Economie Hoofdstuk 15: Overheid en sociale zekerheid

Collectieve sector: Overheid en sociale verzekeringsinstellingen
Overheid: - Het rijk
- Provincie
- Gemeente
Taak van de overheid: De samenleving op allerlei gebieden door middel van wetten te
besturen en er op toe zien dat de regels worden nageleefd.
Parlement: Eerste en Tweede Kamer
Sociale verzekeringsinstellingen: Ontvangen premies op grond van de
werknemersverzekeringen en volksverzekeringen. Deze
instellingen keren ook de uitkeringen uit.
Ambtenaren: Werknemers in dienst van de overheid.
Sectoren gefinancierd door de overheid: onderwijs, gezondheidszorg en welzijn.
Particuliere sector: Gezinnen en particuliere ondernemingen, uit op eigen belang. Doel is
winst maken.
Collectivisatie: Overnemen van taken van de particuliere sector door de collectieve sector.
Redenen: Voorkomen van misbruik, veel activiteiten te duur voor particulieren, bescherming
van de zwakkeren.
Privatisering: Overhevelen van taken van de collectieve sector naar de particuliere sector.
Redenen: Kostenbesparing voor de collectieve sector, particulieren werken doelmatiger en
dus goedkoper, particulieren werken sneller in op wensen van de consument.
Regulering: Bemoeienis van de overheid bij de particuliere sector neemt toe (verboden)
Deregulering: Overheidsregels worden versimpeld.
Verschillende wetten: - De Wet productaansprakelijkheid (bij kapot gaan)
- De Warenwet (kwaliteit en samenstelling, door Keuringsdienst)
- De Prijzenwet (duidelijk aangegeven)
Concurrentievoorschriften: Geen afspraken maken. Gecontroleerd door Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMA)
BTW: Belasting Toegevoegde Waarde. (19%, 6% en 0%).
Accijnzen: Belastingen op goederen die de overheid schadelijk acht. (Tabak, wijn, bier,
alcohol en benzine). NIET DE BTW VERGETEN!
Loonheffing: Loonbelasting en premies volksverzekeringen. Ook premies voor werknemersverzekeringen.
Moterrijtuigenbelasting: Dit is een voorbeeld van houderschapsbelasting. Hoogte is
afhankelijk van het gewicht van je auto, de provincie waar je woont
en de brandstof waarop de auto rijdt.
Gemeentelijke belastingen: Bv. Afvalstoffenheffing, rioolrechten en hondenbelasting.
OZB: Onroerende zaakbelasting. Wordt geheft over de waarde van de woning incl. grond.
Troonrede: De plannen voor het komende jaar.
Miljoenennota: Hoe de overheid aan het geld zal komen dat ze uit wil geven.
Rijksbegroting: Overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven.
Belangrijkste inkomensbronnen overheid: Omzetbelasting, loonbelasting en
vennootschapsbelasting. BTW brengt het meeste op.
De gemeenten geven o.a. geld uit aan: bestuur, ambtenaren, gemeentewerken, wegenaanleg, straatverlichting, openbare scholen, subsidies, cultuur en recreatie.
Inkomsten gemeenten: Gemeentelijke belastingen, uitkeringen uit het gemeentefonds, inkomsten uit gemeentelijke bedrijven, retributies (afgiftes).
Sociale zekerheid: Verdelen in bestaanszekerheid en herverdeling van inkomen.
Maatregelen overheid bezuinigingen: Strengere eisen voor uitkering, verkorting duur uitkering, fraudebestrijding, strengere eisen herkeuring, verlaging v/d uitkering.

Uitkeringen via algemene wetten: AOW (Algemene Ouderdomswet), ANW (Algemene Nabestaandenwet), AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektenkosten), AKW (Algemene Kinderbijslagwet) en ABW(Algemene Bijstandswet).

Uitkeringen bij werkeloosheid en arbeidsongeschiktheid: WW (Werkloosheidswet), WAO (Wet op arbeidsongeschiktheid), WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Zelfstandigen), Wajong (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten) en ZFW (Ziekenfondswet).

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

J.

J.

Yo,
Ik wil graag iedereen helpen met deze link hier: http://www.percent.nl/Onlineleren/onlinelerenfiles/oefentoetsencdrom/toetsenGT.html
Dit is een link die je naar alle maak je eigen samenvattingen brengt en je de antwoorden geeft ;)

Veel plezier :D

8 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast