Uitbreding Europese Unie

Beoordeling 7.8
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 5e klas havo | 5443 woorden
  • 10 februari 2004
  • 24 keer beoordeeld
Cijfer 7.8
24 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Inleiding

De Europese Unie staat op het punt om uit te breiden met tien nieuwe lidstaten. Vanaf 1 mei 2004 behoren Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië, Malta en Cyprus tot de EU. Ook staan er nog drie landen in de wachtkamer: Roemenië en Bulgarije hebben een voorlopige datum van 2007 gekregen en of en wanneer Turkije mag toetreden, is nog helemaal onbekend. Deze grootscheepse uitbreiding roept veel vragen bij ons op. Bijvoorbeeld:

- Is deze uitbreiding wel een verstandige zet van de Europese Unie?

- Heeft Nederland voordeel bij deze uitbreiding en zijn er ook nadelen?

- Wat zijn de toelatingseisen voor toetreding voor een land?

- Waarom mag Turkije nog lang niet toetreden en tien andere landen wel?

Door middel van een schriftelijk verslag te maken over dit onderwerp proberen wij meer inzicht te krijgen over de EU en de uitbreiding ervan. Allereerst gaan wij echter beschrijven hoe de EU is opgericht. Daarna bespreken we de uitbreidingen die in de loop van de tijd plaats hebben gevonden zijn en zullen plaatsvinden. Ook laten we zien hoe de EU bestuurlijk in elkaar steekt. Wij vinden deze opdracht pas geslaagd wanneer wij duidelijk begrijpen hoe de EU in elkaar steekt en waarom de EU zich steeds verder uitbreidt. Hopelijk slaagt onze ‘’missie’’.

Onze hoofdvraag luidt: Hoe moeilijk is het om toe te treden tot de Europese Unie? Deze hoofdvraag gaan we proberen te beantwoorden door middel van deze deelvragen:

- Hoe is de Europese Unie tot stand gekomen?

- Hoe zit de Europese Unie bestuurlijk in elkaar?

- Wat zijn de toelatingseisen voor toetreding van een land?

- Hoe staan de landen, die toe willen treden, ervoor?

Hoe is de Europese Unie tot stand gekomen?

Eeuwenlang was Europa het toneel van talrijke oorlogen. Frankrijk en Duitsland voerden tussen 1870 en 1945 drie keer oorlog, telkens met heel veel slachtoffers. Een aantal Europese leiders kwam tot de overtuiging dat een blijvende vrede tussen hun landen alleen kon worden verzekerd door ze economisch en politiek te verenigen. Zodoende stelde de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Robert Schuman in 1950 voor om de kolen- en staalindustrie van West-Europa te verenigen. Hieruit is in 1951 de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) ontstaan, die bestond uit zes leden: België, West-Duitsland, Luxemburg, Frankrijk, Italië en Nederland. De beslissingsbevoegdheid voor de kolen- en staalindustrie in deze landen werd gegeven aan een onafhankelijke instantie: de “Hoge Autoriteit”, waarvan Jean Monnet de eerste voorzitter was. De EGKS was zo'n succes dat deze zes landen enkele jaren later besloten nog verder te gaan en ook andere sectoren van hun economie te verenigen. In 1957 ondertekenden zij de Verdragen van Rome, waarbij de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG) werden opgericht. De lidstaten begonnen met de opheffing van de onderlinge handelsbelemmeringen en zo ontstond een "gemeenschappelijke markt". In 1967 fuseerden de instellingen van de drie Europese Gemeenschappen. Sindsdien bestaat er één enkele Commissie en één Raad van Ministers en een Europees Parlement. De leden van het Europees Parlement werden oorspronkelijk verkozen door de nationale parlementen, maar in 1979 vonden de eerste rechtstreekse verkiezingen plaats waarbij de burgers van de lidstaten konden stemmen op hun eigen kandidaat. Sinds toen worden er om de 5 jaar verkiezingen gehouden. Het Verdrag van Maastricht (1992) zorgde voor nieuwe vormen van samenwerking tussen de regeringen van de lidstaten in, bijvoorbeeld op het vlak van defensie en "justitie en binnenlandse zaken”. Door deze samenwerkingen toe te voegen aan de al bestaande samenwerkingen is de Europese Unie gecreëerd. De economische en politieke integratie tussen de lidstaten van de EU betekent dat deze op veel vlakken een gezamenlijke beslissing neemt. Zo hebben ze een gemeenschappelijk beleid ontwikkeld op gebieden zoals: milieu, energie, transport en handel. In de beginperiode van de Europese Unie lag de nadruk op een gemeenschappelijk handelsblok voor kolen en staal. Later kwamen er andere zaken bij. Sommige doelstellingen zijn later aangepast aan de veranderende omstandigheden. Zo heeft het landbouwbeleid niet langer als doelstelling zo veel mogelijk voedsel te produceren tegen een zo laag mogelijke prijs. Maar eerder productiemethoden te ondersteunen die goed zijn voor het milieu en die gericht zijn op de productie van gezonde levensmiddelen. In alle beleidsvormen van de EU wordt rekening met het milieu gehouden. Het heeft een tijdje geduurd voordat de lidstaten alle handelsbelemmeringen hadden opgeheven en veranderden in een gemeenschappelijke interne markt. Het werd ook makkelijker voor reizigers om rond te reizen in Europa omdat paspoort- en douane controles waren afgeschaft. In 1992 besloot de EU een economische en monetaire unie ( EMU) tot stand te brengen, waarbij een Europese munt zou worden ingevoerd: De Euro. Het beheer hiervan ligt bij de ECB. Op 1 januari 2002 werd de euro ingevoerd. In 12 van de 15 lidstaten van de EU werd de Euro ingevoerd: België, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, Portugal en Finland. De EU is door de toetredingen van verschillende landen steeds groter geworden. Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk kwamen er in 1973 bij, gevolgd door Griekenland in 1981, Spanje en Portugal in 1986 en Oostenrijk, Finland en Zweden in 1995. De Europese Unie bereidt er zich nu op voor om nog eens tien landen uit Oost- en Zuid- Europa te verwelkomen: Cyprus, Tsjechië, Estland, Hongarije, Letland, Litouwen, Malta, Polen, Slowakije en Slovenië. Deze landen zullen in 2004 tot de EU toetreden. Bulgarije en Roemenië hopen dat ook zij binnen een paar jaar aan de beurt komen en ook Turkije is een kandidaat-lidstaat. Opdat de EU verder efficiënt zou kunnen functioneren met 25 of meer lidstaten, moet de besluitvormingsprocedure herzien worden. Daarom zijn in het Verdrag van Nice nieuwe regels voor de grootte en de werking van de EU-instellingen vastgesteld. Dit Verdrag werd van kracht op 1 februari 2003.

