Hoofdstuk 1

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Samenvatting door een scholier
  • 4e klas vwo | 1822 woorden
  • 28 oktober 2014
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Huisarts werkt volgens een standaardaanpak:

1. Inventariseert de gezondheidsklachtend –> 2.Zoekt andere aanwijzingen die de klachten kunnen verklaren (symptomen) –> 3.Lichamelijk onderzoek –> 4.Bloed, urine, ontlasting wordt onderzocht –> 5.Stelt diagnose –> 6.Therapie.

Subjectieve klachten: De ernst van de klacht is niet te meten (hoofdpijn)

Objectieve klachten: Gegevens die welmeetbaar zijn (van belang voor het stellen van een diagnose)

Meestal heeft een arts meer dan één mogelijke verklaring voor de klachten van een patiënt.

Aanvullend onderzoek volgt (röntgenfoto’s, oogonderzoek <- hoofdpijn te wijten aan slechte ogen).

De huisarts dient eigenlijk als loket voor toegang tot de regulieregezondheiszorg.

Medisch specialisten kunnen op hun vakgebied uitgebreider onderzoek doen en zeldzame oorzaken van symptomen vaststellen, bijvoorbeeld in het klinisch chemisch laboratorium in het ziekenhuis.

Bij veel ziekten verandert de normale samenstelling van het bloed, de urine of de ontlasting.

Belangrijk verschil tussen reguliere en alternatieve geneeskunde is dat de behandelingen die een reguliere arts toepast op een planmatige manier op hun werkzaamheid getest zijn, bij alternatieve geneeskunde is dat niet zo.

Alternatieve geneeskundes:

(Yin is de vrouwelijke energie, passief en ontvangend. Yang is de mannelijke energie, actief en creatief. Yin en yang vullen elkaar aan en zorgen voor harmonie. Bij ziekte overheerst één van beide krachten.)

Acupunctuur: Evenwicht tussen yin en yang te herstellen d.m.v. de huid met naalden aanprikken op plekken die samenhangen met yin of yang.

Macrobiotiek: Evenwicht tussen de krachten hersteld worden d.m.v. het eten van voedsel met ofwel yinkarakter (lang gekookt of sterk verhit) ofwel yang karakter (kort of niet gekookt).

Homeopathie: Hierbij gaat men uit van het gelijksoortigheidprincipe, dat wil zeggen ‘het gelijke geneest het gelijke’. Iemand met bijvoorbeeld buikklachten zal worden behandeld met een zeer sterk verdund middel dat dezelfde buikklachten veroorzaakt. Doordat het lichaam reageert op het homeopathische middel zou het de klachten ook kunnen verhelpen.

Edelstenen: Door een edelsteen te dragen wordt het menselijke weefsel, dat ook uit energietrillingen bestaat, beïnvloed. Een ziekte of klacht wordt meestal veroorzaakt door een afwijkende frequentie in trillingen van het orgaan of plaats in het lichaam. Door het dragen van een bepaalde steen is de invloed vaak zó groot dat de klachten en / of ziekten kunnen verdwijnen of aanzienlijk verminderen.

Dubbelblind onderzoek: Soort onderzoek waarbij elke niet-medische invloed stelselmatig wordt uitgesloten. Dit geldt in de reguliere gezondheidszorg als de gouden standaard van het medische onderzoek. Zowel bestuderende arts als groep mensen weten niet of ze het echte medicijn krijgen of de placebo. Aan het einde van het onderzoek wordt dat pas bekend.

De reden waarvoor veel alternatieve geneeswijzen niet dubbelblind onderzocht zijn is omdat die geneeswijzen vaak al eeuwenlang worden toegepast. Veel alternatieve genezers vinden het daarom niet nodig om hun behandelingen op die manier te onderzoeken. Maar reguliere artsen zijn daarom juist vaak angstig met het voorschrijven van alternatieve middelen.

Cholera was een beruchtte epidemie in de 19e eeuw in Londen.

William Farr dacht dat het door ziekelijke mist, die opstijgt uit de adem van twee miljoen mensen, vanuit open riolen en beerputten, graven en slachthuizen kwam ((…) In het ene seizoen zit het vol met cholera, een ander seizoen vol met griep, pokken, mazelen of roodvonk).

JohnSnow dacht dat het door gif kwam dat van het ene op het andere slachtoffer werd overgedragen door drinkwater dat met rioolwater was vervuild.

Snow ging de feiten schematisch op een rijtje zetten om de bron te vinden. Hij praatte met de nabestaanden van de overledenen, Hoe begon de ziekte en wanneer merkten ze de eerste symptomen? En waar haalden ze hun drinkwater vandaan?

