Piramide van Marslow

Beoordeling 3.6
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 2878 woorden
  • 2 juli 2002
  • 31 keer beoordeeld
Cijfer 3.6
31 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Deel I

Artikel 1.

Werken en rusten
de Volkskrant, Forum, 6 september 2001
DRIE dagen trekt de Tweede Kamer deze week uit om te debatteren over een initiatiefwet van PvdA en ChristenUnie die individuele werknemers het recht geeft werk op zondag te weigeren. De wet is een aanscherping van de Arbeidstijdenwet uit 1995. In die wet is opgenomen dat werk op zondag in principe niet mag, tenzij het bedrijfsbelang dat vereist.

Bij brandweer, politie, in de gezondheidszorg en het openbaar vervoer kan een werknemer niet weigeren op zondag dienst te doen, winkelpersoneel kan dat wel. Werkgevers die hun personeel toch op zondag willen laten werken, moeten rekening houden met het belang van het personeel. De aanscherping van PvdA en ChristenUnie komt erop neer dat de werkgever straks rekening moet houden met de belangen van elk individueel personeelslid. Hij mag redelijkerwijs zondagswerk niet opleggen, als de werknemer zich daartegen verzet. Wat redelijk is, wordt overgelaten aan de rechter.

Zo bezien lijkt de wetswijziging op punaisepoetsen voor juridisch gevorderden. De Arbeidstijdenwet geeft vakbeweging en ondernemingsraad reeds zeggenschap over invoering van zondagswerk, in de initiatiefwet mag elke afzonderlijke werknemer nee zeggen. Maar zelfs indienster Bussemaker van de PvdA erkent dat die individuele werknemer geen wonderen van de wet hoeft te verwachten.

Omgekeerd is ook het doemscenario dat de werkgevers schetsen - straks wordt werken op zondag onbetaalbaar en kan het midden- en kleinbedrijf zijn poorten wel sluiten - van elke redelijkheid gespeend. Werkgevers zullen hun personeel moeten overtuigen dat werken op zondag bij hun baan hoort. Op dit moment gebeurt dat ook, met dubbele en soms drievoudige beloning. Bij nieuw personeel hoeft slechts in het arbeidscontract te worden opgenomen dat de betrekking werken op zondag met zich mee kan brengen.

Dat wil niet zeggen dat iedereen elke zondag gedwongen kan worden te werken. De zondag blijft de rustdag. Maar wie op zondag naar het voetballen wil, met de trein naar opa en oma gaat, of uit gaat eten, moet zich realiseren dat andere mensen dan moeten werken. Men moet dan niet zeuren als van hem of haar ook eens een dienst wordt verlangd op deze rustdag. Wie werkt op zondag weet immers dat hij dan op een andere dag vrij is.

De initiatiefwet voegt aan het principe van de zondag als rustdag niets toe. Maar ze kan wel leiden tot een slechtere werksfeer. Degenen die zondagsdienst weigeren, dwingen anderen die dag juist meer te werken. Reden temeer om deze wet, hoe sympathiek ook bedoeld, als onvoldragen af te wijzen.

Copyright: de Volkskrant

Samenvatting: De Pvda en de Christen Unie hebben een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer. Die werknemer heeft recht geeft om op zondag werk te weigeren. Werknemers uit de gezondheidszorg, brandweer, politie en openbaavervoer kunnen nooit weigeren op zondag te werken. De wets weizeging gaat er voor zorgen dat de werkgever meer naar de individuele belangen van het personeel kijkt. De werkgevers schetsen een doemscenario dat straks werken op zondag onbetaald word. Werkgevers moeten hun personeel ervan overtuigen dat werken op zondag bij het werken hoort. Als mensen eens een keer op een zondag vrij zijn moeten ze wel begrijpen dat andere dan moeten werken en niet gaan zuren als ze zelf eens een keer op de rustdag moeten werken. De initiatiefwet voegt niks nieuws toe aan het feit dat zondag de rustdag is. Maar gaat wel leiden tot een slechtere werksfeer. Ook al is deze wet goed bedoelt moet hij toch als onvoldragen worden afgewezen.

