Witte en zwarte scholen

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 3904 woorden
  • 23 juni 2003
  • 149 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
149 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Voorwoord

Wij hebben ons voor deze presentatie gericht op de scheiding van scholen doormiddel van etnische verschillen. En dan hierbij vooral de huidskleur en de afkomst. Het hoofdpunt is eigenlijk de gescheiden scholen maar de afscheiding in het algemeen is het onderliggende probleem. De gescheiden scholen is al heel lang een bekend probleem in Nederland. Allochtone mensen scheiden zich af doormiddel van aparte scholing zonder gemengde leerlingen. De laatste tijd is dit heel goed uitgezocht en is er ook geconstateerd daar de kinderen op de gescheiden scholen anders les krijgen waardoor ze andere waarden en normen meekrijgen vanuit school. Dit zorgt voor verschillen in de maatschappij waardoor sommige kinderen uit allochtone scholen een achterstand krijgen op de middelbare school. Deze achterstand is heel moeilijk in te halen waardoor dus die kinderen niet meer bij kunnen benen. Ook de integratie wordt belemmerd door deze scheiding van scholen want op allochtone scholen wordt vaak in andere talen lesgegeven waardoor de Nederlandse taal niet goed onder de knie gekregen wordt. Ook culturele verschillen ontstaan doordat er bijvoorbeeld godsdienstlessen worden gegeven op allochtone scholen waardoor de kinderen op die scholen heel andere opvattingen van de maatschappij hier krijgen waardoor de integratie met de Nederlandse samenleving niet goed verloopt. Dit probleem wordt steeds groter en serieuzer. Veel maatregelen zijn al genomen in de vorm van het verbieden van dingen en wetten die nieuw zijn aangenomen of aangescherpt. In dit werkstuk is het de bedoeling om het probleem uit te leggen dit te analyseren en ons standpunt tegenover dit probleem te geven
Het werkstuk is ingedeeld in 4 hoofdstukken. Na deze hoofdstukken geeft iedereen zijn mening over dit onderwerp. Hierna komt een conclusie over wat er besproken is in dit werkstuk en hoe het eventueel opgelost zou kunnen worden.

Hoe zijn zwarte en witte scholen ontstaan?

