PvdA

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 2395 woorden
  • 30 november 2003
  • 56 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
56 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Ideologie.

Ideologie van de PvdA. • Bezuinigen, maar altijd gericht op banen en een sterke economie. Lastenverlichting gericht op werk. • Hogere kosten van zorg: eerlijk delen tussen ziekte en gezonde mensen en tussen arm en rijk. Bureaucratie bestrijden. • Hard optreden tegen hufterigheid in buurten. Maar ook preventie: opvang dak- en thuislozen; uitbuiting en overlast illegalen voorkomen. Woningen opknappen; criminaliteit en drugsoverlast aanpakken. Elke buurt een wijkagent. • Steun aan werkgevers en werknemers die pensioenregelingen flexibeler maken zodat ze ook in de toekomst betaalbaar blijven. • Eerlijk delen, juist in moeilijke tijden: inkomens AOW-ers en mensen die buiten hun schuld zonder werk zitten stijgen mee met lonen. • Elke leerling een diploma door voldoende leer-werkplaatsen. • Investeren in spoor en stad-/streekvervoer. • Stadswachten, conducteurs, klassenassistenten en zorghulpen aan het werk houden. Goed voor hen en goed voor de stad.

Ideologie van Bakenende-||. • Buitensporige bezuinigingen die slecht zijn voor de economie en banen. Lastenverlaging voor huizenbezitters. • Minder zorg en meer zelf bijbetalen. Nauwelijks compensatie voor chronische zieken en gehandicapten. • Hard bezuinigen op het opknappen van steden en wijken. Minder agenten. Trage aanpak wachtlijsten voor taalcursussen Nederlands. Bezuiniging op extra cellen en jeugdinternaten. • Hoge boete voor oudere werknemers die na jarenlang hard werken, van zelf gespaard geld vervroegd met pensioen gaan. • Tegen alle beloftes gaan AOW-ers en mensen die buiten hun schuld zonder werk zitten er extra op achteruit. • Niets doen aan het tekort aan leer- werkplaatsen in beroepsonderwijs. • Lastenverlichting voor lease-autorijders. • Minder stadswachten, conducteurs, klassenassistenten en zorghulpen. De geschiedenis van de PvdA

Het ontstaan van de sociaal-democratische stroming
Om de oprichting van de PvdA te begrijpen moet je eerst weten hoe de sociaal-democratische stromingen zijn ontstaan, Dit was namelijk de oorzaak van de oprichting van de Sociaal-democratische Arbeiders Partij (SDAP) De industrialisatie leidde aan het eind van de 18e eeuw tot veel armoede en honger bij de arbeiders in West-Europa. Dit was het gevolg van het verdwijnen van werkplaatsen van arbeiders in fabrieken. De lonen waren laag, de werkdagen lang en er waren slechte woon- en werkomstandigheden. Dit kwam omdat er geen sociale wetten waren. Om deze armoede tegen te gaan richtte een groep mensen, onder aanvoering van Ferdinant Nieuwenhuis, de SDAP op. Ze wilde hierdoor op een democratische manier de slechte omstandigheden te lijf gaan. De eerste leider van de partij was Pieter Jelles Troelstra. Na de tweede wereld oorlog wilde ze hun maatschappelijke positie verbeteren en richtte de PvdA op. Het ging om het “verheffen van de arbeidsklasse” en ze wilde “sociale gezindheid”.