Bespreking volgens de piramide van Maslow: 5. zelfontplooiing: niet van toepassing
4. prestatie, respect, waardering, succes: Als je vaak op zondag zou werken zou je meer respect krijgen van de baas dan de gene die niet op vaak op zondag werken. Je krijgt ook meer betaald als je op zondag werkt
3. behoefte om erbij te horen: Mensen zouden wel eens op zondag werken, om bij de mensen te horen die ook op zondag werken. 2. veligheid, zekerheid, geborgenheid: niet van toepassing
1. biologische behoeften: Een rustdag hoort bij de biologische behoefte om te rusten.

Artikel 2.

Ziek en werk
de Volkskrant, Forum, 21 juni 2001
ZIEKE werknemers zijn het beste af als ze zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen. Werknemer en werkgever moeten er daarom alles aan doen om een zieke bij het werk te blijven betrekken én weer op de been te helpen. Wie niet wil meewerken aan een herstelplan, of passend ander werk van de hand wijst, moet weten dat dit niet ongestraft
kan: weigeren van passend werk is een ontslagreden.

In zijn niet aflatende strijd tegen mogelijk misbruik van de WAO wil VVD-Kamerlid Wilders nu een nieuw onderdeel aan de harde lijn tegen ziekteverzuim toevoegen. Met steun van CDA en D66 stelt hij voor dat werkgevers het recht krijgen zieke werknemers te ontslaan als die naar hun mening niet genoeg meewerken aan terugkeer in het arbeidsproces. De drie partijen vinden een rechterlijke toetsing voordat tot ontslag wordt overgegaan niet nodig. Toestemming van de directeur van het Arbeidsbureau is genoeg.

Dit onzalige plan gaat veel verder dan het moeizaam tot stand gekomen voorstel van de commissie-Donner. Ook daarin staat dat een niet meewerkende werknemer uiteindelijk ontslagen moet kunnen worden, maar Donner verbindt daaraan wel voorwaarden. De werknemer houdt recht op rechterlijke toetsing vooraf en krijgt eveneens recht op WW.

De gelegenheidscoalitie van VVD, D66 en CDA zet de deur open naar willekeur. Een werkgever die van zijn zieke personeelslid af wil, hoeft slechts een onbeduidend werkaanbod te doen en kan vervolgens tot ontslag overgaan. De ontslagen werknemer moet achteraf bij de rechter maar zien aan te tonen dat het ontslag onterecht was. Bovendien is terugkeer in de dienstbetrekking vaak onmogelijk omdat een juridische procedure de verhouding tussen werkgever en werknemer heeft vertroebeld.

Het ontslagplan leidt terecht tot verzet bij de PvdA en de vakbeweging. De kritiek geldt niet alleen de verzwakking van de rechtspositie van de werknemer, maar ook de weg die VVD, CDA en D66 volgen. Nog voor de sociale partners hebben geadviseerd over het plan-Donner, zelfs nog voor de Tweede Kamer en het kabinet zich daarover hebben uitgesproken, halen VVD, CDA en D66 onderdelen uit het plan. Dat zou nog acceptabel zijn als de context van Donner overeind werd gehouden, maar dat gebeurt niet. Nu wordt alleen de mogelijkheid van ontslag tijdens ziekte uit het plan gelicht, maar wordt de bescherming achterwege gelaten.

VVD, CDA en D66 lopen het risico dat het moeizaam bereikte draagvlak voor het ook al vergaande plan van Donner alsnog verdwijnt. De WAO, die nu juist langzaam uit de taboesfeer komt, dreigt zo een splijtzwam te worden, waarover geen debat mogelijk is. Copyright: de Volkskrant

Samenvatting: Als een werknemer ziek is en in de WAO zit is het de bedoeling dat hij weer zo snel mogelijk beter wordt of ander werk binnen hij bedrijf krijgt. Als hij niet mee werkt aan het herstelplan of ander werk wil doen binnen het bedrijf moet weten dat dit niet ongestraft kan. Om misbruik van de WAO tegen te gaan wil de VVD met steun van D66 en het CDA. Een wet in voeren die werkgevers heeft recht geeft om werknemer die niet aan een herstel plan mee werken of ander werk binnen het bedrijf niet aannemen te ontslaan. Het wordt dan makkelijk voor een werkgever een zieke werknemer te ontslag. De Pvda is tegen het voorstel omdat de rechtenpositie van de werknemer dan word verzwakt

