Goeie morgen klas vandaag ga ik praten over Martin Luter King.

INLEIDING

Zijn oorspronklijke naam is : Michael Luther King Junior.

Later veranderde hij dit naar Martin Luther King Jr.
naar de grote protestantse profeet.

Hij is geboren op
15 januari 1929 te Atlanta,georgia,Verenigde Staten.

Hij is gestorven op 
4 april 1968 te Memphis, Tennessee, Verenigde Staten   Burgerlijke stand: Op 18 juni 1953 trouwen Coretta Scott en Martin Luther Jr..  Coretta Scott is een muzikante en vandaag de dag nog steeds actief als voortzetster van het werk van haar man.

.
Aangesteld tot baptistpredikant in 1948
Op 31 oktober 1954 werd hij door zijn vader bevestigd als de 20e predikant van de Dexter
Avenue Church in Montgomery.
Voorzitter van de Montgomery Improvement Association.
Stichter en voorzitter van de Southern Christian Leathership Conference (1957-1968)
Martin Luther wordt, in navolging van zijn vader en grootvader, predikant van de Ebenezer Baptist Church in Atlanta in 1959.


Kinderen: Martin Luther King Jr. en Coretta Scott kregen samen 4 kinderen:
Yolanda Denise (17 november, 1955), Martin Luther III (23 oktober, 1957), Dexter Scott (30 januari, 1961) en Bernice Albertine (28 maart, 1963).
 Godsdienst: Hij was een overtuigd protestant en predikant. Hij wou de ongelijkheid in de samenleving wegwerken. In die strijd was hij een leidende figuur.
 beroep: Predikant.

 

.
 Onderscheidingen: - Nobelprijs voor de vrede (10 december 1964)
- Ontvangst door de paus Paulus VI in Rome.
- Man van het jaar volgens Time Magazine in 1963.
- Standbeeld in New York.
- Nationale feestdag in VSA: Martin Luther King Day elke 3de maandag van januari
- Vele ere-doctoraten over de hele wereld

Inleiding in situatie Amerika

In de jaren 1800 was er in Amerika, de huidige Verenigde Staten, veel slaverni.De zwarten werden verkocht aan de blanken om voor hen te werken ondtrtyer mensonterende omstandigheden. Deze situatie was voor vele mensen niet te tolereren, verzette de negers zich tegen deze praktijken. Mede daardoor brak er een burgeroorlog uit in Amerika (1861-1865). Na de burgeroorlog werd de slavernij afgeschaft (13de amendement op de Amerikaanse grondwet, 1865). Abraham Lincoln nam in deze materie een vooraanstaande rol in.Maar in werkelijkheid bleef de zwarte bevolking onderdrukt door de blanken. Men moest overal plaats maken voor de blanken, naar aparte scholen gaan, naar eigen zwarte kerken gaan om te bidden…
Er heerste een heuse apartheid in de Amerikaanse samenleving Afzonderings wettenwaren een normaal gegeven in de Amerikaanse samenleving.
Kortom: hoewel slavernij officieel verboden was, bleven de zwarten onderdrukt op alle mogelijke mensonwaardige manieren…
Met deze situatie konden velen niet leven, men was bang om z`n mening te geven.

 

Geweldloos verzet
Tijdens zijn studies aan de universiteit van Boston, Massachusetts las Martin zeer veel over Mahatma Gandhi en kwam hij meer en meer overtuigd van het toepassen van geweldloos verzet. Gandhi slaagde er immers in om India onafhankelijk te maken, dit door louter geweldloos verzet.  Dat was iets waar King Jr. naar opkeek en inspiratie uithaalde voor zijn eigen verzet. Hij zou later samen met zijn vrouw, in 1959, een reis ondernemen naar India om nog meer overtuigd te raken van dat geweldloos verzet.

Wat verstond Martin Luther King dan onder geweldloos verzet?
King had 4 belangrijke kenmerken van geweldloos verzet.
Deze verschenen in
The Christian Century op 6 februari 1957:
1/Geweldloos verzet is wel degelijk verzet, men heeft er veel moed voor nodig.

2/Het is niet de bedoeling om de tegenstander te verslaan, wel om zijn begrip te winnen.
3/De aanval is gericht tegen het onrecht, niet tegen degenen die gevangen zijn in dat onrecht.
4/Het belangrijkste in het principe van geweldloos verzet is liefde. Onrecht kan alleen worden overwonnen door liefde. Onrecht tegengaan met haat zou enkel de haat in de wereld nog verhogen.