Hoe zit de Europese Unie bestuurlijk in elkaar?

Dit wil je ook lezen:

In deze deelvraag zullen we bekijken hoe de Europese Unie bestuurlijk in elkaar zit. Er zijn vijf EU-instellingen, elk met een specifieke rol:

- Europees Parlement (verkozen door de volkeren van de lidstaten)

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

- Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigt de regeringen van de lidstaten)

- Europese Commissie (drijvende kracht en uitvoerend orgaan)

- Hof van Justitie (toezicht op de naleving van de EU-wetgeving)

- Rekenkamer (oefent controle uit op een verantwoord en rechtmatig beheer van de EU-begrotingsmiddelen)

We zullen de vijf bovenstaande instellingen nader uitleggen:

Europees Parlement
De oorsprong van het Europees Parlement ligt in de jaren vijftig en in de oprichtingsverdragen. Sinds 1979 worden de leden rechtstreeks verkozen door de burgers van de Europese Unie die zij vertegenwoordigen. De Parlementsverkiezingen vinden om de vijf jaar plaats en elke EU-burger die ingeschreven is als kiezer mag stemmen. In het Europees Parlement komt de stem van de 380 miljoen EU-burgers op democratische wijze tot haar recht en het Parlement vertegenwoordigt hun belangen tegenover de andere EU-instellingen. De werkplek van het Parlement is verdeeld over Frankrijk, België en Luxemburg. De maandelijkse plenaire vergaderingen, waarbij alle afgevaardigden aanwezig zijn, worden gehouden in Straatsburg (Frankrijk), waar het Parlement gevestigd is. De vergaderingen van de parlementaire commissies en de aanvullende plenaire vergaderingen worden gehouden in Brussel.

Het Europees Parlement heeft drie hoofdtaken:

1. Het deelt met de Raad de wetgevende macht. Omdat het een rechtstreeks verkozen orgaan is, is de Europese wetgeving daarmee op democratische wijze tot stand gekomen.

2. Het oefent democratische controle uit op de Europese instellingen en voornamelijk op de Commissie. Het keurt de benoeming van de leden van de Commissie goed of wijst deze af en is bevoegd via een motie van wantrouwen de Commissie tot aftreden te dwingen.

3. Het deelt met de Raad de begrotingsbevoegdheid en kan daarom de uitgaven van de EU wijzigen. Tot besluit van de begrotingsprocedure keurt het Parlement de begroting in haar totaliteit goed of keurt deze af.

De werkzaamheden van het Parlement zijn onder te verdelen in twee fases:

- de voorbereiding van de plenaire vergadering word gedaan door de afgevaardigden van de verschillende commissies die gaan over de verschillende werkterreinen waar de Europese Unie zeggenschap over heeft

- de plenaire vergadering die een week per maand in Straatsburg worden gevoerd of 2 dagen in Brussel. Hierbij zijn alle afgevaardigden aanwezig en worden de wetsvoorstellen behandeld.

Raad van de Europese Unie
De Raad van de Europese Unie is het belangrijkste besluitvormingsorgaan. De oorsprong van de Raad ligt. In de oprichtingsverdragen van de jaren vijftig. De Raad vertegenwoordigt de lidstaten en de zittingen worden bijgewoond door één minister van elke nationale regering van de EU. Ierland is het eerste deel van 2004 voorzitter van de raad en wordt het tweede deel opgevolgd door Nederland. Javier Solana is secretaris-generaal van de Raad. Welke ministers welke zitting bijwonen is afhankelijk van het onderwerp dat op de agenda staat. De verhoudingen van de EU met de rest van de wereld vallen onder de bevoegdheid van de Raad "Algemene Zaken en Externe Betrekkingen". De Raad heeft ook de verantwoordelijkheid over de algemene beleidsvraagstukken, zodat de zittingen worden bijgewoond door om het even welke minister of staatssecretaris die elke regering kiest.

