Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
Open Dag = online ontdekken en ontmoeten

Bezoek onze Online Open Dag dit jaar vanaf je bank! Ontdek bijzondere verhalen van onze studenten en docenten. Stel je vragen. Én luister naar onze gezellige radioshow! Klaar voor een toekomst als student in het hbo? 

Meld je dan nu aan!

Inhoudsopgave

Samenvatting 3

Hoofdstuk 1 Het probleem 4

Wat is een loverboy? 4

Verdeelde meningen 4

Cijfermateriaal 5

Hoofdstuk 2 Actoren 7

Actoren 7

Botsingen 8

Hoofdstuk 3 Het beleid/De overheid 9

Ministeries 9

De wet 9

Het beleid 10

Politieke partijen 11

Hoofdstuk 4 Vergelijking conclusie en eigen mening 13

Vergelijking in plaats 13

Overeenkomsten 14

Verschillen 14

Conclusie 14

Bijlagen 15

Bijlage A 15

Bronnenlijst 16
 
Samenvatting

Een loverboy is een pooier of mensenhandelaar die zijn slachtoffer meedogenloos uitbuit. De specifieke werkwijze, het proces van verleiden en inpalmen van het slachtoffer, waardoor een afhankelijkheidsrelatie ontstaat en het aangaan van een liefdesrelaties, die de loverboy erop nahoudt onderscheidt de loverboy van pooiers en mensenhandelaren.

De slachtoffers zijn doorgaans jonge, kwetsbare en (in seksueel opzicht) getraumatiseerde meisjes. Het slachtoffer ziet zichzelf lang niet altijd als slachtoffer en is soms tegelijkertijd dader.

Harde gegevens over het maatschappelijke probleem zijn er niet, doordat de problematiek vaak onzichtbaar is, weinig slachtoffers aangifte doen en slachtoffers en daders van loverboys niet consequent worden geregistreerd.

Wel beschikken we over cijfermatige gegevens van CoMensha die grotendeels zijn gebaseerd op meldingen door de politie.

Veel mensen zijn bij dit maatschappelijke probleem betrokken, waardoor er verschillende meningen over de oorzaken en de oplossingen van het probleem zijn.

Het wettelijk kader tot aanpak bestaat uit; de Wet op de Jeugdzorg, het burgerlijk wetboek, het wetboek van strafrecht (artikel 273 f) en de Wet BOPZ.

Het beleid richt zich op drie pijlers: preventie, bestrijding en bescherming van slachtoffers.

Alle politieke partijen zijn het erover eens dat loverboys bestreden moeten worden. Elke partij acht dat voorlicht over het probleem essentieel is. De meeste partijen achten dat er meer en betere opvang voor slachtoffers moet zijn.

Wanneer de situatie in Nederland vergeleken wordt met die in Groot-Brittannië zijn er veel overeenkomsten. Beiden denken hetzelfde over de kenmerken van de prooi van de loverboy. Ook zijn er in beide verschillende organisaties, die ervoor zorgen dat dit onderwerp actueel blijft. Qua verzorging doen ze goed hun best om de slachtoffers zo goed mogelijk te helpen en ervoor te zorgen dat ze niet opnieuw slachtoffer worden. Voorlichting geven doen de landen ook beiden.

De verschillen met Groot-Brittannië zijn dat Nederland al veel langer te maken heeft met loverboys en in Groot-Brittannië ligt de focus meer op organisaties en instelling, terwijl in Nederland de ouders en scholen er meer betrokken bij zijn. 
 
 
 


Hoofdstuk 1 Het probleem

Loverboys zijn een actueel maatschappelijk probleem. Bij dit probleem zijn vele actoren betrokken. Verder zijn er verschillende meningen over de oorzaken en over de oplossingen van het probleem en de overheid is volgens vele mensen nodig om het probleem op te lossen.

Wat is een loverboy?

Een loverboy is iemand die door middel van verleiding, dure cadeaus en veel belovende beloftes iemand in de prostitutie of in de mensenhandel als handelswaar tracht te krijgen. Er zijn vele technieken van loverboys. Zo is er dan ook vaak een stappenplan. Dit bestaat uit ontmoeten en contact maken, indruk maken en verliefd maken, verkering krijgen, (seksuele) grenzen overschrijden, overhalen tot prostitutie en uiteindelijk werken in de prostitutie. Het volledige stappenplan is te zien in afbeelding 1.

De meisjes die vaak worden gepakt zijn meiden met meerdere problemen in hun leven, waardoor ze al veel hebben meegemaakt. Dit kunnen problemen zijn met hun ouders, seksueel misbruik, lichamelijk of geestelijke mishandeling en verwaarlozing. Ook zijn er meiden bij die uit een sterk gelovig gezin komen. Daarnaast worden meiden met een licht beperking, met een lage opleiding of met een laag zelfbeeld gepakt. Zelf hebben ze geen idee wat er echt speelt tot dat het te laat is en ze al als prostitué hebben gewerkt. De weg terug schijnt heel moeilijk te zijn. Dit is, omdat de loverboys meestal ook connecties hebben met de wapenhandel en/of drugshandel. Met veel geweld worden de meisjes soms gedwongen om verder te werken.

Verdeelde meningen

Mensen hebben verschillende meningen over dit onderwerp. Zowel over de slachtoffer als de oplossing. Zo zijn er mensen die achten dat het probleem de schuld is van het slachteroffer zelf. Volgens deze mensen hebben zij namelijk niet goed opgelet en hebben zich laten beetnemen door de loverboys. Deze ‘slachtoffers’ zouden beter op moeten letten en slimmer moet nadenken. Dit is een heftige mening, doch bestaan ze wel. Verder is er een groep die acht dat het slachtoffer er niks aan kan doen. Die persoon heeft het moeilijk gehad en dacht simpelweg dat er eindelijk wat zonneschijn in hun leven kwam. Bij dit probleem is er ook een middengroep die acht dat het niet heel slim was van de slachtoffers. Wel verdienen deze mensen hulp volgens deze middelste groep mensen.
 
Daarnaast zijn over de oplossing van dit probleem vele meningen. Zo achten sommigen, dat de politie grote zoekacties moet houden naar loverboys en slachtoffers en anderen zijn ervan overtuigd dat dit op te lossen is met voorlichtingen op scholen voor kind en ouders.

Er zijn ook mensen die achten dat er niks aan hoeft te gebeuren, omdat het lastig is hier iets aan te doen. Gelukkig is de laatste groep niet heel groot.

Zelfs de meningen over de overheid zijn verschillend. De grote groep acht dat de overheid nodig is voor het oplossen van het probleem. Zij moeten voor de voorlichtingen op school en voor de ouders zorgen. Ook moeten ze regelen dat politieagenten meer op deze situatie letten en kunnen letten, door middel van cursussen. Een kleine groep acht dit niet nodig. Zij achten dat het probleem door de mensen zelf kan worden opgelost, door zelf in de omgeving op te letten of er een loverboy situatie plaatsvindt.
 
Cijfermateriaal

De precieze omvang van het loverboy probleem is niet bekendt. Dit komt doordat het onduidelijk is om hoeveel slachtoffers en daders het exact gaat. Er zijn hier drie oorzaken voor.

1. Loverboyproblematiek is vaak onzichtbaar, omdat het zich afspeelt in het illegale circuit.

2. Weinig slachtoffers doen aangifte, omdat ze bang zijn voor hun loverboy, door schuld- en schaamtegevoelens, of omdat ze afhankelijk zijn van hun loverboy, doordat ze zich in een sociaal isolement bevinden, of omdat ze nog verliefd zijn op hun loverboy en zichzelf niet als slachtoffer zien.

3. Slachtoffers en daders van loverboys worden niet consequent geregistreerd. Zo zien GGD, onderwijsinstellingen , welzijns- en zorgaanbieders wel slachtoffers van loverboys en jeugdprostitutie, maar registreren niet als zodanig. De politie registreert naar delict (‘Mensenhandel’) en niet naar de specifieke methode (‘loverboy’) die daarvoor gebruikt is.
 
 
 
bel 1. Cijfers CoMensha mensenhandel en indicatie “loverboymethode” 

Jaartal 2008 2009 2010  2011 2012 2013 2014

Totaal aantal slachtoffers mensenhandel 826 909 993 1222 1711 1437 1561

Aantal indicatie “loverboymethode” 180 119 210 242 278 196 216

In grafiek 1 en tabel 1 is te zien het aantal slachtoffers, die zich hebben gemeld in de afgelopen jaren. De afgelopen jaren is dit erg gestegen en in 2012 was er een grote piek, wij denken dat dit komt, doordat er meer aandacht was voor het onderwerp. In deze periode waren er namelijk net nieuwe kabinetsplannen voor het maatschappelijk probleem gemaakt en waren er nieuwe projecten gestart. Hierdoor gingen mensen meer opletten, waardoor meer slachtoffers zijn gemeld.

In tabel 2 is te zien op wat voor soort manier de slachtoffers werden uitgebuit. De meeste mensen het geheim hebben gehouden. Dit komt waarschijnlijk, doordat zij hier liever niet meer over willen praten. Dit kan zijn omdat de gebeurtenissen te erg waren om na te willen vertellen.

In tabel 3 is te zien de leeftijd van de gemelde slachtoffers van loverboytechnieken. De meeste zijn tussen de 15 en de 20 jaar oud.
 
Tabel 3. Leeftijd slachtoffers van loverboytechnieken (2014)

Leeftijdsgroep slachtoffers van loverboytechnieken Aantal

t/m 14  14

15 t/m 17  78

18 t/m 20  59

21 t/m 23  31

24 t/m 30  23

31 t/m 40  7

41+  2

Leeftijd onbekend  2

Totaal  216

In tabel 4 is te zien waar de meldingen worden gedaan. De meeste meldingen worden gedaan bij de politie. Dit komt denken wij, doordat er meer politiegebouwen zijn en mensen sneller aan de politie denken dan aan een opvanginstelling om te zeggen wat er gebeurd is.