Een treffende uitspraak van Martin Luther King Jr. was: “De geweldloze man weigert niet alleen zijn tegenstander neer te schieten, maar ook om hem te haten.”
9.
Eerste burgerrechtenacties

Nadat hij in 1955 zijn doctoraat filosofie behaalde te Boston, werd Dr. King predikant in Montgomery, Alabama. In deze staat in het Zuiden was de apartheid zeer sterk aanwezig en dus ook het grote ongenoegen onder de lokale negerbevolking.
De aanwezigheid van Martin Luther King Jr. zou niet lang onopgemerkt voorbijgaan…
Toen op 1 december 1955 mevrouw Rosa Parks, een zwarte, ostentatief weigerde haar plaats op de bus af te staan aan een blanke man die net opstapte, werd zij in de gevangenis gegooid. Dit was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen voor de negerbevolking in Montgomery.
Vanuit de negerbevolking werd er een comité opgericht tegen de segregatie in Montgomery, nl. de MIA (Montgomery Improvement Association), met als voorzitter de jonge Martin Luther King Jr. die zich kweet van zijn taak en als een echte leider fungeerde. De MIA besliste om over te gaan tot een langdurige busboycot als reactie op de stiefmoederlijke behandeling van de zwarten in het openbaar vervoer in het bijzonder en in de samenleving in het algemeen. De boycot zou duren tot er naar de eisen van de zwarten werd geluisterd: een gelijke behandeling voor zwarten en blanken voor het openbaar vervoer. Op 21 december 1956 werd de boycot officieel opgeheven, de voorrechten can de blanken werden afgeshaft in het openbaar vervoer! De eerste overwinning was binnen voor Dr. King en de burgerrechtenactivisten.

10.

King groeit uit tot dé negerleider
Naterend op het succes van de busboycot besloten Dr. King en een 60-tal andere negerleiders uit het Zuiden in 1957 de Southern Christian Leadership Conference op te richten. Het nieuwe SCLC zou zich vooral bezighouden met het organiseren van geweldloos verzet en tevens trachten de rechten van de zwarten te verbeteren door dialoog met de Amerikaanse regering te bekomen. Dr. King werd als president aangesteld van het SCLC.
In 1959 keerde de familie King teug naar Atlanta, waar Martin Luther King Jr. mede -predikant werd in de Ebenezer Baptist Church samen met zijn vader. Zo kon Martin meer tijd besteden aan zijn strijd omtrent de burgerrechten.
De geweldloze acties van Martin Luther King Jr. in Montgomery bleken succesrijk te zijn en ze straalden dan ook af op andere gebieden in de VSA. Over heel de VSA werden er acties gehouden door de zwarten.. Dit waren acties allemaal waarbij er geen geweld werden gebruikt. Om deze acties vlogen velen de gevangenis in, ook Martin Luther King. In deze periode schreef Dr. King zijn “Letters from Birmingham Jail” waarin hij enkele geestelijken van antwoord dient op hun kritiek dat hij burgerlijke ongehoorzaamheid in de hand zou werken. Uiteindelijk had de actie in Birmingham als gevolg dat president Kennedy beloofde te ijveren voor een wet tegen discriminatie.

