Economie Heden, verleden en toekomst

Hoofdstuk 1 De prijs van tijd

1.1
Tijd heeft een bepaalde waarde: een bepaalde tijdsduur komt overeen met een bepaalde consumenten- en producentensurplus

1.2
Rente: de prijs van de factor tijd.
Algemene prijs van tijd: prijs van tijd die banken rekenen
Sparen levert rente op: uitstellen van consumptie: directe consumptie wordt vervangen door consumptie in de toekomst.

Een consument die spaart, stelt een aankoop uit: consumptie nu vervangen door consumptie in de toekomst. (=intertemporele substitutie).

Individuele prijs van tijd: ongemak van consumptie- uitstel. Tegenover staat de rente die hij krijgt. De neiging tot sparen, hangt ook af van het product. De individuele prijs van tijd is voor iedereen en voor elk product anders.

Lenen: vervroegen van consumptie: directe consumptie wordt betaald uit toekomstige inkomsten. Over deze lening moet hij rente betalen aan de persoon of instantie die het geld uitleent.

1.3
Inflatie: stijging van het algemene prijspeil door de tijd (de interne waarde van geld daalt)
oorzaak:
Centrale banken vergroten de maatschappelijke geldhoeveelheid. Als de ECB de rente verlaagt, wordt het voor banken aantrekkelijker om bij de ECB geld te lenen> banken verlagen ook hun eigen rente waardoor meer consumenten en producenten gaan lenen. Daardoor stijgt de maatschappelijke geldhoeveelheid, neemt de vraag naar producten en diensten toe en zullen prijzen stijgen.

Monetair beleid: beleid van de centrale bank. Met een verlaging van de rente stimuleert ECB economische activiteit. Monetair beleid is een onderdeel van de macro- economie.

Inflatie gaat over procentuele veranderingen.
Indexcijfers: verhoudingsgetal van een waarde in twee verschillende perioden
een indexcijfer is een getal waarmee je eenvoudig een procentuele verandering ten opzichte van een Basisjaar( jaar dat als beginsituatie wordt genomen bij de berekening van indexcijfers) kunt aflezen.
Prijsindexcijfer: prijs omgezet naar een indexcijfer (100)

Formule indexcijfers:

Prijsindexcijfer= prijs van het product in het vergelijkingsjaar    * 100%
                                     prijs van het product in het basisjaar

De berekening van de inflatie:

1.       Bepaling van het goederenmandje

2.       Bepaling van het wegingsfactoren

3.       Omzetting van prijzen in indexcijfers

4.       Berekening van de consumentensurplus (CPI)

5.       Berekening van de verandering in de CPI

Goederenmandje: verzameling producten die representatief zijn voor wat een gemiddeld huishouden koopt. De inflatie meet het algemene prijspeil: gemiddeld prijsniveau van het goederenmandje. Het bevat de categorieën wonen, voeding, kleding, recreatie en overig.

Niet alle producten en diensten die in het goederenmandje zitten, zijn even belangrijk voor de berekening van het algemene prijspeil.
wegingsfactoren: uitgave aan een bepaald product als percentage van de totale uitgaven

Partiële prijsindexcijfers: prijsindexcijfer van een product

Consumentenprijsindexcijfer: hoogte van het algemene prijspeil, uitgedrukt in een indexcijfer.
Formule:

http://www.economielokaal.nl/wp-content/uploads/form_cpi.png

Tot slot vergelijk je de CPI zoals je die hebt berekend in de vorige stap met de CPI in het basisjaar, te weten 100. Het verschil tussen di twee waarden geeft de inflatie.

Deflatie: daling van het algemene prijspeil door de tijd
deflatie ontstaat als consumenten en producenten minder geld uitgeven. De vraag naar producten en diensten neemt dan af. Bij een gelijkblijvend aanbod dalen daardoor de prijzen.