Londen leek op een enorme achterbuurt in de 19e eeuw. Er waren 200.000 beerputten op 2 miljoen inwoners. Alle ontlasting kwam in de rivier uit war het drinkwater vandaan werd gehaald (Theems). Tussen 1830 en 1870 40.000 doden.

Bij Cholera raakt het maag-darmstelsel ontregeld. Je merkt het na 2-5 dagen na besmetting.

Symptomen:

– Heftige diarree

– Braken zonder krampen

– Vochtverlies (soms wel 15L per dag, gevolg uitdroging)

Dodelijk binnen enkele uren tot dagen.

Snow vermoed dat een waterpomp de bron van Cholera is. Toen de pomp weggehaald werd, daalde het aantal zieken ook. Maar het is niet zeker of het ook daardoor kwam of dat het vanzelf minder was geworden.

Hij werd geholpen door het toeval. Waterleidingbedrijf Lambeth waterworks verplaatste zijn pompstation 40 km, een belangrijke concurrent Southwark and Vouxhall Company blijft in hetzelfde gebied en blijft het vervuilde drinkwater leveren. Alle mensen zijn nu zonder het te weten ingedeeld in 2 gelijkwaardige groepen. De ene groep krijgt schoon water en de andere water dat met rioolwater is vervuild.

Zo hoefde hij later alleen maar van elk huis waar een slachtoffer viel na te trekken van welk waterleidingbedrijf men klant was. Zijn hypothese werd bevestigd.

Aanpak in het algemeen (De natuurwetenschappelijke methode) :

1. Met de natuurwetenschappelijke methode onderzoek je een probleem/verschijnsel volgens vast plan.

2. Begint met oriëntatie: Wat is al bekend? Zoek verband.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

3. Stelt een hypothese d.m.v. de oriëntatie.

4. Dan volgt de onderzoeksvraag. Waag een voorspelling (Als … dan).

5. Is hypothesejuist/onjuist d.m.v. voorspelling testen met een experiment.

6.Conclusie.

In 1683 had de Delftse lakenkoopman Antoni van Leeuwenhoek onder zijn microscoop kleine ‘dierkens’ ontdekt. Maar toen John Snow in 1854 bewees dat cholera zich verspreidt via vervuild drinkwater kon men zich niet voorstellen dat ziektekiemen die je met het blote oog niet eens kunt zien een mens of een dier kunnen doden.

RobertKoch was één van de eersten die het verband kon leggen tussen een bepaalde ziektekiem en een ziekte. Eén bepaalde ziektekiem is de oorzaak van één bepaalde ziekte.

Koch ontdekte in 1876 de miltvuurbacterie. De wereld werd ervan overtuigd dat besmettelijke ziektes (infectieziektes) door bacteriën en virussen veroorzaakt worden.

Micro-organismen: Levensvormen die alleen met een microscoop te zien zijn.

Met de postulaten van Koch (regels) konden onderzoekers aantonen welke ziekteverwekker een bepaalde ziekte veroorzaakt. Het staat in de moderne infectieleer.

Koch isoleerde in 1833 de Cholerabacterie uit de patiënten tijdens een Cholera-epidemie in Caïro.

1. De ziektekiem moet in ongewoon grote hoeveelheden aanwezig zijn in de patiënt.

2. De ziektekiem moet kunnen worden geïsoleerd en verder gekweekt.

3. Een proefdier dat met de gekweekte ziektekiem wordt besmet krijgt dezelfde ziekte.

4. De ziektekiem moet kunnen worden geïsoleerd uit het zieke proefdier en moet identiek zijn aan de ziektekiem die in de patiënt is aangetroffen.

Hygiëne is een voorbeeld van preventie, het voorkomen van een ziekte.

De overheid besefte dat er stappen moesten worden ondernomen om de volksgezondheid te verbeteren. Gemeenten begonnen met de aanleg van rioleringen en richtten een ‘gemeentelijk drinkwaterbedrijf’ op. In 1901 werd de Woningwet aangenomen.

De Franse scheikundige Louis Pasteur is beroemd geworden om zijn eenvoudige uitvinding om voedsel langer houdbaar te maken. Door het een tijdje te verhitten tot rond de 70 graden Celsius gaan bijna alle bacteriën in het eten dood.

Pasteuriseren: het verhitten van eten zodat bijna alle bacteriën in voedsel / drank dood gaan (70 graden).Er zijn ook nog anderen technieken gevonden die de houdbaarheid nog meer verlengen. Bijv. vacuümverpakken, koelen, invriezen en het toevoegen van conserveermiddelen.