Tabel 2. Soort uitbuiting  (2014) 

Seksuele dienstverlening Totaal

Onbekend 113 

Particulier huis 13 

Escort 10 

Bordeel/club 6 

Nog niet gewerkt 6 

Overig* 4 

Raamprostitutie 2 

Internet 1 

Straatprostitutie 1 

Subtotaal  156

Onbekend 41 41

Nog niet gewerkt** 7 7

Gedwongen criminaliteit 5 5

Totaal 209

 

Cliënten die in meerdere sectoren zijn uitgebuit

Gedwongen criminaliteit en seksuele dienstverlening 6

Seksuele dienstverlening en onbekende sector 1

Totaal 7

Tabel 4. Aanmelders (2014)

Aanmelders  

Politie 142

Regiocoördinatie 34

Opvanginstelling 27

Overige 6

Kmar 1

Totaal 210

Cliënten die door 2 aanmelders zijn aangemeld

Opvanginstelling en politie 3

Twee verschillende politie-eenheden 2

Opvanginstelling en regiocoördinatie 1

totaal 6
 


* Overig wil zeggen dat de vorm van prostitutie niet in het registratiesysteem voorkomt.

** Nog niet gewerkt wil zeggen dat niet bekend is om welke hoofdsector het gaat (seksuele dienstverlening of gereguleerde arbeid en dienstverlening) en dat de sector waarin de cliënt uitgebuit zou worden, ook niet bekend is.

Hoofdstuk 2 Actoren

Bij het maatschappelijk probleem loverboys zijn vele actoren betrokken. In dit hoofdstuk worden deze actoren behandelt en worden drie ANW-schema’s uitgewerkt.

Actoren

Actoren zijn personen of groepen die actief betrokken zijn bij een maatschappelijk probleem. Er zijn veel actoren bij het maatschappelijke probleem loverboys betrokken. De actoren zijn namelijk de familie van het slachtoffer, het slachtoffer zelf, school, de hulpverleners, politie, regiocoördinatoren, vertrouwenspersonen, meestal de organisatie van de loverboys, de loverboys zelf en eventueel instellingen waar het slachtoffer terecht kan.

De familie van het slachtoffer heeft met het probleem te maken, doordat hun familielid in de problemen zit en zij hierdoor ook meestal veel stress krijgen. Misbruik van een kind leidt vrijwel altijd tot een posttraumatische stressstoornis bij de ouders. Broertjes en zusjes voelen de angsten van het misbruikte kind en zien ook het verdriet van de ouders.

Het slachtoffer zelf komt in aanraking met het probleem, omdat zij/hij in handen is gevallen van een loverboy.

De school heeft met loverboys te maken, want zij is meestal degene die voorlichting geeft over het probleem aan hun leerlingen en ouders, ook geeft zij melding van signalen van loverboyproblematiek.

De hulpverleners zijn betrokken bij het probleem, doordat zij wanneer het slachtoffer uit de handen is van de loverboy hulpverlenen aan de getraumatiseerde slachtoffer en ouders.

De politie is betrokken bij het probleem, dewijl zij tijdens hun dienst op verdachte loverboyactiviteiten moeten letten en opsporingswerk doen naar de loverboy ook organiseren zij vaak in samenwerking met anderen workshops. Ook verwijst de politie het slachtoffer door naar een hulpverleningsorganisatie. Daarnaast zorgt de politie er voor dat een slachtoffer zich bij een gezondheid instelling op Soa’s en zwangerschap kan laten testen. Bovendien kan de politie zorgen dat een slachtoffer wanneer het nodig is een veilige plek krijgt in een jeugdinstelling.

De regiocoördinatoren hebben hiermee te maken, doordien zij de slachtoffers registreren.

De vertrouwenspersonen zijn bij het probleem betrokken, doordat slachtoffers en mensen die loverboyactiviteiten opmerken met hen over het probleem kunnen praten.

De organisatie van de loverboys is betrokken bij het probleem, omdat zij de loverboys aanzetten en alles regelen.

De loverboys zelf komt in aanraking met het probleem, want zij zijn degene die het probleem veroorzaken door onschuldige mensen te misbruiken.

De instellingen waar het slachtoffer terecht kan heeft met hiermee te maken, dewijl zij een veilige opvangplek zijn voor de slachtoffers.

Botsingen

Veel verschillende meningen over de oorzaken en de oplossingen van het probleem zijn er. Sommige mensen achten dat het probleem de schuld is van het slachtoffer zelf en andere achten dat het probleem geheel bij de loverboy ligt. Men acht dat dit probleem moet worden opgelost door voorlichting van de scholen, daar tegenover achten anderen dat dit probleem moet worden opgelost door voorlichting van de ouders.

Er is een botsing tussen de loverboy en het slachtoffer wanneer het slachtoffer in bijvoorbeeld de prostitutie moet van de loverboy. Haar waarde is dan vrijheid, want ze heeft zelf geen eigen keuze in deze beslissing. Haar belang is dat ze niet onder dwang wil zijn, echter is dat op dat moment niet het geval. Voor de loverboy is er geen waarde, zijn enige belang hierbij is om geld te verdienen.
 
