Gezocht: VWO'ers uit de 4e/5e met N&T of interesse in techniek. Doe mee aan een online community over een nieuwe studie en verdien een cadeaubon van 50 euro!

Meedoen

boekhouden 3e trimester

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 5e klas aso | 1957 woorden
  • 10 juli 2007
  • 39 keer beoordeeld
  • Cijfer 5.4
  • 39 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Ga jij de uitdaging aan?

Op EnergieGenie.nl vind je niet alleen maar informatie voor een werkstuk over duurzaamheid, maar ook 12 challenges om je steentje bij te dragen aan een beter klimaat. Douche jij komende week wat korter of daag je jezelf uit om een week vegetarisch te eten? Kom samen in actie!

Check alle challenges!
4. Grondige studie van de eindejaarsverrichtingen
Werkschema=
 Opstellen van een voorlopige proef- en saldibalans
 Opstellen van de inventaris
 Aanpassen van de gegevens van de proef- en saldibalans aan de gegevens van de inventaris door regularisatieboekingen
 Overboeken van bedragen en berekenen van het resultaat
 Ramen en boeken van de belasting op het resultaat
 Boeken van de winstbestemming
 Opstellen van de definitieve proef- en saldibalans

 Opstellen van een jaarrekening
Tijdens het boekjaar worden alle verr. Geboekt op het einde van het boekjaar moeten alle kleine en grote vennootschappen de boekhouding afsluiten en de jaarrek. Opstellen.
Jaarrekening> eindbalans, RR (resultatenrekening), Toelichting, Sociale balans

4.1 Voorlopige proef- en saldibalans zie p 226-232
Proefbalans= lijst van alle rekeningen in volgorde van de MAR met debet en credittotalen.
Saldibalans= lijst van alle rekeningen in volgorde van de MAR met debet of creditsaldo.
Klasse 6 en 7
O > K = winst K < O = verlies
CS > DS = winst CS < DS = verlies

4.2 De inventaris zie p 233
4.2.1 OPSTELLEN VAN DE INVENTARIS zie p 233
Resultaat van de voorlopige proef-en saldibalans is een voorlopig resultaat! De boekhouding werd nog niet aangepast aan de werkelijkheid= inventaris nodig.
Inventaris= een gedetailleerde lijst van alle bezittingen en schulden van een onderneming op een bepaald moment. Is wettelijk verplicht!!

De voorlopige saldibalans en inventaris moeten vergeleken worden indien het afwijkt= boeking aanpassen = REGULARISEREN

4.2.2 WAARDERINGSREGELS zie p 233-238
Om de inventaris op te stellen moeten alle bezittingen, vorderingen, schulden… gewaardeerd worden. = aan alle elementen een zo juist mogelijke waarde toekennen.
De wet voorziet hoe de waarderingen moeten gebeuren zie p 234:
 Elke onderneming zal, binnen de wet, haar waarderingsregels vastleggen, aangepast aan de specifieke kenmerken van de onderneming.
 De gekozen waarderingsregels moeten in de toelichting van de jaarrekening vermeld worden.
 Eens de waarderingsregels vastgelegd, mag in principe, de volgende jaren, hiervan niet meer afgeweken worden. De waarderingsregels moeten elk jaar op dezelfde wijze (consistent) worden toegepast.
 Slechts in welomschreven gevallen mogen de waarderingsregels gewijzigd worden.
 Elk vermogensbestanddeel moet afzonderlijk gewaardeerd worden.
 Het toepassen of niet toepassen van de waarderingsregels mag niet afhangen van het resultaat van het boekjaar.
 Elk vast activabestanddeel moet gewaardeerd worden tegen AW. AW = aankoopprijs van het vast activa eventueel vermeerderd met bijkomende kosten (bv. Vervoerskosten, installatiekosten). Indien een activabestanddeel door de onderneming zelf geproduceerd werd, zal de waardering gebeuren tegen de vervaardigingsprijs. De vervaardigingsprijs is de som van:= de aanschaffingsprijs van de grondstoffen + aanschaffingsprijs van de hulpstoffen + productiekosten om het goed te vervaardigen. Indien het activabestanddeel in de onderneming werd ingebracht, gebeurt de waardering tegen de inbrengprijs.
 Voor voorraden gelden dezelfde regels van waardering als voor vaste activa.
Vorderingen, liquide middelen en schulden worden tegen hun nominale waarde in de balans opgenomen. Indien ze twijfelachtig worden, moet een waardevermindering geboekt worden.

