Moslimintegratie

Beoordeling 7.9
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 10868 woorden
  • 30 mei 2002
  • 47 keer beoordeeld
Cijfer 7.9
47 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Inhoudsopgave

Inleiding Blz. 3

De Koran Blz. 4Gedicht: ‘What is Islam?’ Blz. 10Islamitisch fundamentalisme Blz. 11Twistpunten Blz. 13Pim Fortuyn Blz. 16Directe reacties in Nederland Blz. 18Mijn bezoek aan de moskee! Blz. 19Enquêteformulier Blz. 20Uitslagen van de Enquête Blz. 21Conclusie Blz. 24Logboek Blz. 25Bronnen Blz. 28

Inleiding

Aan het begin van het tweede trimester kreeg onze klas de opdracht om voor het schoolvak Maatschappijleer 1 ieder voor zich enkele problemen en/of vraagstukken te zoeken die de hedendaagse Nederlandse samenleving bezighouden. Deze problemen hebben we klassikaal behandeld. Eén voor één zijn ze uitvoerig in de les besproken. Verschillende problemen bleken niet geschikt te zijn om als onderwerp voor de praktische opdracht voor dit vak te fungeren. Zo was euthanasie op dat moment natuurlijk een behoorlijk actueel onderwerp waarover het overgrote deel van de Nederlandse burgers wel een uitgesproken mening heeft. Toch is het geen geschikt onderwerp voor Maatschappijleer, het heeft namelijk vooral een ethische insteek waardoor het bijvoorbeeld meer geschikt is voor een vak als Levensbeschouwing. Er vielen op die manier dus al een aantal onderwerpen af.Voor mij persoonlijk vielen nog een paar vraagstukken af, zoals onder andere het probleem jeugdcriminaliteit; een uitstekend onderwerp, het voldeed namelijk precies aan alle gestelde eisen. Maar dit onderwerp spreekt me absoluut niet aan, ik heb er gewoon geen feeling mee en dat vind ik toch wel heel erg belangrijk. Het maken van een praktische opdracht neemt natuurlijk veel tijd in beslag dus een leuk onderwerp is zeker een must!Toen ik de opdracht te horen kreeg gleden mijn gedachten vrijwel direct af naar de aanslagen van 11 september 2001. Mijn praktische opdracht moest gaan of in verband staan met deze gebeurtenis dat stond wel al vast, maar op welke manier? Dat was de vraag waar ik een tijdje mee heb rondgelopen totdat ik op een dag in een tussenuur naar huis fietste en mijn oog weer eens viel op de moskee in mijn woonwijk. Ik wil niet zeggen dat het als een donderslag bij heldere hemel kwam maar niet veel later bedacht ik wel de hoofdvraag van mijn verslag: ‘In hoeverre hebben de aanslagen van 11 september 2001 invloed gehad op de moslimintegratie in de Nederlandse samenleving?’Ik weet dat het niet makkelijk zal zijn een ‘goed’ antwoord te vinden op deze onderzoeksvraag, ik probeer dan ook verscheidene mensen te interviewen. Maar ook een bezoek aan de moskee in de wijk Eikenderveld sluit ik niet uit! Om een behoorlijk objectief beeld te krijgen zal ik een enquête houden onder familie, vrienden en bekenden. Maar eerst wil ik meer informatie geven over de Islam, het fundamentalisme en de punten waarover autochtone en allochtone Nederlanders veelal van mening over verschillen, dit onder het kopje ‘Twistpunten’. En een heel hoofdstuk over Pim Fortuyn: dé man die de Nederlandse politiek op zijn grondvesten laat schudden, mede door zijn spraakmakende uitspraken over de Islam!Ik denk dat ik het meeste nu wel gezegd heb, het enige dat mij nu nog rest is u veel leesplezier te wensen!

De KoranDe Koran is het heilige boek van de moslims en bevat alle openbaringen van Mohammed. Hij is de profeet die via de engel Gabriël gedurende drieëntwintig jaar deze openbaringen van God heeft ontvangen. Mohammed leefde in Arabië van  570 tot 632 A.D. De godsdienst van de moslims wordt de Islam genoemd en de Koran speelt hierin een centrale rol.Het Arabisch Schiereiland bestond in de zevende eeuw, net als nu, grotendeels uit woestijn. De mensen die er woonden leidden er voornamelijk een nomadisch bestaan en leefden in stamverband. Men had de bescherming van de stam nodig om er te kunnen overleven. Het noorden van Arabië, het huidige Syrië, viel onder het Oostelijke Romeinse ofwel Byzantijnse Rijk en het noordoosten ervan ging over in het machtige Perzische Sassanidenrijk. De bedoeïenen, de rondtrekkende bewoners van de woestijn, hadden hier weinig mee te maken. Wel bestonden er een paar belangrijke karavaanroutes. De karavanen zorgden voor behoorlijke inkomsten en verbonden Arabië met de rest van de wereld. Zo bestond er onder andere een noordelijke zijderoute naar China en een zuidelijke wierookroute van Gaza en Damascus naar Zuid-Arabië, Jemen. Mede dankzij deze karavanen heeft de voor de moslims zo belangrijke stad Mekka zich kunnen ontwikkelen.

De stad MekkaMekka lag op het kruispunt van een aantal handelsroutes en was om meerdere redenen een belangrijke plaats. De stad Mekka was mede dankzij een goede watervoorziening een doorgangsroute voor verschillende karavanen. De heersende stam, de Qoeraysh, deed hier zelf ook aan mee. Daarnaast was het reeds een belangrijk pelgrimsoord in de voor-islamitische periode, de periode die ook wel met djahiliya wordt aangeduid, de periode van onwetendheid.Bedoeïenen uit heel Arabië trokken jaarlijks naar Mekka voor de verering van meerdere goden, zoals Al-Laat, Al-Oezza en Manaat en dit werd dan gecombineerd met een grote jaarmarkt. Eigenlijk is er niet zo veel bekend uit deze voor-islamitische periode omdat de geschiedschrijving over het schiereiland pas goed op gang is gekomen na het ontstaan van de Koran en de grote veroveringen die daarna plaatsvonden. Wel is bekend dat de religieuze riten zich rond de Kaäba afspeelden, waar de Zwarte Steen is ingemetseld. Volgens Arabische overleveringen is de Kaäba oorspronkelijk gebouwd door de Profeet Adam en onder andere door de Profeet Abraham en zijn zoon Ismaël een keer herbouwd. De Zwarte Steen zou afkomstig zijn uit het Paradijs. Het afgodendom had destijds het monotheïsme (het geloof in één enkele god) verdrongen. In deze omgeving waar het polytheïsme (het geloof in meerdere goden) zegevierde en het joden- en christendom zich niet echt hadden verspreid, werd Mohammed geboren.

MohammedDe vader van Mohammed, Abdoellah, stierf al voor zijn geboorte en hij werd, zoals dat toen gebruikelijk was, gevoed en verzorgd door Bedoeïenen buiten de stad. Toen hij zes jaar was, stierf ook zijn moeder waarna zijn grootvader en zijn oom Aboe Talib hem onder hun hoede namen. Volgens de overleveringen is hij als twaalfjarige met een karavaan meegereisd naar Shaam, het huidige Syrië, en daar door een monnik herkend als toekomstige profeet. Hij bouwde in Mekka een goede reputatie op en kreeg de bijnaam Al-Amien, ‘de betrouwbare’.Mohammed trad in dienst bij de rijke weduwe Chadiedja, die hem later ten huwelijk vroeg. Het huwelijk zou vijfentwintig jaar duren en zij kregen vier meisjes en waarschijnlijk twee jongens, die vroeg zijn gestorven. Het was een voor die tijd ongebruikelijk, namelijk monogaam, huwelijk. Chadiedja steunde hem onvoorwaardelijk, ook nadat hij met een wonderbaarlijk verhaal thuiskwam.

De eerste openbaringMohammed had de gewoonte zich regelmatig af te zonderen van het stadse leven en zich voor meditatie gedurende enige tijd terug te trekken in de bergen. Tijdens een van deze retraites (hij was toen veertig jaar) bevond hij zich in de grot Hiera, buiten Mekka, toen er plotseling een persoon aan hem verscheen die zei de engel Gabriël te zijn, door God naar Mohammed gezonden. Gabriël gaf hem de opdracht iets voor te dragen, maar aangezien Mohammed analfabeet was, kon hij niet aan dat verzoek voldoen. Gabriël bleef dit echter (tot driemaal toe) bevelen, waarbij hij hem zelfs stevig door elkaar schudde. Uiteindelijk las Gabriël hem zelf voor: ‘Lees voor in de naam van jouw Heer die heeft geschapen! Geschapen heeft Hij de mens uit een bloedklonter. Lees voor! Jouw Heer is de edelmoedigste, die onderwezen heeft met de pen. Hij heeft de mens onderwezen wat hij niet wist.’Dit waren de eerste vijf geopenbaarde verzen van de Koran. Mohammed’s vrouw behoorde, samen met nog wat andere mensen tot de eersten die hem als boodschapper en profeet erkenden. Hierna volgden nieuwe openbaringen die hem telkens door de engel Gabriël werden verteld en ingeprent. Dit is gedurende tweeëntwintig jaar doorgegaan.