In totaal komt de Raad in negen verschillende samenstellingen bijeen:

- Algemene Zaken en Externe Betrekkingen - Economische en Financiële Vraagstukken (ECOFIN) - Justitie en Binnenlandse Zaken - Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Gezondheid en Consumentenbescherming - Concurrentievermogen (Interne Markt, Industrie en Onderzoek) - Vervoer, Telecommunicatie en Energie - Landbouw en Visserij - Milieu - Onderwijs, Jeugd en Cultuur

De Raad van de Europese Unie heeft een aantal belangrijke taken. Dit zijn de zes hoofdtaken:

1. De Raad heeft een wetgevende bevoegdheid. Op een groot aantal terreinen oefent hij die wetgevende macht samen met het Europees Parlement uit.

2. Hij coördineert het algemeen economisch beleid van de lidstaten.

3. Hij sluit internationale overeenkomsten tussen de EU en een of meer landen of internationale organisaties.

4. Hij heeft samen met het Parlement de bevoegdheid de begroting vast te stellen.

5. Hij ontwikkelt het gemeenschappelijk buitenlands- en veiligheidsbeleid aan de hand van de door de Europese Raad vastgestelde algemene richtlijnen.

6. Hij coördineert de samenwerking in strafzaken tussen nationale rechtbanken en politie.

De Europese Commissie
De Commissie is de politiek onafhankelijke instelling die de belangen van de EU behartigt en weergeeft. De Commissie stelt wetten, beleid en actieprogramma's voor en zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van het Parlement en de Raad. Net zoals het Parlement en de Raad werd de Europese Commissie in de jaren vijftig opgericht in het kader van de oprichtingsverdragen. Om de vijf jaar wordt een nieuwe Commissie benoemd binnen de zes maanden die op de verkiezing van het Europees Parlement volgen. De Commissie is gevestigd in Brussel maar heeft ook kantoren in Luxemburg en vertegenwoordigingen in alle Europese landen en afvaardigingen in veel hoofdsteden over de hele wereld. Sinds haar ontstaan is de Commissie samengesteld uit twee commissarissen van de lidstaten met de grootste bevolkingsaantallen en één commissaris van de andere EU-landen. Gaat de Europese Unie uitbreiden dan zal de Commissie te groot worden en zal de Commissie bestaan uit een commissaris per lidstaat. De Europese Commissie oefent vier hoofdtaken uit:

1. Zij dient wetsvoorstellen in bij het Parlement en bij de Raad.

2. Zij brengt het Europees beleid en de EU-begroting ten uitvoer.

3. Zij draagt zorg voor de handhaving van het Europees recht (tezamen met het Hof van Justitie).

4. Zij vertegenwoordigt de Europese Unie op internationaal vlak, bijvoorbeeld bij onderhandelingen over overeenkomsten tussen de EU en andere landen.

Het Hof van Justitie
Het Hof van Justitie werd opgericht in 1952 door middel van het Verdrag van Parijs (waarbij de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal werd opgericht). Het Hof dient ervoor te zorgen dat iedere lidstaat de EU-wetgeving op dezelfde wijze uitlegt en toepast. Het Hof is bevoegd om uitspraak te doen in juridische geschillen tussen lidstaten, EU-instellingen, bedrijven en individuen. Het Hof bestaat uit een rechter per lidstaat. Als de Europese Unie uitbreidt zal het Hof nog steeds bestaan uit 1 rechter per lidstaat maar zal het Hof in een ‘’grote kamer’’ van 13 rechters bijeenkomen in plaats van steeds alle rechters laten komen. Het Hof wordt bijgestaan door acht advocaten-generaal die met volledige onpartijdigheid conclusies presenteren van zaken die het Hof aangaan. De rechters en advocaten generaal worden onderlinge overeenstemming benoemd door de regeringen van de lidstaten voor een ambtsperiode van zes jaar, waarna zij herbenoemd kunnen worden voor één of twee verdere perioden van drie jaar.

Het Hof doet uitspraak in vier soorten zaken die veel voorkomen:

1. Verzoek om prejudiciële beslissing.

2. Beroep wegens niet nakoming.

3. Beroep wegens nietigverklaring.

4. Beroep wegens nalatigheid.

De Rekenkamer
Deze is opgericht in 1977 en heeft als hoofdtaak het onderzoeken van de wettigheid van de ontvangsten en uitgaven van de EU en onderzoekt ook of de Europese begroting goed wordt beheerd. De Rekenkamer telt van elke lidstaat een lid. Zij worden door de Raad benoemd voor een periode van zes jaar en mogelijke herbenoeming. De leden van de Rekenkamer kiezen uit de leden een president voor drie jaar. Een van de belangrijkste taken van de Rekenkamer is om de begrotingsautoriteit (het Europees Parlement en de Raad) bij te staan door hieraan elk jaar een verslag over het afgesloten begrotingsjaar voor te leggen. De opmerkingen van de kamer in dit jaarverslag spelen een zeer belangrijke rol bij het besluit van het Parlement om de uitvoering van de begroting door de Commissie goed- of af te keuren. Indien de Rekenkamer tevreden is, geeft zij een betrouwbaarheidsverklaring af aan de Raad en het Parlement waarin wordt verklaard dat het geld van de Europese belastingbetaler goed is besteed. Tenslotte geeft de Rekenkamer een advies, waarin de financiële voorschriften van de EU worden aangenomen. Zij kan altijd opmerkingen met betrekking tot bijzondere vraagstukken maken of advies uitbrengen op verzoek van een van de Europese instellingen.