Test je parate kennis zie p 239
Vraag 1
Nr 1> ak, Vk, financiële en diversen dagboek
Nr 2> met de gegevens van de grootboekrekeningen
Nr 3> proefbalans
Nr 4> diversendagboek
Nr 5> toelichting, eindbalans, resultatenrekening

4.3 De regularisatieboeking zie p 240
= boekingen om de boekhouding aan te passen aan de werkelijkheid

4.3.1 WAARDERING VAN MVA zie p 240

2 soorten=
• MVA met onbeperkte gebruiksduur= bv. Terreinen.
• MVA met beperkte gebruiksduur= bv. Meubiliar, gebouwen…

 MVA met onbeperkte gebruiksduur zie p 240-241
-> geen afschrijvingen, want geen waardevermindering.
Opm= uitzonderlijke waardevermindering
Boeking= 6-> 66 uitzonderlijke kosten D
22009 waardevermindering terreinen C
Uitzonderlijke waardevermeerdering -> extra opbrengst!

 MVA met beperkte gebruiksduur zie p 241-242
MVA die vervangen moeten worden omdat ze verouderd of versleten zijn-> AFSCHRIJVEN!!
Berekeningen= 3 mogelijkheden
• Lineair (elk jaar evenveel)
• Degressief (afschrijvingsbedrag daalt)
• Progressief (afschrijvingbedrag daalt)

FISCAAL AANVAARDE METHODES zie p 242

AW= aanschaffingswaarde Ta = totaal afschrijving BW=boekwaarde
N= tijd a= afschrijving RW = restwaarde GD=gebruiksduur
zie p 311 ev.

 Lineair zonder restwaarde
Bv. AW= 4000€ -> gebruiksduur =2jaar
Afschrijvingsbedrag = 4000 = AW = 2000€ (a)
2 n
BW na 1 jaar = 4000 – 2000 = AW – Ta = 2000€

 Lineair met restwaarde
Bv. AW= 4000€ n= 2 jaar RW= 5000€
Afschrijvingsbedrag= AW – R = 4000 – 500 = 1750€
N 2
BW na 1 Jaar= AW – TA= 4000 – 1750 = 2250€


 Degressief zonder restwaarde
Bv. AW = 5000€ n=5jaar
Lineair afschrijvingsprocent: 100:5=20. Dubbel: 20x2= 40
Het degressief afschrijvingsbedrag einde jaar 1: 5000€x0,40=2000€
BW na 1 jaar: 5000-2000=3000€
BW na jaar 2: 3000x0,40= 1200€ 3000-1200=1800€
BW na jaar 3: 1800x0,40= 720€ < 1000€->lineair bedrag dus afschrijven! Grootste!
1800-1000=800€
BW 4de jaar: overschot = 800€

 De afschrijvingsfiche en afschrijvingstabel zie p 242-243!!!!

 Boeking van de afschrijving zie p 243
Kost 63020 afschrijving op MVA K+D
Actief 2…9 Afschrijving op… A-C
4.3.2 WAARDERING VAN IVA zie p 246
IVA bv. Licenties, octrooien (patenten), merken…
IVA worden ook jaarlijks afgeschreven.
Boeking
Kost 63010 Afschrijving op IVA K+D
Actief 21..9 afschrijving op … A-C

4.3.3 VERKOOP VAN VA zie p 247-249
2 boekingen=
(1) verkoop (VF)
(2) Regularisatie (boekhouding in orde brengen)

(1) Verkoopfactuur
24000 A-C Meubiliar 500
40000 A+D HD 605
45101 P+C Versch. BTW 105
(2)
24000 A+D Meubiliar 1200 AW
24009 A+D Afschrijving op meubi 480
66300 K+D Minderwaarde o/d v.
Varealisatie 220
24000 A+C Meubiliar 700
24009 A+C Afschrijving op meubi 240(1ste afsch.)
24009 A+C Afschrijving op meubi 240(2de afschr.)


