ECONOMIE FORMULES

(A)
Afschrijvingen: bijv: taxi van 50.000 eur. 200.000 km.  dan 50.000/200.000:0.25 cent p/km

Arbeidersinkomenquote: arbeidsink. in bedrijven/toegevoegdewrde in bedrijven *100

Arbeidsproductiviteit: waarde gepr. goed/benodigde ardbeidsuren

(B)
Belastingdruk: Belastingontv+nietbelastingontv/Nationaal ink. *100

BEP: TO is TK (gelijkstellen)

BNP: productie(TW)+afschrijvingen

Brutoinvest: Nettoinvest+vervangingsinvest
(C)
Collectievelastendruk: Belastingont+nietbelontv+socialepremies/Nationaalinkomen *100


(E)
Elasticiteit gevr.hoeveelheid: Ev is procentuele verandering vd gevr.hoevlheid/prctuele verandering vd prijs
(Elastisch als Ev: kleiner dan -1 is.  rel.Inelastisch als Ev tussen -1 en 0 met 0 als volkomen inelastisch)

(F)

(G)
GCK: TCK/Q
GO : TO/Q
GTK: TK/Q
GVK: TVK/Q

(I)
Index reel loon: index nom.loon/consum.prijsindex*100
(K)
Kasliq: kasgeld/direct opeisbaretegoeden*100
(L)
Liquiditeit: Vlottende activa/Kortlopende schulden (Boven 1.5 is goed)
Loonkosten p.prod: Loonkosten p.periode/prod. p periode (loonkost. p.periode: gem.loon*nr.werknemers
Loonkosten p.prod: Uurloon p.arbeider/arbeidproduct. p. arbeider
(M)
Marktaandeel: omzet van het bedrijf/totale marktomzet *100
(N)
NNP: productie(TW)


(P)
Participatiegraad: beroepsbevolking/beroepsgeschiktebevolking *100

Premiedruk: Sociale premies/nationaalinkomen *100

(Q)
Qv: ap+b (a: kleiner 0,b groter 0)
(R)
Ruilvoet: prijsindexcijfer uitvoer/prijsindex invoer *100
Reel Ink: Nominaal ink/inflatiepct.
(S)
Saldo Buitenland: Export-Import
Sociale zekerheid:Soc.verzekeringen+soc.voorzieningen
Sociale verzeker.:Werknemersverz.+Volksverz.
Solvabiliteit: EV/TV (Boven 40% is goed)
(T)
TO : P*Q
TK : aq+TCK OF TCK+TVK
TW : TO-TK


(V)
verandering reel nat. ink. p/hoofd vd bevolking: Verand. reel nat. ink/bevolk. groei

(W)
WIG: loonkosten-nettoloon/loonkosten *100
Werkloosheidspct:werkloosheid/beroepsbev.*100
Wisselkoers: van eur naar vreemde val: vrmdvl*eur.
Wisselkoers: hoeveel vrmdval voor eur: vrmdval/eur

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.