialisatie.

Als een bedrijf in een bedrijfstak activiteiten uit andere bedrijfskolommen gaat uitvoeren, is dit parallellisatie of branchevervaging. De bedrijfskolom is een heldere, maar versimpelde voorstelling. In het internationale bedrijfsleven is al vele jaren een proces van schaalvergroting aan de gang. Door fusies, overnames en deelnames ontstaan er steeds grotere bedrijven, terwijl kleinere bedrijven verdwijnen en dus een kleinere kans geboden wordt.

Grote ondernemingen zijn vaak opgebouwd uit moedermaatschappijen en werkmaatschappijen. Dit kan voor omvangrijke organisatieschema’s zorgen waardoor het onduidelijk wordt hoe de eigendomsverhoudingen liggen.

Deze samenvatting is dezelfde samenvatting uit het boek, overgetikt.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.