Winst/ verlies verkoop=
BW = AW-Ta = 1200 – 480 = 720
Verkoopprijs= 500
VERLIES= 220 = EXTRA KOST
2de boeking= boeking van verlies/winst dd VK
Alle rek. Ivm vast actief op nul zetten.
Test je parate kennis zie p 250

4.3.4 WAARDERING VAN DE VOORRAAD HANDELSGOEDEREN
zie p 251-256
BV (beginvoorraad) = eindvoorraad van vorig boekjaar staat op Rek 34000 (zie balans) zie p 228. BV= 168579,99
EV= inventaris ( zie p 235: EV = 150391,57)
EV < BV = V  = K 
Er werden meer gdn verkocht dan aangekocht -> die extra verkochte eenheden moeten nu ook meetellen als K= K 
EV > BV = V  = K 

Test je parate kennis zie p 257
3. A= voorraadwijziging gdn 60940
B= Voorraad 34000

4.3.5 WAARDERING VAN DE OPENSTAANDE HANDELSVORDERINGEN
zie p 258
• Groep 40
• Vervaldagenlijst= lijst van de klanten van wanneer ze moeten betalen
• Klantenhistoriek= bewegingen en het saldo van de individuele klantenrekeningen
• Waardering tegen nominale waarde
• Dubieuze debiteuren= klanten waarvan het twijfelachtig is of ze zullen betalen.
-> op afzonderlijke rek. Plaatsen nl. 40700 dubieuze vorderingen
40700 A+D Dubieuze vorderingen
40000 A-C HD

Test je parate kennis zie p 263
4.

40000 A+D hd VF
40000 A-C hd CN
40000 A-C hd 2022,45
40700 A+D Dubieuze vord. 2022,45


4.3.6 VOORZIENINGEN VOOR RISICO’S EN KOSTEN zie p 264
Grote toekomstige kosten mag men spreiden over versch. Jaren. Als het om een duidelijk omschreven kost gaat die zich met grote waarschijnlijkheid zal voordoen, maar waarvan het bedrag nog niet vaststaat. Soorten p 264

4.3.6.1 Begrip voorziening zie p 264
= aanleg spaarpot.
Maar dit geld zal later aan derden betaald worden. > VVLT (vreemd vermogen op lange termijn) klasse 1, groep 16

4.3.6.2 Aanleg van de voorziening (jaarlijks geld in de spaarpot steken) zie p 265
63600 K+D Voorz. (toevoeging) 3965
16200 P+C Voorziening vr grote herst. 3965


4.3.6.3 Werken worden uitgevoerd > Factuur zie p 265-266
61100 K+D onderh & herst 20800
41101 A+D aftrekb btw 4368
44000 P+C leveranc 20800
45130 P+C btw medecontractant 4368


4.3.6.4 Spaarpot legen ( aanwending voorziening) zie p 266
16200 P-D Voorzieningen grote herst 19825
63610 K-C Voorzieningen (terugneming) 19825


Test je parate kennis zie p 268
Voorzieningen voor risico’s en kosten

Oefening 1 zie p 268
Onderneming Haentjens
a) Haentjens zal een voorziening boeken einde boekjaar 2001, 2002 en 2003.

b) Bedrag van de voorziening is 24 000,00 EUR : 3 = 8 000,00 EUR

De rekening 16200 Voorzieningen voor grote herstellingswerken en grote onderhoudswerken (toevoeging) zal in het begin van het jaar 2004 een CS hebben van 24 000,00 EUR (3 maal 8 000,00 EUR)
c) Als de factuur binnenkomt in boekjaar 2004 wordt de kostenrekening 61 100 Onderhoud en herstellingen gedebiteerd voor 25 800,00 EUR

d) Op de kostenrekening 61100 staat op debet een bedrag van 25 800,00 EUR; op de kostenrekening 63610 staat er op krediet een bedrag van 24 000,00 EUR. Dit is dus een kost van 25 800 – 24 000 = 1 800,00 Eur

Oefening 2 zie p 268
a) Bij aanleg van de voorziening
b) Bij aanwending van de voorziening

4.3.7 WAARDERING VAN DE UITSTAANDE SCHULDEN zie p 269
Zie p 269


4.3.8 INVENTARISVERRICHTINGEN I.V.M. AK EN VK zie p 271
Groep 60
Sommige goederen zijn al gekocht of verkocht, maar er is nog geen factuur van opgemaakt/ontvangen. Die gdn gaan we boeken op basis van de leverings- en ontvangstbon.

