ADVERTENTIE
Ga je binnenkort naar een open dag? Joes en Jorn laten in deze video zien hoe je je daar op voorbereidt. Welke vragen kun je stellen en waar moet je op letten tijdens zo'n dag? Meer info over hoe je het beste een open dag kan bezoeken?

Check Studiekeuze123
NAASTENLIEFDE ZONDER GRENZEN
inhoudsopgave:
Activiteiten van het Leger Des Heils,
Wat wil het Leger Des Heils doen voor de mede mens,
Aan wie verleent het Leger Des Heils hulp,
Hoe organiseert het Leger Des Heils de hulp aan de mensen,
De geschiedenis van het Leger Des Heils,
Wat is de relatie met het Christendom,
Kent België ook een Leger Des Heils,
Tot slot….
Mijn mening,
Bronnen.
ACTIVITEITEN VAN HET LEGER DES HEILS.
Korpsofficieren Korpsofficieren zijn de 'voorgangers' in het korps. Zij geven leiding, coördineren en leiden samenkomsten. Zijn zijn pastoren hulpverlener. Meestal zijn zij de enige fulltime krachten in een korps.
Evangelisatiepost Een korps is een 'kerkelijke gemeente' van het Leger des Heils, een post waar en van waaruit het evangelie wordt verkondigd. Verantwoordelijk voor deze post zijn de korpsofficieren.
Man en Vrouw in het ambt Vanaf het begin van het ontstaan van het Leger des Heils tot de dag van vandaag is het heel gewoon dat zowel vrouwen als mannen 'in het ambt' staan: Vandaar dat in de meeste korpsen een echtpaar de leiding heeft.Man en vrouw hebben beiden de opleiding voor heilsofficier gevolgd en zijn ook beiden fulltime werkzaam binnen de organisatie.
Bijbel staat centraal Elke zondag worden in het korps onder hun leiding samenkomsten gehouden waarin de Bijbel centraal staat: lederen is in deze diensten van harte welkom.Een hoopvolle boodschap en grote betrokkenheid van de aanwezigen kenmerkt deze samenkomsten waarin een muziekkorps en een zangbrigade in de meeste gevallen voor muzikale medewerking zorgen.Vaak is er gelegenheid om na afloop van de dienst samen een kopje koffie te drinken. De sociale betrokkenheid op elkaar is erg groot.
Warme aandacht Er is warme aandacht voor het wel en wee van de bezoekers, zowel voor degenen die zich al jaren thuis voelen in het Leger als voor degenen die alleen eens een kijkje komen nemen. Men probeert een hechte gemeenschap te vormen waarin iedereen zich prettig kan voelen.
De kinderen Verder worden op zondag door de heilssoldaten kindernevendiensten of zondagsscholen gehouden. Op eigentijdse wijze maakt men kinderen bekend met de verhalen uit de Bijbel en laat hen kennismaken met het belang van deze verhalen voor mensen van vandaag
Vorming Ook de training en vorming van heilssoldaten (gemeenteleden) vindt hier plaats
Getuigen Vanuit deze post trekken heilssoldaten alleen of gezamenlijk de stad in om op de plaats waar ze wonen of in hun wijk te getuigen van hun geloof in God. Naast hun dagelijks werk besteden ze (vaak veel) tijd en aandacht aan de diverse activiteiten die vanuit het korps worden gedaan.
Dienstencentrum Een korps is ook een dienstencentrum. Soms kunnen bejaarden er een maaltijd gebruiken. Er zijn 'open' clubs voor vrouwen, ouderen en kinderen
Hulpverlening Mannen en vrouwen met geestelijke of sociale problemen kunnen altijd bij zo'n korps terecht.Een afdeling van het korps, de BvU-brigade, staat klaar om mensen te helpen met hand- en spandiensten, te bezoeken bij ziekte, eenzaamheid of ouderdom.Bij de Raad en daadbalie die de laatste jaren in steeds meer korpsen aanwezig is kloppen mensen met uiteenlopende problemen aan
Opvang Veelal is er een noodopvangunit aan verbonden, waar een bed klaarstaat en hulp wordt geboden bij het oplossen van problemen. Alles met elkaar is een korps dus een kerk, een dienstencentrum en een sociale hulppost in een!
Mensen zijn belangrijk Mensen zijn er belangrijk en worden, waar kan, geholpen. En dat alles vanuit de wetenschap dat mensen voor God belangrijk zijn en dat Hij wil dat allen gelukkig zullen zijn.
Wat wil het Leger Des Heils doen voor de mede mens?
Het doel is om hulp te bieden aan zoveel mogelijk mensen die dat nodig hebben, met materieel, moreel, fysiek of geestelijkgebied. Het werk van het "Leger des Heils" is in twee vormen te verdelen: sociale centra en evangelisatiekorpsen (kerken).
De sociale kant is veel beter bekend bij het publiek, toch zijn er meer evangelisatiekorpsen.
De roeping van het "Leger des Heils" is om te dienen.
Op het uniform staande letters "S" wat staat voor "Salvation" (redding) en "Serve" (dienen) : Gered om te dienen.
Het is het logische gevolg van de leer van Christus :
"Heb elkaar lief" Johannes 13:34. Echte dienst kan alleen zonder eigenbelang bestaan.
Echte dienst vraagt om een geest van zelfverloochening, liefde en rechtvaardigheid

