Is Olie/ Gas een zegen of een vloek voor onze maatschappij?

Zegen

Voor onze economie zijn gas en olie een grote gift. Want je moet je maar eens een wereld proberen voor te stellen zonder plastic, auto’s, computers en zo nog veel meer producten. Olie/ gas zijn dus in dat opzicht een grote zegen voor onze maatschappij, veel mensen werken ook in sectoren die iets te maken hebben met olie en gas, een goed voorbeeld is de industrie. Want hoe kan je nu een industie hebben zonder olie en gas als grondproducten.

Vloek

De keerzijde van deze voorspoed is natuurlijk het milieu dat heel erg wordt aangetast door onze uitlaatgassen en andere afvalstoffen. Als wij zo door blijven met het verpesten van het milieu is er over enkele tientallen jaren geen leven op aarde meer mogelijk. Dit door het grote percentage CO2 in de Atmosfeer. Zo zie je het is niet erg slim om veel plastic te gebruiken.

Ronduit we vernietigen de mensheid als we doorgaan met zoveel te consumeren

Wat zijn de gevolgen van het boren van olie/gas voor de natuur?

Milieu

- Bij het boren worden allerlei stoffen aan en afgevoerd, zoals: water, zetmeel, betoniet (chemisch zuivere klei) en bariet (zwaarspaat). Ook komen er natuurlijk stoffen zoals zandsteen en andere grondsoorten, afhankelijk van de diepte van de boring. Deze stoffen worden voor 80% hergebruikt (kleisoorten en gruis) de rest wordt gestort of worden verbrandt.
- Deze stoffen zijn nodig voor de boorspoeling en komen in een “gesloten systeem”
- Vanwege de milieueisen is het terrein van ondoordringbaar asfalt en met opvanggoten voor als er toch iets mocht worden gemorst
- Bij het testen werd het gebruikte gas normaal afgefakkeld, sinds kort gebeurd dit in fakkelkamers dit is beter voor het milieu, dit wil niet zeggen dat je nooit meer spullen ziet worden afgefakkeld want dit gebeurt nog wel bij bijvoorbeeld parfums of andere dingen uit de chemische sector.

Bodemdaling

- Als het aardgas/olie uit de poriën van bijvoorbeeld zandsteen is gepompt dan raken deze poriën (kleine gaatjes) tijdelijk leeg.

Maar doordat het gewicht van bovenliggende lagen niet afneemt worden de poriën iets in elkaar gedrukt.
Dit in elkaar drukken wordt ook wel compactie genoemd. Dus als de poriën iets in elkaar worden gedrukt dan daalt de bodem.
Dit levert echter geen schade op aan huizen en/ of gebouwen. Heeft de bodemdaling echter wel nadelige gevolgen dan wordt deze vergoed door de borende maatschappij.
Het heeft alleen wel nadelige gevolgen voor de waterhuishouding, want zoals wij allen wel weten zoekt water het diepste punt op dat kan in deze gevallen wel eens in de buurt
van een boorput zijn. Daarom moeten de gemalen ook steeds worden aangepast aan het niveau van het land dat aan het dalen is.
Dit kan je een beetje vergelijken met de plekken waar vroeger turf werd gewonnen, daar is nu op sommige plaatsen een moeras voor in de plaats gekomen.

Aardbevingen

- De winning van olie en gas kan ook andere nare gevolgen hebben, zoals hierboven er een van wordt genoemd. De zandsteenlaag wordt in elkaar gedrukt door de bovenliggende lagen, warneer dit gebeurt ontstaan er ook schuren in de zandsteenlaag. Ongeveer om de 2 meter zit er een scheur in de zandsteenlaag. Warneer er dan zo’n stuk gaat schuren dan krijg je een ketting reactie dan heb je dus een lichte aardbeving. Een normale aardbeving in Nederland is wetenschappelijk erg onwaarschijnlijk omdat we op het midden van een aardvlak leven, (aarde is verdeelt in verschillende stukken die wel eens tegen elkaar botsen of op zwellen bijv. een vulkaan dit door het kokende magma dit is een vloeibaar gesteente).
- Ook als er onverhoopt toch schade komt door deze lichte bevingen dan worden deze in principe vergoed door de dichtsbij borende maatschappij.
- De meest bekendste plek van aardbevingen als gevolg van het boren is ongetwijfeld het gebied bij Roswinkel in Drenthe.