Het ontstaan van zwarte en witte scholen is eigenlijk al begonnen toen Nederland zijn grenzen openzette voor buitenlanders die hier hun toevlucht zochten voor hun problemen. Door het vreemdelingenbeleid werden veel allochtonen een Nederlands paspoort toegestaan. Een groot deel van de allochtonen was nog helemaal niet goed voorbereid op een samenleving als deze. En hiermee duid ik op de taal en onderwijs achterstand. Op deze manier hadden ze al een behoorlijke sociale achterstand want ze konden niet goed communiceren met andere Nederlanders. Hierdoor was het dus heel moeilijk om een baan te krijgen. Hier kwam ook nog eens bij dat zelfs tot op de dag van vandaag nog ongelofelijk veel discriminatie richting die mensen uitgaat. Hierdoor werd het nog moeilijker om een normaal leven te leiden. Door al deze achterstanden had een deel van deze etnische minderheden het zo moeilijk dat ze overstapten op criminaliteit. Diefstal was hier heet voornaamste van. Door deze overstap naar criminaliteit werd de discriminatie op deze groepen mensen alleen maar groter, in feite werd de voorgaande discriminatie gewoon in de realiteit gebracht doordat de vooroordelen over deze groepen nu ook werkelijkheid werd. Door de slechte omstandigheden hadden mensen uit deze etnische minderheden niet het geld om in de grotere huizen en duurdere wijken te gaan wonen en daarom kwamen er naar verloop van tijd allochtonen wijken. Omdat een groot deel van de allochtonen met dezelfde omstandigheden leefde trokken ze dus naar dezelfde buurten.Bijvoorbeeld de stad Rotterdam, de stad was vroeger een volledig Nederlandse stad en nu is het een gemengde stad. Ook grote delen van de stad zijn uitsluitend bewoon door allochtonen. Autochtonen willen niet meer wonen in die wijken simpelweg omdat ze er zich niet thuis voelen. Mensen waren soms bang, met of zonder reden. Doordat er veel slechte kritieken op allochtonen rondging en er veel allochtonen in bepaalde wijken samengingen wonen trok een groot deel van de al inwonende autochtonen weg uit die bepaalde buurten. Ook in grote drukbewoonde steden vertrokken mensen volledig alleen om het feit dat er veel allochtonen kwamen wonen. Hierdoor kreeg je dus al gescheiden wijken. Door het grote aantal allochtonen en het geringe aantal autochtonen werd het aantal autochtone kinderen op de plaatselijke basisscholen ook steeds kleiner. Omdat alle mensen in de omgeving allochtoon zijn werden dus ook de leraren op die scholen allochtoon. Op deze manier werden de scholen langzamerhand “verallochtoond” maar het hele punt gaat niet om scholen gevuld met allochtone mensen maar om of het goed is dat op deze gescheiden scholen ook anders wordt lesgegeven en of dit de integratie belemmert. Op ten duur zou ook de manier van lesgeven op deze gescheiden scholen van elkaar gaan verschillen. Dit was eigenlijk niet de bedoeling. Veel gescheiden scholen hadden delen van de onderwijsmethodes aangepast zodat ze in hun eigen cultuur zouden passen. Voor het grootste deel had dit te maken met godsdienstige lesvormen en de onderwijstaal. Dit vond men in Nederland niet acceptabel want zou de integratie van de etnische minderheden met de Nederlandse bevolking verslechteren. Sinds de gescheiden scholen werd de criminaliteit onder de etnische minderheden ook groter. Dit was ook een van de hoofdargumenten van de tegenstanders van gescheiden scholen. Maar veel was niet te veranderen aan de gescheiden scholen want een overgroot deel van autochtone mensen waren vertrokken uit de wijken waar de gescheiden scholen ontstaan waren. Hierdoor werd het heel moeilijk om de gescheiden scholen weer gemixt te maken. Het enige wat eigenlijk nog gedaan kon worden voor de tegenstanders van de gescheiden scholen was om de lesmethodes van de allochtone scholen zo aan te passen dat ze nog voldeden aan de eisen van de Nederlandse scholen. Dit is nu nog steeds een zeer veelbesproken punt in de Nederlandse politiek. Bijna elke partij heeft hier wel een apart standpunt over. Er is zelfs al een wet gekomen waarin staat dat de lesmethode niet teveel mag verschillen van Nederlandse scholen omdat het dan de integratie in de Nederlandse samenleving voor de allochtone kinderen belemmert. Dit is weer veelbesproken want veel allochtone scholen vinden dat dit niet kan in verband met discriminatie. Maar in feite zit het net op het randje. Hoe is de spreiding van zwarte scholen over Nederland?

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Nederland is een heel erg aantrekkelijk land voor vluchtelingen. Hier kun je bijvoorbeeld een mening hebben en die ook nog laten blijken zonder dat je vervolgd wordt of iets dergelijks. Ook is de kans op een goede baan vaak groter dan in het land waar de vluchtelingen vandaan komen.

De meeste allochtonen in Nederland concentreren zich vooral rond de vier grote steden, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Door die hoge concentratie daar en in de randstad komen daar ook de meeste zwarte scholen voor. Van alle allochtonen wordt verwacht dat ze zich aanpassen aan de Nederlandse cultuur, dat heet integratie. Integratie is het in elkaar opgaan van verschillende bevolkingsgroepen volgens de Dikke van Dale. Integratie; je kan geen krant openslaan, je kon de tv niet aanzetten, je kan de verkiezingen niet volgen zonder dit woord tegen te komen, kortom we zijn er mee doodgegooid. Het is dus duidelijk dat iedereen het wil: integratie, maar integratie gaat niet zomaar daar is heel wat voor nodig. Dit begint met het onder mekaar komen van de vele, verschillende bevolkingsgroepen die er in Nederland leven. Om als voorbeeld te nemen als je een woonwijk hebt waar 1000 mensen wonen en er leven 5 verschillende nationaliteiten inclusief de Nederlandse dan dwing je de mensen wel om wat van elkaars cultuur te zien en te leren, dan dwing je de allochtone mensen wel om Nederlands te praten. Kortom een goede spreiding van allochtonen zorgt voor een betere integratie. Als er een concentratie van allochtonen in een wijk ontstaat, zoals in onder andere de randstad het geval is, dan komen vanzelf de zwarte scholen. En zwarte scholen zijn een steeds groter wordend probleem in Nederland. Vooral omdat deze scholen slecht presteren, want uit de cijfers van de onderwijsinspectie blijkt dat kinderen op zwarte basisscholen een aanzienlijk grote taalachterstand hebben.