De PvdA
De PvdA werd opgericht in 1946 onderleiding van Willem Drees. Ze hielden zich in de eerste periode bezig met herstellen van Nederland na de Tweede Wereld oorlog. In de periode 1946-1958 nam de PvdA onafgebroken deel aan de regering onder leiding van Willem Drees. Hij leidde de drie kabinetten die er in die tijd waren. In de jaren 60 kwam er een nieuwe partij, Nieuw Links. De PvdA werd hierdoor beïnvloed. Nieuw Links wilde in een keer volledig democratisch worden. De PvdA wilde het proces nu ook versnellen. In de jaren 60 waren er groepen mensen die bij de partij weg gingen. Sommige richtte zelf een partij op. Zo ontstond in 1957 de Pacifistische socialistische Partij (PSP) en in 1970 de Democratische Socialisten (DS’70). Na die tijd is de PvdA een aantal jaren uit de regering geweest, vanaf 1958 tot 1973. Alleen van 1965 tot 1968 is de partij terug geweest. In 1973 kwam de partij weer in het kabinet met Joop den Uyl als minister president. In 1977 werd hij gedwongen door het CDA en de VVD om in de oppositie te gaan. Dit bleek gaan goede combinatie te zijn waardoor de PvdA in 1981 weer in het kabinet kwam met D66 en CDA als regeringspartners. Dit kabinet was na een jaar al weer van de baan. Bij de verkiezingen in 1982 was de PvdA de grootste partij maar het CDA en de VVD vormden een meerderheidscoalitie. Dit was Kabinet Lubbers I. Hierdoor kwam de PvdA weer in de oppositiebanken. In 1986 volgde Lubbers II. Ook toen bleef de partij uit de coalitie, maar vanuit de oppositie bleven ze strijden tegen de werkloosheid die toen snel steeg. In 1989 kwam de PvdA, samen met het CDA, in de coalitie van Lubbers III. De PvdA had het wel moeilijk want ze waren 3 van de 52 zetels verloren tijdens de verkiezingen terwijl de zetels van het CDA gelijk bleef met 54 zetels. Toch zijn de regeringsperiode in het kabinet gebleven. In 1994 veranderde dit echter, alle verhoudingen veranderde veel. De PvdA en het CDA verloren allebei veel zetels. De PvdA moest 12 zetels inleveren. Onder leiding van Wim Kok vormde de PvdA met de VVD en D66 een ‘paars’ kabinet. Het CDA kwam hierdoor in de oppositie. Het kabinet Wim Kok was het eerste ‘paarse’ kabinet, het was niet eerder voorgekomen in Nederland. Het was een speciale combinatie want de ideeën van de drie partijen waren nogal uiteenlopend. Toch was de samenwerking positief. Het belangrijkste vonden ze het bestrijden van de werkloosheid en dus banen scheppen. Dit lukte, want de werkloosheid daalde naar een punt van voor 1990. De combinatie beviel het volk zeer goed, dit bleek uit de verkiezingen in 1998. De PvdA en de VVD wonnen 8 en 7 zetels. Hierdoor werd in augustus kabinet Wim Kok II besloten. Het bestond uit 15 ministers, zes van de PvdA, zes van de VVD en drie van D66. Naast de bestijding van de werkloosheid streefde ze nu ook naar beter en meer onderwijs, zorg, politie en kinderopvang. In 2002 waren de verkiezingen minder gunstig voor de PvdA, ze belandde, sinds 1989, weer in oppositie met fractievoorzitter Wouter Bos. De fractie van het PvdA bestaat uit 42 leden, 20 vrouwen en 22 mannen. Ze proberen zoveel mogelijk verschillende groepen in de samenleving te vertegenwoordigen in de Tweede kamer. De PvdA vergadert elke dinsdagachtend, we bespreken dan de weekagenda van de Kamer. Alleen als de politieke actualiteiten aanleiding geven, wordt er vaker vergaderd. In de eerste Kamer zitten 15 leden die de PvdA vertegenwoordigen. De fractievoorzitter is Geertje Lycklama. Het partijprogramma: Er zijn heel wat punten te vinden in het partijprogramma. We hebben ze allemaal onder elkaar gezet. En een korte uitleg gegeven over de punten voor zo ver bekend is.

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

De uitgangspunten van de PvdA zijn: * het aanspreken van zowel ervaringskennis, wetenschappelijke en bestuurlijke expertise als -belangstelling in en om de PvdA; * deze kennis vruchtbaar aan te wenden in het politieke debat en de politieke besluitvorming; * in het verlengde van bovenstaande evaluatie zal het kenniscentrumlidmaatschap komen te vervallen. Alle leden van het Kenniscentrum zullen vanaf 2003 geregistreerd worden als belangstellenden voor de activiteiten van het Kenniscentrum; * de thema's uit het rapport-De Boer vormen een belangrijk oriëntatiepunt voor het inhoudelijke programma. Dat geldt in het bijzonder voor het thema integratie. * de onderwerpen die door het Kenniscentrum op de agenda worden gezet, zijn over het algemeen onderwerpen vanuit de politieke agenda voor de (middel)lange termijn, zonder daarbij de actualiteit uit het oog te verliezen. * een meer gericht programma met een eenduidige en gerichte agenda en heldere einddoelen. De PvdA streeft naar de volgende punten: * een duidelijke verantwoordelijkheidsstructuur, waarbij steeds een projectleider verantwoordelijk is voor een (onderdeel van een) bepaald project; * goed gebruik maken van (lokale) kennis en de regionale steunpunten * intensief gebruik van internet, inclusief interactieve mogelijkheden * variëteit in werkvormen en producten * inschakeling van verschillende typen kennis en ervaring * expliciteren van doelstellingen Twee voor de partij belangrijke politieke ‘issues’. Eerste politieke issue: Werk en zorg voor iedereen en door iedereen.