Loverboys

A Slachtoffer  A Loverboy

W Vrijheid W 

B Niet onder dwang zijn B geld verdienen
 
 
 
 
 
 
 
Over het opnemen van een loverboy slachtoffer zijn verschillende meningen. Zo achten de voorstanders dat de slachtoffers via hulp hun leven weer op de rit moeten krijgen. Hun waarden hierbij zijn de veiligheid en gezondheid van het slachtoffer. Daartegen zijn er ook mensen die de opvang geldverspilling achten. Zij achten dat het geld beter besteed kan worden, omdat het volgens hen hun eigen schuld is.
 
Opnemen van loverboy slachtoffers

A Voorstanders: PvdA A Tegenstanders

W Veiligheid en gezondheid W 

B Slachtoffers leven weer op de rit krijgen B Geldbesparing
 
Elkeen wil eigenlijk vat krijgen op de loverboys en hun bestraffing. Hiervoor moet de politie bewijsmateriaal hebben. Zij kan dit onder andere krijgen door het verhaal van het slachtoffer. Voor het slachtoffers is dit soms zwaar om te vertellen. De hulpverleners willen daarom ook juist het vertrouwen en de privacy van de loverboyslachtoffers beschermen.
 
Overhoring loverboy slachtoffer

A Politie A Hulpverleners

W  W 

B Tastbaar bewijs B Vertrouwen en privacy voor de loverboy slachtoffers
 
 
 
 
 
Hoofdstuk 3 Het beleid/De overheid

Bij een maatschappelijk probleem zijn meerdere ministeries verbonden. Zij denken na over het onderwerp en maken beslissingen over het onderwerp, in dit geval het onderwerp loverboys. Ook zijn er door de jaren heen wetten en een beleid ontstaan voor loverboys. Verder hebben politieke partijen allemaal een eigen mening over het onderwerp, die in dit geval niet veel met elkaar afwijkt.

Ministeries

Er zijn drie ministeries die met loverboys te maken hebben. Dit zijn Het ministerie van Veiligheid en Justitie, Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie met als minister Ard van der Steur heeft voornamelijk met het maatschappelijk probleem loverboys te maken. Dit komt doordat de minister van Veiligheid en Justitie zich bezighoudt met de veiligheid van mensen, dus ook met de veiligheid van de slachtoffers. Door voorlichting te geven, loverboys op te pakken en deze te berechten werkt het ministerie van Veiligheid en Justitie mee aan het oplossen van het maatschappelijk probleem loverboys.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met als minister Edith Schippers, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met als minister Lodewijk Asscher en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met als minister Ronald Plasterk werken landelijk aan financiering van opvang en behandeling van slachtoffers. Zij zorgen ervoor dat slachtoffers ergens terecht kunnen en daar ook geholpen kunnen worden.

Tenslotte heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken met als minister Bert Koenders met dit probleem te maken. Wanneer een loverboys met zijn slachtoffer naar het buitenland gaat om daar het slachtoffer in de mensenhandel te zetten, tot prostitutie te dwingen en drugs te laten smokkelen en daar wordt opgepakt, speelt het ministerie van Buitenlandse Zaken een belangrijke rol. Dit is vanwege de Nederlandse nationaliteit van het slachtoffer. Als er iemand wordt opgepakt met een Nederlandse nationaliteit wil deze ministerie het slachtoffer in eigen land overhoren en desnoods bestraffen.

De wet

Het wettelijk kader tot aanpak bestaat uit:

• De Wet op de Jeugdzorg, waarbij Bureau Jeugdzorg moet bepalen of een jeugdige hulp nodig heeft en of er een maatregel van gezag overwogen moet worden. Meisjes kunnen een machtiging gesloten plaatsing opgelegd krijgen om hen te beschermen tegen hun omgeving en om weglopen te voorkomen.

• Het Burgerlijk Wetboek, waardoor een kinderrechter een jeugdige onder toezicht kan stellen van een gezinsvoogdijinstelling.

• Het Wetboek van Strafrecht, waarbij iemand die schuldig is aan mensenhandel met een gevangenisstraf gestraft wordt:

• Hoewel nauwelijks gebruikt, dient hier ook de Wet BOPZ genoemd te worden: bij sprake van acuut gevaar kan worden overgegaan tot starten van IBS- dan wel RM-procedure.

Loverboys zijn strafrechtelijk vaak lastig aan te pakken, want de slachtoffers willen meestal geen aangifte doen uit angst of omdat het emotioneel erg zwaar is om aangifte te doen tegen je ex-geliefde. De meeste loverboys komen uit een groter geheel, dus heb je te maken met een klein onderdeel van een hele organisatie.

In de wet staat in artikel 273 f (zie bijlage A) de regels betreft mensenhandel en dus loverboys.

In artikel 237 f staat, dat mensen, die schuldig zijn aan mensenhandel gestraft worden met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie. De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien de misdaad gepleegd wordt door twee of meer verenigde personen of de persoon de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt. Wanneer der uitbuiting bij betrokken is bij twee of meer verenigde personen, worden zij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie. Indien er zwaar lichamelijk letsel ten gevolge is of daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is, wordt gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd. Indien het slachtoffer dood is gegaan door de schuldige, wordt er een gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd. 