Mensen hebben vele behoeften: onderdak, kleding, voedsel, zorg, contacten met anderen en een leven in relatie met God. Behoeften die al meer dan een eeuw centraal staan in het werk van het Leger des Heils. Deze behoeften staan centraal in de kerkelijke activiteiten en in de welzijns- en gezondheidszorg. Mensen die hulp willen, zijn welkom.het maakt niet uit wie of watje bent. De mannier waarop het Leger diensten biedt, is in honderd jaar natuurlijk wel veranderd. Dat geldt voor het Leger des Heils als geloofsgemeenschap, maar ook als professionele dienstverlener. De medewerkers en begeleidende leden van het Leger des Heils verlenen hulp vanuit hun persoonlijke relatie met God en staan klaar voor hun medemens.
Aan wie verleent het Leger Des Heils hulp?
Het Leger des Heils is aanwezig in 108 landen overal ter wereld. Er zijn meer dan 13.000 Korpsen (eredienstcentra) op sociaal, medisch, opvoedkundig en gemeenschapsvlak.
Het Leger Des Heils verleent hulp aan:
DAKLOZEN
Het Leger des Heils verwelkomt 37.000 daklozen in 750 centra.
BEZIGHEIDSCENTRA
Meer dan 350 bezigheidscentra helpen mensen die zich tot het Leger des Heils hebben gericht om zich opnieuw nuttig te voelen.
VOEDSELHULP AAN HONGERIGEN
Meer dan 2.200 voedselhulpcentra delen voedselpakketten uit aan mensen met honger.
HULP AAN BEJAARDEN
Meer dan 15.500 bejaarden brengen hun laatste levensjaren door in één van de 250 rusthuizen van Leger des Heils geleid.
ALCOHOL- OF DRUGSVERSLAAFDEN
Met 153 tehuizen en centra voor alcoholverslaafden en een hulpnetwerk voor drugsverslaafden overal ter wereld heeft het Leger des Heils meer dan 16.000 mensen kunnen helpen.
HULP AAN BLINDEN EN DOOFSTOMMEN
300 blinden worden opgevangen in 8 gespecialiseerde tehuizen. Er zijn 2 centra voor 60 doofstommen.
HULP AAN ANDERE GEHANDICAPTEN
Er bestaan 47 tehuizen overal ter wereld voor fysiek gehandicapten.
ONTHAAL VAN MILITAIREN EN ZEELIEDEN
Er zijn meer dan 49 kantines, hotels en clubs voor militairen en zeelieden
OPSPORINGSDIENST
De Opsporingsdienst van het Leger des Heils heeft meer dan 10.000 mensen, die het contact met hun familie verloren hadden, teruggevonden. Deze Dienst heeft meer dan 60.000 dossiers behandeld.
HULP AAN MISDADIGERS
Meer dan 200.000 mensen hebben rechtelijke hulp ontvangen. 300.000 gevangenen hebben bezoek gekregen en zullen verder geholpen worden na hun ontslag uit de gevangenis.
RECLASSERINGSCENTRA
Het Leger des Heils telt 45 centra om meer dan 1.000 jonge misdadigers te helpen
GEZONDHEIDSZORG
Er worden elk jaar 1.990.269 patiënten verzorgd in onze 249 ziekenhuizen en klinieken overal ter wereld.
WERK MET KINDEREN
Meer dan 1.100 lagere en middelbare scholen bieden onderwijs aan 340.000 kinderen.
HULP AAN GEZINNEN
Meer dan 12 miljoen gezinnen ontvangen elk jaar hulp.
VLUCHTELINGEN
2 vluchtelingencentra onthalen mensen die alles verloren hebben.
CONSULTATIEBUREAUS
Meer dan 370.000 mensen hebben beroep gedaan op onze consultatiebureaus.
STUDENTEN
63 studentenhuizen onthalen meer dan 4.000 studenten.
Hoe organiseert het Leger Des Heils de hulp aan de mede mens?
de leden (soldaten) die elke zondag naar de eredienst (mis) gaan, zijn gewone mensen die een beroep hebben en die geen enkele vergoeding van het "Leger des Heils" ontvangen. Ze besteden hun vrije tijd aan het werk van het "Leger des Heils" en storten een bijdrage .
Het Leger Des Heils krijgt ook veel hulp van mensen die bijvoorbeeld kleren, lakens en ander goederen geven.