Bespreking volgens de piramide van Maslow: 5. zelfontplooiing: niet van toepassing
4. prestatie, respect, waardering, succes: Als je langdurig ziek bent krijg je weinig respect van je baas en collega`s
3. behoefte om erbij te horen: niet van toespassing
2. veligheid, zekerheid, geborgenheid: Als je zomaar ontslagen kan worden omdat je ziek bent is een deel van de zekerheid weg. 1. biologische behoeften: Als je ziek bent heeft je lichaam behoeft om zich teherstellen.

Artikel 3.

Blijven werken na pensioen
NRC Handelsblad 24 april 2002
Door een onzer redacteuren DEN HAAG, 24 APRIL. Ouderen zouden meer mogelijkheden moeten krijgen om na hun pensioen parttime door te werken. Door het pensioensysteem gaan gepensioneerden er nu vaak op achteruit als ze werken. Die belemmeringen zouden moeten verdwijnen. Daarvoor pleit een werkgroep 'ouderen en arbeid' die minister Vermeend (Sociale Zaken) vorig jaar heeft ingesteld om voorstellen te doen om ouderen langer aan het werk te houden. De praatgroep, met leden als VVD'er Ed Nijpels, amusementstycoon Joop van den Ende en makelaar Cor Zadelhoff, presenteerde gisteren een tussenrapportage met de titel Liever honing dan azijn. Minister Vermeend zei enthousiast te zijn over het voorstel. Hij zal laten onderzoeken of de overheid de belemmeringen in het pensioensysteem kan wegnemen. Ook het voorstel van de werkgroep om het verplichte ontslag bij pensionering af te schaffen kreeg zijn instemming. Vermeend beklemtoonde wel dat het nooit zo mag zijn dat ouderen gedwongen worden om langer door te werken. FNV-voorzitter Lodewijk de Waal, ook lid van de werkgroep, toonde zich bezorgd. Hij vreest dat op termijn de pensioensgerechtigde leeftijd gaat verschuiven. De werkgroep had nog een groot aantal andere ideeën. Zo zou het arbeidsinkomen van alle ouderen in het laagste belastingstarief moeten vallen. Een arbeidsbemiddelingsbeurs moet ouderen helpen werk te vinden. De bedoeling is dat Vermeend zijn onderzoek inclusief de voorstellen van de werkgroep naar de Tweede Kamer stuurt. Na de verkiezingen kan hierover in de nieuwe Kamer worden gedebateerd.

Samenvatting: De werkgroep ouderen en arbeid pleite voor een wetsvoorstel die ouderen het recht geeft om na de pensionering door te kunnen werken. Nu wordt een werknemer die ontslagen als hij de pensionen leeftijd heeft bereikt. Maar dit wetsvoorstel moet er niet voor zorgen dat ouderen verplicht kunnen worden om door te werken als ze met pensioen kunnen.

Bespreking volgens de piramide van Marslow: 5. zelfontplooiing: Dit heeft wel iets met zelfontplooiing want als je wil kan je zelf na je penioen promotie krijgen. 4. prestatie, respect, waardering, succes: Als je als oudere door blijft worden zou je respect en waardering kunnen krijgen uit je omgeving. 3. behoefte om erbij te horen: niet van toepassing
2. veligheid, zekerheid, geborgenheid: Je voelt je wel veilig als je weet dat je na je pensioen niet ontslagen word. 1. biologische behoeften: niet van toepassing

Artikel 4.

