Hoofdstuk 1: Kopen en Werken

Beoordeling 7.6
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 3e klas vwo | 1004 woorden
 • 12 december 2014
 • 74 keer beoordeeld
Cijfer 7.6
74 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

1.Wat is zakgeld?

Zakgeld is het geld dat je zonder tegenprestatie per week of per maand krijgt van je ouders of verzorgers en dat je vrij mag besteden.

 1. Hoe krijg je primair inkomen?

Een primair inkomen ontvang je door deel te nemen aan het productieproces,  bijv. door te werken.

 1. Wat hoeveel procent belasting en sociale premies betaal je over je primaire inkomen?

Ong. 40%

4.Wat doet de regering met de belastingen en de sociale premies?
De regering en de sociale-verzekeringsinstellingen kunnen door belasting zaken als defensie, onderwijs en medische zorg betalen.

5.Wat is een overdrachtsinkomen?

De regering kan uitkeringen  verstrekken aan mensen die door ouderdom, ziekte en arbeidsongeschiktheid niet meer zelf voor een inkomen kunnen zorgen. Maar ook betalingen in de vorm van kinderbijslag, studietoelagen en huurtoeslagen voor mensen met een laag inkomen worden daarmee gefinancierd. Al deze uitkeringen worden overdrachtsinkomens genoemd.

6.Wat betekent overdrachtsinkomen letterlijk?

Overdrachtsinkomen betekent letterlijk inkomen dat wordt overgedragen van de ene groep personen naar de andere groep personen.

 1. Wat is het totale primaire inkomen van een land in een jaar?

Het nationaal inkomen

 1. Hoeveel mensen waren er betrokken bij het maken van goederen en diensten en wat was het nationaal inkomen in 2011?

8,5 miljoen mensen en het nationaal inkomen bedroeg 595 miljard euro.

 1. Hoe worden de vier productiefactoren ook wel genoemd?

Kano (Arbeid, kapitaal, natuur en ondernemershap)

10.Wat zijn de vier Productiefactoren?

 • Arbeid: Het werk dat mensen verrichten.
 • Kapitaal: machines gebouwen, materialen. Alle goederen die gebruikt worden om andere goederen te produceren. In plaats van kapitaal gebruiken economen ook de term kapitaalgoederen.
 • Natuur: omvat alles wat niet door is geproduceerd, zoals de grond maar ook zonlicht en warmte en natuurlijke grondstoffen
 • Ondernemerschap: het combineren (coordineren) van de productiefactoren arbeid, kapitaal en natuur in het productieproces.
 1.  Wat is categoriale inkomensverdeling?

Een verdeling van het inkomen over de inkomenscategorieen loon, winst, rente, huur en pacht noemen categoriale inkomensverdeling.

 1. Hoe bereken je een loonquote?

                                 loon

Loonquote= ------------------ x 100%

                     Totale inkomen

13. Wat geeft de overig-inkomensquote weer?

Het geeft de beloning weer van de productiefactoren kapitaal, natuur en ondernemerschap in procenten van het totale inkomen.

14. Hoe bereken je het overig-inkomensquote uit?
                                                 winst + rente + huur+ pacht

 • Overig-inkomensquote= ------------------------------------------- x 100%

                                                          Totale inkomen

 • Overig-inkomensquote= 100% - loonquote
 1. Waar geeft de loonquote inzicht over?

Over de verdeling van het inkomen over arbeid en de andere productiefactoren.

 1. Wat gebeurt als loonquote stijgt en wat zijn de gevolgen ervan?

Als de loonquote stijgt, daalt de overig-inkomensquote. Dit is slecht voor het bedrijfsleven, omdat een stijgende loonquote veelal gepaard gaat met een dalende winstquote. De winst kom onder druk te staan, waardoor het bedrijf minder investeert en de werkgelegenheid afneemt.

17. Waar staat het CBS voor?
Centraal Bureau voor de Statistiek

18. Welke drie soorten grafieken zijn er en welke kenmerken horen daarbij?

 • Cirkeldiagram:

-De cirkel moet 360 graden zijn

-Het cirkeldiagram is opgedeeld in schijven. Bij de schijven staan percentages.

-Rechts staat wat de schijven voorstellen. Dit wordt de legenda genoemd.

 • Staafdiagram:
 • Lijngrafiek
 1. Wat is een tabel?

Een tabel is een schematisch overzicht van gegevens over een bepaalde zaak .

20. Wat doet het CBS?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek is in Nederland de instantie waar de verzameling, bewerking en publicatie van de statistieken ten behoeve van overheid, wetenschap en bedrijfsleven zijn gecentraliseerd.

 1. Wat is de participatiegraad van vrouwen?

(Deelnemingspercentage) De participatiegraad van vrouwen geeft aan hoeveel procent van de totale vrouwelijke bevolking tussen 15 en 65 jaar een baan heeft of een baan wil hebben.

22.Hoe bereken je de participatiegraad vrouwen?
                                                   totaal aantal werkende en werkloze vrouwen

participatiegraad vrouwen=-------------------------------------------------------------- X 100%

                                                     totaal aantal vrouwen tussen 15 en 65 jaar

 1. Hoe bereken je de participatiegraad?

                                      Totaal aantal werkenden + werklozen

Participatiegraad=------------------------------------------------------- x 100%

                                       Totaal aantal mensen tussen 15 en 65 jaar

 1. Wat is de reden dat veel Nederlanders deeltijd (parttime) werken?
 1. In Nederland zijn er meer mogelijkheden om in deeltijd te werken
 2. Nederlanders geven in vergelijking met buitenlanders een grotere voorkeur aan vrije tijd boven werk.
 3. Veel Nederlanders verdelen de zorgtaken, zoals het verzorgen van kinderen, tussen beide partners. Ze moeten dan wel allebei in deeltijd werken.

REACTIES

D.

D.

Het heet hoofdstuk 1 huishoudens kopen en werken is het boek
verder mooie samenvatting

5 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.