Het Leger des Heils wordt geleid door een Generaal, verkozen door een Raad. Zijn Internationale Hoofdkwartier is in Londen. Het Leger is momenteel in meer dan 109 landen werkzaam.
De geschiedenis van het Leger Des Heils.

Getroffen door geweld in de volkswijken van Nottingham, begint William Booth in 1865 zijn evangelisatiewerk dat goede resultaten behaalt : heel wat dronkaards en arme mensen worden uit hun akelige leven gehaald. Voor William Booth begint de verandering niet bij de godsdienstige vernieuwing van de massa, maar in elk individu. Men moet de wortels van het kwaad aanpakken en sociale, politieke en economische veranderingen kunnen alleen doorgevoerd worden als de mens eerst grondig veranderd is door de kracht van het Evangelie.
William Booth heeftgezien dat deze mensen aan het werk moesten , om de economie op gang te helpen, maatschappelijke problemen op te lossen ze te laten deelnemen aan de lichamelijke en geestelijke "redding"actie. Net als de anderen, strijdt William Booth voor meer gerechtigheid en menselijke solidariteit. Hij vecht tegen alle vormen van verdrukking. Maar voor hem heeft het geloof in Christus meer te bieden dan alleen maar het humanisme.
Evangelisatie is geen godsdienstige reclame, maar een strijd tegen de krachten van het kwaad. De beweging die door William Booth is opgericht neemt al gauw de vorm en de werkwijze van een leger op veldtocht aan. Op die manier krijgt het werk van William Booth de structuur en de naam van het "Leger des Heils"

Wat is de relatie met het Christendom?

De roeping van het "Leger des Heils" is om te dienen.
Op het uniform ziet u de letters "S" wat staat voor "Salvation" (redding) en "Serve" (dienen) : Gered om te dienen.
Het is het logische gevolg van de leer van Christus :
"Heb elkaar lief" Johannes 13:34. Echte dienst kan alleen zonder eigenbelang bestaan.
Echte dienst vraagt om een geest van zelfverloochening, liefde en rechtvaardigheid

Het "Leger des Heils" is ervan overtuigd dat God hem de taak heeft gegeven om aan de mensheid het heil te verkondigen dat Jezus Christus ons schenkt : een actuele, onmiddellijke, gratis en volledige redding.
De Heilssoldaten geloven dat alle mensen, zelfs de mensen die heel diep gezonken zijn, een volledige verlossing van het kwaad kunnen kennen en in deze wereld volgens bijbelse eisen kunnen leven.
De dood van Jezus Christus voor de vergiffenis van onze zonden en de macht van de Heilige Geest zorgen voor grote belangrijke veranderingen.