Het beleid

De bestrijding van loverboys richt zich op drie pijlers: preventie, bestrijding en bescherming van slachtoffers. Concreet wordt er ingezet op:

• Beter zicht op de problematiek door aandacht voor registratie, daderprofielen en onderzoek naar jongensslachtoffers.

• QuickScan van beschikbaar preventiemateriaal om dit effectiever in te kunnen zetten.

• Inzet op effectieve internetopsporing en zorgen voor verhoging van aangiftebereidheid en signalering.

• Doorzetten van de aanpak van zowel loverboys als klanten van minderjarige prostituees.

• Samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten invulling geven aan het zorglandschap voor slachtoffers van loverboys.

• Ondersteuning van gemeenten bij aanpak loverboyproblematiek, onder andere met actualisatie van het barrièremodel en vertaling van de producten van de Commissie Azough naar gemeenten en wijkteams.

• Verbreding naar de gehandicaptensector.

• Internationale expertmeeting.
 
 
 
 
 


Politieke partijen

Politieke partijen kunnen grote meningsverschillen hebben over de oorzaken en oplossingen van een maatschappelijk probleem. Bij het maatschappelijk probleem loverboys hebben de politieke partijen allemaal ongeveer dezelfde mening over de oorzaken en oplossingen. Hieronder ziet u wat het plan is van zes politieke partijen in Nederland over het maatschappelijke probleem loverboys.

ChristenUnie:

1. Effectief voorlichtingsmateriaal voor scholen over loverboys.

2. Veilige opvang voor slachtoffers van loverboys en pooiers. Zij hoeven niet te wachten op een indicatie of opvang, maar worden zij direct in een veilige omgeving opgevangen.

3. Een duidelijk meldpunt, zodat mensen weten waar zij terecht kunnen en daardoor zich sneller melden.

4. Verhoging van de maximumstraf voor loverboys.
 
PvdA:

De PvdA acht de praktijken van loverboys onacceptabel en acht dat deze keihard moeten worden aangepakt. De aanpak van deze vorm van mensenhandel moet prioriteit krijgen. De deskundigheid bij politie en justitie en de aangiftebereidheid bij slachtoffers moet worden vergroot om te komen tot succesvolle veroordelingen. Slachtoffers van loverboys worden naast gedwongen prostitutie, vaak ook gedwongen tot het smokkelen van drugs en het aangaan van grote leningen. De PvdA wil de opvang en bescherming van deze slachtoffers verbeteren en gespecialiseerde opvang regelen. Potentiële slachtoffers moeten weerbaar gemaakt worden en de voorlichting moet worden opgeschroefd.

De Partij van de Arbeid pleit ervoor dat meisjes die slachtoffer zijn geworden van een loverboy nog betere ondersteuning krijgen om hun leven weer op de rit te krijgen.
 
CDA:

Loverboys zijn jonge mannen die eerst een meisje versieren, haar nadien in een afhankelijke positie brengen en vervolgens tot prostitutie dwingen zodra ze 18 is. Het CDA wil daarom dat de leeftijd waarop iemand als prostituee mag werken, wordt verhoogd van 18 naar 21 jaar. Dat is nodig, omdat nog steeds veel jonge meiden bezwijken voor de ‘charmes’ van een loverboy. Door de leeftijdsverhoging wordt het moeilijker gemaakt om die meisjes tot prostitutie te dwingen omdat het dan strafbaar is.
 
Het CDA wil meer voorlichting geven op scholen over loverboys. Jongeren moeten leren hoe ze loverboys kunnen herkennen. Niet enkel wanneer ze er zelf een tegenkomen, maar ook bij hun vriendinnen.

Het CDA acht het betrekken van familie bij de behandeling van deze meisjes erg belangrijk. Te vaak hoor je van familie dat die compleet buiten alles wordt gehouden, terwijl het natuurlijk dramatisch is wanneer je je zorgen moet maken over je dochter die in deze situatie terecht is gekomen.
 


PVV:

PVV wil dat hun veertienpuntenplan wordt uitgevoerd voor het tegengaan van loverboys.

1. Het initiatiefwetsvoorstel voor het verhogen van de prostitutieleeftijd naar 21 jaar, mijn initiatiefwet die zou worden meegenomen, bij de Eerste Kamer lag en weer naar ons toekwam. Er was een novelle nodig of weet ik veel. Wanneer gaat de prostitutieleeftijd naar 21 jaar? Wanneer krijgen we die novelle nu eindelijk eens terug?