Cultuur is niet alleen de taal daar behoren nog een heleboel andere dingen toe zoals gewoonte en gebruiken. Daarom is het goed om gemengde scholen te maken in plaats van witte en zwarte scholen. Op die manier kunnen allochtonen kinderen al van jongs af aan al proeven van de Nederlandse cultuur. Dat is handig want ze zullen er steeds meer mee te maken krijgen, vooral als ze gaan studeren of een baan krijgen. Kortom een allochtoon kind heeft een betere kans van slagen in onze maatschappij als het van jongs af aan naar een gemengde school gaat.

Dit wil je ook lezen:

De werkeloosheid onder allochtonen in Nederland is hoog. Vooral onder de Turken en Marokkanen is deze vrij hoog 33% van hen is werkeloos in tegenstelling tot de 5% werkelozen uit de autochtonen bevolkingsgroep. Mogelijke oorzaken van dit probleem zijn een taalachterstand en discriminatie. Deze problemen kunnen mogelijk opgelost worden door spreiding van de allochtonen in Nederland. Door de allochtonen meer in aanraking te laten komen met de autochtonen Nederlandse bevolking gaat men elkaar meer begrijpen en respecteren. Men zal niet snel meer geneigd zijn overhaaste vooroordelen te trekken en er zal minder discriminatie voorkomen. Op die manier wordt de Nederlandse bevolking weer een volk dat elkaar begrijpt, respecteert en op een goede manier met elkaar om weet te gaan. Discriminatie kun je nooit helemaal oplossen maar je kunt het wel tegen gaan want vooroordelen die mensen trekken zijn meestal niet gebaseerd op feiten maar op meningen en meningen kun je veranderen. Hoe kijkt de bevolking aan tegen gescheiden scholen?

Om uit te vinden wat de bevolking van gescheiden scholen vind hebben wij verschillende mensen(allochtoon en autochtoon) 10 vragen gesteld over gescheiden scholen uit hun antwoorden zullen wij een conclusie trekken waarin duidelijk wordt welke meningen er over zwarte en witte scholen zijn. Hieronder zijn de antwoorden van de ondervraagden gegeven:

Vraag1: wat vind je van het idee van gescheiden scholen? Reactie1: onzin, we zijn allemaal mensen blank of zwart. Reactie2: als de blanken en zwarten het goedvinden mag het van mij maar ik vind het niet goed want het veroorzaakt een scheiding in onze maatschappij
Reactie 3: niet goed want je verdeelt Nederland in 2 bevolkingsgroepen die zich niet kunnen aanpassen aan elkaar. Reactie 4: Niet nodig, mensen moeten zich aanpassen aan elkaar
Conclusie: de conclusie is duidelijk zowel allochtonen als autochtonen vinden dat gescheiden scholen integratie tegengaan en zijn het er niet mee eens dat iedereen zich terugtrekt in zijn/haar eigen wereld en de andere groep negeert.