Het "Leger des Heils" is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk.
Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel.
Zijn dienstverlening wordt gemotiveerd door de liefde tot God.
Zijn opdracht is het evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijke nood te lenen zonder enige vorm van discriminatie.
Het "Leger des Heils" bevestigt dat het nodig en mogelijk is om in een materialistische wereld een zichtbaar en vreugdevol christendom te beleven.
Kent België ook een Leger Des Heils?
In België is het werk van het Leger des Heils in 1889 begonnen in de stad Mechelen. Zijn Hoofdkwartier is in Brussel. Het werk bestaat uit 14 evangelisatiekorpsen waarvan 3 in Vlaanderen en 11 in Wallonië en 13 maatschappelijke centra waarvan 3 in Vlaanderen, 2 in Brussel en 8 in Wallonië.
Tot slot..
Het "Leger des Heils" is het resultaat van een visie en een passie:
Visie:
op ellendige en ongelukkige mensen zonder loon, zonder behoorlijke woning, zonder ideaal en vooral zonder God, helpen
Passie:
om de mensen uit hun ellende en hun zonde te halen en er christenen van te maken, eerlijke, gelukkige en nuttige burgers.
Om deze mensen te bereiken, die niet naar de kerk gaan, moest men wel naar hen toe gaan, op straat, in openbare plaatsen en hen ervan overtuigen dat het geloof in God en het afzweren van de zonde de mogelijkheid op een beter Leven bied
Het uniform geeft aan dat de Heilssoldaat christen is,
het is het herkenningspunt in de massa voor al wie geestelijke, morele of materiële hulp nodig heeft.
Mijn mening over het Leger Des Heils.
Nu ik deze Praktische Opdracht gemaakt heb weet ik wat het Leger Des Heils allemaal betekend voor de medemens. Als je in nood zit wordt je geholpen door deze fantastische mensen die hun hele vrije tijd opgeven om de medemens te helpen en te steunen. Dit spreekt me aan en ik wil deze mensen helpen om de medemens te helpen.
Zelf wil ik onderwijzeres worden op een Christelijke basisschool, of bij een Basisschool van het Leger Des Heils in mijn vrije tijd zou ik best werkzaam willen zijn in het Leger Des Heils.
Ook het geloof van het Leger Des Heils spreekt me erg aan, het gezellige en gezamenlijke. Een buurvrouw van mij is ook werkzaam geweest bij het Leger Des Heils. Vorig jaar was ze op mijn verjaardag en vroeg ik me af wanneer Jezus terug keert naar de aarde en we naar de hamel gaan. Zij gaf een antwoord waar ik echt in geloof en daar om spreekt ook het geloof me aan zij gaf mij het volgende antwoord:

Jezus komt terug als de Israëlieten het land krijgen van de Palestijnen , de laatste moskee weg is uit Jeruzalem en de Tempel weer opgebouwd is, die verwoest is.
Ik dacht altijd dat Jezus terug zou komen na 7 rampen en wereld vrede, dit is me ooit eens verteld, maar hier geloof ik nu niet meer in.
Wij thuis steunen het Leger Des Heils, met gebruikte kleding, lakens en andere gebruikte goederen zoals bedden en matrassen.Soms staat er een man bij de Albert Heijn met een collecte bus, vaak geven wij die man wat.

Het maken van dit werkstuk heeft me goed aan het denken gezet, en ik heb er daarom veel van geleerd.
Bronnen:
Ik heb mijn informatie van:
www.legerdesheils.nl
www.legerdesheilsflevoland.nl
een buurvrouw die bij het Leger Des Heils gewerkt heeft.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

B.

B.

toppie! maar had meer info gekunt
voor de rest prrrrrrrrrima gedaan

2 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast