Hoofdstuk 11

Beoordeling 8
Foto van een scholier
 • Samenvatting door een scholier
 • 2e klas havo/vwo | 1351 woorden
 • 13 mei 2015
 • 27 keer beoordeeld
Cijfer 8
27 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Paragraaf 1 waarom is Israël een bijzonder land in het Midden-Oosten

Binnen Israël: Palestijnen hebben een zelfbestuur. Israël wordt daardoor verdeeld in 2 gebieden: Israëlisch en Arabisch deel.

Golanhoogte: door Israël bezet gehouden op Syrië om de wateraanvoer naar het meer van Kinneret veilig te stellen. Zoetwaterbeschikbaarheid is uiterst belangrijk in Midden-Oosten.

Paragraaf 2 hoe ontstaan langdurige conflicten?

Kerntekst

Conflicten worden gelukkig niet altijd gewelddadig uitgevochten. Hoe meer, hoe langer en hoe sterker conflictoorzaken aanwezig zijn, des te groter is de kans op een gewapende of langdurige strijd.

Conflictoorzaken:

 • Streven naar onafhankelijkheid/autonomie van een bevolkingsgroep
 • Strijd om grondgebied en grenzen
 • Strijd om grondstoffen en hulpbronnen
 • Culturele en etnische verschillen tussen bevolkingsgroepen
 • Ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen als het gaat over politieke macht
 • Economische achteruitgang, verslechterende leefomstandigheden
 • Een slechte of een zwakke regering
 • Demografische druk
 • Buitenlandse inmenging

Paragraaf 3 zijn grenzen nog ergens goed voor?

Kerntekst

Veel volken hebben geen eigen staat. Er zijn dan 2 mogelijkheden:

 1. Er wonen verschillende volken bij elkaar in één staat (bijvoorbeeld Israël)
 2. Een volk woont over een aantal staten verspreid (bijvoorbeeld de Koerden)

Soms zijn grenzen dwars door woongebieden van een volk getrokken. Daardoor komt het volk als culturele minderheid in verschillende landen te wonen. In zo’n situatie zijn er 3 mogelijkheden:

 1. De minderheid wordt opgenomen in de gemeenschap en de cultuur van het land (= assimilatie)
 2. De minderheid wordt met respectvol behandeld en getolereerd en kan vreedzaam met andere bevolkingsgroepen samenleven en haar eigen identiteit behouden
 3. Er kunnen afscheidsbewegingen ontstaan

Sommige staten zijn geheel omsloten door grondgebied van een ander land = enclave.

Sommige staten zijn los van het moederland, waarbij er geen directie verbinding over land bestaat = exclave.

Paragraaf 4 cultuurverschillen, een oorzaak voor conflicten

Stammen kunnen platgebrand / overvallen voor het stemmen op een president van een bepaalde stam.

In koloniale tijd hebben de Westerse landen de inwoners uitgebuit en niet beschermd. Daarom zochten de inwoners bescherming in eigen kring. Ze voelden zich meer betrokken bij eigen stam dan de staat waarin ze woonden. Dit wordt tribalisme genoemd. Dit is na de dekolonisatie zo gebleven.

Kerntekst

Cultuur gaat over de gewoonten en gebruiken van een volk. Als verschillend volken vreedzaam naast elkaar leven, zie je dat ze gewoonten en gebruiken van elkaar overnemen = cultuurverrijking.

Soms gaan culturen helemaal niet samen = cultuurbotsing. Grote culturele verschillen leiden tot:

 • Religieuze conflicten
 • Etnische conflicten

Soms beperken conflicten of terrorisme zich tot het eigen land. Ook kunnen ze een internationaal karakter krijgen, zoals de aanslagen van de terreurorganisatie Al Quaida. Volgens sommige aanhangers is het doel van AL Quaida de vernietiging van de westerse wereld. Leden van Al Quaida noemen het vaak de ‘Heilige Oorlog of ‘Jihad’.

Paragraaf 5 de strijd om water

Israël: voor 40% van zoetwatervoorziening afhankelijk van Jordaan. Israël houdt sinds 1967 de Golanhoogte bezet. Daarnaast komt 50% van het zoet water uit aquifers (reservoirs van het zoet water in de poreuze gesteentelagen in de ondergrond). Belangrijkste: aquifer onder de Westelijke Jordaanoever.

In Israël: ongeveer 70% van zoet water naar landbouw wat voor 20% bijdraagt aan economische productie -> wordt geprobeerd terug te brengen door buizen dichtbij wortels te leggen.

Werelddeel

% van de wereldvoorraad beschikbaar zoet water

% van de wereldbevolking

Noord- en Midden- Amerika

15%

8%

Zuid-Amerika

26%

6%

Europa

8%

13%

Afrika

11%

12%

Azië

35%

60%

Australië

5%

1%

De beschikbaarheid van zoet water in verhouding tot het aantal inwoners.

Kerntekst

Hoe hoger de ontwikkeling van een land of volk, hoe groter de hoeveelheid zuiver zoet water dat nodig is. Het gaat niet alleen over kwantiteit, maar ook over kwaliteit.

Wereldwijd is er een toenemend gebrek aan zoet water omdat:

 • Er meer zoet water wordt verbruikt dan dat de natuur kan aanvullen
 • De wereldbevolking groeit
 • Het waterverbruik per persoon toeneemt (overconsumptie)
 • De watervervuiling toeneemt
 • Veel water verspild wordt (onder andere grote verdamping bij irrigatie)

Gevolgen:

 • Hogere kosten om grondwater te winnen of verontreinigd water te zuiveren
 • Duurdere technieken om water te besparen, onder andere druppelirrigatie
 • Conflicten als er sprake is van een oneerlijke verdeling van water

Paragraaf 6 wat zijn de gevolgen van conflicten?