Waar wordt er in Nederland geboord?

- Buiten het wereldberoemde gasveld in Groningen zijn er nog verschillende locaties waar word geboord vele van deze kleinere velden zijn ik het noorden maar er zijn er ook nog wat in het oosten en het westen van Nederland.
Ook onder het Nederlands Continentaal Plat in de Noordzee zit nog erg veel gas, daar wordt vanaf 1975 gewonnen (Offshore).
- Voorbeelden van plaatsen waar al van onder de Waddenzee wordt geboord zijn blija, Ameland en bij de Zuidwal
- Wel bekend is dat er zich onder de Waddenzee ook een grote hoeveelheid gas zit. Alleen mag daar niet geboord worden door de regering, terwijl er al wel is aangetoond dat dit geen bodemdaling veroorzaakt van het wad (door middel van het veld onder Ameland dit licht namelijk gedeeltelijk onder de waddenzee en de Noordzee)
Toch wil de regering geen toestemming geven, terwijl zij er ook nog eens vreselijk veel aan verdienen kijk maar eens naar de gasrekening, merendeel van de kosten van aardgas bestaat uit baten voor de regeringskas.

- Zie kaart. Groen is Gasveld
Rood is Olieveld

Waarom gas uit de Waddenzee? (voor's en tegen's)

-? Het Waddengebied is een bijzonder gebied waar zich zo’n 70 tot170 miljard kubieke meter aardgas kan bevinden. Ter vergelijking: 100 miljard kubieke meter aardgas komt overeen met zeven tot acht jaar huishoudelijk verbruik in Nederland. De waarde van zo’n hoeveelheid voor de schatkist wordt geschat op 10 miljard gulden deze verwachtingen zijn gebaseerd op recentelijk gedaan seismistisch onderzoek

Waarom wel boren in de Waddenzee?

- Anders kunnen wij nog maar zeer weinig produceren en we blijven anders niet meer onafhankelijk wat dat betreft.
De regering loopt gasbaten mis. boren kan men Nederland uit de economische crises hallen, want de nam heeft weer meer mensen nodig, minder werkeloosheid, en ook bij de leveringsbedrijven zal het

Waarom niet boren in de Waddenzee?

- Je tast door het boren en produceren de natuur aan.
- Als je boort verstoor je de rust die er normaal is, en kunnen de zeehonden er dus niet meer rustig baren.
- Als je er gaat boren heb je altijd wel vervuiling, bijv. overboord gegooide blikjes
- Je hebt altijd valse verlichting waardoor je het natuurlijk ritme verstoort van de dieren.

Wat mag er nu eigenlijk in de Waddenzee?

- De NAM mag op zes plaatsen in de Waddenzee een tijdelijke boring doen.
- De winning van het ‘Waddengas zal buiten de waddenzee plaats vinden. (Horizontaal boren).
- Een booreiland mag alleen in een bestaande vaargeul worden geplaatst; er mag dus niet
worden gebaggerd

Hoe is gas/ olie ontstaan?

Uitleg aan de hand van de evolutietheorie en poster
Voordat ik hiermee begin wil ik jullie er even op wijzen dat de evolutie theorie van Darwin niet klopt, deze heeft namelijk op zijn sterfbed zijn eigen leer vervloekt en ook daarbij zichzelf dat hij zo stom kon wezen.