Vraag 2: hoe denk je dat gescheiden scholen integratie belemmeren? Reactie 1: Door de gescheidenheid leren de zwarten de Nederlandse taal en cultuur niet. Reactie 2: ze gaan alleen met hun eigen soort om en leren de anderen niet kennen
Reactie 3: Mensen leren niet hoe ze met elkaar om moeten gaan en kunnen niet goed met elkaar communiceren. Reactie 4: Mensen leven apart van elkaar en kunnen niet goed omgaan met anderen. Conclusie: Weer een duidelijk antwoord iedereen vindt dat het feit dat mensen alleen met landgenoten opgroeien ervoor zorgt dat andere culturen en talen worden verwaarloosd en ervoor zorgt dat mensen niet goed met elkaar om kunnen gaan. Vraag 3: Waarom denk je dat sommige mensen toch voor gescheiden scholen kiezen in plaats van gemengde? Reactie 1: Omdat ze bang zijn dat ze uitgescholden en gediscrimineerd kunnen worden door mensen die iets tegen allochtonen hebben. Dat gebeurt niet op gescheiden scholen. Reactie 2: Uit angst voor racisme willen ze toch liever met hun landgenoten omgaan. Reactie 3: Omdat ze zich meer op hun gemak voelen met landgenoten waarmee ze hun cultuur delen. Reactie 4: ze voelen zich veiliger bij hun eigen ras. Conclusie: Hoewel opgroeien in een gemengde school meer voordelen heeft gaan mensen naar een gescheiden school waar ze zich afzonderen van de andere groep en zonder angst voor racisme leven.

Vraag 4: Vind je dat op gescheiden scholen andere vormen van onderwijs gegeven moet worden zoals geschiedenis? Reactie 1: Nee, ze komen hier naar Nederland om hier te wonen, te werken en profiteren van de situatie en dan moeten ze wel iets kennen over de Nederlandse geschiedenis en cultuur. Reactie 2: Het is niet goed voor de integratie maar als ze dat willen mag dat zo vergeten ze hun eigen cultuur niet. Reactie 3: Ja wel wat maar ze moeten ook veel leren van de Nederlandse cultuur zodat ze zich hier goed kunnen aanpassen. Reactie 4: Nee, na school moeten ze samenwerken met blanke autochtonen en dan moeten ze hun cultuur begrijpen. Conclusie: De meesten zijn het er mee eens dat allochtonen hun cultuur en geschiedenis mogen leren op school zolang het maar niet ten koste gaat van hun kennis van de Nederlandse cultuur want we wonen en werken hier en moeten dus goed om kunnen gaan met Nederlanders.

Vraag 5: Denk je dat gescheiden scholen racisme bevorderen? Reactie 1: Ja, blanken zien alleen blanken en geen zwarten dus leren ze de mensen en de cultuur niet kennen en nemen ze vooroordelen makkelijker over. Reactie 2: ja dat kan wel omdat iedereen bij zijn eigen soort zit en andere culturen niet leren accepteren. Reactie 3: ja, mensen krijgen geen kans om elkaar te leren kennen. Reactie 4: Jazeker, mensen horen vooroordelen en kennen niemand die het tegendeel kan bewijzen. Conclusie: Iedereen is het ermee eens dat gescheiden scholen racisme bevorderen omdat mensen zo niet leren hoe je respect moet opbrengen voor andere culturen, talen en mensen. Hoofdconclusie: Iedereen is het ermee eens dat gescheiden scholen integratie belemmeren maar ze begrijpen wel waarom er gescheiden scholen zijn opgericht, omdat mensen zich dan beter voelen bij hun landgenoten. Ook vinden ze dat gescheiden scholen mogen proberen hun leerlingen hun cultuur bij te brengen zolang ze het ook maar over de Nederlandse cultuur hebben.

Hoe presteren de zwarte scholen in Nederland in vergelijking met de witte scholen?