2. De gerichte voorlichting aan alle meisjes in de middelbare schoolleeftijd.

3. Het bestrijden van het verknipte vrouwbeeld dat in islamitische kringen heerst.

4. De gerichte interventies door Bureau Jeugdzorg bij vermoeden van problemen.

5. Het scherper en actiever opsporen van loverboys.

6. De strafverhoging bij gedwongen prostitutie.

7. De minimumstraffen voor gedwongen prostitutie.

8. De betere opvang van de slachtoffers.

9. De preventieve hechtenis van de loverboys.

10. Het financieel kaalplukken.

11. De waarborg aangifte te kunnen doen zonder vrees voor represailles.

12. De waarborg van een veilige verblijfsplek na aangifte.

13. Naming-and-shaming van loverboys.

14. Denaturaliseren en uitzetten bij dubbele nationaliteit van loverboys.
 
SP:

Er moet alles aan gedaan worden om meiden, en ook jongens, uit de handen van pooierboys te houden. Goede voorlichting is daarom essentieel. Het is wenselijk dat hierover op scholen en in jeugdzorginstellingen voorlichting wordt gegeven. Er moet meer opvang voor en begeleiding van slachtoffers van pooierboys komen. In de gesloten jeugdzorg moet er specifiek aandacht zijn voor meiden die slachtoffer zijn van pooierboys. Het is belangrijk dat ze in een groep komen met meiden die hetzelfde hebben doorgemaakt zodat ze van elkaar kunnen leren en ervaringen kunnen uitwisselen. Helaas worden pooierboys niet altijd gestraft voor hun daden. Er moet voldoende hulpverlening voorhanden zijn om de slachtoffers te stimuleren en te helpen bij het doen van aangifte.
 
D66:

Loverboys moeten hard worden aangepakt. Gelijktijdig moeten we inzetten op voorlichting en preventie. Dat is hard nodig, want we zien nog steeds een stijging, namelijk van 63 minderjarige slachtoffers in 2009 naar 165 minderjarige slachtoffers in 2013.
 
 
 


Hoofdstuk 4 Vergelijking conclusie en eigen mening

Vergelijking in plaats

Loverboys zijn niet enkel in Nederland, maar ook in andere landen actief. In andere landen hebben ze echter niet de term loverboys. Wel zijn er vergelijkbare misdaden gepleegd in bijvoorbeeld de Verenigde staten, Canada, Duitsland, België en Groot-Brittannië. In dit hoofdstuk gaan we een vergelijking maken met het land Groot-Brittannië. Hierbij wordt de situatie in Groot-Brittannië uitgelegd, de overeenkomsten gegeven en de verschillen uitgelegd. Vervolgens wordt er een conclusie gegeven.

Het begrip loverboy wordt niet in Groot-Brittannië gebruikt. Zij gebruiken de term “internal (child) sex trafficking”, wat mensenhandel betekent. Hieronder valt het organiseren, handelen of faciliteren van personen met als doel seksuele uitbuiting onder.

In Groot-Brittannië is het probleem pas enkele jaren aanwezig. Hiervoor waren er wel soort gelijke situaties, maar werden deze loverboy-situaties niet als maatschappelijk probleem gezien. Het werd pas een maatschappelijk probleem nadat in 2010 een omvangrijke zaak van seksuele uitbuiting van minderjarige, kwetsbare vrouwen boven kwam. Deze zaak werd de Derby-zaak genoemd. De slachtoffers van deze misdaad waren in auto’s gelokt met sigaretten, drugs en drank. Vervolgens werden zij gedrogeerd en naar een huis gebracht waar ze seksueel werden misbruikt. Sommige meiden waren zelfs opgesloten om te voorkomen dat ze weg kwamen. Na dit ongeval is er meer aandacht gekomen voor loverboys in Groot-Brittannië. Zo is naar aanleiding van deze zaak de Britse website www.dangerousloverboy.com opgericht voor voorlichting en hulpverlening. Verder zijn er hierna allerlei organisaties en projecten opgestart om voorlichting te geven, hulpverlening te bieden en te zorgen dat het onderwerp actueel blijft. Ook heeft de organisatie Local Safeguarding Children Board, LSCB, ervoor gezorgd dat er voorlichting op scholen worden gegeven. Deze organisatie zorgt voor de veiligheid van kinderen en pubers, net zoals Jeugdzorg in Nederland. Al deze organisaties willen ervoor zorgen dat kinderen minder kwetsbaar worden voor een loverboy, de situatie kunnen herkennen en als het gebeurt beter kunnen herstellen. Tenslotte houdt de politie ook hun ogen open voor loverboys. Zij zorgen ervoor dat loverboys worden opgepakt en eventuele organisaties worden neergehaald.

De loverboys in Groot-Brittannië gaan hetzelfde te werk als in Nederland. Er is zelfs een Brits stappenplan voor hoe loverboys te werk gaan in afbeelding 2 te zien. Ook de Britse loverboys beginnen met een zachte aanpak en bereiden het meisje vervolgens ongemerkt voor op de prostitutie.Overeenkomsten

Wanneer naar Groot-Brittannië gekeken wordt vallen vrij veel overeenkomsten met Nederland op. Beide landen achten dat de mensen die kwetsbaar zijn voor een loverboy vaak jonge mensen zijn die een slecht verleden hebben, weg zijn gelopen, verslaafd waren aan drugs of alcohol of jonge mensen die speciale behandeling nodig hebben. Ook zoeken loverboys in beide landen hun prooi vooral in openbare plekken zoals scholen, disco’s en cafés.

