Hoofdstuk 2 De Lage Landen vwo De Geo

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 6e klas vwo | 1246 woorden
 • 10 juli 2015
 • 19 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
19 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Paragraaf 2.1

Nederland kent 3 soorten kusten:

 1. Waddenkust (Noorden)
 2. Geslotenkust (Midden)
 3. Estuariumkust (Zuiden)

Waddenkust is te herkennen aan:

-zeegaten

-eilanden

Gesloten kust is te herkennen aan:

-een front van duinen

-strandwallen

Estuarium kust is te herkennen aan:

-een samenstel van zeearmen en riviermondingen en voormalige eilanden.

Zachte kust en harde kust

Zachte kust bestaat uit: duinen, stranden, zandplaten, wadden en kwelders.

 • De estuaria van de Schelde en de Eems vallen hieronder. Deze bedijkte trechtermondingen hebben te maken met grote getijdenverschillen. Het verschil in waterstand bij eb en vloed neemt toe naarmate zo’n riviermonding nauwer wordt. Door de getijdenstromin wordt er ten gevolgen van erosie veel sediment verplaatst en meandert de stroomgeul sterk. In de buitenbocht wordt de bedding uitgeschuurd waardoor oevers worden ondergraven en dijksval kan optreden. In de binnenbocht vormen zandbanken, platen en slikken, deze vormen een gevaar voor de scheepvaart
 • Waddengebied: buitendijkse gronden die overstromen bij vloed. Het wad bestaat uit geulen (diepere gedeelten) en kwelders (gebieden die altijd boven water liggen), zandplaten, slikken en prielen.

Harde kust: door de mens aangelegd en bebouwd met bijvoorbeeld dijken, golfbrekers of dammen. Kwetsbare plaatsen worden Hoofden aangelegd (strekdammen, ook wel golfbrekers of Delflandse hoofden genoemd, die haaks op de kust liggen. Gaan zandafslag tegen en bevorderen sedimentatie.). Nadeel: kust kan niet meer vrij bewegen en heeft geen mogelijkheid meer zich te herstellen na een stormseizoen.

Functie van pieren: voorkomen duinafslag, verzanding en vermakkelijken de navigatie voor de scheepvaart.

Primaire waterkeringen: beschermen de inwoners van Nederland tegen het buitenwater (zee, estuaria, Ijsselmeer, Markermeer en grote rivieren). Een voorbeeld hiervan is een zeedijk.

Geven en nemen

Kustprocessen: zorgen voor de op- en afbouw van de kust onder invloed van wind en water.

 • Functie van wind: medeverantwoordelijk voor ontstaan van golven en zeestromingen. Zorgt ook voor de opstuwing van water en het transport van zand en zandsedimentatie.
 • Structuele erosie: als er een blijvend verlies van zand is. Als het bijvoorbeeld continue wordt afgeslagen zonder dat er zand terug wordt gesedimenteerd.  Zandafslag kan worden tegengegaan door dammen te bouwen.
 • Functie van golven:  in diep water is de golfsnelheid hoger dan in laag water. Daarom sedimenteerd zand bij de kust. In ondiepwater breken de golven en stroomt het water terug.

Zeestromingen: zoutwaterstromingen op een grotere ruimtelijke schaal.

Getijden: eb en vloed.

Hoogwater/tij: maximale waterhoogte

Laagwater/tij: minimale waterhoogte

Springtij: als de aantrekkingskracht van de maan en de zon samenvallen en er EXTRA hoogwater ontstaat.

 • Het verschil tussen eb en vloed wordt ook beinvloed door de vorm van een kust. Brede kusten hebben een klein getijdenverschil en smalle kusten een groot getijdenverschil.
 • Bij een hoge luchtdruk gebied is de waterstand lager dan bij een lage drukgebied.

De mens

Dit wil je ook lezen:

Activiteiten van de mens:

 • Duinbeplanting met helmgras/dennenbos
 • Bouw van sluiten
 • Aanleg havens/pieren
 • Dammen en dijken
 • Baggeren van vaargeulen
 • Inpolderingen
 • Inspuiten van zand
 • Bouwen van golfbrekers

Paragraaf 2.2


Veilig gevoel

Elke vijf jaar wordt de overstromingskans getoetst. De kans op overstromingen is min of meer regelbaar door meer geld te steken in verhoging van dijken of duinen, vebreding van strand of het aanvullen met zand: hoe hoger de dijk, hoe veiliger iemand zich mag voelen.

Schade hangt af van:

 • Oppervlakte van het achterland
 • Hoeveel het gebied onder zeeniveau ligt.
 • Hoeveelheid inwoners
 • De investeringen (huizen en industrie) die in het gebied zijn gestopt.