Wat zijn de toelatingseisen voor toetreding van een land?

Toetreden tot de Europese Unie is geen gemakkelijke opgave. Een land moet aan een heleboel voorwaarden voldoen wil zij kunnen toetreden tot de Europese Unie. Deze voorwaarden zijn onder te verdelen in drie groepen volwaarden. Namelijk voorwaarden op:

- Politiek vlak - Economisch vlak - Bestuurlijk vlak

Het is vaak moeilijk voor een land om toe te treden tot de Europese Unie omdat de hervormingen die er op economisch en politiek gebied moeten worden doorgevoerd vaak heel moeizaam verlopen. De tussentijdse vorderingen van de kandidaat lidstaten worden goed in de gaten gehouden en er worden ook regelmatig rapporten over de stand van zaken uitgebracht door de Europese Commissie.

We bespreken nu de voorwaarden per groep:

Voorwaarden op politiek vlak
Een land dat wil toetreden zal een stabiele politiek moeten voeren. Dat houdt in dat de landen die willen toetreden tot de Europese Unie stabiele democratieën moeten zijn die minderheden beschermen en de mensenrechten handhaven. Een land met een dictator zal dus niet toegelaten worden tot de Europese Unie. De bestuurders van de landen die willen toetreden tot de Europese Unie zullen democratisch moeten worden gekozen. Deze eisen op politiek vlak zorgen bij bijvoorbeeld Turkije al problemen aangezien in sommige delen van het land de doodstraf nog wordt toegepast. Deze straf is in de Europese Unie verboden. Ook worden minderheden daar nogal eens achtergesteld. De afschaffing van de doodstraf is verplicht wil een land toetreden tot de Europese Unie. Ook de acceptatie van homoseksuelen is een verplicht onderdeel. Democratie en handhaving van de mensenrechten zijn dus belangrijke rollen bij het afwegen of een land toe mag treden tot

Voorwaarden op economisch vlak
De verschillende landen moeten zich ook op economisch gebied aan een flink aantal voorwaarden houden, willen zij toetreden. In het land moet een functionerende markteconomie bestaan en het land moet het vermogen hebben om de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de Europese Unie het hoofd te kunnen bieden. Er mag geen staatseconomie bestaan. Dit om te zorgen dat landen goed kunnen concurreren met andere Europese landen door middel van marktwerking. Een land dat toetreedt tot de EU hoeft niet mee te doen met de Euro. Om de Euro als munteenheid te krijgen, moet een land voldoen aan een eisen. Voor het behoud van een sterke Euro moeten toetredende landen zich houden aan de in 1996 in het Stabiliteitspact gemaakte afspraken over financieringstekorten en begrotingstekorten. Zo mag een land niet de grens overschrijden van een begrotingstekort groter dan 3 procent van het Bruto Binnenlands Product. Hier is de laatste tijd veel ophef over geweest. Frankrijk en Duitsland houden zich namelijk niet aan dit Stabiliteitspact, omdat ze een begrotingstekort hebben van meer dan 3 procent. De vraag is wat er gebeurd als toetredende landen dit ook overschrijden aangezien Frankrijk en Duitsland geen boete of iets dergelijks hebben gekregen. Wil een toetredend land ook toetreden tot de Europese Monetaire Unie en de Euro gaan gebruiken dan moeten zij nog aan een viertal voorwaarden voldoen namelijk:

- De inflatie mag maximaal 1,5 procent boven het gemiddelde liggen van de drie lidstaten met de minste prijsstijging.

- De kapitaalmarktrente mag niet meer dan 2 procent hoger zijn dan het gemiddelde van de drie landen met de laagste inflatie.

- De koers van de munt moet zich zonder al te veel moeite kunnen handhaven ten opzichte van de andere Europese munten.

- De EMU-schuld in procenten van het Bruto Binnenlands Product mag niet groter zijn dan 60%.

Voorwaarden op bestuurlijk vlak
Op bestuurlijk gebied zijn ook een aantal voorwaarden voor kandidaat-landen. Het land moet in staat zijn de hele Europese wetgeving over te nemen en toe te passen. Dit kan voor heel veel problemen zorgen, aangezien de wetgeving va een toetredend land er vaak heel anders uitziet dan de wetgeving die de Europese Unie voorschrijft. Ook een goede kwaliteit van de rechtsstaat is verplicht. Ook wordt genoeg administratieve capaciteit van de overheid van het betreffende land vereist zodat alles overzichtelijk kan worden weergegeven wanneer dat gevraagd wordt. Een ander belangrijk punt is een goed onderwijsstelsel. Dit is erg belangrijk omdat zo het niveau van een land in de toekomst naar een hoger niveau kan worden getild.

Hoe staan de dertien landen, die toe willen treden, ervoor?