Het Carboon is volgens de evolutie theorie ontstaan 345 tot 280 miljoen jaar geleden

Nederland was in het Carboon tijdperk een land van tropische kustmoerassen met boompaardenstaarten en zegelbomen. Daarin leefden vooral amfibieën, Insecten waren er ook, vooral veel kakkerlakken. Voor het eerst in de wereldgeschiedenis komen er reptielen voor. Er waren perioden dat de zee de moerassen overstroomde en de moerassen met zand en klei bedekkend. Op deze lagen zand en klei groeide weer moerasbossen.
Dat wisselde zich steeds af. De dode planten onder alle lagen veranderde in veen. Uiteindelijk is dit veen steenkool geworden. Het zand werd zandsteen en de klei kleisteen.

Het Perm was volgens de evolutie van 280 tot 230 miljoen jaar geleden

Het Perm gaf een woestijnklimaat en bedekte in het begin de Carboonvossen met woestijnzand. Daarna overspoelde de zee het land. Door de hitte verdampte veel zeewater waardoor een dikke laag zout achterbleef. Op de Permlagen zijn later nog veel meer lagen afgezet. Dat gaf veel gewicht (druk) en maakte dat ze dieper in de aarde kwamen te liggen, waar het warmer is. Zand werd toen zandsteen, zout werd steenzout, en veen steenkool. Toen ook de steenkool heet werd ontstond aardgas. Dat steeg op in de poriën van het zandsteen. In de dierenwereld worden de reptielen de belangrijkste groep.

De Trias was volgens de evolutie van 230 tot 195 miljoen jaar geleden

In het grootste deel van de Triasperiode was Nederland zee. Het woestijnklimaat deed het zeewater gedeeltelijk verdampen: weer een dikke zoutlaag. Later in de Trias werd de zoutlaag afgedekt met lagen zeeklei en kalkslib. Lagen die nog later verhardden tot kleisteen en kalksteen. In kalksteen vinden we de versteende resten van leven (fossielen) uit deze tijd: zee-egels en veel inktvissoorten met een schelp zoals ammonieten en nautiloiden. Overblijfsels van reptielen vertellen dat deze diergroep ook in het water is gaan leven

Het krijttijdperk was volgens de evolutie van 140 tot 60 miljoen jaar geleden

Uit het krijt is vooral versteende zeebodem te vinden. Op het land zijn er voor het eerst bloeiende planten. Naar het blijft de reptielentijd. Op het land, in de zee en in de lucht. Aan het eind van het Krijt maakte de inslag van een meteoor (grote steen uit de ruimte), zo groot als de stad Groningen, er een eind aan.

Tussen Trias en Krijt zat nog de Jura. De lagen in die tijd zijn gevormd zijn op de poster niet te zien. Door verwering zijn ze verdwenen

De Tertiair was volgens de evolutie van 60 tot 2 miljoen jaar geleden

Het Tertiair begint voor West Europa met de zee en daarna met dikke zand- en kleilagen. Veel van deze lagen worden nauwelijks meer bedekt door andere. Dat betekent geen druk en hoge temperatuur om ze tot steen te verharden. Later in het Tertiair ontstaan en een warm klimaat uitgestrekte moerasbossen en rietmoerassen. Genoeg voor tientallen meters dikke lagen veen. Veen dat later in bruinkool verandert. Zoogdieren en vogels vervangen de uitgestorven dino’s. Daarbij zijn grot soorten zoals neushoorns van 5 meter hoog en vleesetende loopvogels met snavels van een halve meter lang. In het late Tertiair verschijnt de eerste mens. Proconsul.

Kwartair dit is de tijd van 2 miljoen jaar geleden tot nu.