In Groot-Brittannië zorgt de organisatie Local Safeguarding Children Board, LSCB, voor de veiligheid van kinderen en pubers. In Nederland hebben we jeugdzorg die hiervoor zorgt. Beide zijn onafhankelijk van de overheid. Bij beide landen zijn de mensen van deze organisatie tevens gespecialiseerd in het herkennen van loverboy-situaties. De LSCB zorgt net zoals jeugdzorg in Nederland voor voorlichtingen bij kinderen. Door middel van deze voorlichtingen willen ze kinderen bewust maken van het feit dat er zulke mensen als loverboys zijn.

Verder zijn er in alle landen verschillende organisaties die ervoor zorgen dat dit onderwerp actueel blijft. Zij zorgen dus dat de aandacht bij dit onderwerp blijft en hopen tegelijkertijd ook hun land te helpen met het bestrijden van loverboys en op te komen voor slachtoffers.

Wat de politie betreft zijn beide landen hetzelfde. Beide landen willen dat de politie voldoende aandacht besteed aan de loverboys en aan de slachtoffers van loverboys.

Qua verzorging van de slachtoffers doen beide landen ook hun best om de slachtoffers zo goed mogelijk te helpen en ervoor te zorgen dat ze niet opnieuw slachtoffer worden. Zo hebben beide landen instellingen die hiervoor zorgen. Deze instellingen hebben verschillende programma’s lopen om de slachtoffers te helpen.

Groot-Brittannië wil slachtoffers van loverboys voorkomen door de kwetsbaarheid van de kinderen te verminderen, het herstellingsvermogen van kinderen te verhogen, de plannen van de loverboys te onderscheppen en tegen te houden en zorgen voor vermindering van mensenhandel. Dit doen ze onder andere door kinderen ervan te leren hoe zo’n situatie ontstaat en wat je moeten doen in zo’n geval. Dit gebeurt bij in Groot-Brittannië op vroege leeftijd. Rond 11 jaar ongeveer. Nederland zorgt ook voor voorlichting, waarbij bijvoorbeeld jeugdzorg op school komt om over het onderwerp te vertellen en hierbij ook vertelt hoe je een loverboy kunt herkennen.
 
Verschillen

Nochtans hebben Groot-Brittannië en Nederland verschillen. Zo is Groot-Brittannië pas een aantal jaar bezig met loverboys oppakken, terwijl Nederland daar al veel eerder mee begonnen is. Zo heeft Nederland meer ervaring met loverboys dan Groot-Brittannië. Ook ligt bij Groot-Brittannië meer de focus op organisaties en instellingen, terwijl bij Nederland de ouders en de scholen er meer betrokken bij zijn.
 
Conclusie

Uit deze vergelijking blijkt dat Groot-Brittannië voor een groot deel hetzelfde handelt als Nederland, ondanks dat zij pas enkele jaren bezig zijn. Beide zorgen ervoor dat de politie voorbereidt is, er organisaties zijn, het plan actueel wordt gehouden, er opvang is voor de slachtoffers, mensen goed worden ingelicht en eventuele slachtoffers minder kwetsbaar worden gemaakt.Bijlagen

Bijlage A

Artikel 273 f

1) Als schuldig aan mensenhandel wordt met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie gestraft:

1. degene die een ander door dwang, geweld of een andere feitelijkheid of door dreiging met geweld of een andere feitelijkheid, door afpersing, fraude, misleiding dan wel door misbruik van uit feitelijke omstandigheden voortvloeiend overwicht, door misbruik van een kwetsbare positie of door het geven of ontvangen van betalingen of voordelen om de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap over die ander heeft, werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen;

2. Degene die een ander werft, vervoert, overbrengt, huisvest of opneemt, met het oogmerk van uitbuiting van die ander of de verwijdering van diens organen, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;

3. Degene die een ander aanwerft, medeneemt of ontvoert met het oogmerk die ander in een ander land ertoe te brengen zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling;

4. Degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt of beweegt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar te stellen dan wel onder de onder 1° genoemde omstandigheden enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van arbeid of diensten of zijn organen beschikbaar stelt;

5. degene die een ander ertoe brengt zich beschikbaar te stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met of voor een derde tegen betaling of zijn organen tegen betaling beschikbaar te stellen dan wel ten aanzien van een ander enige handeling onderneemt waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat die ander zich daardoor beschikbaar stelt tot het verrichten van die handelingen of zijn organen tegen betaling beschikbaar stelt, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;

6. Degene die opzettelijk voordeel trekt uit de uitbuiting van een ander;

7. Degene die opzettelijk voordeel trekt uit de verwijdering van organen van een ander, terwijl hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat diens organen onder de onder 1° bedoelde omstandigheden zijn verwijderd;

8. Degene die opzettelijk voordeel trekt uit seksuele handelingen van een ander met of voor een derde tegen betaling of de verwijdering van diens organen tegen betaling, terwijl die ander de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt;

9. Degene die een ander met een van de onder 1° genoemde middelen dwingt dan wel beweegt hem te bevoordelen uit de opbrengst van diens seksuele handelingen met of voor een derde of van de verwijdering van diens organen.

