Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Hoofdstuk 15 t/m 17

Beoordeling 4.8
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas havo | 480 woorden
  • 10 maart 2004
  • 17 keer beoordeeld
Cijfer 4.8
17 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
Arbeidsmarkt=> het geheel van aanbod van en vraag naar arbeid
Beroepsbevolking bestaat uit twee groepen: de groep die een baan heeft en de groep mensen die een baan wil hebben.werkgelegenheid=>De vraag naar arbeid
Arbeidsjaar=>het aantal uren dat een voltijdwerker onder normale omstandigheden in een jaar werkt
Beroepsbevolking=> de groep personen van 15 tot en met 64 jaar die minstens twaalf uur per week werkt of zou willen werken. Participatiegraad=> het deel van de beroepsgeschikte bevolking dat tot de bereoepsbevolking behoort. 4 verschillenden factoren die de participatiegraad beinvloeden: - de wetgeving - maatschappelijke opvattingen - de organisatie van het arof in een hogere loonschaal komen omdat ze ouder worden. Krappe arbeidsmarkt=>wanneer er een tekort is aan arbeidskrachten
Primaire inkomen=> de beloning voor het ter beschikking stellen van productiefactoren, loon,pacht, interest en winst

Secundaire inkomen=> het primaire inkomen verminderd met de loon-en inkomstenbelasting en de sociale premies en vermeerderd met inkomensoverdrachten
Modale inkomen=> het inkomen dat het meest voorkomt
Personele inkomensverdeling=>de verdeling van de inkomens over de individuele inkomenstrekkers of over de huishoudens
Inkomensnivellering=> de vermindering van inkomensverschillen
Inkomensdenivellering=> de toeneming van inkomensverschillen
Index reeel loon=index nominaal loon: consumentenprijsindexcijfer x 100
CAO=> een overeenkomst over de voorwaarden waaronder door een groep werknemers arbeid wordt verricht. Werkloos=> als mensen geen betaald werk hebben maar wel betaald werk willen doen
CBS=> Publiceert de geregistreerde werkloosheid
CPS=> gebruikt de werkloze beroepsbevolking
Werkloze beroepsbevolking=> iedereen zonder, die betaald werk zoekt
Verborgen werkloosheid=> wanneer mensen betald werk zoeken,maar niet als werkzoenden staan ingeschreven bij het CWI
Werkloosheidspercentage= werkloosheid: beroepsbevolking x 100% Conjuncturele werkloosheid=>de werkloosheid die het gevolg is van het tekortschieten van de effectieve vraag naar goederen en diensten bij een gegeven productiecapaciteit
Structurele werkloosheid=> veranderingen in de productiestructuur

Kwantitatieve structuurwerkloosheid=>wanneer het aantal arbeidsplaatsen niet groot genoeg is om de gehele beroepsbevolking werk te bieden
Kwalitatieve structurele werkloosheid=> wanneer er tegelijkertijd werklozen en onvervulbare vacatures zijn. Frictiewerkloosheid=>wanneer iemand na het beeindigen van zijn opleiding enige tijd nodig heeft om een baan te vinden, of wanneer bij verandering van baan de start van de nieyuwe baan niet precies samenvalt met het beendigen van de oude. beidsproces - de hoogte van het loon
wig=> het verschil tussen het nettoloon en de loonkosten
arbeidsproductiviteit=> de productie per werknemer per tijdseenheid
verborgen werkgelegenheid=> zwart werk, niet-gemelde vacatures
arbeidsovereenkomst=> een afspraak waarbij de werknemer zich verplicht om gedurende een bepaalde tijd in dienst van de werkgever tegen een van tevoren afgesproken loon arbeid te verrichten
primaire arbeidsvoorwaarden=> de hoogte van het loon, de aard van het werk en de werktijden
secundaire arbeidsvoorwaarden=> het aantal vakantiedagen, de omstandigheden waaronder het werk gedaan moet worden en de voorwaarden waaraan men moet voldoen om voor promotie in aanmerking te komen. Initiele loonstijging=>als werknemers en werkgevers een algemene loonstijging afspreken. Incidentele loonstijgingen=>als individuele werknemers promotie maken Seizoenwerkloosheid=> de werkloosheid die wordt veroorzaakt door seizoenmatige schommelingen in de bedrijvigheid

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.