Ongeveer alle witte scholen in de Nederland presteren gemiddeld. Alleen bij zwarte scholen is er een groot kwaliteitsverschil. Een op de tien zwarte scholen in nederland presteert nog wel redelijk goed, maar de rest blijkt een ramp te zijn qua behaalde cijfers door de leerlingen. Het kan komen door de omgeving waar de school zich bevindt, Een zwarte school zou bijvoorbeeld beter presteren als het is gelegen in het centrum van een stad dan een zwarte school die is geplaatst in een buitenwijk waar arme mensen wonen. Het kan ook liggen aan de organisatie van de school zelf. De laatste jaren is het percentage van zwarte scholen zeer hard gestegen waardoor de nieuwe scholen nog niet zo’n goede organisatie hebben. Nieuwe scholen staan er ook om bekend dat ze in het begin niet zo goed presteren omdat er nog weining leerlingen op de school zitten. Nog een mogelijke verklaring is dat de zwarte scholen zo verschillen in prestaties, dat de zwarte scholen buiten de randstad het beter doen dan de scholen binnen de randstad. Het is gebleken dat leerlingen van zwarte scholen buiten de randstad veel beter presteren dan leerlingen binnen de randstad. Men beweert dat de leerlingen binnen de randstad het te druk hebben met andere zaken en zo weinig tijd overhouden voor hun school, in tegenstelling tot de leerlingen buiten de randstad waar de leerlingen genoeg rust zouden hebben waardoor ze genoeg tijd voor hun school hebben en dus beter presteren. En aangezien de meeste zwarte scholen zich binnen de randstad bevinden zou dit een van de redenen kunnen zijn. Dit probleem schijnt ook veel voor te komen in andere landen zoals Belgïe en Duitsland. In Amerika zijn in verhouding veel meer zwarte scholen dan in Nederland. Daar zijn deze scholen gewoon net als de witte scholen goed georganiseert en is er verder niet veel verschil qua onderwijs.

De inspectie is veel strenger voor witte scholen dan voor zwarte. Om van de inspectie een voldoende te krijgen, moeten witte scholen 15 procentpunt beter presteren bij de Cito-eindtoets dan zwarte scholen. Daardoor krijgen ouders een beter beeld van de kwaliteit van zwarte scholen. Het blijkt dat ouders het meest kijken naar de behaalde punten van de cito toets die de leerlingen aan het eind van groep 8 moeten maken. Witte scholen krijgen pas als predikaat een ‘voldoende’ als de leerlingen van die school gemiddeld een score behalen van 75 procent, terwijl bij zwarte scholen slechts een gemiddelde score van 60 procent al goed is voor een voldoende. Helaas heeft slechts een op de tien van de zwarte scholen een voldoende als predikaat. Zoals bekend zijn er de laatste tijd ook veel problemen met het lerarentekort op basisscholen. Dit geldt dus ook voor de zwarte scholen. De inspectie zegt dat de meeste onervaren leraren op een zwarte school worden geplaatst om les te geven aan kinderen met een achterstand in taal etc. Daardoor komt het veel voor dat niet alle verplichte stof wordt behandeld en dat leraren het al snel niet meer aankunnen. De overheid wil meer controles op deze ’zwakke’ scholen laten uitvoeren om zo de precieze problemen te ontdekken waardoor ze willen proberen om de problemen goed aan te pakken, maar volgens de inspectie zullen de problemen waarschijnlijk juist erger worden.

Zoals te zien zijn de problemen op de zwarte scholen best hevig en noodzakelijk om iets tegen te doen. In verhouding zijn het dus de witte scholen die toch een stuk beter presteren dan de zwarte scholen. Het is ook wel logisch dat kinderen met een slechte achtergrond en dus een dikke achterstand slechter presteren, maar het blijkt ook dat de meerderheid van die scholen niet eens de capiciteit bevat om deze achtrstand van de kinderen bij te stellen en dat is juist de eis waar de scholen aan moeten voldoen. De overheid moet dus nog veel veranderen aan de zaak als dit nog kan lukken.

Meningen

Io
Ik vind dat gescheiden scholen in Nederland geen goed idee is vooral omdat er al ongelofelijk veel discriminatie is en mensen geen goede ideeën van elkaar hebben terwijl daar helemaal geen reden voor is. Mensen verwijten elkaar dan de raarste dingen zonder enige feitelijke bewijzen. Door gescheiden scholen krijg je dus nog meer sociale verschillen of de verschillen die er al zijn worden alleen nog maar groter door de verschillendheden in de onderwijsmethodes zoals taal en cultuur. Voorstanders van gescheiden scholen denken dat het scheiden van scholen goed is voor de kinderen zodat ze hun eigen cultuur niet vergeten maar naar mijn mening is het juist verkeerd want kinderen leren zich niet aanpassen aan de cultuur waar ze de rest van hun leven in moeten leven. Dit kan dus voor heel veel problemen zorgen. Wat er moet gebeuren is mengen van publiek niet alleen op scholen maar ook gewoon in woongebieden. Dus mensen moeten meer gemengd gaan wonen dan verdwijnt het probleem van gescheiden scholen vanzelf.