Het gaat erom wat mensen kunnen en niet wat ze niet kunnen. • De PvdA wil dat de overheid met sociale partners een Nationaal Actieplan opstelt met als doel ons belangrijkste kapitaal, de beroepsbevolking, meer kansen de bieden om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. • Een drastische uitbreiding van de kinderopvang om het voor beide ouders makkelijker te maken werk en zorg te combineren. • Ouderen meer kansen geven door meer mogelijkheden voor (studie)verlof en aanpassingen in de premies waardoor werknemers gestimuleerd worden ouderen in dienst te houden of te nemen. • Gedeeltelijk arbeidsongeschikten krijgen onder voorwaarden een eigen budget om zelf hun scholing, arbeidsmiddeling en begeleiding te kunnen kiezen. Verder wordt een commissie ingesteld die de regering jaarlijks gaat adviseren over de vraag en aanbodsituatie op de arbeidsmarkt. De commissie zal bij haar adviezen expliciet aandacht geven aan het in Nederland aanwezige arbeidspotentieel en de eventuele toelating van migranten voor tijdelijk werk waar veel behoefte aan is. Voor de zorg stelt de PvdA onder andere het volgende voor: • Er komt een Gepaste Zorgpolis, een basisverzekering, die voor iedereen goede en kwalitatief hoogwaardige zorg garandeert. De premie is voor het grootste deel inkomensafhankelijk en stijgt met het inkomen. • Patiënten krijgen, als zij dat willen, onder voorwaarden geld om aan medische behandelingen en voorzieningen te kunnen besteden (het persoonsgebonden budget). Dat betekent meer keuzevrijheid en meer eigen verantwoordelijkheid. Zorg wordt zo vraag- in plaats van aanbodgericht. • De numerus fixus voor artsenopleidingen wordt afgeschaft. Tweede politieke issue: Beter onderwijs, je hele leven. In ons welvarende land passen scholen waar we trots op zijn. De overheid blijft eind verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van het onderwijs. Leraren, leerlingen en hun ouders worden zelf meer verantwoordelijk voor de vormgeving en de uitvoering van het onderwijs. • Er komt een diplomabonus voor leerlingen die hun beroepsopleiding met succes afronden. • Scholen krijgen een eigen, vrij besteden Schoolgebonden Budget. • Er komt een Innovatiefonds voor scholen en instellingen in het beroepsonderwijs die er in slagen meer leerlingen dan nu het geval is te laten doorstromen naar het vervolg onderwijs. • Op universiteiten worden de leerstoelen afgeschaft. Zo worden loopbaanperspectieven van wetenschappelijk personeel verruimd. • Voor schoolboeken wordt de vaste boekprijs afgeschaft, zodat ze betaalbaar blijven voor ouders. • Iedere leerling krijgt op school de beschikking over hun eigen computer.

Dit wil je ook lezen:

De partij en de politieke actualiteiten van het moment. De partij op dit moment
De PvdA zit met 42 leden in de oppositie van Balkenende II. De partij is tijdens verkiezingen als één na grootste partij uit de bus gekomen. Het CDA kwam als grootste uit en een samenwerking tussen deze twee partijen zat er niet in. Samen met de VVD en D66 vormt het CDA de coalitie. De PvdA en het CDA kunnen niet samenwerken omdat ze verschillende politieke opvattingen hebben. Al zou er een coalitie gevormd worden, zouden er alleen discussies en politieke ruzies komen. Hier zitten we natuurlijk niet op te wachten. In de Tweede Kamer wordt de PvdA vertegenwoordigd door 42 leden, zoals eerder vermeld. De belangrijke taken zijn als volgt verdeeld: - fractievoorzitter: Wouter Bos - vice-voorzitter: Jeltje van Nieuwenhoven - fractiesecretarissen: Sharon Dijksma, Jacques Tichelaar en Staf Depla. Deze drie secretarissen hebben verschillende taken. Sharon Dijksma gaat over het Kamerwerk van de PvdA, Jacques Tichelaar over Personeel en Organisatie (P&O) en Staf Depla over Partij en Campagne (P&C). - Financieel woordvoerder: Ferd Crone, hij is adviserend lid van het uitgebreide fractiebestuur. Ook in de Eerste Kamer zijn de rollen verdeeld onder de 15 PvdA vertegenwoordigers in de Eerste Kamer: - fractievoorzitter: Geertje Lycklama á Nijeholt. - secretaris: Elske ter Veld
De actualiteit van de PvdA
De actualiteit van het moment zijn qua personen al beschreven. Nu moeten we nog duidelijk maken hoe de PvdA het in de praktijk doet. Dit willen wij laten zien aan de hand van een artikel. Het is een artikel uit het algemeen dagblad van 20-11-2003 Het artikel geeft een mening weer van de PvdA. Deze mening is een voorbeeld van een veel voorkomende mening. De partij denkt vrijwel altijd zo over de zaken. 20-11-2003
PvdA'er Schrijer: Discussie vertroebeld door gebrek aan praktijkervaring 'Probleem illegalen rijst de pan uit' Van een onzer verslaggevers
Het probleem van de asielzoekers wordt gebagatelliseerd. Dat meent Dominic Schrijer, dagelijks bestuurder van de deelgemeente Charlois in Rotterdam. De vertrouweling van PvdA-leider Wouter Bos reageert daarmee op de discussie die door de Rotterdamse afdeling van de sociaal-democraten werd aangezwengeld. Die oogstte vorige week veel hoon met haar voorstel om asielzoekers met een tijdelijke status te weren uit de stad.