In het kwartair was het klimaat soms zo koud dat er een ijskap over Noord- en Midden-Europa lag. Die kap was 3000 meter dik in Midden- Noorwegen. Aan de rand van het ijs in Nederland was de dikte 200 meter. Keileemlagen en zwerfstenen hielden we daaraan over. Tussen koude perioden waren er warmere.
Dan smolt het ijs voor een deel en de zee overstroomde nieuwe zand- en kleilagen. Het is de tijd van de moderne mens. In de koude perioden leefde hij tussen mammoet en poolvos. Tussen dwergberk en poolwilg. In de warmere tijden tussen apen en edelherten tussen beukenbossen en notenbomen. Het is het begin van de tijd van nu.

Door de druk die door al deze lagen werd uitgeoefend ontstond de olie en ook het gas.
Dit is dus een aardige druk als je al deze lagen bij elkaar optelt. Ik wil alleen wel even nog zeggen dat de jaartallen niet kunnen kloppen met ons geloof, want als wij terug rekenen met behulp van de geslachten dan komen we aan ongeveer 6000jaar en al zou het iets langer zijn dat is dan nog lang geen miljoenen jaren.

Hoe boort men + warneer Boort men

Seistemischtisch onderzoek vb. filmpje seismisch

Om te weten waar aardgas kan worden gevonden, hebben we een kaart van de aardkorst nodig. Die kaart wordt gemaakt met behulp van seismisch bodemonderzoek. Daarbij worden, zowel op land als op zee, de aardlagen in beeld gebracht door kunstmatig opgewekte trillingen. Deze trillingen weerkaatsen op de scheidingsvlakken van de verschillende gesteente lagen en worden met computers verwerkt tot leesbare kaarten van de ondergrond. Zo krijgen we een mooi beeld van het landschap op driekilometer diepte: een zandsteenwoestijn met valleien, heuvels en rivierbeddingen. Het gebied is doorsneden met breuken die scherpe hoogteverschillen laten zien. Vooral die breuken zijn belangrijk. Die kunnen namelijk de randen vormen van gasvelden. Als we aan de verkeerde kant van de breuk uitkomen dan hebben we voor niets geboord

Proefboren

Men stort een boorgrond van cement en gaat dan met een boorkop de diepte in. Als de boorkop met de aanliggende leidingen ongeveer op een diepte van 100 meter zijn dan wordt deze eerste boorkop weer naar boven gehaald. Dan storten ze de ruimte tussen de wand van de leiding en het geboorde gat vol met beton. Als men na verschillende fasen op de gewenste diepte is gekomen dan stopt men met het boren en begint het eerste testen.

Testen

Het testen, daarbij denk je misschien wat valt er nu weer te testen aan een soort olie/ gas.
Het testen is nodig om te kunnen bepalen of het wel rendabel is om het aangeboorde veld in productie te nemen. Als het veld bijvoorbeeld een te stroperige olie levert die telkens moet worden verdund of een gas veld waar bijna geen druk op staat, dan is het niet rendabel omdat anders de gas/ olie te duur worden.
Bij het testen wordt ook de inhoud getest, want uit olie halen wij bijvoorbeeld butaangas, Er wordt dus naar gekeken hoe bruikbaar dat deze olie/ gas is. Als deze goed uit de test is gekomen gaan we door naar het produceren.
Produceren

Hier is weinig over te zeggen dit houdt in dat men de olie omhoog pompt of het gas naar de oppervlakte laten komen. Om het daar na te consumeren of er andere producten van te maken.

Consumeren

Nou dit moeten jullie allemaal wel weten, dit doen we allemaal dagelijks. We gebruiken plastic verpakkingen of voorwerpen. En velen van ons makken ook het eten klaar op het gas.
Ronduit wij gebruiken allemaal olie/gas. Dus moet het ook worden aangeboord.
Dit doen we weer door middel van de techniek. Ode aan de techniek dus.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

J.

J.

de regering boort niet; verder de gebruikelijke foutjes met d en t
voor de rest wel ok

11 jaar geleden

C.

C.

leer spellen :( dit brandt aan mijn ogen

10 jaar geleden