I Have A Dream
De vele demonstraties bereikten een ontegensprekelijk hoogtepunt tijdens de Mars in Washington op 28 augustus 1963. Deze werd gehouden onder leiding van Dr. King en het SCLC. Iedereen werd opgeroepen om mee te demonstreren, blank en zwart, man en vrouw, groot en klein. Nú kon men laten zien wat er leefde in de maatschappij, men kon laten zien en horen dat men vrede en rechtvaardigheid wenste. Meer dan 200.000 demonstranten deden mee aan de mars, waaronder ook vele blanken.
Op de treden van het monument van Abraham Lincoln, de bevrijder van de slaven, sprak Martin Luther King zijn legendarische woorden: “I Have A Dream”.
Hij vertelde over een droom waarin alle mensen elkaars gelijken zijn. Deze speech werd over de hele wereld vertoond en is nu nog steeds één van de belangrijkste en bekendste redes ooit.
Zijn rede zorgde voor veel nieuwe aanhangers, men zag hem als dé man die de negers ging redden.
Na zijn rede wordt Dr. King ontvangen door president Kennedy op het Witte Huis. Kennedy beloofde opnieuw zo veel mogelijk te doen voor een wet aangaande het gelijkstellen van de burgerrechten. President Kennedy werd enkele maanden later neergeschoten, Dr. King realiseerde dat dat ook hem kon overkomen
Eén van de grootste erkenningen van King’s kruistocht voor gelijke burgerrechten was het krijgen van de Nobelprijs voor Vrede in Oslo, 1964.
King en zijn medestanders werden beloond voor hun jarenlange strijd en president Johnson tekende de Civil Rights Act of 1964 en de Voting Rights Act of 1965. In deze Civil Rights Act of 1964, mede door toedoen van voormalig president Kennedy opgesteld, werd elke discriminatie verboden in de VSA op basis van huidskleur, ras of godsdienst. De Voting Rights Act of 1965 gaf elke Amerikaan stemrecht.
Maar de strijd was daarmee nog niet gestreden, vele zaken waren nog niet rechtvaardig vond Dr. King. Zo was er nog zeer veel armoede onder de zwarten en was het verbod op discriminatie nog niet volledig (enkel in openbare plaatsen en scholen) en verre van correct toegepast.

Achterkant van de medaille

Ondanks de successen kreeg Dr. King meer en meer te kampen met kritiek.
Eén van deze kritieken was dat hij vaak kinderen betrok in zijn acties. Gevraagd naar de reden waarom hij dat deed en of het gerechtvaardigd is, zei hij: “De kinderen moeten de kans krijgen zich te uiten tegen de onrechtvaardigheid dat al vanaf hun geboorte begint.”
King kreeg ook kritiek van binnen de zwarte gemeenschap. Er waren zwarten die sneller succes wilden door geweld te gebruiken, waar Dr. King volledig niet akkoord mee was. Hij kwam dan ook vaak in discussie met Malcolm X van de “Nation of the Islam” en ook met de “Black power”-beweging. Ze hadden wel allen min of meer hetzelfde ideaal (het vrijvechten van de zwarten), maar de manier waarop ze het wilden behalen was compleet tegenstrijdig. Meer en meer zwarten kozen voor die geweldige aanpak.
Dr. King kreeg ook meer en meer weerstand uit de nationale politiek. En dan was er natuurlijk ook nog de weerstand van vele blanken die niet wilden dat de zwarten zich vrijvochten.

De laatste burgerrechtenacties

In 1967 besloot het SCLC over te gaan tot een nieuwe campagne: “Poor People’s Campaign”
Volgens Dr. King en het SCLC waren de condities waarin armen leefden in de grote steden zeer slecht. Daar wilden ze iets aan doen en men ijverde voor werkzekerheid en een basisinkomen voor allen. Er zou opnieuw actie gevoerd worden, nu in Washington, D.C. om de wereld op de hoogte te brengen.
Nog voor de acties begonnen, op 28 maart 1968, gingen Dr. King en zijn gevolg naar Memphis, Tennessee waar er gedemonstreerd werd als steun voor de stakende vuilnismannen die in slechte omstandigheden moesten werken. Er heerste zeer groot tumult in de straten van Memphis. Op 3 april 1968 levert Dr. Martin Luther King Jr. er zijn laatste rede af “I’ve been to the mountain top” waarin hij terugkijkt op al het verwezenlijkte en zich er tevens zeer sterk bewust van zijn kwetsbaarheid zei: “Ik ben op de top van de berg geweest. Ik heb het beloofde land gezien. Ik zal er misschien niet geraken met jullie, maar weet dat wij ooit, als volk, daar gaan geraken. Het komt er niet op aan. Zoals iedereen zou ik lang willen leven. Dat is normaal. Maar ik maak me daar nu niet bezorgd over. Ik richt mij slechts naar Gods wil.”(zie bijlage)
Een dag later, pratend met enkele SCLC -prominenten in zijn hotelkamer in Memphis, wordt hij dodelijk getroffen door een kogel afgevuurd door James Earl Ray…
Het bericht van zijn dood veroorzaakte grote droefheid over de hele wereld. De wereld verloor éénsklaps een groot man, een groot leider.