Volgens Schrijer rijst in de Maasstad het probleem met de asielzoekers de pan uit. Het is oncontroleerbaar geworden. Hij rekent voor dat Rotterdam te maken heeft met duizenden illegalen. Schrijer: ,,Het aantal uitgeprocedeerde asielzoekers dat in Rotterdam verblijft, moet worden ingeschat op minimaal 5000. Daarnaast zijn er nog eens tussen de 4000 en 8000 asielzoekers die in afwachting zijn van de behandeling van hun asielaanvraag. Velen zullen nooit de status van politiek vluchteling krijgen.''

Volgens Schrijer rijst in de Maasstad het probleem met de asielzoekers de pan uit. Het is oncontroleerbaar geworden. Hij rekent voor dat Rotterdam te maken heeft met duizenden illegalen. Schrijer: ,,Het aantal uitgeprocedeerde asielzoekers dat in Rotterdam verblijft, moet worden ingeschat op minimaal 5000. Daarnaast zijn er nog eens tussen de 4000 en 8000 asielzoekers die in afwachting zijn van de behandeling van hun asielaanvraag. Velen zullen nooit de status van politiek vluchteling krijgen.''

Schrijer - die zijn cijfers baseert op schattingen van diverse hulpinstellingen - zegt dat de discussie over asielzoekers is vertroebeld door het gebrek aan praktijkervaring van de Haagse politiek. ,,Het wordt tijd die kloof te dichten. Terwijl in Den Haag de discussie wordt gevoerd of het integratiebeleid is geslaagd, zien we in de praktijk uitbuiting van de kansarme migranten.''

In Charlois, en nog specifieker de Tarwewijk, ziet hij dagelijks hoe huisjesmelker onderdak bieden aan de illegalen, maar ook aan asielzoekers met een status. ,,De woningcorporaties bieden de legalen lang niet allemaal onderdak. Een aanzienlijk deel heeft op eigen gelegenheid huisvesting gevonden onder miserabele omstandigheden. Die groep kan worden ingeschat tussen de 4000 en 8000.''

Het is niet voor het eerst dat Schrijer de strijd aanbindt met het probleem van de asielzoekers. Eerder pleitte hij er al voor de arme wijken in de stad te ontlasten door een tijdelijke stop op de toestroom van kansarmen - veelal allochtonen - in te voeren.

,,Het moet zo langzamerhand toch wel duidelijk zijn dat er sprake is van een noodsituatie'', aldus Schrijer. ,,Het laatste dat de inwoners van Rotterdam kunnen gebruiken, is de les te worden gelezen over het al dan niet opvangen van 250 nieuwe vluchtelingen. Het gaat niet om de opvang van die kleine groep. Het gaat erom dat wordt ingezien dat de groep veel groter is en vaak ook nog eens terechtkomt in de kwetsbare wijken bij andere groepen kwetsbare migranten.'' Samenvatting en conclusies.

De Partij van de Arbeid is een sociaal democratische partij. De partij staat voor vrijheid, gelijkheid en solidariteit, zodat iedere Nederlander gelijke kansen op persoonlijke ontplooing heeft. Als een van de grootste problemen ziet de Partij van de Arbeid de Werkloosheid, ook vindt de Partij van de Arbeid dat de gezondheidszorg meer aandacht verdient, eveneens als goed onderwijs, meer veiligheid en een betere aanpak van de criminaliteit. Internationaal gezien zet de partij zich in voor de schending van de mensenrechten en een eerlijke verdeling van de welvaart. Wij persoonlijk staan achter de Partij van de Arbeid, als wij later zouden gaan stemmen, zouden wij kiezen voor de Partij van de Arbeid.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.