Risico = overstromingskans x schade

Grootste overstromingsdreiging komt van zee: Dit is een bedreiging omdat het weer zo onvoorspelbaar is (denk maar aan een stormvloed die bij verassing toeslaat), toch kun je wel een beetje voorspellen wat er gaat gebeuren door bijvoorbeeld te kijken naar de rivierafvoer, hierdoor heb je wat meer tijd om maatregelen te treffen. Wat er gebeurd na een overstroming van zee is dat het verwoestende zoute water dat 2 keer per dag in en uit stroomt na een dijksdoorbraak zal een diep stroomgat uitschuren wat moeilijk te dichten is.

Problemen: rijzende zeespiegel en verdwijnend zand en duinafslag.

De zeespiegel stijgt en de klimaatsverwachting luidt dat er meer stormen zullen zijn waardoor de zeewering weer extra belast zal worden, daarom is het nodig om altijd bezig te zijn met het controleren van huidige dijken en het versterken van daar waar nodig. Duinaflsag zal in de toekomst meer landinwaarts komen te liggen. Oplossing: opofferen van land aan zee = verlengen zeereep.

Gevolgen van klimaatveranderingen:

 • Zeespiegelstijging
 • Extreem hoogwater
 • Meer neerslag per jaar

Nederlandse kust blijft in stand door:

 • Zeebodem moet over een grote afstand vanaf de kust flauw aflopen
 • Zeestromingen moeten voldoende zand aanvoeren.
 • Het verschil in waterhoogte tussen eb en vloed mag niet te hoog zijn.
 • De kust moet niet worden geteisterd door teveel stormen
 • Er mag geen sprake zijn van een te snelle zeespiegelstijging

Basiskustlijn: een maatstaf om te zien in hoeverre de kust is aangegroeid of afgeslagen

Zandbalans: aan- en afvoer van zand wordt hierin wergegeven

Kustverdediging

Het kustbeleid staat voornamelijk voor het behouden en verbeteren van de veiligheid tegen overstromingen vanuit zee.

Vroegere kustbeleid:  defensieft t.o.v. de zee. Bouwen van dijken en dammen.

Huidige kustbeleid (dynamisch kustbeleid): ruimte maken voor het water, samenwerken met de zee.

De samenvatting gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Huidige kustbeleid (dynamisch kustbeleid): ruimte maken voor het water, samenwerken met de zee.

Kustproblemen:

 • Handhaven kustlijn
 • Garanderen van veiligheid
 • Beheersen van overstromingsrisico’s en op de golfoverlsag letten (als bij een zware storm water over een bouwwerk loopt, zoals een strandmuur, een boulevard of een zeedijk. Dit kan leidden tot een breuk van binnenuit. Golfoverslag neemt toe bij: een hogere zeespiegel en hogere windsnelheid.)
 • Harde kustdelen aanleggen of handhaven.

Rijkswaterstaat: voer het dagelijkse onderhoud van de kust uit en moet ervoor zorgen dat de basiskustlijn van 1990 wordt gehandhaafd.

De waterschappen: zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de mens.

Paragraaf 2.3


Dynamische handhaving: vorm van kustbescherming waarbij de kustlijn binnen een bepaalde bandbreedte mag fluctueren, zodat water en wind vrij spel hebben. Natuur als compagnon maakt.

Zandsuppleties (zandmotor): zandopspuitingen die de kustlijn op zijn plaats houdt. Dit is belangrijk omdat er momenteel meer zand verdwijnt dan erbij komt. 

 • Onderwatersuppleties
 • Landsuppleties

Motto: Zacht waar het kan, hard waar het moet. (Zachte en harde kust)

Dynamiek en diversiteit

Slufter (hier staat Texel om bekend): een getijdengebied waarin zoutwater vanuit zee onder invloed van eb en vloed door een geul door de duinen het land binnenstroomt.

Kunstmatige slufter: ontwikkelt voor het creëren van een gradiëntrijkmillieu (dat er sprake is van allerlei overgangen in hoogteligging, grondsoorten en waterhuishouding in een gebied).

Duinen van Texel is belangrijk omdat: het gebied een sterke natuurlijke dynamiek heeft en een grote diversiteit aan vegetatie en fauna (in de slufters). Ook is het gebied een kraamkamer voor de Noordzee, veel vogels komen hier om te broeden, dit geeft het gebied een extra ecologische waarde (belang dat de natuur en milieu betreft, in het bijzonder ecosystemen.)

Soms raken de ecologische en economische belangen bekneld, denk aan restaurantjes aan zee. Veel mensen willen aan zee bouwen omdat het een gebied is wat veel mensen mooi vinden en graag naar toe gaan. De vraag naar woningen aan de kust is toegnomen door de toename van welvaart van de bevolking, mensen hebben meer vrijetijd. Om dit te doen moet je de strook die bedoeld is als bandbreedte van de zee gebruiken. Dit roept een discussie op.  Kustbebouwing brengt met zich mee dat een deel van de beweeglijkheid van de kust verloren gaat.  Deze ontwikkeling, waarin een kustlijn een harde grens wordt die veel bescherming vraagt, wordt aangeduid als bolwerkvorming.

Bolwerken: een deel van ban de kust waar haesw verdedigingen zijn aangelegd, waardoor de kust een star karakter krijgt.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.