Besluit
Martin Luther King Jr. heeft zeer veel betekend voor de vrijvechting van de negers. Tevens heeft hij aangetoond, in navolging van Mahatma Gandhi, dat men niet steeds geweld moet gebruiken om iets te bereiken, geweldloosheid is een krachtig wapen.
Zijn strijd was zeker niet voor niets, veel mensen werden door hem aangezet tot nadenken over de ongelijkheid op de wereld. En hij is er in geslaagd de onderdrukking van de negers aan de kaak te stellen en een wet tegen discriminatie in voege te brengen.
Hij was één van de voorvechters van een menswaardige samenleving. Na hem zijn er nog anderen opgestaan, bvb. Oscar Romero.
Hoewel hij reeds meer dan 30 jaar dood is, is de situatie van de zwarte medemens (en ook andere rassen) nog steeds niet gelijk aan deze van de blanke. Hij wordt nog steeds, gewild of niet, gediscrimineerd. We hebben nog veel werk voor de boeg om ooit die mooie droom van Martin Luther King Jr. waar te maken!                  Microsoft Office Signature Line...                          

King groeit uit tot dé negerleider
Naterend op het succes van de busboycot besloten Dr. King en een 60-tal andere negerleiders uit het Zuiden in 1957 de Southern Christian Leadership Conference op te richten. Het nieuwe SCLC zou zich vooral bezighouden met het organiseren van geweldloos verzet en tevens trachten de rechten van de zwarten te verbeteren door dialoog met de Amerikaanse regering te bekomen. Dr. King werd als president aangesteld van het SCLC.
In 1959 keerde de familie King teug naar Atlanta, waar Martin Luther King Jr. mede -predikant werd in de Ebenezer Baptist Church samen met zijn vader. Zo kon Martin meer tijd besteden aan zijn strijd omtrent de burgerrechten.
De geweldloze acties van Martin Luther King Jr. in Montgomery bleken succesrijk te zijn en ze straalden dan ook af op andere gebieden in de VSA. Over heel de VSA werden er acties gehouden door de zwarten.. Dit waren acties allemaal waarbij er geen geweld werden gebruikt. Om deze acties vlogen velen de gevangenis in, ook Martin Luther King. In deze periode schreef Dr. King zijn “Letters from Birmingham Jail” waarin hij enkele geestelijken van antwoord dient op hun kritiek dat hij burgerlijke ongehoorzaamheid in de hand zou werken. Uiteindelijk had de actie in Birmingham als gevolg dat president Kennedy beloofde te ijveren voor een wet tegen discriminatie.

I Have A Dream
De vele demonstraties bereikten een ontegensprekelijk hoogtepunt tijdens de Mars in Washington op 28 augustus 1963. Deze werd gehouden onder leiding van Dr. King en het SCLC. Iedereen werd opgeroepen om mee te demonstreren, blank en zwart, man en vrouw, groot en klein. Nú kon men laten zien wat er leefde in de maatschappij, men kon laten zien en horen dat men vrede en rechtvaardigheid wenste. Meer dan 200.000 demonstranten deden mee aan de mars, waaronder ook vele blanken.
Op de treden van het monument van Abraham Lincoln, de bevrijder van de slaven, sprak Martin Luther King zijn legendarische woorden: “I Have A Dream”.
Hij vertelde over een droom waarin alle mensen elkaars gelijken zijn. Deze speech werd over de hele wereld vertoond en is nu nog steeds één van de belangrijkste en bekendste redes ooit.
Zijn rede zorgde voor veel nieuwe aanhangers, men zag hem als dé man die de negers ging redden.
Na zijn rede wordt Dr. King ontvangen door president Kennedy op het Witte Huis. Kennedy beloofde opnieuw zo veel mogelijk te doen voor een wet aangaande het gelijkstellen van de burgerrechten. President Kennedy werd enkele maanden later neergeschoten, Dr. King realiseerde dat dat ook hem kon overkomen
Eén van de grootste erkenningen van King’s kruistocht voor gelijke burgerrechten was het krijgen van de Nobelprijs voor Vrede in Oslo, 1964.
King en zijn medestanders werden beloond voor hun jarenlange strijd en president Johnson tekende de Civil Rights Act of 1964 en de Voting Rights Act of 1965. In deze Civil Rights Act of 1964, mede door toedoen van voormalig president Kennedy opgesteld, werd elke discriminatie verboden in de VSA op basis van huidskleur, ras of godsdienst. De Voting Rights Act of 1965 gaf elke Amerikaan stemrecht.
Maar de strijd was daarmee nog niet gestreden, vele zaken waren nog niet rechtvaardig vond Dr. King. Zo was er nog zeer veel armoede onder de zwarten en was het verbod op discriminatie nog niet volledig (enkel in openbare plaatsen en scholen) en verre van correct toegepast.