2) Uitbuiting omvat ten minste uitbuiting van een ander in de prostitutie, andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen of verplichte arbeid of diensten, slavernij en met slavernij of dienstbaarheid te vergelijken praktijken.

3) De schuldige wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie, indien:

4) de feiten, omschreven in het eerste lid, worden gepleegd door twee of meer verenigde personen;

5) de persoon ten aanzien van wie de in het eerste lid omschreven feiten worden gepleegd, de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt.

6) De feiten, omschreven in het eerste lid, gepleegd door twee of meer verenigde personen onder de omstandigheid, bedoeld in het derde lid, onder 2°, worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

7) Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft of daarvan levensgevaar voor een ander te duchten is, wordt gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

8) Indien een van de in het eerste lid omschreven feiten de dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

9) Artikel 251 is van overeenkomstige toepassing.
 
Bronnenlijst

17-3-2016

• http://statischecontent.nl/img/limitedoriginal/6e33fede-b090-4d47-814a-10d526a9f1ba.jpg

• https://www.inholland.nl/content/news/nieuws2015/201511/mwd-scriptie-over-loverboys

• http://www.hetccv.nl/dossiers/loverboys/menuwetgeving/index 

• file:///C:/Users/Dell%20755%20Q6600/Downloads/loverboys-in-de-ketens%20(1).pdf

• file:///C:/Users/Dell%20755%20Q6600/Downloads/ccv-2012.handreiking-aanpak-loverboyproblematiek_tcm63-439001%20(1).pdf

• http://mensenhandel.nl/files/jaarverslag_comensha_2014.pdf

• http://media.rtl.nl/media/actueel/rtlnieuws/2012/rapport_comensha.pdf 

• http://mensenhandel.nl/jaaroverzicht2012/#/11/zoomed

• http://mensenhandel.nl/files/Jaarcijfers_2013_def.pdf

• http://www.pvda.nl/standpunten/Veiligheid+en+justitie/Loverboys

• http://www.nu.nl/politiek/4140188/vvd-pleit-pooierboy-als-nieuwe-term-loverboy.html

• http://nos.nl/artikel/2085726-nieuwe-campagne-loverboys-het-zou-je-dochter-kunnen-zijn.html

• http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/dj-amrish-ik-heb-meisje-uit-klauwen-van-loverboy-gered
 
9-4-2016

• http://www.counselingpraktijk.nl/wp-content/uploads/2012/12/CPSD.jpg

• file:///C:/Users/femke/Documents/over-loverboys-die-meisjes-dwingen-drugs-te-smokkelen-10140.pdf
 
13-4-2016

• file:///C:/Users/Dell%20755%20Q6600/Downloads/Verslag_van_een_algemeen_overleg,_gehouden_op_7_oktober_2015,_over_slachtoffers_loverboys.pdf

• http://www.pvda.nl/standpunten/Veiligheid+en+justitie/Loverboys

• https://www.cda.nl/standpunten/standpunt/loverboys/

• https://www.sp.nl/wij-sp/standpunten

• http://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Verkiezingsprogrammas_op_het_terrein_van_jeugd_en_opvoeding.pdf

• https://prezi.com/ihegq12qc4gg/maatschappijleer-loverboys-sara-lois/

• file:///C:/Users/Dell%20755%20Q6600/Downloads/tk-aanpak-loverboyproblematiek.pdf

• http://www.encyclo.nl/begrip/Oppositie

• http://www.encyclo.nl/begrip/Coalitie

• file:///C:/Users/Dell%20755%20Q6600/Downloads/tk-aanpak-loverboyproblematiek.pdf

• file:///C:/Users/Dell%20755%20Q6600/Downloads/hun-verleden-is-niet-hun-toekomst.pdf

• http://www.wetboek-online.nl/wet/Wetboek%20van%20Strafrecht.html#1853
 


17-4-2016

• http://www.hetccv.nl/binaries/content/assets/ccv/dossiers/loverboys/zuid-limburg_onderzoek_loverboys.pdf

• https://www.rijksoverheid.nl/ministeries

• http://www.taaluilen.nl/schrijfadvies/structuur-reflectieverslag/
 
4-5-2016

• http://www.stoploverboys.nu/nl/familie-en-vrienden/

• http://www.defenceforchildren.nl/images/13/1650.pdf

• http://www.hetccv.nl/dossiers/loverboys/landelijk---kamerbrief-aanpak-loverboys-2016

• https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/278849/Safeguarding_Children_and_Young_People_from_Sexual_Exploitation.pdf

• http://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/7210_Loverboys_en_hun_slachtoffers_POD_totaalbestand_Def.pdf

• http://www.leedslscb.org.uk/

• http://www.jeugdzorgnederland.nl/wat-is-jeugdzorg-nederland/
 
1-6-2016

• http://www.bbc.com/news/uk-england-derbyshire-11799797
 
 
 
 REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.