Contact met ziektekiemen hoeft niet altijd tot ziekte te leiden. Het kan juist een goed middel zijn om te voorkomen dat je ziek wordt.

In Azië paste men al eeuwen een methode toe om de infectieziekte pokken te voorkomen.

Vocht uit puisten van pokkenpatiënten werd bij gezonde mensen in de huid gekrast.

In 1796 ontdekt de Engelse arts Jenner een veiligere methode: inenting met koepokken.

Het Latijnse woord voor koe is vacca, daarom vaccinatie.

Pasteur liet per ongeluk een buis met kippencholera een paar weken in de open lucht staan en hij deed bij toeval een ontdekking. Als hij die oude ziekteverwekkers inspuit bij de gezonde kippen worden de dieren nauwelijks ziek. Sterker nog: als ze daarna met verse choleraziektekiemen worden besmet blijven ze gezond. De oude ziektewekkers zijn te verzwakt om de ziekte te veroorzaken, maar activeren wel een verdedigingsreactie. Er ontstaat immuniteit.

Dit experiment deed Pasteur ook met schapen (met mildvuur) en het bleek dat alleen de gevaccineerde schapen overleefden.

De verzwakte of gedode ziektekiemen van het vaccin zorgen ervoor dat juist die antistoffen worden aangemaakt die specifiek bij die ziektekiemen horen.

Ze liggen als het ware op voorraad en geven het lichaam een doorslaggevende tijdwinst als later een besmetting optreedt.

Met de postulaten van Koch werden snel nieuwe vaccins gemaakt voor o.a. hondsdolheid, tubercolose en gele koorts.

Later werd ontdekt dat ook gedode ziekteverwekkers immuniteit konden geven.

Afweersysteem: Zorgt ervoor dat je niet zo snel ziek wordt.

Sinds 1957 krijgen bijna alle kinderen in Nederland in het kader van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) ‘prikken’ tegen verschillende infectieziekten. Maar het is in ons land niet verplicht.

Soms wijzen ouders de vaccinaties af uit religieuze overtuiging of uit bezorgdheid over eventuele bijwerkingen.

Groepsimmuniteit:Doordat veel mensen immuun zijn in een samenleving krijgen ziektekiemen

minder kans om van gastheer naar gastheer te springen.

In de praktijk blijkt dat een vaccinatiegraad van ongeveer 90% voldoende is om het effect zijn werk te

laten doen. Daarom proberen gezondheidsinstellingen de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te krijgen

Natuurlijke immuniteit duurt voor sommige ziekten levenslang. Wij bijvoorbeeld één keer mazelen

heeft gehad krijgt ze nooit meer.

Om een uitspraak te doen wat gezond gedrag is en wat niet, moet je in grote groepen kijken naar het verband tussen risicofactoren.

Risicofactoren: omstandigheden die een ongunstige invloed uitoefenen op het ontstaan van een ziekte.

Epidemiologisch onderzoek vertelt alleen iets over de (verhoogde) kans om een bepaalde

Epidemiologisch onderzoek vertelt alleen iets over de (verhoogde) kans om een bepaalde

aandoening te krijgen als gevolg van een bepaald gedrag, maar niets over individuele gevallen.

Epidemiologen maken gebruik van de natuurwetenschappelijke methode. Ze toetsen hun hypotheses

door het maken van berekeningen.

Een veel voorkomend probleem bij het gebruiken van uitkomsten van epidemiologisch onderzoek is

dat een bepaald verband niet betekent dat er ook een oorzakelijkverband is.

Bijvoorbeeld: als de haan kraait en dan de zon opgaat, bewijst dat niet dat het gekraai van de haan

de zon heeft laten opkomen.

Met beeldvormende technieken is het mogelijk om van buitenaf in het lichaam te kijken.

Hierbij wordt gebruik gemaakt van natuurkundige kennis over straling.

Bij een MRI-scan:

1.Lichaam in sterk magnetisch veld –> 2.Lichaam afgetast met radiogolven –> 3.m.b.v. computer wordt een driedimensionaal beeld van het lichaam opgebouwd –> 4.Waterbevattende delen zichtbaar.

Antoni van Leeuwenhoek maakte in 1674 een microscoop om eencelligen te kunnen bekijken.

Veel medisch onderzoek richt zich op het ontrafelen van ouderdomsziekten, zoals hart- en vaatziekten, slijtage aan gewrichten en geheugenproblemen.

Hier bestaat een specialist voor: De geriater.

Euthanasie: Verzoek om actieve levensbeëindiging.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.