Scholen: aparte school voor jongens en meisjes. Kampen: soms onveilig -> kamp afgesloten. Vluchtelingen: sinds 1948: grote hoeveelheden Palestijnse vluchtelingen. Libanonse bevolking: ruim 10%: Palestijnse vluchtelingen (350 000). Jaarlijks doden vluchtelingen: 300 000 van 2 200 000.

Kerntekst

Conflicten tussen binnen landen hebben dikwijls ingrijpende gevolgen:

 • Gewonden en doden onder militairen en burgerbevolking
 • Grote groepen ontheemden en vluchtelingen
 • Allerlei problemen in het dagelijks leven van burgerbevolking, bijvoorbeeld naar school gaan en bereikbaarheid van ziekenhuizen
 • Dalende inkomsten uit het toerisme omdat toeristen zo’n land mijden

Som worden minderheden verdreven en komen ze als politieke vluchtelingen in andere landen terecht voor veiligheid en onderdak. Zolang niet over hun toelating is besloten, heten ze asielzoekers.

Ook kunnen vluchtelingen in uitzichtloze omstandigheden slachtoffer worden van mensensmokkel.

Paragraaf 7 zijn er oplossingen voor conflicten?

‘Roadmap for peace’ is een stappenplan om tot een definitieve en volledige oplossing te komen:

Stap 1: er moet een einde komen aan het geweld en terreur. Israël moet zich terugtrekken uit de Palestijnse gebieden.

Stap 2: overgangsfase: er wordt een Palestijnse staat ingericht met voorlopige grenzen en een gekozen regering op basis van een nieuwe grondwet.

Stap 3: een definitieve inrichting van Palestijnse staat met instemming en erkenning van alle partijen.

VN soldaten: blauwhelmen.

Kerntekst

Er zijn twee manieren om een oplossing te zoeken voor conflicten:

 1. Ingrijpen of bemiddeling door afzonderlijke landen door het sturen van troepen op uitnodiging van het land waar zich het conflict afspeelt
 2. Hulp inroepen van internationale organisaties zoals de Verenigde Naties

Soms kunnen landen of organisaties ingrijpen zonder toestemming om de schending van mensenrechten te beëindigen. In dat geval spreken we van humanitaire interventie.

Aquifer

Waterhoudende laag in de ondergrond

Assimilatie

Een culturele minderheid vaat volledig op in de hoofdcultuur van het land waar ze woont

Autonomie

Zelfbestuur

Cultuurbotsing

Twee culturen binnen een land gaan niet goed samen, wat leidt tot spanningen of conflicten

Cultuurverrijking

Culturen nemen gewoonten en gebruiken van elkaar over

Dekolonisatie

Proces waarbij koloniën zelfbestuur kregen en politiek onafhankelijk werden van het moederland

Demografische druk

Definitie 1 = verhouding tussen het aantal 65- plussers en 0 t/m 19- jarigen ten opzichte van 20 t/m 64-jarigen.

Definitie 2 = de verhouding tussen de oorspronkelijke bevolking en nieuwkomers wijzigt zo sterk dat de oorspronkelijke bevolking zich verdrukt voelt

Diaspora

Grootschalige verspreiding van een volk of bevolkingsgroep over de wereld

Enclave

Een (deel van een) staat is geheel omsloten door het gebied van een andere staat

Etnisch

Alles wat eigen is aan een volk, onder andere taal, waarden en normen, gewoonten en gebruiken.

Exclave

Een afgescheiden stuk grondgebied van een staat waarbij geen directe verbinding over land bestaat

Humanitaire interventie

Gewapend ingrijpen door landen of organisaties in een ander land, zonder dat deze daar toestemming voor heeft gegeven, met als doel massale mensenrechtenschendingen te beëindigen

Ontheemden

Vluchtelingen binnen de grenzen van het eigen land

Separatisme

Streven naar afscheiding

Terrorisme

Het plegen van gewelddaden (aanslagen, gijzelingen, verwoestingen) en het aanwakkeren van de angst bij de bevolking met een politiek doel

Tribalisme

Het bevoorrechten van leden van dezelfde stam ten opzichte van andere stammen of volkeren

Verenigde Naties (VN)

Internationale organisatie, opgericht in 1945, met het doel in de wereld zorgen voor vrede, veiligheid en ontwikkeling

Zionisme

Benaming van het joodse streven naar een eigen staat, genoemd naar de heilige berg Zion (Jeruzalem)

VWO

Etnische zuiveringen

Het proces waarbij een groep mensen een andere groep, die andere culturele kenmerken heeft en die in hetzelfde woongebied woont, met geweld probeert te verdrijven

Etnocentrisme

De eigen cultuur wordt als maatstaf genomen om andere culturen in sociaal-cultureel opzicht te meten; daarbij wordt de eigen cultuur als superieur gezien ten opzichte van een andere cultuur

Natie

Een groep mensen die zich, op basis van gemeenschappelijke kenmerken zoals taal, cultuur, religie en geschiedenis, met elkaar verbonden voelt

Nationalisme

Een gemeenschappelijk gevoel van een volk dat het bij een bepaald grondgebied hoort; daarbij kan sprake zijn van afkeer van andere volken en groepen

VN-vredesoperatie

Een leger of diplomatieke missie van de VN om de vrede te herstellen of behouden in gebieden waar zich een gewapend conflict afspeelt

REACTIES

A.

A.

superrr!!!!

7 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.