1.4
Een spaarder die zijn geld op de bank zet, krijgt daarvoor rente. Deze rente is de opbrengst van het ingelegde spaargeld.
Rendement: investeringsopbrengst in procenten van het geïnvesteerde bedrag

Formule:

Rendement= investeringsopbrengst  x100%
                                   investering
Nominale rendement: rendement waarbij geen rekening wordt gehouden met inflatie. D nominale rente is dan niet gelijk aan de toegenomen koopkracht.

Reële rendement: rendement waarbij rekening gehouden wordt met inflatie

Formule:

Indexcijfer reële spaarwaarde= indexcijfer nominale spaarwaarde x 100
                                                                       CPI

 

Hoofdstuk 2 Gezinnen in de tijd

2.1
leven:

·       Kindertijd en jeugd

·       Arbeidstijd

·       Pensioen: periode in het leven zonder leerplicht en waarin geen betaalde arbeid verricht hoeft te worden

Gedurende je leven verandert je arbeidsproductiviteit. Daardoor is de waarde van arbeid bij een ruil steeds verschillend: jonge mensen, verdienen minder dan ervaren oudere mensen.

In ontwikkelde landen komt het zelden voor dat kinderen al op zeer jonge leeftijd moeten werken. In minder ontwikkelde landen komt wel kinderarbeid voor: arbeid verricht door minderjarigen

In ontwikkelde landen bestaat er een leerplicht: verplichting om naar school te gaan. Het doel van de leerplicht en het verbod op kinderarbeid is dat kinderen naar school gaan in plaats van betaalde arbeid te verrichten.

Na de jeugd heeft iemand zijn minimale arbeidsproductiviteit bereikt. Vroeger stopte de scholing als de opleiding was afgerond. Nu is er levenslang leren: permanente scholing gedurende het arbeidzame leven. (lifelong learning)

De arbeidsproductiviteit kan niet blijven toenemen. Her- en bijscholing is erop gericht om deze maximale arbeidsproductiviteit te behouden. Door te investeren in het menselijk kapitaal: productiefactor arbeid, stijgt de toekomstige verdiencapaciteit: het vermogen om inkomen te genereren.

2.2
Looninkomen: hoeveelheid geld die wordt verruild voor arbeid. Vanaf het startsalaris: salaris bij aanvang van de werkzame periode in het leven, stijgt het looninkomen door de stijging van de arbeidsproductiviteit. Hoe hoger het startsalaris, hoe hoger het salaris dat in de toekomst wordt verdiend. Na verloop van tijd neemt de arbeidsproductiviteit niet meer toe; het looninkomen blijft op hetzelfde niveau.

Cao’s komen tot stand na onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers. Voor werknemers worden die onderhandelingen gevoerd door vakbonden: verenigingen die opkomen voor de belangen van werknemers.

Het volgen van onderwijs kost tijd en daardoor is het een investering in het menselijk kapitaal: de verbetering van de productiefactor arbeid door scholing geeft in de toekomst een hogere arbeidsproductiviteit en daardoor een hoger loon.

Productiefactoren:

Kapitaal                                              huur en rente
Arbeid                                                 loon en toegerekend loon zelfstandigen
Natuur                                                 pacht
Onderneming                                     winst

2.3
door consumptie in de tijd te verschuiven, kun je ervoor zorgen dat je altijd ongeveer hetzelfde consumeert, consumptie wordt verschoven van een tijd met een hoog inkomen naar de tijd met een laag inkomen. Permanente consumptieniveau: constante richtlijn voor consumptieniveau gedurende een heel leven.

Gedurende het werkzame leven wordt er meestal meer geld verdiend dan er wordt uitgegeven. Dan wordt er gespaard en dit is noodzakelijk om aan het eind van het arbeidzame leven met pensioen te kunnen gaan.
Economische levensloop: ontwikkeling van het inkomen tijdens een mensenleven
Financieel vermogen: geldelijke bezittingen (spaargeld- schulden)

 

Hoofdstuk 3 Ondernemingen in de tijd

3.1
Een onderneming heeft geen levensverwachting.
Boekhouding: financiële administratie

Een onderneming wordt opgericht door inschrijving in het handelsregister: lijst van opgerichte ondernemingen: doel van de onderneming beschreven +ondernemingsvorm: rechtsvorm van een onderneming.