De tussentijdse vorderingen van de kandidaat-lidstaten worden goed in de gaten gehouden en er worden ook regelmatig rapporten over de stand van zaken uitgebracht door de Europese Commissie. Om erachter te komen of het moeilijk is om toe te treden tot de EU moet elk land apart bekeken worden. We geven van elk land steeds eerst wat basisinformatie zodat je een beeld kan vormen van
Dit kaartje geeft goed aan hoe het huide EU eruitziet en hoe het in de toekomst eruit zal zien

We geven van elk land steeds eerst wat basisinformatie zodat je een beeld kan vormen van het land. Daarnaast kijken we hoe het land er voor staat. Als eerst komen de tien landen aan bod die dit jaar waarschijnlijk zullen toetreden. Aan het eind van deze deelvraag komen drie andere landen aan bod die in de toekomst waarschijnlijk deel zullen nemen aan de Europese Unie

Estland Hoofdstad: Tallinn
Oppervlakte: 45.227 km2
Aantal inwoners: 1.4 miljoen
Taal: Ests, Russisch
Munteenheid: Kroon BBP per hoofd in 2003: €9800,- Bevolkingsgroei: 0,5% Werkloosheid: 12,4%

Estland voldoet volgens de Europese Commissie aan de politieke criteria, maar moet vooral op economisch en administratief gebied nog belangrijke stappen zetten. Zo schiet het nog tekort aan de uitvoering van de hervorming van het openbaar bestuur. De burgers hebben nog niet genoeg toegang tot het juridisch systeem en de kwaliteit en uitvoering van uitspraken van rechters laat te wensen over. De Esten gaan goed vooruit op het gebied van de integratie van de grote Russische minderheid. Op economisch gebied, zo tekent de Commissie aan, blijft het begrotingstekort te hoog en is er hoge werkloosheid. Verder is de kwaliteit van het voedsel nog lang niet op EU-peil. Het gaat dus wel redelijk goed met de vorderingen van Estland maar de problemen die ze nu hebben moeten wel worden opgelost.

Letland Hoofdstad: Riga
Oppervlakte: 64.589 km2
Aantal inwoners: 2,4 miljoen
Taal: Lets, Litouws en Russisch
Munteenheid: Lat BBP per hoofd in 2003: €7700,- Bevolkingsgroei: -0,8% Werkloosheid: 7,6%

Letland heeft een markteconomie die voldoet aan de politieke criteria voor toetreding.De economische stabiliteit heeft veel vooruitgang geboekt, maar het moet nog veel doen om het openbaar bestuur te hervormen en corruptie te bestrijden. Letland voldoet aan de eisen over democratie. Letland heeft tekortkomingen van het justitiële systeem nog onvoldoende aangepakt maar heeft ook vooruitgang geboekt bij de bestrijding van corruptie, maar toch blijft dit een zaak van ernstige zorg. Letland heeft zich minder ingespannen voor de versterking van het bestuur dan voor de aanpassing van de wetgeving aan de Europese regelgeving. Letland heeft ook veel vooruitgang geboekt maar heeft ook nog veel te doen. Letland aan de slag!

Litouwen Hoofdstad: Vilnius
Oppervlakte: 65.300 km2
Aantal inwoners: 3,5 miljoen
Taal: Litouws, Russisch en Pools
Munteenheid: Litas BBP per hoofd in 2003: €8700,- Bevolkingsgroei: -0,1% Werkloosheid: 12,5%

Litouwen voldoet ook aan de eisen over democratie maar moet de professionele kwaliteit van rechters en openbare aanklagers verbeteren. Litouwen heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij bestrijding van corruptie, heeft de kwaliteit van het bestuurlijk apparaat de laatste jaren aanzienlijk verbeterd maar Heeft slechts beperkte vooruitgang geboekt bij aanpassingen op het gebied van landbouw, visserij en milieu. Verder heeft Litouwen nog een paar kleine andere probleempjes. Litouwen is op de goede weg maar nog lang niet klaar.

Polen Hoofdstad: Warschau
Oppervlakte: 312.658 km2
Aantal inwoners: 39 miljoen
Taal: Pools
Munteenheid: Zloty BBP per hoofd in 2003: €9200,- Bevolkingsgroei: 0% Werkloosheid: 16,7%

Polen voldoet ook aan de eisen over democratie en heeft vooruitgang geboekt bij de hervorming van het justitieel apparaat. Ook de grensbewaking is verbeterd maar dit land heeft zoveel corruptie dat dit reden voor ernstige zorg is. Polen moet een politieke, bestuurlijke en zakelijke cultuur ontwikkelen die corruptie kan weerstaan. Polen heeft de meeste Europese wetgeving overgenomen, maar toont aanzienlijke gebreken bij de toepassing van deze wetgeving bij milieu en voedselveiligheid. Verder heeft Polen problemen met het belastingstelsel, het bankwezen en de wetgeving over landbouw. Polen heeft in mijn ogen nog veel te veel problemen. De kans dat Polen niet mee mag doen aan de EU is niet erg groot, maar de kans bestaat wel.