Afsin
Ik ben het ermee eens dat gescheiden scholen integratie kunnen belemmeren maar ik heb wel begrip voor waarom mensen deze scholen oprichten en ik vind ook dat allochtone leerlingen hun cultuur en taal moeten beheersen maar niet ten koste van de Nederlandse taal en cultuur een manier waarop je dit kan bereiken is meer lessen te geven op gemengde scholen over andere culturen. Hierdoor zullen mensen in plaats van dat ze naar gescheiden scholen gaan naar gemengde scholen gaan en de autochtone blanke Nederlanders zullen dan opgroeien met allochtonen en zullen leren over hun cultuur waardoor racisme zal afnemen. Als allochtonen naar gemengde scholen gaan dan groeien zij op met de autochtonen en leren zo hoe zij met elkaar en anderen om moeten gaan waardoor ze de cultuur beter begrijpen en zo ook beter om kunnen gaan met autochtonen. Hierdoor zal de integratie automatisch beter gaan lopen en zullen racisme en veel van de vooroordelen zeker afnemen.

Afsin
Ik ben het ermee eens dat gescheiden scholen integratie kunnen belemmeren maar ik heb wel begrip voor waarom mensen deze scholen oprichten en ik vind ook dat allochtone leerlingen hun cultuur en taal moeten beheersen maar niet ten koste van de Nederlandse taal en cultuur een manier waarop je dit kan bereiken is meer lessen te geven op gemengde scholen over andere culturen. Hierdoor zullen mensen in plaats van dat ze naar gescheiden scholen gaan naar gemengde scholen gaan en de autochtone blanke Nederlanders zullen dan opgroeien met allochtonen en zullen leren over hun cultuur waardoor racisme zal afnemen. Als allochtonen naar gemengde scholen gaan dan groeien zij op met de autochtonen en leren zo hoe zij met elkaar en anderen om moeten gaan waardoor ze de cultuur beter begrijpen en zo ook beter om kunnen gaan met autochtonen. Hierdoor zal de integratie automatisch beter gaan lopen en zullen racisme en veel van de vooroordelen zeker afnemen.

Harm
Ik denk dat het ontstaan van witte en zwarte scholen een bedreiging vormt voor de Nederlandse samenleving. Want als allochtonen leerlingen alleen maar met andere allochtonen omgaan en autochtonen leerlingen alleen maar met andere autochtonen omgaan dan leren ze niks van elkaar en praten ze ook niet met elkaar. Op die manier leven ze langs elkaar heen en gaan ze, omdat ze elkaar niet kennen, een steeds negatievere indruk van elkaar te krijgen. Wanneer de scholen gemengd zijn, dus met allochtonen en autochtonen leerlingen, dan kunnen beide iets van elkaar leren, elkaar begrijpen en dus op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaan. Op deze manier is het ook veel makkelijker voor allochtonen om te integreren in de Nederlandse samenleving want ze horen veel meer de Nederlandse taal om zich heen en kunnen deze dus veel sneller verstaan en praten als wanneer ze op een zwarte school zitten waar ze grotendeels niet de Nederlandse taal horen maar andere. Als je met elkaar in een land leeft dan moet je ook samen leven en niet gescheiden anders wordt het een zootje omdat er niet goed met elkaar gecommuniceerd kan worden.

Paul
Ik ben veel geweten te komen over dit onderwerp want voordat we dit werkstuk hadden gemaakt, wist ik eigenlijk niet echt veel over hoe het er nou aan toe ging bij zwarte scholen dus dit was wel een leerzaam onderwerp voor mij. Ik vind zwarte scholen een mooie oplossing voor kinderen met een slechte stand in de maatschappij zoals een achterstand aan taal, kennis enz. maar de manier waarop het op dit moment er aan toe gaat vind ik niet zo geschikt. Zo hebben bijna alle zwarte scholen een achterstand qua prestaties dus ik vind het zeer teleurstellend dat deze scholen over het algemeen zo slecht presteren. Ik vind dat de overheid er te weinig voor doet om deze problemen op te lossen. Vanaf mij uit gezien moet de overheid meer geld aan materiaal besteden in plaats van te onderzoeken warom deze scholen slecht presteren want de oorzaak is al zo goed als duidelijk en als de overheid die problemen gaat aanpakken, dat wil dus zeggen, betere schoolgebouwen, betere leefomgeving dus niet alle scholen in een achterbuurt enz. Dus ik vind het goed dat ze er zijn maar het kan stukke beter worden geregeld dor de overheid.