Beslissingen die ondernemers nemen: gericht op  de continuïteit van de onderneming: voortbestaan van een onderneming.

Faillissement: beëindiging van een onderneming, omdat zij niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen.

Beoordeling producent: productiviteit: opbrengst van een bepaalde combinatie van productiefactoren.

Investeren: huidige winst wordt geruild voor toekomstige winst.
Verdiencapaciteit van de onderneming: het vermogen van een onderneming om inkomen te generen> met dezelfde productiefactoren kunnen hogere winsten worden behaald.
Investeringskrediet: lening voor de financiering van een investering
Aandeelhouders: eigenaren van een onderneming
Dividend: winstuitkering, naar rato van het aantal in bezit zijnde aandelen

 

3.2
Onderzoek & ontwikkeling (O&O): de speurtocht naar nieuwe producten en producttechnieken
nieuwe producten en productieprocessen: innovaties: vernieuwing.
Productinnovatie: vernieuwing van bestaande producten en/ of introductie van nieuwe producten: productdifferentiatie.
Procesinnovatie: vernieuwing of verbetering van bestaande productietechnieken. Een productiemethode wordt efficiënter als dezelfde productie tegen lagere kosten kan worden voortgebracht.

Investeringen in O&O hebben twee kenmerken:

·       kan zeer winstgevend zijn

·       kan zeer onzeker zijn:
- onderzoeksonzekerheid: trial and error
- marktonzekerheid
- concurrentieonzekerheid

Patent: wettelijke recht van intellectuele eigendom (octrooi)
een patent beschermt het gebruik van nieuw ontwikkelde kennis waardoor de prikkel om te investeren in O&O toeneemt.

 

3.3
Voorraadgrootheid: grootheid waarvan de omvang gedurende een bepaalde periode wordt gevormd en waarvan de waarde op een bepaald tijdstip wordt gemeten
Stroomgrootheid: grootheid waarvan de omvang gedurende een bepaalde periode wordt gevormd en waarvan de waarde over die periode wordt gemeten.

Balans: overzicht van bezittingen en schulden van een onderneming, op een bepaald tijdstip. (voorraadgrootheden)

Debet (activa)

Credit (passiva)

Vaste activa

Eigen vermogen

Machines

Winstreserve

Gebouwen

Uitgegeven aandelen

Vlottende activa

Vreemd vermogen

Debiteuren

Langlopende schuld

Voorraden

Crediteuren

Liquide middelen

 

Banktegoeden

 

Kas

 

Totaal

Totaal


Debetzijde: linker gedeelte van een balans waar de bezittingen van een onderneming staan.
Activa: bezittingen van een onderneming
Creditzijde: rechter gedeelte van een balans waar de middelen staan waarmee een onderneming gefinancierd is
Passiva: middelen waarmee een onderneming is gefinancierd
Debiteur: persoon of organisatie waarvan een onderneming geld tegoed heeft.
Crediteur: schuldeiser

Activa:

·       vaste activa: bezittingen van een onderneming die langer dan een jaar meegaan

·       vlottende activa: bezittingen van een onderneming die korter dan een jaar meegaan

·       liquide middelen: geld dat een onderneming in kas heeft of op de bank heeft staan


Eigen vermogen: vermogen dat door de onderneming zelf is ingebracht
Vreemd vermogen: vermogen dat door derden in de onderneming is ingebracht

Het totale vermogen van de onderneming: eigen +vreemd vermogen

Solvabiliteit: de verhouding tussen het eigen en vreemd vermogen

Solvabiliteit= eigen vermogen      x 100%
                        vreemd vermogen

Liquiditeit: in welke mate een onderneming aan haar betalingsverplichtingen op korte termijn kan voldoen.