Tsjechië Hoofdstad: Praag
Oppervlakte: 78.864 km2
Aantal inwoners: 10,3 miljoen
Taal: Tsjechisch
Munteenheid: Tsjechische kroon BBP per hoofd in 2003: € 13.300,- Bevolkingsgroei: -0,1% Werkloosheid: 8,5%

De Tsjechische Republiek is één van de koplopers onder de kandidaat-lidstaten. Al in 1997 voldeed het land aan de politieke criteria van de EU. Dit jaar geeft de Commissie ook een voorwaardelijke voldoende voor de markteconomie. Het land heeft een functionerende markteconomie, afgezien van het feit dat Tsjechië nog altijd niet klaar is met de sanering van de grote staatsbedrijven. Een deel van deze ondernemingen is de afgelopen jaren kunstmatig op de been gehouden door leningen van niet-geprivatiseerde banken. Tsjechië heeft ook geen problemen met de eisen over democratie. Tsjechië moet wel de hervorming van het openbaar bestuur snel doorvoeren om te kunnen voldoen aan de eisen van de toetreding. Verder moet dit land gerechtelijke procedures sneller afwikkelen. Ook Tsjechië heeft grote problemen met corruptie. Aan de grensbewaking van Tsjechië valt ook nog veel te verbeteren. Tsjechië is goed bezig geweest de afgelopen tijd hoewel er nog steeds veel problemen zijn. De kans dat Tsjechië niet toetreedt tot de EU is nihil.

Slowakije Hoofdstad: Bratislava
Oppervlakte: 49.036 km2
Aantal inwoners: 5,4 Miljoen
Taal: Slowaaks
Munteenheid: Koruna BBP per hoofd in 2003: €11.100,- bevolkingsgroei: 0,1% werkloosheid: 19,8%

Slowakije moest van ver komen. In 1998 was Slowakije nog niet eens begonnen aan onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie. Sindsdien heeft Slowakije een ongelooflijke inhaalslag geleverd. Het land heeft inmiddels meer onderhandelingshoofdstukken afgesloten dan de Polen. Economisch is de Commissie in grote lijnen tevreden over Slowakije, al waarschuwt Brussel voor een te hoog oplopend tekort op de betalingsbalans en een te hoge werkloosheid. Slowakije heeft met 18,6% verreweg de hoogste werkloosheid van alle kandidaten. Slowakije voldoet wel aan de eisen over democratie en heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij hervorming van het ambtenarenapparaat. Slowakije heeft weinig problemen met de overname van de Europese wetgeving. De EU vindt wel dat Slowakije structurele hervormingen door moet voeren om de werkloosheid te kunnen bestrijden. Slowakije heeft al veel bereikt, nu de rest nog.

Hongarije Hoofdstad: Boedapest
oppervlakte: 93.033 km2
Aantal inwoners: 10,1 miljoen
Taal: Hongaars
Munteenheid: Forint BBP per hoofd in 2003: €11.900,- Bevolkings groei: -0,5% werkloosheid: 6,5%

In 1989 kwam er een eind aan de monopoliepositie van de Communistische Partij in Hongarije en in 1990 werden de eerste vrije verkiezingen gehouden. Er werd een centrumrechtse regering gevormd, die een liberaliseringpolitiek voerde. De overgang naar een vrijemarkteconomie verliep niet probleemloos, maar aan het eind van de jaren negentig groeide de economie met ruim 4,5% en daalde de inflatie tot onder de 10%. In 1994 vroeg Hongarije het lidmaatschap van de Europese Unie aan. Hoe staat Hongarije er nu eigenlijk voor? Hongarije voldoet aan de eisen over democratie. Hongarije heeft wel grote problemen met corruptie net zoals veel andere kandidaten. Hongarije moet van de EU een fundamentele hervorming van de gezondheidszorg doorvoeren. Verder heeft Hongarije het afgelopen jaar bestuurlijk slechts weinig vooruitgang geboekt. Dit land heeft wel vooruitgang geboekt bij de bestrijding van fraude, corruptie, witwassen van geld en georganiseerde misdaad. Hongarije is goed bezig, maar heeft nog steeds erg veel problemen.

Slovenië Hoofdstad: Ljubljana
oppervlakte: 20.253 km2
Aantal inwoners: 2 miljoen
taal: Sloveens
munteenheid: Tolar BBP per hoofd in 2003: €16.000,- Bevolkingsgroei: -0,1% werkloosheid: 11,5%

Met Slovenië erbij gaat de Europese Unie er per saldo op vooruit. Het gemiddelde inkomen van de Slovenen is dus redelijk hoog. De Europese Unie maakt zich weinig zorgen om Slovenië. Alleen wordt er zorgen gemaakt over de rol van de Sloveense overheid, deze is veel te groot. De Commissie denkt dan ook dat de Sloveense binnenlandse markt voordeel zou hebben bij minder inmenging van de overheid. Slovenië is dus redelijk klaar voor toetreding.

Malta Hoofdstad: Valletta
Oppervlakte: 316 km2
Aantal inwoners: 377.000
Taal: Maltees, Engels
Munteenheid: Maltezer lire BBP per hoofd in 2003: €12.600,- Bevolkingsgroei: 0,5% Werkloosheid: 4,5

Over Malta konden we weinig informatie vinden, maar in de kranten stond vermeld dat Malta zeker weten zou toetreden. Malta heeft waarschijnlijk dus weinig problemen. Het inkomen per hoofd is ook niet laag en de werkloosheid is redelijk laag.