Nederland fluitend naar werk
NRC Handelsblad 19 december 2002
Door een onzer redacteuren ROTTERDAM, 19 DEC. De meeste Nederlanders hebben plezier in hun werk. Driekwart van de werkenden vindt dat zijn baan goed aansluit op zijn opleiding en ervaring, tweederde is ook tevreden over de beloning voor het werk. Dit zijn enkele conclusies uit het vandaag woensdag verschenen publicatie Werken en leren 2001-2002. Het boek geeft een overzicht van feiten en cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verzamelt over arbeidsmarkt en onderwijs in Nederland. Nederland scoort volgens een van de onderzoekers, F. Otten, internationaal al jaren ,,opvallend hoog'' als het gaat om tevredenheid over het werk. Volgens hem is dit te verklaren door de ,,relatief grote vrijheid en autonomie'' die de Nederlandse werknemers van hun chefs krijgen. ,,Nederland loopt op dat gebied al jaren voorop, en de voorsprong wordt nog steeds groter''. Daartegenover staat een hoge werkdruk. ,,Nederland is vanaf het begin van de jaren negentig Europees koploper op dat gebied. In 2000 heeft Zweden die positie overgenomen, maar de werkdruk ligt hier nog steeds ver boven het Europees gemiddelde.'' De situatie voor vrouwen is weer anders dan voor mannen. Vrouwen hebben minder conflicten dan mannen, wat zich voor een belangrijk deel laat verklaren doordat mannen meer werken dan vrouwen. Slechts 10 procent heeft een deeltijdbaan, tegenover zo'n 40 à 50 procent van de vrouwen. Over het salaris zijn werkenden in de gezondheids- en welzijnszorg en in het onderwijs het minste te spreken, wat mogelijk zal afnemen door de nieuwe CAO's die onlangs zijn afgesproken.

Samenvatting: Driekwart van alle werknemers vindt dat je hun baan goed aansluit op hun opleiding en werk ervaring. Tweederde is tevreden over hun beloning. Nederland scoort hoog als het gaat om tevredenheid over werk en beloning Dit komt daar dat er in Nederland een hoge vrijheid en autonomie is op het werk. De situatie bij vrouwen is anders dan voor mannen. Vrouwen hebben minder conflicten op het werk dan mannen. Dat komt doordat vrouwen minder werken. Over salarissen van de werknemers in de gezondheids- en welzijnzorg en in het onderwijs is men ontevreden. Maar dat veranderd door de nieuwe CAO’s.

Bespreking volgens de piramide van Marslow: 5. zelfontplooiing: als mensen tevreden zijn met hun werk dan zijn ze waarschijnlijk ook tevreden over de mogelijkheden tot zelfontplooiing. 4. prestatie, respect, waardering, succes: de werkenden zijn tevreden over de beloning voor prestatie. 3. behoefte om erbij: niet van toepassing
2. veligheid, zekerheid, geborgenheid: niet van toepassing
1. biologische behoeften: als ze tevreden zijn over het werk en salaris dan hebben ze ook genoeg middelen om in hun biologische behoeften tevoldoen. Artikel 5. Ne Fortuyn: veel banen zijn niet geschikt voor vrouwen
de Volkskrant, Binnenland, 2 mei 2002
Van onze verslaggevers
Pim Fortuyn vindt dat veel banen niet geschikt zijn voor vrouwen. D66 wil het vrouwen zo makkelijk mogelijk maken om te blijven werken. Fortuyn verkondigde via de treinkrant Spits dat kinderen het beste af zijn als ze niet naar de kinderopvang hoeven. D66 presenteerde in Nijmegen de Tijdmachine, een plan om vrouwen en mannen de kans te geven hun werk beter te combineren. Volgens Fortuyn leggen de meeste banen te veel beslag op de tijd van de vrouwen. Ze kunnen daardoor niet op tijd thuis zijn om hun kinderen op te vangen. 'Veel vrouwen willen dat trouwens ook helemaal niet, dat werken en die carrière.' Volgens Fortuyn willen kinderen worden opgevangen door hun moeder 'met een kopje thee, die dan naar hun verhalen luistert. Dat deed mijn moeder vroeger ook altijd. Ik weet nog hoe ontzettend leuk ik dat vond. Een moeder - want het is toch meestal de moeder - moet om halfvier terug van haar werk zijn, zodat ze thuis kan zijn voor haar kinderen. Dat moet je goed organiseren. Maar vrouwen maken heel vaak de keus om dat niet te willen, want daar hebben ze geen zin an.' Volgens D66-lijsttrekker De Graaf en staatssecretaris Verstand (D66)van Emancipatiebeleid willen vrouwen juist heel veel: werken, kinderen opvoeden, sporten en uitgaan. Zij, maar ook mannen, raken in toenemende mate overspannen of krijgen een burn-out. De oplossing: zoveel mogelijk tijd uitsparen. Dat betekent: openingstijden in de gezondheidszorg en van gemeentelijke instanties verruimen. En waarom zouden werkende mannen en vrouwen zelf opdraaien voor alle huishoudelijke taken en onderhoudswerk aan huis, auto of tuin? Als de markt voor persoonlijke dienstverlening wordt uitgebreid, kan dat de arbeidsparticipatie van vrouwen met 75 duizend arbeidsjaren verhogen, aldus De Graaf. Copyright: de Volkskrant