Liquiditeit= vlottende activa + liquide middelen   x 100%
                                        kortlopende schulden

De optelsom van alle activa is altijd gelijk aan de optelsom van alle passiva.
Resultatenrekening: overzicht van kosten en opbrengsten van een onderneming gedurende een bepaalde periode
Boekjaar: periode waarop de resultatenrekening betrekking

Debet (kosten)

Credit (opbrengsten)

Kosten

Omzet

Loon

Incidentele baten

Energie

Verkoop bedrijfspand

Rente

 

Afschrijvingen

 

Bedrijfsauto’s

 

Computers

 

Resultaat

 

Totaal

totaal


Winst vergroot het eigen vermogen van het bedrijf, verlies verkleint het eigen vermogen.

Afschrijvingen: kosten van de waardevermindering van vaste activa.

 

Hoofdstuk 4 De overheid in de tijd

4.1
Staatsobligatie: schuldpapier uitgegeven door een overheid. De houder van de staatsobligatie ontvangt jaarlijks rente en krijgt na de looptijd het nominale bedrag van de obligatie terugbetaald van de overheid.

4.2
Beroepsbevolking: alle mensen tussen 15 en 65 jaar die willen, kunnen en mogen werken. Met die belastingopbrengst betaalt de overheid het onderwijs van de jeugd: de toekomstige beroepsbevolking. De overheid investeert in de verhoging van de toekomstige productiviteit, omdat een stijging van de productiviteit noodzakelijk is voor economische groei: de procentuele verandering van het bruto binnenlands product (bbp): waarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten in een jaar.

4.3
Parlementaire democratie: staatsvorm waarbij het land bestuurd wordt door een gekozen Parlement: volksvertegenwoordiging.
Volksvertegenwoordiging: door het volk gekozen mensen die het volk vertegenwoordigen
Regering: dagelijks bestuur van een staat dat gevormd wordt door het staatshoofd en de ministers. Deze partijen maken met elkaar afspraken over maatregelen die de overheid in de komende vier jaar moet nemen: regeerakkoord: afspraken op basis waarvan een regering gevormd wordt. hierbij horen de verwachten kosten: rijksbegroting: verwachte kosten en opbrengsten van het Rijk voor het komende jaar.

Troonrede: door het staatshoofd uitgesproken rede met daarin de plannen van de regering voor het komende jaar. Daarnaast wordt de begroting door het parlement goedgekeurd.
Miljoenennota: samenvatting van de rijksbegroting

Financieringstekort: negatief saldo van inkomsten en uitgaven van het Rijk, exclusief de aflossingen op de staatsschuld.
Staatsschuld: schuld van het Rijk. Deze schuld moet in de toekomst worden afgelost. Door geld te lenen worden de huidige uitgaven voor een deel betaald met toekomstige belastingopbrengsten.
Structurele uitgaven: jaarlijks terugkerende uitgaven, zoals de uitgaven aan onderwijs en gezondheidszorg.
Incidentele uitgaven: onregelmatige, moeilijke te plannen uitgaven. Incidentele uitgaven moeten worden opgevangen met een financieringstekort.

4.4
Pensioen: uitkering aan ouderen na het werkzame leven
Basispensioen: pensioen dat de overheid alle Nederlanders betaalt vanaf de pensioengerechtigde leeftijd
AOW: Algemene Ouderdomswet; wet die het algemene basispensioen regelt. De AOW dwingt solidariteit tussen generaties af.
Omslagstelsel: pensioenstelsel waarbij de pensioenuitkeringen gefinancierd worden door belastingen en premieheffing.
Aanvullende pensioen: zelfstandig gespaard pensioen bovenop het basispensioen. Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd keren de pensioenfondsen dan maandelijks een bedrag uit.
Kapitaaldekkingsstelsel: pensioenstelsel waarbij de pensioenuitkeringen gefinancierd worden door opgebouwd kapitaal.
Waardevast: de hoogte van een bedrag (bijvoorbeeld een uitkering) stijgt mee met het (gemiddelde) prijspeil in het land.
Welvaartsvast: de hoogte van een bedrag (bijvoorbeeld een uitkering) wordt aangepast aan de (gemiddelde) loonstijging in het land.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.