Cyprus Hoofdstad: Nicosia
Oppervlakte: 9251 km2
Aantal inwoners: 770.000
Taal: Grieks, Turks
Munteenheid: Cypriotisch pond (op het Griekse deel) Turks lire (op het Turkse deel) BBP per hoofd in 2003: €18.500,- Bevolkingsgroei: 1,3% Werkloosheid: 4%

Cyprus bestaat uit twee delen, het zuidelijke deel, dat Grieks is en het kleinere Turkse deel. Het Griekse deel van het eiland is relatief welvarend. Al sinds 1984 worden er besprekingen over hereniging gehouden, maar dat is er nog niet van gekomen. Voorlopig zal alleen het Griekse deel toetreden tot de Europese Unie. Cyprus heeft weinig problemen maar moet de band met Turkije wel verbeteren. Dan zijn er als laatst nog drie landen die tot hun spijt in 2004 nog niet mogen toetreden tot de EU. Dit zijn Roemenië, Bulgarije en Turkije. Bulgarije en Roemenië moeten wachten op de volgende uitbreidingsronde die naar verwachting in 2007 zal plaatsvinden. Turkije heeft daarentegen nog helemaal geen datum in het vooruitzicht gesteld gekregen. Hoe staan deze drie landen er eigenlijk voor?

Roemenië Roemenië voldoet aan de eisen over democratie, maar moet de besluitvormings- en
wetgevings processen verbeteren. Roemenie heeft wel vooruitgang geboekt bij bescherming van kinderen, waardoor het aantal kinderen in tehuizen is afgenomen. Verder boekt dit land vooruitgang in richting van een functionerende markteconomie, één van de criteria voor het EU-lidmaatschap. Roemenie voert structurele hervormingen bij landbouw heel langzaam door en dit moet sneller gaan. Verder heeft het bestuurlijk en rechterlijk apparaat nog aanzienlijke versterking nodig. De toepassing van de Europese wetgeving is over vrijwel de hele linie nog onder de maat.

Bulgarije Bulgarije voldoet aan de eisen over democratie, het land heeft een functionerende
markteconomie. Bulgarije heeft vooruitgang geboekt bij bestrijding van corruptie. De corruptie blijft toch nog een serieus probleem. Dit lanc moet van de EU met spoed levensomstandigheden van geestelijk gehandicapten verbeteren. Verder heeft dit land tot nu toe weinig gedaan om een einde te maken aan discriminatie. Bulgarije moet ook nog het bestuurlijk en rechterlijk apparaat verbeteren. Verder zijn er nog grote problemen met de controle van de wetgeving en de uitvoering van de wetgeving. De voedselveiligheid moet ook nog verbetert worden. Bulgarije heeft kortom nog zijn handen vol aan problemen.

Turkije Turkije voldoet niet aan de eisen over democratie. Turkije wordt aangemoedigd om een hervormingsproces voort te zetten om democratie te versterken en om de mensenrechten te beschermen. De regering heeft wel hervormingen doorgevoerd, die echter een aantal belangrijke fundamentele rechten en vrijheden beperken. Dit land heeft met name last van beperkingen op het gebied van vrijheid van meningsuiting, vrijheid van vereniging en vrijheid van godsdienst. Turkije moet zo snel mogelijk een einde maken aan martelingen. De rol van militairen moet ook teruggedrongen worden. Verder mogen er geen mensen meer gevangen worden genomen omdat ze hun mening verkondigen. Het land heeft gelukkig vooruitgang geboekt in de richting van een functionerende markteconomie. De regering handhaaft een cultureel beleid dat niet in overeenstemming is met de Europese wetgeving. Verder moet Turkije zich meer inspannen om corruptie, georganiseerde misdaad en drugshandel te bestrijden.

Slot

Conclusie Hoe moeilijk is het nou om toe te treden tot de Europese Unie? Het antwoord op deze (hoofd)vraag hebben wij na uren onderzoeken eindelijk gekregen. Het antwoord is als volgt:

Het toetreden tot de Europese Unie is niet een proces dat heel makkelijk verloopt. Een land kan niet even vragen of zij ook mag meedoen. Er komt heel veel bij kijken. Zoals in deelvraag drie is beschreven, zijn voor het toetreden tot de Europese Unie veel hervormingen nodig op politiek, economisch en bestuurlijk gebied. Vaak hebben landen het anders georganiseerd dan de richtlijnen van de Europese Unie aangeven. Dit zorgt voor veel problemen bij hervormingen. Bij het ene land gaat dit sneller dan bij het andere land en dat geeft ook gelijk het verschil tussen de verschillende toetredende landen. Over een aantal maanden behoren tien nieuwe landen tot de Europese Unie. Deze tien landen moeten nog heel veel op orde krijgen. Het ene land heeft veel last van criminaliteit, het andere land heeft een slecht onderwijsstelsel, weer een ander land heeft andere problemen. Als de problemen van een land niet worden verholpen, kan de Europese Unie als nog tegen het land zeggen dat ze niet mogen toetreden. Waarschijnlijk komen in 2007 nog twee landen bij de EU, namelijk Roemenië en Bulgarije. Deze twee landen zijn nog niet genoeg gevorderd om dit jaar al toe te treden. Het is dus helemaal niet zo makkelijk om toe te treden zoals veel mensen denken. Een derde land, genaamd Turkije, sluit zich misschien ook nog aan bij EU. Bij Turkije is het nog maar de vraag wanneer zij zullen toetreden. Dit komt omdat zij op verschillende grote problemen stuiten. Dit is nader uitgelegd in deelvraag 4. Uit deze deelvraag blijkt ook dat de verschillende landen die willen toetreden allemaal stuiten op verschillende problemen. Het blijkt dus dat sommige landen nog een lange weg hebben te gaan om eindelijk te mogen toetreden. Kortom toetreden tot de EU is een zeer ingrijpelijke zaak en er komt heel veel bij kijken.