4.3.8.1 Inventarisverrichtingen i.v.m. AK zie p 271
Zie doc p 272
OP 31/12
60400 K+D Aank hg 35994,60
44400 P+C Te ontv. Facturen 35994,60
BIJ ONTVANGST FACTUUR
44000 P-D Te ontv Facturen 35994,60
41101 A+D Aftr btw 7558,87
44000 P+C Leveranc 43553,47

4.3.8.2 Inventarisverrichtingen i.v.m. VK zie p 273
Zie doc p 274
OP 31/12
40400 A+D Te innen opbrengsten 843,90
70000 O+C VK Hg 843,90
BIJ OPMAKEN FACTUUR (opdracht p 275)
40000 A+D hd 1021,12
40400 A-C Te innen opbrengsten 843,90
45101 P+C Versch BTW 177,22

Test je parate kennis zie p 276
Inventarisverrichtingen i.v.m. Aan- en verkopen
Oefening 3 zie pg 276
a) Het bedrag van de aankoop mag in boekjaar 20.2 niet meer in de kosten komen, omdat dit bedrag reeds in het vorige boekjaar op een kostenrekening werd geboekt.
b) In plaats van de kostenrekening wordt de rekening 44400 Te ontvangen facturen gedebiteerd (op nul gezet)
Oefening 4 zie pg 276
a) Het bedrag van de verkoop mag in boekjaar 20.2 niet meer in de opbrengsten komen, omdat dit bedrag reeds in het vorige boekjaar op een opbrengstenrekening werd geboekt.
b) In plaats van de opbrengstenrekening wordt de rekening 40400 Te innen opbrengsten gecrediteerd (op nul gezet)

4.3.9 OVERLOPENDE REKENINGEN (ANTICIPATIE- EN UITSTELPOSTEN) zie p 277
Groep 61
Sommige O en K zijn gespreid over 2 boekjaar.
Bv. Facturen van telefoon van begin dec tot eind jan.
Abonnement tijdschrift van begin sept tot eind aug.
-> we moeten ze verdelen over 2 boekjaren= 2 mogelijkheden=
 Anticiperen
Kosten en opbrengsten die pas volgend jaar gefactureerd worden, nu al laten meetellen.
49200 Toe te rekenen kosten
49100 Verkregen opbrengsten

 Uitstellen
Kosten en opbrengsten die dit jaar gefactureerd zijn, pas volgend jaar laten meetellen.
49000 Over te dragen kosten
49300 Over te dragen opbrengsten


4.3.9.1 Anticiperen van kosten zie p 277
Boekingen=
Jaar 1 (op 31/12)
65000 K+D Rente, comm & kosten 4867,91
49200 P+C Toe te rek. Kosten 4867,91
Jaar 2 (op 02/01)
49200 P-D Toe te rek kosten 4867,91
65000 K-C Rente, comm en kosten 4867,91
Op 31/1 KBC… rente is betaald!
65000 K+D Rente 7301,87
55000 A-C KBC 7301,87

4.3.9.2 Anticiperen van opbrengsten zie p 279
Boekingen
Jaar 1 (op 31/12)
49100 A+D Verkregen opbrengsten 990
74400 O+C Huur opbrengsten 990
Jaar 2 (op 02/01)
74400 O-D Huur opbrengsten 990
49100 A-C Verkregen opbrengsten 990
Op 31/1 KBC… Huur is betaald door je buurman
55000 A+D KBC 1485
65000 K+C Huuropbrengsten 1485


4.3.9.3 Uitstellen van kosten zie p 281
Premie: 12 maanden
Boekingen:
Jaar 1 (op 1/12)
61310 K+D Verzekeringen 951,91
55000 A-C KBC 951,91
Jaar 2 (op 31/12)
49000 A+D Over te dragen kosten 872,58
61310 K-C Verzekeringen 872,58
Op 02/01
61310 K+D Verzekeringen 872,58
49000 A-C Over te dragen kosten 872,58