Achterkant van de medaille

Ondanks de successen kreeg Dr. King meer en meer te kampen met kritiek.
Eén van deze kritieken was dat hij vaak kinderen betrok in zijn acties. Gevraagd naar de reden waarom hij dat deed en of het gerechtvaardigd is, zei hij: “De kinderen moeten de kans krijgen zich te uiten tegen de onrechtvaardigheid dat al vanaf hun geboorte begint.”
King kreeg ook kritiek van binnen de zwarte gemeenschap. Er waren zwarten die sneller succes wilden door geweld te gebruiken, waar Dr. King volledig niet akkoord mee was. Hij kwam dan ook vaak in discussie met Malcolm X van de “Nation of the Islam” en ook met de “Black power”-beweging. Ze hadden wel allen min of meer hetzelfde ideaal (het vrijvechten van de zwarten), maar de manier waarop ze het wilden behalen was compleet tegenstrijdig. Meer en meer zwarten kozen voor die geweldige aanpak.
Dr. King kreeg ook meer en meer weerstand uit de nationale politiek. En dan was er natuurlijk ook nog de weerstand van vele blanken die niet wilden dat de zwarten zich vrijvochten.

De laatste burgerrechtenacties

In 1967 besloot het SCLC over te gaan tot een nieuwe campagne: “Poor People’s Campaign”
Volgens Dr. King en het SCLC waren de condities waarin armen leefden in de grote steden zeer slecht. Daar wilden ze iets aan doen en men ijverde voor werkzekerheid en een basisinkomen voor allen. Er zou opnieuw actie gevoerd worden, nu in Washington, D.C. om de wereld op de hoogte te brengen.
Nog voor de acties begonnen, op 28 maart 1968, gingen Dr. King en zijn gevolg naar Memphis, Tennessee waar er gedemonstreerd werd als steun voor de stakende vuilnismannen die in slechte omstandigheden moesten werken. Er heerste zeer groot tumult in de straten van Memphis. Op 3 april 1968 levert Dr. Martin Luther King Jr. er zijn laatste rede af “I’ve been to the mountain top” waarin hij terugkijkt op al het verwezenlijkte en zich er tevens zeer sterk bewust van zijn kwetsbaarheid zei: “Ik ben op de top van de berg geweest. Ik heb het beloofde land gezien. Ik zal er misschien niet geraken met jullie, maar weet dat wij ooit, als volk, daar gaan geraken. Het komt er niet op aan. Zoals iedereen zou ik lang willen leven. Dat is normaal. Maar ik maak me daar nu niet bezorgd over. Ik richt mij slechts naar Gods wil.”(zie bijlage)
Een dag later, pratend met enkele SCLC -prominenten in zijn hotelkamer in Memphis, wordt hij dodelijk getroffen door een kogel afgevuurd door James Earl Ray…
Het bericht van zijn dood veroorzaakte grote droefheid over de hele wereld. De wereld verloor éénsklaps een groot man, een groot leider.


Besluit
Martin Luther King Jr. heeft zeer veel betekend voor de vrijvechting van de negers. Tevens heeft hij aangetoond, in navolging van Mahatma Gandhi, dat men niet steeds geweld moet gebruiken om iets te bereiken, geweldloosheid is een krachtig wapen.
Zijn strijd was zeker niet voor niets, veel mensen werden door hem aangezet tot nadenken over de ongelijkheid op de wereld. En hij is er in geslaagd de onderdrukking van de negers aan de kaak te stellen en een wet tegen discriminatie in voege te brengen.
Hij was één van de voorvechters van een menswaardige samenleving. Na hem zijn er nog anderen opgestaan, bvb. Oscar Romero.
Hoewel hij reeds meer dan 30 jaar dood is, is de situatie van de zwarte medemens (en ook andere rassen) nog steeds niet gelijk aan deze van de blanke. Hij wordt nog steeds, gewild of niet, gediscrimineerd. We hebben nog veel werk voor de boeg om ooit die mooie droom van Martin Luther King Jr. waar te maken!                  Microsoft Office Signature Line...                          

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.