De eerste jaren als profeetDe eerste jaren na deze gebeurtenissen werd er in Mekka slechts in kleine kring over gesproken en tot het geloof in één God opgeroepen. Mohammed verwierf wat aanhangers onder zijn verwanten en in de lagere sociale klassen. Na drie jaar kreeg hij echter, ook weer middels een openbaring, het bevel in het openbaar te gaan prediken. Hij riep op tot het geloof in één Schepper, de Wederopstanding met het Laatste Oordeel en het bestaan van hemel en hel. Ook riep hij op tot zorg voor de zwakkeren, de wezen en de behoeftigen en tot eerlijkheid en zedelijkheid. Maar de rijke kooplieden en notabelen hadden hier weinig oor naar. De jaarlijkse pelgrimage naar de Kaäba spekte immers hun kas.Mohammed’s aanhang nam echter met de jaren steeds meer toe, de openbaringen bleven komen en het gezag van de notabelen kwam in gevaar. Dit leidde tot intimidatie en geweld. De eerste martelaren vielen in Mekka. Toch waren er ook vooraanstaande Mekkanen die zich bekeerden tot de Islam, zoals Omar, die later kalief zou worden. De Islam is voor de moslims een religie van overgave, aanbidding van God en is dus niet aan de periode van Mohammed gebonden. Een moslim is de mens die deze overgave aan God uitvoert. In de Arabische grondbetekenis van het woord zit ook het woord ‘vrede’ en ‘veiligheid’.Na vijf jaar van profeetschap vertrok de eerste groep moslims naar Ethiopië, waar een christelijke keizer regeerde. Hier waren zij veilig, maar de situatie van de achtergebleven moslims met hun Profeet verslechterde. Zij brachten ongeveer twee jaar al hongerend in een vallei buiten Mekka door, omdat alle handel hen door de notabelen was verboden. Mohammed’s oom Aboe Talib, die hem had grootgebracht maar zelf nooit moslim was geworden, maakte aan deze situatie een einde, maar ook hij was niet meer in staat de vijandelijkheden het hoofd te bieden. Kort hierna overleden Mohammed’s vrouw Chadiedja en zijn oom. Mohammed ging op zoek naar een ander gebied om zich te vestigen maar werd ongastvrij ontvangen. In deze periode vond een belangrijke gebeurtenis plaats waardoor de moslims de opdracht kregen vijfmaal daags te bidden.

De hemelvaartVolgens de overlevering werd Mohammed op een nacht door Gabriël opgehaald om een reis te maken naar Jeruzalem op een onaards, wit dier, dat hem er in een oogwenk naartoe bracht. Daar aangekomen ging Mohammed voor in een gebed met alle voorgaande profeten en steeg vervolgens op naar de zeven hemelen waar hij de opdracht kreeg vijf maal daags te bidden. Aanvankelijk was de gebedsrichting van de moslims richting Jeruzalem, maar ze werd later veranderd richting Mekka. De derde heilige stad van de moslims is Medina, die aanvankelijk Jathrib heette en waar Mohammed in het jaar 622 naartoe vluchtte.

De emigratie naar MedinaIn de stad Jathrib, die ongeveer 350 kilometer ten noorden van Mekka ligt, waren de moslims en Mohammed welkom en veilig, nadat ze ternauwernood aan de dood waren ontsnapt toen hun Mekkaanse tegenstanders van hun plannen hoorden. Het is in dit jaar, 622, dat de Islamitische jaartelling begint. Net als de Joodse jaartelling kent deze telling maanmaanden en geen zonnejaren. Het maanmaanden-jaar is tien tot elf dagen korter dan het zonnejaar, waardoor het jaar 2000 volgens de Islamitische jaartelling het jaar 1421 zal zijn.De emigratie (hidjra) naar Medina markeert een keerpunt in de Islamitische geschiedenis. Mohammed werd op dat moment naast geestelijk leider ook wereldlijk leider en stichtte in Medina een theocratie. Er volgden meer wetgevende openbaringen die de eerste moslimgemeenschap in Mekka moesten leiden. Er ontstond een versmelting van de bewoners van Medina, die Ansaar (helpers) werden genoemd, en de emigranten uit Mekka. Verschillende gevechten tussen Mohammed met zijn volgelingen en de Qoeraysh uit Mekka waren het gevolg. Er vond een treffen plaats bij de oase Badr bij de berg Oehoed buiten Medina. Medina werd gedurende twintig dagen belegerd en er kwamen verschillende verdragen tot stand. Zo kregen de moslims in het jaar 629 toestemming om de oemra, de kleine pelgrimage in Mekka, uit te voeren. Ze keerden vervolgens terug naar Medina, om echter kort daarna Mekka vreedzaam te veroveren.

De verovering van MekkaDe groep moslims was inmiddels uitgegroeid tot tienduizend man en toen die zich in het jaar 630 massaal naar Mekka begaven, dwongen ze op die manier een vreedzame overgave af van de laatste Mekkanen. Hierna werd het voor de moslims mogelijk de jaarlijkse hadj, de grote pelgrimage die een plicht was geworden, uit te voeren. In het jaar 632 vond een bekende bedevaart plaats, die de afscheidsbedevaart wordt genoemd. Mohammed hield toen een afscheidsrede en openbaarde tevens het laatste vers van de Koran. Kort daarna stierf de Profeet. Aangezien hij ook wereldlijk leider was geweest, had de gemeenschap een opvolger nodig. Dit resulteerde in de aanstelling van één van zijn naaste en trouwe metgezellen als kalief, hetgeen opvolger of plaatsvervanger betekent.

De vier rechtgeleide kaliefen en de KoranDe eerste kalief was Aboe Bakr, die van 632 tot 634 de moslimgemeenschap leidde en de stammen van het Arabisch Schiereiland, die opstandig waren geworden na de dood van Mohammed, in toom hield. Tijdens zijn heerschappij zou al het materiaal zijn verzameld waar de verschillende passages van de Koran op waren geschreven en gekerfd, zoals palmbladeren, botten, stenen en leer. De Koran werd namelijk vooral voorgedragen en dan met name tijdens het bidden. Er bestond dus een traditie van mondelinge overlevering.Daarna regeerde kalief Oemar gedurende tien jaar. Onder zijn leiding vonden de eerste grote veroveringen plaats. Zo werden onder andere Syrië, Palestina, Egypte, Irak en Perzië veroverd.

Het bestuur van deze landen werd aanvankelijk met rust gelaten en de Islam verspreidde zich heel geleidelijk. De Koran schrijft vrijheid van godsdienst voor. De religieuze status van de betrokkenen bepaalde echter wel het soort belasting dat ze moesten betalen. Onder leiding van Oemar werd het verzamelde materiaal met de koranverzen tot een boek verwerkt.

De aangehouden volgorde van de verzen was niet de volgorde waarin de openbaringen zich hadden voorgedaan, maar de volgorde zoals die door Mohammed werd aangehouden. Zo werd bijvoorbeeld tijdens de vastenmaand Ramadan de hele Koran (die bestond toen via mondelinge overlevering) al biddend gereciteerd. Moslims met een goed geheugen kenden de hele Koran in de voorgeschreven volgorde.De derde kalief, Oethmaan, regeerde van 644 tot 656. Tijdens zijn bewind bleken er verwarrende verschillen te zitten in de Korans die in de omloop waren. Dit werd in de hand gewerkt doordat er aanvankelijk slechts medeklinkers werden geschreven en geen klinkers. Dialectale verschillen konden dan tot een andere interpretatie leiden en daardoor tot onenigheid. Oethmaan liet alle Korans, op één na, vernietigen. Deze laatste versie werd verveelvoudigd en verspreid. Het boek staat bekend als de oethmanie. Het is de definitieve standaardversie die tot op heden nog wordt gebruikt. Wie nu precies verantwoordelijk is geweest voor het aanbrengen van diacritische leestekens ter onderscheiding van verschillende medeklinkers en het aanbrengen van klinkers (het vocaliseren), is iets waar de meningen over verschillen. Het vond mogelijk wat later plaats, in de zevende eeuw.De vierde kalief, Ali, regeerde van 656 tot 661. Zijn aanstelling werd vanuit Damascus betwist en leidde uiteindelijk tot de opsplitsing van de moslims in Soennieten en Sjiieten. De vier kaliefen worden door de soennieten, 90% van de moslims, als rechtgeaard, rechtgeleid beschouwd. Zij waren ook allen metgezellen van Mohammed geweest.

De Arabische KoranHet woord ‘Koran’ (‘qoer’aan’ in het Arabisch) heeft te maken met het woord waar de eerste openbaring mee begint, namelijk ‘ikra’, lees, declameer! Tegenwoordig wordt er ook vaak het boek de Koran mee bedoeld, maar van oorsprong betekent het ‘de gereciteerde openbaringen’.Het is een boek in de Arabische taal. In de tijd van de openbaringen werden er op het Arabisch Schiereiland verschillende Arabische dialecten gesproken. Het Arabisch hoort bij de Semitische taalfamilie, waartoe onder andere ook het Hebreeuws, het Akkadisch en het Aramees behoren. Het belangrijkste kenmerk van een Semitische taal is de stam met meestal drie medeklinkers, die een woord een primaire betekenis geven. De toegevoegde klinkers die vaak niet worden geschreven, geven een secundaire betekenis. De koran is tegenwoordig echter wel altijd van klinkers voorzien.

Er gaat voor moslims niets boven de oorspronkelijke en welluidende Arabische Koran. Een vertaling is voor hen dan ook niets meer dan een weergave van de betekenis. Iedere moslim, waar dan ook ter wereld, wordt aangemoedigd om vooral de oorspronkelijke taal te leren en te behouden.Aangezien de Koran voor de moslims het woord van God is wordt, werd het tevens gebruikt om er de grammatica van de Arabische taal van af te leiden. Dit was destijds onder andere noodzakelijk vanwege de grote veroveringen die gedaan werden ten tijde van de kalief Oemar. De codificatie van de Koran en het vastleggen van de grammatica ervan heeft tot gevolg gehad dat er nu een soort Arabische standaardtaal is die van Marokko tot in Irak, India en Indonesië gebruikt en geschreven wordt, terwijl er daarnaast talrijke Arabische dialecten worden gesproken.

De indeling van de KoranDe Koran is verdeeld in 114 soera’s, hoofdstukken die niet op chronologische volgorde van openbaring zijn gerangschikt, maar meer op lengte van groot naar klein. Elk hoofdstuk heeft een naam en een nummer en is daarnaast onderverdeeld in genummerde aya’s, verzen. De telling van de verzen kan in verschillende Korans nog wel eens uiteenlopen. Een uitzondering op de volgorde naar grootte is het eerste hoofdstuk, al-Fatiha, dat uit zeven verzen, aya’s, bestaat, het wordt in elk gebed gereciteerd en is te vergelijken met het onzevader van de Christenen: “In de naam van God, de erbarmer, de barmhartige, Lof zij God, de Heer van de wereldbewoners, de erbarmer, de barmhartige, de heerser op de oordeelsdag. U dienen wij en U vragen wij om hulp. Leid ons op de juiste weg, die van hen aan wie U genade geschonken hebt, op wie geen toorn rust en die niet dwalen.”

Boven elk hoofdstuk wordt meestal vermeld waar de openbaringen hebben plaatsgevonden en na welke andere soera ze is gekomen. Alle soera’s, behalve de negende, beginnen met de basmala-formule “bismillahi rahmani rahiem”, ofwel, in de naam van God, de erbarmer, de barmhartige.Naast de verdeling in hoofdstukken soera’s, kent men een verdeling in dertig gedeelten van ongeveer gelijke lengte (adjzaa) die men gebruikt om de recitatie van de gehele Koran in de vastenmaand Ramadan gelijkelijk te kunnen verdelen. Ook wordt daarmee wel aangegeven, tezamen met een nog kleinere onderverdeling in zestig ahzaab, hoeveel een moslim van de Koran uit zijn hoofd kent. Het uit het hoofd leren van (gedeelten van) de Koran is voor moslims noodzakelijk voor het verrichten van het gebed en geeft volgens overleveringen vele verschillende zegeningen.

De boodschap van de KoranWellicht de belangrijkste boodschap in de Koran is de oproep tot het geloof in één God, in het Arabisch Allaah. Het toekennen van metgezellen aan God is de zwaarste zonde in de Islam. Het geloof in één God is voor de moslims essentieel. In hoofdstuk 2, vers 163, staat: “Jullie God is één God. Er is geen andere God dan Hij, de erbarmer, de barmhartige.”De drie-eenheid uit het Christendom wordt verworpen. Moslims geloven dat mensen de woorden van Jezus hebben verdraaid en de bijbel hebben herschreven. Daarnaast worden de moslims opgeroepen tot het geloof in Zijn engelen, profeten en boodschappers, Zijn geopenbaarde boeken, het Laatste Oordeel en Zijn Goddelijke maat der dingen. Zo staat er in hoofdstuk 2 (soera al-baqare), vers 285: “De gezant gelooft in wat van zijn Heer vandaan naar hem is neergezonden en de gelovigen ook; allen geloven in God, in Zijn engelen, in Zijn boeken en in Zijn gezanten.”Voor de moslims is de Koran de bevestiging van voorgaande geopenbaarde boeken die verloren zijn gegaan of door mensenhand zijn veranderd. In de Koran vinden we veel over bijbelse profeten met vaak dezelfde of iets gewijzigde verhalen zoals die ook bekend zijn uit de bijbel. Zo worden onder andere Abraham, David, Jezus, Mozes, Noach, Jonas genoemd. Vele Islamitische rites verwijzen naar eerdere profetische verhalen die door Mohammed opnieuw herdacht werden. Zo gedenkt bijvoorbeeld de jaarlijkse pelgrimage van de moslims naar Mekka, een periode gedurende welke wereldwijd schapen of andere dieren geslacht worden. De profeet Abraham die bereid was zijn zoon te offeren en die uiteindelijk in plaats daarvan een ram offerden. In de Koran staat dat de ram uit de hemel kwam. Volgens de bijbel stond de ram ineens achter Abraham tussen de struiken.Het geloof in het hiernamaals speelt een belangrijke rol. Op de Laatste Dag zullen alle mensen voor God worden verzameld, al hun goede en slechte daden zullen worden bekeken en hun eeuwige bestemming, hetzij het paradijs, hetzij de hel, zal bekend worden gemaakt. Bovendien oordeelt God dan over onderlinge meningsverschillen. We lezen in hoofdstuk 39, De drommen (soera az-zoemar), vers 68-69: “En er wordt op de bazuin geblazen en wie er in de hemelen en wie er op de aarde zijn vallen wezenloos neer, behalve zij van wie God het wil. Dat wordt er een tweede keer op geblazen en dan staan zij op om te kijken. En de aarde straalt in het licht van haar Heer, het boek wordt voorgelegd en de profeten en getuigen worden gebracht. En er wordt tussen hen naar waarheid beslist en hun wordt geen onrecht aangedaan.”In de Koran staan echter ook heel praktische geboden en verboden zoals het gebod om te bidden, de zakaat (een soort gemeenschapsbelasting) te betalen, de maan Ramadan te vasten en eens in een mensenleven de hadj (pelgrimage) naar het bedehuis in Mekka te maken als de financiën en de gezondheid het toe laten. Ook spijswetten staan in de Koran zoals het verbod op het eten van varkensvlees, bloed en kadavers en het drinken van alcohol. Andere zaken worden juist weer aanbevolen zoals melk en honing.

De overleveringenIn de Koran staat ook vermeld dat het voorbeeld van de profeet Mohammed gevolgd moet worden. Nu was dat tijdens zijn leven makkelijk, maar na zijn dood werden zijn tradities, uitspraken en gewoonten mondeling doorgegeven. Aan deze situatie kwam in de achtste en negende eeuw een einde toen men de wildgroei aan tradities te lijf wilde gaan.Men had soms minder edele motieven om tradities te vervalsen zoals het legitimeren van macht of materieel belang. Het verifiëren en verzamelen van zo’n overlevering (hadieth) werd een vak apart.

Teneinde de betrouwbaarheid van een overlevering te kunnen achterhalen was het gebruikelijk de overleveraars (isnaad) voorafgaand aan de tekst (matn) te noemen, maar ook de keten van overleveraars kon worden vervalst. Het waren met name de overleveraars die op betrouwbaarheid werden onderzocht. Hieruit zijn in de achtste en negende eeuw een aantal compilaties voortgekomen die heden ten dage nog steeds worden gebruikt en waarvan er zes als ‘de zes authentieke boeken’ bekend staan. De twee meest bekende zijn Sahieh Boecharie en Sahieh Muslim.Deze boeken verduidelijken de Koran en geven zeer gedetailleerde informatie over allerlei zaken uit de tijd van Mohammed. Zo worden bijvoorbeeld de gebedstijden verduidelijkt, de wijze van rituele reiniging voor het gebed maar ook het verpachten van land, het sluiten van een huwelijk, het vrijkopen van slaven, het opmaken van een testament, tot het distribueren van water en de beste houding om te slapen.

De shariaDe voorschriften uit de koran en de hadieth-verzamelingen zijn uitgewerkt in de sharia, de religieuze en maatschappelijke wetgeving van de moslims. Vijf belangrijke rituele plichten worden de vijf zuilen of pilaren van de Islam genoemd. Zij staan in de Koran en in de hadieth-overleveringen en zijn nader uitgewerkt door de Islamitische geleerden (oelama) en rechtsgeleerden (foekaha):1. Het getuigen dat er geen andere god is dan God.

2. Het vijfmaal daags het gebed verrichten.

3. Het betalen van gemeenschapsbelasting, de zakaat.

4. Het vasten in de maand Ramadan.

5. De bedevaart naar Mekka uitvoeren.

KoranexegeseDe tafsier, ofwel koranexegese, is de wetenschap die de tekst van de Koran bestudeert en uitlegt. Hiertoe wordt de Arabische taal bestudeerd, de grammatica, de gebeurtenissen die samenvielen met een openbaring en mogelijke verborgen betekenissen. Maar uiteindelijk is de Koran voor moslims het wonder dat Mohammed bracht en dat slechts door God volledig begrepen kan worden.

What is Islam?"What is Islam?” is the question you ask.Answering this question is every Muslims task.Describing Islam can be a lot,But first I’ll tell you what Islam is not.Islam is not Faraqan and terrorism.Nor is it oppressing women and racism.Islam doesn’t teach these things.On the contrary it forbids them.Islam isn’t focused on selling news papers and bean pies.It’s not about drinking goats milk and having many wives.Most people think Islam is just a religion.But, it is actually a detailed way of living,prescribed by Allah, the merciful, the forgiving.Peace, submission, and morality,Respect, kindness and charity.And worshipping one God, the All Mighty,This is Islam.It demolishes the cloudiness and confusion in our brains.Faith in God is one thing Islam sustains.It makes clear our purpose of life, beginning and end.People take our wealth and freedom, but our faith we must defend.

Door: Maymoonah MS Adly

Islamitisch fundamentalismeDe laatste jaren zien de gevestigde regimes in de Moslimwereld zich geconfronteerd door radicale bewegingen die een terugkeer naar de traditionele Islamitische waarden eisen. Dit wordt Islamitisch fundamentalisme genoemd.De term ‘fundamentalisme’ is een algemene term die wordt gebruikt om een standpunt te beschrijven dat in de meeste religies te vinden is. In het algemeen geloven fundamentalisten in de letterlijke waarheid van hun heilige boeken en ontkennen dat ze moeten worden geïnterpreteerd, of kan veranderen. Vaak beschouwen ze ook de traditionele praktijken en doctrines in dat licht als voor eeuwig geldig. Fundamentalisten kunnen al dan niet vijandig staan tegenover andere godsdiensten, maar hun grootste woede is gericht op geloofsgenoten die proberen aspecten van hun religie aan te passen, bijvoorbeeld ze op een lijn te brengen met nieuwe kennis of veranderende normen en waarden. Islamitisch fundamentalisme is in wezen een reactie tegen alle ‘moderne’ tendensen die de traditionele moslimgemeenschappen al meer dan honderd jaar ondergaan. Fundamentalistische bewegingen zijn niet nieuw: de Moslim Broederschap, die in 1928 werd gesticht in Egypte bestaat nog steeds en heeft aanzienlijke invloed. De wijdverbreide fundamentalistische beweging van de jaren tachtig en negentig is rechtstreeks geïnspireerd door de Islamitische Revolutie in Iran die in 1978-1979 de Sjah verdreef.Het belangrijkste doel was om de Sharia, de religieuze moslimwetgeving, de wetgeving van het land te maken, en daarmee ieder onderscheid tussen de staat en de Islam te doen verdwijnen. De regel dat moslims geen alcohol mogen drinken werd streng ingevoerd evenals het verbod op ‘woeker’, het lenen van geld tegen rente als er geen risico bestaat. Vrouwen werden gedwongen de traditionele ‘bescheiden’ klederdracht te dragen, met rokken tot op de grond en gesluierd achter de ‘chador’ (omslagdoek). De Sharia schreef strenge straffen voor bij overtreding van de wetten en in Iran werden deze opgelegd aan de non-conformisten, met name degenen die werden beschouwd als afvalligen.

RevolutieDe leider van Iran, de ayatollah Khomeini, was een charismatisch figuur die de hele Islamitische wereld opriep tot een opstand, het afzetten van de corrupte leiders en deelname aan de Islamitische Revolutie. De Iraniërs zijn een niet-Arabisch volk, die behoren tot de Shia-afdeling van de Islam, terwijl de meeste Arabieren Sunni’s zijn. De oproep van de ayatollah nam deze hindernissen echter gemakkelijk en had enorme invloed op de moslims overal ter wereld.

Gedeeltelijk was het een reactie op hun misgenoegen met de Westerse manier van leven en de Westerse normen en waarden. De Westerse landen, met name de Verenigde Staten overheersten in het Midden-Oosten op een manier die de meeste Arabieren vernederend vonden. Maar thuis scheen de verwesterlijking de moslimidentiteit aangetast te hebben zonder de verwachte economische voordelen. Ten minste niet voor de miljoenen in overbevolkte steden, die in armoede leefden.De Islamitische Revolutie gaf dus een nieuw gevoel van identiteit en was mogelijk (hoewel niet bewezen) een oplossing voor de miserabele economische omstandigheden van het gebied. Het revolutionaire principe van het Islamitische fundamentalisme werd versterkt door de nadruk van Khomeini op de Islamitische overtuiging van het belang van sociale rechtvaardigheid, als voorvechter van de ‘kansarmen’ tegen de ‘machtsarrogantie’. Zijn navolgelingen bereidden zich voor op strijd tegen een enorme lijst tegenstanders, waaronder de rijke oliesjeiks van de Golflanden, Israël, de Verenigde Staten en seculaire moslimlanden zoals Irak, waarmee Iran in een lange oorlog verwikkeld raakte (1980-1988).

Invloed verspreidenEen vroeg teken van de Iraanse invloed was te zien in het ernstig verdeelde Libanon, waar Shia-bewegingen zoals de Hezbollah (Partij van God) en de Islamitische Jihad (Islamitische Heilige Oorlog) ontstonden. Aangezien ze de Verenigde Staten beschouwden als bondgenoot van Israël en de steunpilaar van de Christelijke Libanese regering, voerde de Jihad een spectaculair bombardement uit op de Amerikaanse marinebasis in Beiroet, waarbij 299 Amerikaanse en Franse soldaten werden gedood.Deze groeperingen waren ook betrokken bij de strijd tegen Israël; maar de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie was voornamelijk links en nationalistisch georiënteerd. Tot de jaren negentig bleef de PLO de belangrijkste vertegenwoordiger van de Palestijnen en in die jaren was hun duidelijke onvermogen iets te bereiken de oorzaak van de opkomst van de Hamas-fundamentalisten. De snelle opkomst van deze beweging die geen compromissen duldde, was wellicht de reden dat Israël en de PLO uiteindelijk in 1993 besloten tot een historisch accoord.Elders in de Islamitische wereld, beïnvloedde het fundamentalisme diverse regeringen, die een bepaalde mate van ‘Islamitisering’ invoerden, ofwel uit overtuiging ofwel omdat ze hoopten de revolutie af te houden. Een voorbeeld was Pakistan tijdens de regering van Generaal Zia (1977-1988). Saoedi-Arabië was duidelijk ‘niet-modern’; een koninklijke autocratie waar de Sharia de staatswet was, die rigoureus werd uitgevoerd: alcoholgebruik werd gestraft met de doodstraf en bij dieven werd de rechterhand afgehakt. In sommige landen bedienden fundamentalisten zich van terrorisme, al dan niet in antwoord op de tegenstand van de regering. In Algerije, waar een fundamentalistische partij, de FIS, in 1991 de eerste ronde van vrije verkiezingen won, verklaarde de regering de uitkomst ongeldig. De fundamentalisten gingen ondergronds werken en vermoordden de president in de gewelddadigheden die volgden. In Egypte voerde de Islamitische Beweging verschillende gewapende aanvallen uit op toeristen in een poging om de regering omver te werpen door de economie te vernietigen.Ook in Turkije was er een reeks politieke moorden door een groep die zich de Islamitische Actie noemde. Ver buiten de Islamitische wereld vond in februari 1993 een enorme bomexplosie plaats in het World Trade Center in New York, waarbij vijf doden en talloze gewonden vielen. Het is duidelijk dat het Islamitisch fundamentalisme als populaire beweging dan wel als terroristische bedreiging een kracht is waarmee rekening moet worden gehouden in de komende jaren.

TwistpuntenDe positie van de vrouwDe profeet Mohammed waste zelf zijn kleren. Terwijl zijn tweede vrouw een politieke stroming leidde. Wie zegt dat de Koran vrouwonvriendelijk is? De Koran staat er in het Westen in ieder geval om bekend…De stukken die ik over dit deel van deze godsdienst heb gelezen zijn dan ook zeer tegenstrijdig. In onze maatschappij zijn we ervan overtuigd dat vrouwen vele taken aan kunnen die mannen doen, soms zelfs nog beter. Zo denken wij erover, maar hoe staat dit in het heilig boek van de moslims? Allah heeft toch man en vrouw geschapen. Zij zijn gelijk in de ogen van Allah, zo staat het in de Koran: “O mensen, Wij hebben jullie uit een man en een vrouw geschapen Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar zouden kennen. De voortreffelijkste van jullie is bij God de godvrezendste. God is wetend en welingelicht.”Dit komt op mij over alsof man en vrouw elkaar volgens de Islam aanvullen. Ze zijn gelijkwaardig en hebben beide plichten en verantwoordelijkheden. Volgens de moslims die ik in de moskee heb gesproken zijn er wel verschillen tussen de rol van de man en de rol van de vrouw in de maatschappij, maar deze verschillen maken het ene geslacht niet superieur en het andere niet minderwaardig. Toch staat ergens anders het volgende: “De mannen zijn zaakwaarnemers voor de vrouwen, omdat God hen boven haar heeft gesteld (…). Als mannen ongehoorzaamheid vrezen, moeten zij haar vermanen, haar vermijden in het huwelijksbed en haar slaan. God is verheven en groot.”Als ik het voorgaande lees begrijp ik ook goed hoe de vooroordelen tegenover de Islam ontstaan, want wat is nu waar? Ik hoop het eerste, maar nu ik erover nadenk waren er in het bijeenkomstzaaltje naast de moskee maar twee vrouwelijke moslims te bekennen en zij mengde zich niet in het gesprek maar hielden zich met de kinderen bezig. Natuurlijk is dit geen objectief beeld, op de televisie zie je vaak genoeg succesvolle, jonge vrouwen met een Islamitische achtergrond. Maar is het niet ook zo dat zij zich een beetje van de traditionele waarden en normen van de Islam hebben losgemaakt!

De hijaabDe laatste tijd is er veel ophef geweest over de hijaab of hoofddoek. Zo weigerde een rechtbank een griffier aan te stellen die in de rechtszaal een hoofddoek wilde dragen. De hoofdredacteur van het feministische tijdschrift ‘Opzij’ verklaarde daarna publiekelijk nooit een vrouw met een hoofddoek op de redactie te willen aannemen en ga zo maar door…In de zaak van de griffier heeft de Commissie gelijke behandeling, die toeziet op de naleving van de Algemene wet gelijke behandeling geoordeeld, dat de rechtbank met haar weigering in strijd met de wet heeft gehandeld. Persoonlijk ben ik het daar niet mee eens, begrijp me niet verkeerd wanneer iemand de vaardigheden bezit om een bepaald beroep uit te oefenen is het belachelijk om die persoon niet aan te nemen omdat deze een hoofddoek draagt. Maar wel in dit ambt: de kerk en de staat zijn in Nederland niet voor niets strikt gescheiden! In een rechtbank hoeft niemand geconfronteerd te worden met het geloof van een medewerker. De rechtspraak in Nederland is onafhankelijk, godsdienst staat daar los van en mede daarom ben ik van mening dat elke uiting van geloof, of het nu een kruisje aan een ketting is of een hoofddoek, uit de rechtbank moet worden geweerd.De uitspraken van de hoofdredacteur van het blad ‘Opzij’ vind ik daarentegen niet kunnen. De hijaab is geen middel om vrouwen op wat voor manier dan ook te onderdrukken zoals in de Westerse wereld vaak wordt gedacht. De sluier is vaak hét symbool voor kuisheid in een cultuur waar de angst voor ontucht en aantasting van de familie-eer groot is. Maar in Nederland is dit meestal niet de belangrijkste drijfveer om een sluier te dragen, zo sprak ik een zeventienjarig meisje dat vrijwillig voor het dragen van dit kledingstuk had gekozen.

Zij vond het haar taak om haar geloof om te zetten in daden, als Allah vroeg dat vrouwen zich zouden bedekken, dan moest ze dat doen. Het had volgens haar weinig zin om een geloof te hebben als je het toch niet uitoefent. Het is een persoonlijke daad van aanbidding en daar sluit ik mij volledig bij aan. Het is ieders vrijheid te dragen wat hij of zij wilt!We denken in Nederland dat we zo tolerant zijn, zelfs ik deelde die mening maar na het lezen van een paar ervaringen van Nederlandse vrouwen die een hoofddoek dragen is dat toch duidelijk veranderd. Vrouwen die een sluier dragen worden in het algemeen met andere ogen bekeken dan de ‘normale’, Westerse vrouw. Dit is niet altijd negatief bedoeld, maar toch is er een duidelijk verschil te bemerken. Vooral na de aanslagen van 11 september is hier, volgens twee moslimse vrouwen een duidelijk verschil te bespeuren; er is een soort van wantrouwen ontstaan, verklaart één van hen.

HomoseksualiteitHet is een wel zeer gevoelig onderwerp, de relatie tussen Islam en homoseksualiteit. Vooral de laatste tijd is er veel ophef over geweest en de media heeft volop licht op deze zaak laten schijnen. Het bekendste onderwerp van de discussie de laatste tijd waren wel de uitspraken van de Rotterdamse imam sheik Khalil el-Moumi in het actualiteitenprogramma ‘NOVA’. Volgens de Marokkaanse imam van de An-Nasrmoskeee is homoseksualiteit in het bijzonder schadelijk voor de Nederlandse samenleving, nu het burgerlijk huwelijk is opengesteld voor homoseksuelen.“Homoseksualiteit blijft niet beperkt tot de mensen die deze ziekte hebben, maar kan zich verspreiden. De Nederlandse samenleving is multicultureel. Dus als de ziekte zich dan verspreidt kan iedereen besmet raken. Daar zijn we bang voor.” Aldus de conservatieve el-Moumni. De dag daarna nuanceert hij deze uitspraken alweer, en tenslotte biedt el-Moumni zelfs zijn excuses aan. Moslimorganisaties in Nederland nemen zelfs afstand van de woorden van de imam, en volgens mij is dit ook de enige juiste handelswijze geweest. Vergeet niet we leven in Nederland hier wordt homoseksualiteit getolereerd en wanneer allochtone bevolkingsgroepen hier iets op tegen hebben is dat hun probleem! Iedereen heeft zich te schikken naar de geldende rechtspraak én de waarden en normen die in dit land gelden, ook moslims. Natuurlijk is er vrijheid van meningsuiting maar dit is pure discriminatie, ik kan me ook best in denken dat homoseksuelen gekwetst zijn door dit soort uitlatingen. En daarbij vind ik dat deze uitspraken aanzetten tot rassenhaat, wat wederom in de Nederlandse wetgeving verboden is.Toen ik mijn bezoek aan de moskee bracht en in een gesprek het onderwerp homoseksualiteit ter sprake wilde brengen werden mij enkele verontwaardigde blikken toegeworpen en begon men simpelweg over een ander onderwerp te praten. Op de websites van verschillende moslimorganisaties heb ik dan ook geen enkele informatie aangaande dit onderwerp gevonden. Volgens de meeste moslims verbiedt de Koran homoseksuele handelingen maar hoe dit dan precies verwoordt is in de Koran staat niet weergegeven. Alom vaagheid dus…

Islamitische scholenSinds de oprichting van de eerste Islamitische basisschool tien jaar geleden, zijn er 28 bijgekomen. Allemaal hebben ze verschillende besturen, die worden vertegenwoordigd door de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO), stuk voor stuk groeien de scholen als kool…De grondwettelijke vrijheid van onderwijs die Nederland kent zorgt ervoor dat alle geloof- en levensbeschouwelijke richtingen een school kunnen oprichten, die zelfs door de Nederlandse overheid wordt gefinancierd, dus ook moslims. Zodra een bestuur een minimum aantal leerlingen kan verwachten en voldoende leraren heeft aangetrokken kan men beginnen met de oprichting. Er hoort (in theorie) dan ook vrijwel geen verschil te zijn tussen Islamitische en andere basisscholen: leraren geven in het Nederlands les, taalbeheersing, rekenkunde, aardrijkskunde etc. zijn de verplichte ‘gewone’ vakken. Maar maximaal drie uur per week krijgt het Islamitische karakter van de school meer vorm, tijdens de godsdienstles. Voor sommige ‘onderwijsdoelen’ kunnen Islamitische scholen ontheffing krijgen. Zo worden op de meeste scholen de muzieklessen beperkt tot lofzang aan Allah.Als ik het bovenstaande zo hoor vraag ik me af waarom over dit thema onder andere in de politiek gediscussieerd wordt… Maar wat blijkt nu; de media hebben deze discussie na de aanslagen in New York laten opwaaien! Zo wordt in verscheidene artikelen benadrukt dat sommige Islamitische scholen aanzetten tot haat: moslimsscholen zouden fundamentalistisch materiaal gebruiken en geld ontvangen van rijke, extremistische moslims. Natuurlijk kan dit niet de bedoeling zijn: vrijheid van godsdienst kan nooit als vrijbrief worden gebruikt voor activiteiten die indruisen tegen de Nederlandse wet. Het grondwetsartikel heeft niet voor niets de toevoeging meegekregen “behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet!”En zoals iedereen weet is aanzetten tot rassenhaat verboden in ons land. Maar we hebben een onderwijsinspectie die dit na mijn wetens heel goed kan controleren en de wandelgangen van deze scholen in Nederland uitstekend kan nagaan. Nee, waar ik mij meer zorgen om maak is de integratie van de kinderen die dit speciale onderwijs volgen. Ze worden alleen maar blootgesteld aan mensen met dezelfde cultuur, achtergrond, geloof, waarden en normen, iets wat volgens mij de tolerantie niet echt vergroot. Daar komen nog eens een heleboel andere dingen bij, zoals het feit dat jongens en meisjes vanaf hun zevende levensjaar gescheiden worden, niet alleen tijdens de les maar ook bij het spelen. Het zou voor deze kinderen veel beter zijn als zij op jonge leeftijd al met elkaar leren omgaan. In de hedendaagse, Nederlandse maatschappij waarvan zij later een deel zullen uitmaken wordt er immers ook geen rekening gehouden met het geslacht van een persoon!

Pim FortuynEen heel hoofdstuk van deze praktische opdracht wijden aan deze man leek me eerst teveel van het goede. Maar ja, met de verkiezingen in aantocht en met zijn eigen, publieke oorlog tegen de Islam speelt hij een niet te onderschatte rol in de beeldvorming over moslims.Na het lezen van zijn columns en zijn in 1997 verschenen boek: ‘Tegen de islamisering van onze cultuur. Nederlandse identiteit als fundament’ weet ik niet meer wat ik van deze man moet denken. Zijn uitspraken lijken veelal gegrond en door zijn goed doordachte woordkeuze en zijn charisma kan hij de Nederlandse bevolking, en wat voor hem vele malen belangrijker is, de Nederlandse kiezers feilloos bespelen. Als ik moest kiezen tussen Ad Melkert of Pim Fortuyn als minister-president zou mijn keus uitgaan naar de tweede, simpelweg omdat hij naar mijn mening een betere vertegenwoordiger voor Nederland zou zijn, hij heeft uitstraling en is bijzonder welbespraakt. Maar wanneer ik nu stemgerechtigd zou zijn zou deze man niet dé persoon zijn op wie ik mijn stem zou uitbrengen, hij is mij té extreem.Nu meer over zijn uitspraken en denkbeelden, over bijna alle onderwerpen waarover ik hier meer verteld heb heeft hij een uitgesproken mening! Zo zegt hij over de positie van de vrouw in de Islamitische wereld: “Mannen en vrouwen zijn in hun samenleving absoluut niet gelijkwaardig. De vrouw heeft zich te schikken naar de man en de door mannen beheerste instituties en zij wordt zoveel mogelijk geweerd uit het publieke domein. Voorzover zij daar mag komen is het tenminste met hoofddoek, doch vaker in gewaden. Een mooi jurkje met blote schouders is er niet bij, flirten met mannen is al helemaal uit den boze en veelal worden vrouwen strikt gescheiden van de mannen. Er mocht eens wat gebeuren!”Dit standpunt zit vol met vooroordelen, we hebben al eerder gezien dat dit niet altijd opgaat, er zijn ook ‘moderne’ Islamitische vrouwen die zich ‘normaal’ kleden en een ‘normale’ baan hebben. Ik denk dat vooral de laatste zin veel sarcasme bezit, meneer Fortuyn probeert op deze manier zelf een flirt te maken en dan wel met een groot aantal kiezers.In zijn column van 28 januari 2000 spreekt hij over hoofddoekjes, ik vraag me bij het lezen af of deze denigrerende toon inderdaad aanspreekt bij de kiezers. Maar goed, ditmaal ben ik het helemaal met zijn standpunt eens, over het dragen van een hoofddoek of tulband door een politieagent zegt hij: “Als burger heb ik het recht verschoond te blijven van de godsdienstige opvatting van een politieagent. Hij mag er uiteraard een hebben, maar ik mag daar door hem niet ongevraagd mee worden geconfronteerd, dat moet hij maar in zijn vrije tijd doen en zelfs dan is dat aan de regel van vrijwilligheid gebonden.”De heer Pim Fortuyn is zelf homoseksueel van aard des te vreemder vind ik het feit dat er weinig tot niets aan dit onderwerp is gewijd, misschien ligt het wel te gevoelig. Over het Islamitisch onderwijs zijn daarentegen veel columns besteed, hij staat hier niet volstrekt negatief tegenover. “Maar we moeten wel weten, wel weten wat er gepreekt en gezegd wordt in al die moskeeën in ons land, wel weten wat er onderwezen wordt op de Islamitische scholen en de Islamitische universiteit, zoals we ook moeten eisen dat ook op deze onderwijsinstellingen de Nederlandse cultuur en de vaderlandse geschiedenis wordt onderwezen.”Nou vind ik dit zelf geen wereldschokkende uitspraken, die komen echter wel nog! Hieronder heb ik er een paar op een rijtje gezet:- “Islamieten hebben hun eigen economische, technologische en wetenschappelijke achterstand nimmer aan hen zelf te wijten, maar immers aan ons, het verfoeide moreel inferieure westen, de Christenhonden, die vreselijke kolonialen. Iedere vorm van zelfkritisch onderzoek ontbreekt in de Islamitische wereld, ook in ons land. Nimmer wordt de hand in eigen boezem gestoken, De enige manier overigens om eens echt vooruitgang te boeken. Dat ontbreken van zelfkritisch onderzoek zit hem met name in de overtuiging van de eigen superioriteit en daar is, zo lang deze houding wordt volgehouden, geen kruit tegen te wassen.”

- “Er is bijna geen conflict ter wereld, of het nu een burgeroorlog betreft of een oorlog tussen twee of meer landen, waar de Islam geen prominente rol speelt. Het Midden-Oosten, Indonesië, de Balkan, Pakistan, Tsjetsjenië, Turkije, tal van landen in Afrika.”- “Een koude oorlog aan de Islam, de grootste bedreiging voor de wereldvrede is onvermijdelijk. Een koude oorlog die we zullen moeten voeren in onze eigen samenlevingen.”- “Kortom koude oorlog, geen hete, aan de wereldwijde Islam en in eigen land, ideologische strijd met de Islam en weten, weten en nog eens weten wat er gezegd en gedaan wordt in al die moskeeën en Islamitische organisaties die ons land rijk is!”In deze uitspraken zit een zekere spot en sarcasme verborgen, als ik dit lees vraag ik me dan ook af of dit voorkomt uit een zekere angst voor deze godsdienst en zijn aanhangers, of dat Fortuyn gewoon geen enkel gevoel van respect heeft ten opzichte van de Islam. De meest populistische uitspraak deed hij waarschijnlijk in ‘De Volkskrant’ in februari van dit jaar: “Als ik het juridisch rond zou krijgen, zou ik gewoon zeggen: er komt geen Islamiet meer binnen.”Ik weet niet goed wat ik hiervan moet zeggen, zo’n uitspraak spreekt waarschijnlijk tot de verbeelding van duizenden, onwetende mensen en ontevreden kiezers in Nederland. Hij heeft dan ook handig gebruik proberen te maken van de angst die de aanslagen in de Westerse wereld teweegbracht. Ik zie het dan ook somber in voor de toekomstige asielzoekers die in ons land zullen verblijven én het integratiebeleid als deze man, die de massa zo goed weet te bespelen, aan de macht komt. Tot dusver heeft hij door zijn uitspraken alleen verontwaardiging weten te bereiken, maar zijn tegenstanders zijn na discussies door aanhangers van Fortuyn ook al eens bedreigd geworden. Laten we daarom goed oppassen dat de macht van ‘professor’ Pim Fortuyn niet te grote vormen gaat aannemen!

Directe reacties in NederlandIn de wijk Veldhuizen in Ede werd op de avond van 11 september door ongeveer twintig Marokkaanse jongeren op straat een uitbundig feestje gehouden om de aanslagen in de Verenigde Staten te vieren. De jongeren zwaaiden met vlaggen en riepen leuzen maar of dit werkelijk een politieke achtergrond had is niet duidelijk. Het werd in ieder geval wel zo door de media bericht, maar deze uitlatingen kunnen zeker ook als pure provocatie bedoeld zijn geweest. De Marokkaanse jongeren in deze wijk zorgen namelijk al geruime tijd voor overlast. De week na het incident hebben de jongeren via hun belangenvereniging ‘Ishrad’ laten weten dat zij spijt hebben van hun gedrag die bewuste dag.Dit ‘straatfeestje’ stootte veel Nederlanders tegen de borst, vooral de onmacht van de politie wekte veel woede op. Het was voor iedereen onbegrijpelijk; feest vieren omdat/terwijl duizenden Amerikanen de dood hadden gevonden. Ondanks de geruststellende en sussende woorden van onder andere premier Kok nam de spanning, ook in ons land, toe. Niet lang daarna keurden de gezamenlijke Islamitische organisaties in Nederland de aanslagen gelukkig af. Ik zeg gelukkig omdat door deze verklaringen het overgrote deel van de bevolking in ging zien dat dit een daad was van fundamentalistische moslims en niet alle moslims, waar dan ook ter wereld hiervoor verantwoordelijk konden worden gehouden. In de Heilige Koran staat: “…en bestrijdt op Gods weg hen die jullie bestrijden, maar begaat geen overtredingen; God bemint de overtreder niet.”Natuurlijk kan dit stuk zo worden opgevat alsof er staat dat de aanslagen worden goedgekeurd door de Koran, maar volgens mij is dit het bewijs dat de levens van deze onschuldige mensen hen nooit ontnomen hadden mogen worden. De daders zullen dan ook nooit in het Paradijs terechtkomen, het is dan ook niet meer dan logisch dat Nederlandse moslims afstand hebben genomen van deze wandaden. Wat ik dan ook uitermate vreemd vind is dat in de weken na de aanslagen moskeeën in Nederland nog steeds bestookt werden met brandbommen en andere symbolen van de Islam doelwit van vandalisme waren. Dit blijkt niet alleen uit de meldingen die bij de verschillende politiebureaus in Nederland binnenkwamen maar ook uit een rapport van een aantal Nederlandse antidiscriminatiebureaus voor ‘Het Europees Observatorium tegen Racisme en Vreemdelingenhaat’. Zo zouden meer racistische pamfletten worden verspreid en vrouwen met hoofddoek bespuugd en belaagd. Een rapport over de stand van zaken maanden na de aanslag heb ik helaas niet kunnen vinden.Ik vraag me dan ook af of deze daden als een duidelijk beeld kunnen worden gezien over hoe de gehele Nederlandse bevolking tegen de Islam aankijkt óf dat dit het werk is van een kleine groep onruststokers. Uit de enquête die ik gehouden heb blijkt namelijk dat er bij de meeste mensen geen verandering heeft plaatsgevonden in de manier waarop zij en hun omgeving moslims benaderen.

Mijn bezoek aan de moskee!Ik heb op vrijdag 22 februari 2002 een bezoek gebracht aan de moskee te Eikenderveld. Nu moet ik toegeven dat ik tot voor kort jaren in deze wijk gewoond heb maar nog nooit de moed heb gehad naar binnen te gaan! Voordat ik dit nu ook daadwerkelijk zou doen; heb ik eerst in het winkeltje en buurthuis naast de moskee geïnformeerd of er op mijn komst niet negatief zou worden gereageerd. Door een Islamitische vrouw werd me uitgelegd dat ik wel naar binnen kon, mits ik me natuurlijk aan de voorschriften hield. De moskee is toegankelijk voor iedereen maar ik merkte dat men het fijn vond dat ik ook echt geïnteresseerd was.Toen ik de moskee voor het eerst binnenkwam was ik in eerste instantie teleurgesteld, er hingen enkele wandkleden op maar verder was er niets van de pracht en praal zoals ik die uit de Rooms-katholieke kerken gewend ben te bekennen. Maar toen ik erover nadacht besefte ik dat het juist prettig was dat zij die vorm van aanbidding niet nodig achten. Allah was er voor hen in hun harten en qua gevoel dat heeft niets met beelden en dergelijke te maken. Ik weet natuurlijk wel dat er meer moskeeën in de wereld zijn die wel voorzien zijn van de pracht en praal die we vooral kennen uit de Rooms-katholieke kerken.Tijdens het gebed ben ik niet gebleven aangezien ik me een beetje onwennig voelde, maar na afloop heb ik met enkele mensen in het gebouw naast de moskee gesproken. Ik heb hen toen ook verteld over dit verslag, ze wilde geen van allen meewerken aan een interview maar we hebben wel nog ‘off the record’ over de Islam, de gebruiken en natuurlijk de aanslagen gesproken. De meeste aanwezigen vonden dat er niet echt iets was veranderd in de manier hoe autochtonen hen behandelden, het gemompel en de domme opmerkingen, zoals een meisje het noemde, kwamen voorheen ook voor maar nooit op een regelmatige basis.Toen ik het onderwerp homoseksualiteit wilde aankaarten viel er een stilte en werd er simpelweg over iets anders begonnen. Helaas, ik had hun mening graag gehoord… Daarna ben ik ook niet meer over andere controversiële onderwerpen begonnen. Er werd vooral gesproken over de verschillende activiteiten die men organiseerde en de activiteiten die in het verleden hadden plaatsgevonden en een groot succes waren geweest, en niet te vergeten over voetbal! Het was een leuke middag, alleen was het jammer dat de mensen zo terughoudend waren. Het leek alsof ze eerst heel lang moesten nadenken hoe ze iets moesten formuleren en of het überhaupt wel gezegd kon worden. Dat was jammer! Maar het bezoek was over het algemeen genomen zeker de moeite waard, het zal zeker een bijdrage leveren en al geleverd hebben bij de totstandkoming van dit verslag en in het bijzonder mijn conclusie!

Enquêteformulier naar aanleiding van de praktische opdracht maatschappijleer1:

Moslimintegratie in Nederland: vlekkeloos of rampzalig?Naam:

Leeftijd:

Beroep:1. Denkt u dat de positie van de vrouw in de Islamitische cultuur ondergeschikt is aan de positie van de man?

Ja, Nee, Geen idee.2. Mag een werkgever naar uw mening een sollicitante weigeren omdat zij een hoofddoek draagt?

Ja, Nee, Dat ligt aan de functie.3. Vindt u dat imams en/of andere moslims op basis van hun geloof op wat voor manier dan ook zich discriminerend mogen uitlaten ten opzichte van homoseksuelen?

Ja, Nee, Geen mening.4. Moeten Islamitische scholen in Nederland strenger worden gecontroleerd als het aankomt op extremistisch lesmateriaal?

Ja, Nee, Geen mening.5. Vindt u dat moslimscholen gehele integratie in de maatschappij in de weg staan?

Ja, Nee, Weet ik niet6. Bent u het eens met de uitspraken van Pim Fortuyn: “Ik ben ook voor een koude oorlog tegen de islam; de islam zie ik als een buitengewone bedreiging, als een ons vijandige samenleving.”?

Ja, Nee, Geen mening7. Bent u van plan bij de volgende Kamerverkiezingen uw stem uit te brengen op de Lijst Pim Fortuyn? (Als u nog geen 18 jaar of ouder bent antwoord dan alsof u wel al stemgerechtigd bent!)

Ja, Nee, Geen idee.8. Heeft u na de aanslagen van 11 september meer interesse gekregen voor de Islam?

Ja, Nee, Weet ik niet.9. Is er naar uw gevoel iets veranderd in de manier waarop u tegen de Islam en zijn aanhangers aankijkt?

Ja, Nee, Weet ik niet10. Is er volgens u iets veranderd in de manier waarop uw omgeving moslims benaderd?

Ja, Nee, Geen idee

Alvast heel erg bedankt voor uw medewerking!

ConclusieIn dit werkstuk heb ik geprobeerd antwoord te krijgen op de vraag in hoeverre de aanslagen in New York effect hebben gehad op de moslimintegratie in de Nederlandse samenleving. We hebben gezien dat er verschillende punten zijn waarover een discussie kan plaatsvinden tussen moslims en niet-moslims, maar zolang er een open discussie plaatsvindt is er naar mijn inziens niets aan de hand. Mensen vinden het belangrijk dus schenken ze aandacht aan deze onderwerpen, toch ben ik en, zoals blijkt uit de enquête, veel andere Nederlanders met mij van mening dat men zich toch zoveel mogelijk moet schikken naar de wet, en de waarden en normen die in dit land gelden. Maar wel op zo’n manier dat ze hun eigen cultuur niet hoeven te verloochenen.De integratie van moslims loopt voor het overgrote deel zeer soepel, natuurlijk gaat alles niet vlekkeloos maar toch… Na de aanslagen is er weliswaar iets veranderd in onze denkwijze tegenover de Islam maar dat is niet alleen negatief geweest. Er vonden inderdaad incidenten plaats tegen moslims, maar men moet dit niet uit het verband rukken: het waren incidentele, op zichzelf staande gebeurtenissen. Niet voor niets werden er in de weken na 11 september 50% meer Korans verkocht, men is zich meer in deze godsdienst gaan interesseren en dat is juist positief. Doordat mensen meer informatie tot hun beschikking krijgen zullen ook de ‘onjuiste’ vooroordelen en angstgevoelens voor het onbekende wegnemen.En mensen als Pim Fortuyn? Zij gebruiken deze populistische standpunten vooral als middel om kiezers te trekken, na de verkiezingen zal er weinig meer van zijn beloftes terechtkomen! En daarbij verklaarde hij zelf al dat hij het juridisch niet rond zou krijgen om geen enkele Islamiet Nederland meer binnen te laten. Gelukkig maar, Nederland staat bekend om zijn multiculturele samenleving, deze verdraagzaamheid van verschillende culturen en geloven naast elkaar hoort een voorbeeld te zijn voor de rest van de wereld. Onder andere in die oorlogen waar Fortuyn het over heeft! De uitspraken van de Amerikaanse president George Bush jr., de Engelse premier Tony Blair en onze eigen Wim Kok wezen er al op dat er geen oorlog tegen de Islam werd gestart maar een oorlog tegen terrorisme! De daders interpreteren de Koran op hun eigen manier, zij zijn fundamentalistische moslims en kunnen dan ook absoluut niet als voorbeeld fungeren voor aan Mohammedanen. Gelukkig beseft bijna iedereen in Nederland dit!

Assalamu Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatuhu!

(Vrede zij met U en Allah’s barhartigheid en zijn zegeningen!)

LogboekMaandag 4 februari 2002:

Vandaag heb ik dan eindelijk een start gemaakt met het schrijven van de praktische opdracht voor Maatschappijleer 1. Het onderwerp stond al weken geleden vast, maar door de drukte kwam er maar niets van! Ik heb net de inleiding geschreven en achteraf nog een paar keer doorgelezen, tot nu toe kan het er mee door… Maar ik weet zeker dat er nog verbeteringen zullen volgen. De eerstvolgende stap is dus het zoeken van informatie, maar dat komt morgen daarvoor is het op dit moment te laat.

Tijd: 1 uurWoensdag 6 februari 2002:

Oké, morgen werd dus overmorgen. Maar goed, ik heb zoveel informatie gevonden op het world wide web dat had ik werkelijk niet verwacht. Ik heb het meeste (zo’n zeventig bladzijden) snel uitgeprint, dat wordt dus lezen vanavond! De literatuur van het nachtkastje en de Islam en de Koran daarvoor in de plaats: jippie! Ik moet in ieder geval eerst wat meer over deze godsdienst te weten komen, dus vandaar…

Tijd: 3 uurZondag 10 februari 2002:

Het stuk ‘De Koran’ is af, ik was eerst aan het twijfelen over de titel en de inhoud maar ik laat het toch maar zo. Eerst wilde ik alleen maar iets over de Islam in zijn algemeenheid zeggen, toch denk ik dat dit, ondanks de hoeveelheid, een stuk leuker is om te lezen. Niet alleen de belangrijke punten van deze godsdienst komen aan de orde maar ook het ontstaan ervan, het levensverhaal van de Profeet Mohammed en meer… Nu maar snel beginnen met ‘Islamitisch fundamentalisme’ en dan verder met de twistpunten van de Islam in onze samenleving, zodat ik bij de clou van deze praktische opdracht aan kom.

Tijd: 4 uurVrijdag 15 februari 2002:

’Islamitisch fundamentalisme’ is af, het is niet compleet aangezien ik niet alle terreuraanslagen op Westerse doelen vermeld heb, maar dat was volgens mij ook niet echt nodig. Ik kom in ieder geval steeds meer te weten over de leefwijzen en denkwijzen van (extremistische) moslims, en hoe vreemd het ook klinkt: het fascineert me! Ik verheug me zelfs op het bezoek aan de moskee dat ik gepland heb voor de aankomende week!

Tijd: 2 uurVrijdag 22 februari 2002:

Het bezoek aan de moskee was heel bijzonder, heel anders dan ik me had voorgesteld maar zeker de moeite waard! Ik zal er dan ook zeker een bladzijde in dit verslag aan wijden!

Tijd: 2 uurZondag 24 februari 2002:

Het eerste twistpunt heb ik vandaag behandeld, onder de titel ‘Twistpunten’ wil ik zaken aan de orde stellen die nog niet zo lang geleden als probleem of vraagstuk in de media zijn behandeld. Maar vooral zaken waarover moslims en niet-moslims van mening over verschillen. ‘De positie van de vrouw’ is nummer een geworden, omdat die volgens mij erg belangrijk is! Het is wel jammer dat ik nog geen goede mening heb kunnen vormen over deze kwestie, het materiaal waarover ik beschikte was té tegenstrijdig!

Tijd: 1 uurVrijdag 1 maart 2002:

Ik heb het gevoel alsof de woorden vanzelf op het papier terechtkomen. Het gaat allemaal heel relaxed. Ik ben zeer blij met mijn keuze voor dit onderwerp aangezien hier ook echt mijn interesse ligt. Het stuk over de hoofddoek heb ik zojuist afgerond en ondertussen probeer ik al wat vragen voor de enquête op te schrijven, dit is alleen moeilijker dan ik in eerste instantie dacht!

Tijd: 1 uurZondag 3 maart 2002:

Ja, ik ben aan het denken of ik ook nog een bladzijde zal wijden na de afronding van ‘Homoseksualiteit’ over Islamitische scholen in Nederland. Maar ik denk dat dat niet echt een punt is waarover veel Nederlanders zullen vallen, of toch wel? Maar goed… ‘Homoseksualiteit’ is nu afgerond, maar er zit een mysterieuze waas om dit onderwerp binnen de Islamitische gemeenschap… Waardoor er niet veel duidelijkheid kan ontstaan.

Tijd: 1 uurDonderdag 7 maart 2002:

Ik heb toch maar een stukje over ‘Islamitische scholen’ geschreven en achteraf gezien was dat ook het juiste aangezien het ook te maken heeft met de integratie van moslims in Nederland.

Tijd: 1 uurWoensdag 13 maart 2002:

Wow, mijn hand doet pijn van het schrijven! Ik wist niet dat woorden zo snel op papier gezet konden worden. Het onderdeel ‘Pim Fortuyn’ is af, misschien wel te veel eer maar ja… ik weet niet of alles goed is geformuleerd maar ik heb besloten het geschrevene, totdat ik het klad geheel af heb, niet meer zal doorlezen anders blijf ik verbeteren. En aangezien het toch nooit helemaal perfect wordt heeft dat geen zin en het kost alleen maar ongelooflijk veel tijd en moeite.

Tijd: 2 uurZaterdag 16 maart 2002:

Vandaag heb ik de belevenissen van mijn bezoek aan de moskee in de wijk Eikenderveld, te Heerlen, volledig uitgewerkt. Ik moet nu wel gaan opschieten met de enquête, want de deadline komt langzaam dichterbij!

Tijd: 1 uurZaterdag 23 maart 2002:

Ik heb de enquête uitgetypt en zo’n 120 keer gekopieerd, nu nog zorgen dat de mensen in mijn omgeving het formulier ook serieus gaan invullen!

Tijd: 1 uurVrijdag 29 maart 2002:

Het overgrote deel van de enquêteformulieren (108 stuks om precies te zijn) heb ik teruggekregen. De uitslagen heb ik naar procenten omgezet, ik denk dat dat een beter beeld geeft dan de absolute getallen. Ik heb alleen een probleem: ik weet niet hoe ik deze uitslagen moet gaan weergeven, ik ben namelijk absoluut geen held met computers. Normaal gesproken ben ik al blij als ik de tekst heb ingetypt en er illustraties bij kan plaatsen. Dus wat nu? Ik hoop dat het geen probleem is wanneer ik dit geschreven inlever!

Tijd: 2 uurZondag 31 maart 2002:

Toen ik vanmiddag op het internet meer informatie aan het zoeken was over de reacties in Nederland na 11 september, kwam ik een gedicht tegen over de Islam. Het heeft de titel: ‘What is Islam?’ en zegt naar mijn mening veel meer over deze wereldgodsdienst dan alle informatie die ik al in dit verslag heb gezet!

Tijd: 1 uurMaandag 1 april 2002:

Het schrijven van ‘Directe reacties in Nederland’ is me erg tegengevallen. Er bestaan geen absolute getallen over het precieze aantal geweldsdelicten dat tegen moslims in die periode heeft plaatsgevonden. Het blijft dus voor het grootste deel giswerk. Ik hoop dan ook dat de uitslagen van de enquête een goed en duidelijk beeld vormen, maar zeker weten kan ik dat natuurlijk niet!

Tijd: 2 uurDonderdag 4 april 2002:

Vandaag heb ik de conclusie van dit werkstuk genoteerd. Het kladwerk is nu af, ik moet nu nog het verslag helemaal gaan uittypen en verbeteren. Nog bijbehorende illustraties zoeken en een oplossing proberen te vinden voor het ‘enquêteprobleem’.

Tijd: 1 uur

Woensdag 10 april 2002:

Het is echt enorm veel werk om alles uit te typen, ik ben er eerlijk waar uren mee bezig geweest en zit nu pas op de helft. Dat is niet helemaal waar, aangezien ik het moeilijkste deel nu achter de rug heb namelijk het invoeren van de uitslagen van de enquêtes. Ik heb er voor gekozen om gebruik te maken van cirkeldiagrammen, naar mijn mening was dit het meest overzichtelijk.

Tijd: 5 uurVrijdag 12 april 2002:

De laatste loodjes wegen het zwaarst en dat kan ik alleen beamen. Het typwerk is vandaag in ieder geval tot een einde gekomen. Daarna heb ik alles nog een keer doorgelezen en de fouten (hopelijk) allemaal verbeterd.

Tijd: 3 uurDinsdag 16 april 2002:

Het is af! Wat een heerlijk gevoel is dit, werkelijk! Vandaag heb ik de illustraties toegevoegd, de titelpagina gemaakt, de indeling verbeterd etc. Ik moet eerlijk zeggen dat ik best tevreden ben over het resultaat!

Tijd: 1 uur

BronnenZoekmachines:- www.altavista.nl

- www.google.com

- www.ilse.nl

- www.looksmart.com

- www.lycos.nl

- www.startpagina.nl

- www.vinden.nl

- www.yahoo.com

Websites:- www.ad.nl

- www.al-islam.org

- www.cbs.nl

- www.dislam.org

- www.islamenburgerschap.nl

- www.islamendialoog.nl

- www.islam-guide.com

- www.islamworld.nl

- www.isim.nl

- www.moslim.org

- www.moslima.nl

- www.moslim-online.nl

- www.moslimweb.nl

- www.museon.nl

- www.muslimnews.co.uk

- www.nd.nl

- www.nipo.nl

- www.nrc.nl

- www.nu.nl

- www.overgave.nl

- www.pim-fortuyn.nl

- www.redouan.nl

- www.salaam.nl

- www.trouw.nl

- www.volkskrant.nl

REACTIES

M.

M.

Hallo,
Ik was op zoek naar een opdr. en toen kwam ik jou interresant werkstukje tegen. Ik zou zeggen indien je nog vragen hebt over de Islam of iets wat er mee te maken heeft kan je me altijd mailen.

veel liefs, een moslima

20 jaar geleden

C.

C.

asalaam aleikom, ik heb jou werkstuk gelezen en vond het prachtig en het is voor het eerst dat ik een niet moslim zo over de islam hoor praten .ben je uiteindelijk bekeerd tot de islam?

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.