Nawoord

Dat was ons werkstuk over gescheiden scholen. Wij hebben er allemaal hard aan gewerkt. En er veel van geleerd. Als je nu zou zeggen dat we nu veel meer weten over zwarte en witte scholen zou dat geen leugen zijn. Nu weten wij bijvoorbeeld de voor- en nadelen van gescheiden scholen de waarden van een eigen taal en een eigen cultuur, de moeite die sommige mensen nemen om hun cultuur hun geschiedenis hun individu te behouden en te beschermen, wat mensen ervan vinden enzovoorts. Maar we hebben iets veel belangrijkers geleerd het belang van teamwork, de waarden van timing, het idee achter planning en het nooit onderschatten van de uitdaging. Vooral niet als die uitdaging een PTA werkstuk is van maatschappijleer. Als U dus tegen ons zou zeggen dat we te laat zijn begonnen, zou niemand u tegenspreken. Als u zou zeggen dat we veel beter kunnen presteren zou niemand nee knikken. Maar wat U niet kan zeggen is dat we ondanks onze fouten niet hard gewerkt hebben.

Conclusie

De samenleving wordt inderdaad belemmerd door het ontstaan van witte en zwarte scholen. Op deze manier leven allochtonen en autochtonen Nederlanders langs elkaar heen. Wij denken dat dit probleem opgelost kan worden door spreiding van de allochtonen Nederlanders over heel Nederland. Op deze manier komen de twee eerder genoemde groepen beter met elkaar in kontact en is het makkelijker voor de allochtonen Nederlanders om de Nederlandse cultuur te begrijpen en erna te handelen. Aan de andere kant is het voor de autochtonen Nederlanders makkelijker te begrijpen hoe de allochtonen in de Nederlandse samenleving staan en worden vooroordelen naar de achtergrond geplaats. Communicatie binnen het Nederlandse volk is volgens ons het belangrijkste aspect voor allochtonen om een betere maatschappelijke positie in de Nederlandse samenleving in te nemen.

REACTIES

G.

G.

je hebt een heel mooi werkstuk ik heb het bijna helemaal over genomen want wij moesten er ook een maken en ik snapte er nix van dus dank je wel
groetje gerjanne

19 jaar geleden

K.

K.

Thanx voor je praktische opdracht, dat was precies wat ik nodig had!!!

-xxx-
Kayleigh

19 jaar geleden

H.

H.

bedankt voor je ontzettend fabuleuse tekst

18 jaar geleden

S.

S.

AAAAAAH ECHT PRACHT VERHAAL

12 jaar geleden

F.

F.

Ik heb hier erg veel aan gehad.
Dankuwel.

Greetz from Asten

12 jaar geleden

M.

M.

Op zich een prima stuk!
Alleen een aantal feiten kloppen niet. Dat er op zogehete zwarte scholen niet in het Nederlands word lesgegeven is onzin. Vergeet niet dat op de zwarte scholen leerlingen van verschillende allochtonen culturen bij elkaar zitten. Een school bestaat niet uit alleen maar Turken of Marokkanen. Sommige groepen zullen zeker groter zijn. Daarom word er dus gewoon les gegeven in het Nederlands. Daarnaast hebben de docenten gestudeerd aan een Nederlandse onderwijsinstelling of moeten ze de Nederlandse taal machtig zijn voor een schoolbestuur ze aanneemt als docent.

Daarnaast klopt het ook niet dat alle witte scholen in Nederland gemiddeld presteren. Het grootste deel doet dat zeker. Maar er zijn ook scholen die ver onder de maat presteren.

Volgende keer misschien iets beter je feiten na kijken.
Succes!

10 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.