Het toetreden tot de Europese Unie is niet een proces dat heel makkelijk verloopt. Een land kan niet even vragen of zij ook mag meedoen. Er komt heel veel bij kijken. Zoals in deelvraag drie is beschreven, zijn voor het toetreden tot de Europese Unie veel hervormingen nodig op politiek, economisch en bestuurlijk gebied. Vaak hebben landen het anders georganiseerd dan de richtlijnen van de Europese Unie aangeven. Dit zorgt voor veel problemen bij hervormingen. Bij het ene land gaat dit sneller dan bij het andere land en dat geeft ook gelijk het verschil tussen de verschillende toetredende landen. Over een aantal maanden behoren tien nieuwe landen tot de Europese Unie. Deze tien landen moeten nog heel veel op orde krijgen. Het ene land heeft veel last van criminaliteit, het andere land heeft een slecht onderwijsstelsel, weer een ander land heeft andere problemen. Als de problemen van een land niet worden verholpen, kan de Europese Unie als nog tegen het land zeggen dat ze niet mogen toetreden. Waarschijnlijk komen in 2007 nog twee landen bij de EU, namelijk Roemenië en Bulgarije. Deze twee landen zijn nog niet genoeg gevorderd om dit jaar al toe te treden. Het is dus helemaal niet zo makkelijk om toe te treden zoals veel mensen denken. Een derde land, genaamd Turkije, sluit zich misschien ook nog aan bij EU. Bij Turkije is het nog maar de vraag wanneer zij zullen toetreden. Dit komt omdat zij op verschillende grote problemen stuiten. Dit is nader uitgelegd in deelvraag 4. Uit deze deelvraag blijkt ook dat de verschillende landen die willen toetreden allemaal stuiten op verschillende problemen. Het blijkt dus dat sommige landen nog een lange weg hebben te gaan om eindelijk te mogen toetreden. Kortom toetreden tot de EU is een zeer ingrijpelijke zaak en er komt heel veel bij kijken.

Evaluatie en eigen mening Na het maken van ons werkstuk is het nu tijd voor de evaluatie en eigen mening. Op het begin liep het allemaal redelijk vlot. We hadden snel een geschikt onderwerp en ook de informatie die we zochten vonden we snel. Daarna stokte het allemaal een beetje. We hebben eigenlijk een lange tijd weinig gedaan. Wij zijn niet echt twee types die het hebben van plannen. Wij gaan eigenlijk pas hard werken wanneer het echt moet. Het moment van het harde werken brak een week geleden aan. In de lessen discussiëren wij erg veel en soms lijkt het alsof we ruzie hebben. Het tegendeel is waar. Deze discussies zorgen er voor dat we scherp blijven en dat wij een goed resultaat gaan neerzetten. We hebben uiteindelijk veel tijd gestoken in dit onderzoekje. Het verwerken van de informatie was saai werk. Het beantwoorden van de deelvragen is wel leuk werk omdat je gelijk ziet dat je iets goed hebt onderzocht. Wij hebben met veel plezier samengewerkt. Nogmaals wij zijn eenmaal twee jongens die graag lekker discussiëren. Onze missie (waar we het in de inleiding over hadden) is volbracht. We hebben veel kennis opgedaan: we begrijpen hoe de Europese Unie in elkaar steekt en waarom de EU zich steeds verder uitbreidt.

Literatuurlijst/ bronnenlijst

http://europa.eu.int/abc/history/index_nl.htm

http://www.europarl.eu.int/home/default_nl.htm

http://isoc.nl/activ/2001-EUinternet.htm

http://www.atlcom.nl/Europeseveiligheid/inleiding.htm

http://www.groenlinks.nl/partij/europa/

http://www.dirksterckx.be/A2.asp

http://user.online.be/marianne.thyssen/inep/default.htm

http://www.grondweteuropa.nl/9326000/1f/j9vvgjnazrhmix9/vg9pktppo1xz

http://www.ateuropa.nl/editie14/BRINKHORST.html

http://www.collegenet.nl/content/digilessen/digiles007/schedule.htm

http://www.europa.eu.int

http://www.omroep.nl/nos/nieuws/index.html#@http://www.omroep.nl/nos/nieuws/dossiers/eu_uitbreiding/algemeen/achtergrondartikelen/historie.html

http://www.minbuza.nl/default.asp?CMS_ITEM=MBZ302486

http://www.grondweteuropa.nl/9326000/1f/j9vvgjnazrhmix9/vgmie350ziw6

http://www.obeindhoven.nl/www/informatiecentrum/obe_informatiecentrum.htm?uitbreidingeu.htm

REACTIES

R.

R.

goed gedaan benjamin kan ik goed gebruiken

19 jaar geleden

S.

S.

Heeiy Benjamin...

Je verslag die je hebt gemaakt vind ik heel erg goed. Maar nu zou ik aan jou willen vragen wat je cijfer was??? Als je me dat terug zou willen mailen zou ik dat heel erg fijn vinden...

Groetjes van Sanne :D

19 jaar geleden

E.

E.

Bedankt Benjamin , ik heb er veel aan gehad .

Groetjes elise

19 jaar geleden

K.

K.

een slecht werkstuk. kan beter

ps: volgende keer spellingscontrole uitvoeren

tschuß

18 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.