Samenvatting: Meneer Fortyun vindt dat veel banen niet geschikt zijn voor vrouwen. Kinderen zijn beter af als ze niet naar de kinderopvang hoeven. Veel vrouwen willen ook geen werk en carrière dit volgens Pim Fortyun. De Graaf zegt DAT vrouwen juist wel willen werken. En net als mannen krijgen ze soms een burn-out de oplossing is tijd uitsparen. Een oplossing is de openingstijden van gezondheidszorg en van gemeentelijke instanties verzuimen.

Bespreking volgens de piramide van Marslow: 5. zelfontplooiing: als vrouwen veel werken dan hebben ze kans op zelfontplooiing binnen hun werk maar minder binnen het gezin voor zo ver mogelijk. 4. prestatie, respect, waardering, succes: als vrouwen veel werken dan krijgen ze respect en waardering binnen het werk want een werken de moeder is een vrouw met dubbel belasting en dat is wel waardering waard. 3. behoefte om erbij: als je als vrouw werk en je vriendinnen werken niet dan hoor je er niet bij maar als je wel werkt en je vrienden ook dan wel. En dat is wel een reden om te werken of niet. 2. veligheid, zekerheid, geborgenheid: niet van toepassing. 1. biologische behoeften: Als je werk dan heb je je eigen geld en dat is wel belangrijk voor een vrouw want, de biologische behoeften van een vrouw liggen hoger dan die van een man.

De beschrijving van de piramide van Marslow: 5. zelfontplooiing: de behoefte om iets voor de samenleving te doen. En de mogelijkheid krijgen om het te doen. 4. prestatie, respect, waardering, succes: de behoefte om voor de prestatie die je leverd respect, waardering en een beloning te krijgen. Van je werk omgeving. 3. behoefte om erbij: de behoefte om niet een buiten stander te zijn. Mensen met een zwakke persoonlijkheid hebben daar meer behoefte aan. 2. veligheid, zekerheid, geborgenheid: werk is voor veel mensen een hoe vast. En het biedt materiele zekerheid. 1. biologische behoeften: als je betaald werk doet krijg je geld. En van DAT geld koop je eten kleren betaal je de huur etc.

Deel II
Opdracht A2.f
De opvattingen van D66 over het werk zijn:

Arbeidsmarkt en arbeidsongeschiktheid
Mensen moeten gelijkwaardig kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt. D66 wil een verbod op leeftijdsdiscriminatie. D66 wil de sollicitatievrijstelling voor oudere werknemers in de bijstand en in de WW opheffen. D66 is tegen het gebruik van gesubsidieerde banen om de gaten in onderwijs en zorg op te vullen. D66 wil het aantal banen in sociale werkplaatsen uitbreiden om mensen met een handicap een grotere kans te geven op betaald werk. D66 wil meer mogelijkheden om met tijdelijk behoud van een uitkering een eigen bedrijf te beginnen. Werkgevers krijgen de verplichting gedeeltelijk arbeidsongeschikten te reïntegreren. D66 wil WAO-keuringen flexibeler laten plaatsvinden; als herstel nog reëel is mag niet worden overgegaan tot definitieve keuring. Bij arbeidsongeschiktheid moet de nadruk liggen op arbeidscapaciteit: voor D66 gaat het niet om wat men nog kan verdienen maar om wat men nog kan doen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.