4.3.9.4 Uitstellen van opbrengsten zie p 282
Boekingen:
Jaar 1 (op 1/11)
55000 A+D KBC 750,00
74400 O+C Huuropbrengsten 750,00
Jaar 2 (op 31/12)
61310 O-D Huuropbrengsten 250,00
49300 P+C Over te dragen kosten 250,00
Op 02/01
49300 P-D Over te dragen kosten 250,00
61310 O+C Huuropbrengsten 250,00
TIPS !!!!
1. Er zijn 4 overlopende rekeningen:

49100 actief, op 31/12 D
49200

49300 passief, op 31/12 C
49400
2. Altijd 3 boekingen:
Waar het kruisje staat, op 31/12, op 2/1
3. Boeking op 2/1 is het omgekeerde van 31/12
4. Als het kruisje in het eerste jaar staat> rek met over te dragen O/K


4.4 Overboekingen
4.4.1 BTW-OVERBOEKING zie p 287
Als schulden > vorderingen => te betalen BTW
Als shculden < vorderingen => terug te vorderen BTW

4.4.2 OVERBOEKING VAN DE SCHULDEN zie p 288-290
Van LT-> KT
Via rek 42000 schulden > 1 jaar die binnen het jaar vervallen

4.5 Proef- en saldibalans na regularisatie zie p 300-306

4.6 Bepaling en bestemming van het resultaat


4.6.1 BEPALING VAN HET RESULTAAT VÓÓR BELASTINGEN zie p 307
Hoe?
Klasse 7 – klasse 6
-> winst
7<6 -> verlies
Bij Atria is er een winst van 225 972,09€


4.6.2 BEPALING VAN HET TE BESTEMMEN RESULTAAT zie p 308
4.6.2.1 bepaling van de winst na belastingen
Belastingsprocent :42%
belastingen 42% van 225 972,09 = 94 989, 91

67020 K+D Geraamde belastingen 94 989, 91
45000 P+C Geraamde belastingsschulden 94 989, 91

Winst voor belastingen 225 972, 09
- belastingen - 94 989, 91
Winst na belastingen 130 982, 18

4.6.2.2 Bepaling van het te bestemmen resultaat
Eerst moeten we de winst van vorig boekjaar die overgedragen werd toevoegen aan de huidige winst & dan pas verdelen.

14000 P-D overgedragen winst 99 182,87
79000 O+C overgedr winst v/h vorig boekjaar 99 182,87

Te verdelen winst 130 982, 18
+ overgedragen winst + 99 182, 87
Te bestemmen winst 230 165,05

4.6.2.3 Bestemming van het resultaat
5% van de winst van het boekjaar moet naar de wettelijke reserve tot 10% van het kapitaal bereikt is. Die reserve is nu nog niet groot genoeg dus ->5% winst moet nu naar daar.

5% op 130982,18 = 6549,11
De rest wordt overgedragen

69200 K+D Toev a/d wettelijke reserves 6549,11
69300 K+D Over te dragen winst 223 615,94
13000 0+C Wettelijke reserves 6549,11
14000 0+C Overgedragen winst 223 615,94

4.7 Definitieve proef- en saldibalans
zie p 311 ev.

4.8 Invullen van de jaarrekening
4.8.1 WETTELIJKE VERPLICHTINGEN
Jaarrekening moet openbaar gemaakt worden
Doel: info voor derden.

4.8.2 SAMENSTELLING VAN DE JAARREKENING
4 elementen=
de balans
de resultatenrekening
de toelichting
de sociale balans
zie p 320 ev.
Opm: er zijn geen decimalen (alles afgerond op euro)

4.9 Overgang naar een nieuw boekjaar
4.9.1 AFSLUITEN VAN REKENINGEN
afsluiten boekjaar= sluitpost
4.9.2 HEROPENEN VAN DE REKENINGEN
begin nieuw boekjaar= alle rek heropenen = openingspost (omgekeerde v. sluitingspost)

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.