Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Kindermishandeling

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 2043 woorden
  • 25 januari 2010
  • 18 keer beoordeeld
Cijfer 5
18 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie
Hoofdstuk 1

Algemeen, historie, overheid, cijfermateriaal

Algemeen
Kindermishandeling houdt meer in dan alleen het mishandelen zelf. Onder kindermishandeling worden meerdere dingen verstaan. Een goede definitie vond ik op de site kindermishandeling.nl : “het gaat om elke vorm van voor het kind bedreigende en gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard. Hiermee wordt bedoelt dat niet alleen het slaan of schoppen van een kind onder mishandeling wordt gerekend, maar bijvoorbeeld ook seksueel misbruik.

Vormen
• Lichamelijke mishandeling (voorbeeld : slaan)

• Lichamelijke verwaarlozing (voorbeeld : het kind geen eten geven, geen schone kleren, beter gezegd je kind geen aandacht schenken die hij nodig heeft om mee op te groeien)
• Psychische mishandeling (voorbeeld : vernedering. Bijvoorbeeld constant op het kind inpraten dat hij/zij nutteloos is, dom enzovoort)
• Psychische verwaarlozing (voorbeeld : de ouders negeren het kind gewoon. Het kind valt niet op, krijgt geen aandacht enzovoort)
• Seksueel misbruik (Het opdringen van seksuele activiteiten aan een kind die dit absoluut niet wilt)

Voorbeeld
Een goed voorbeeld van een kindermishandeling is het boek Razend van Carry Slee. In dit verhaal wordt Sven (hoofdpersoon) zowel psychisch als lichamelijk mishandeld door zijn vader. Zijn vader gebruikt als argument dat Sven nutteloos is, hij niks presteert in tegenstelling tot zijn broer enzovoort. Het probleem wordt aan het einde opgelost als Sven een mes koopt, en deze aan zijn vader geeft onder het motief van “vader, steek mij maar dood, ik ben toch niks waard”. Sven zijn vader kan dit niet aan, en zo wordt er hulpverlening aan het gezin gegeven.

Een ander goed voorbeeld is het boek een hart van steen, geschreven door Renate Dorrestein. In dit boek de jeugd van Ellen (hoofdpersoon) beschreven. Ze woont in een groot gezin. Als de laatste baby komt, gaat moeder zich raar gedragen. Ze mishandeld haar baby Ida. De moeder van Ellen denkt namelijk dat het kind bezeten is door de duivel. Het probleem wordt in dit boek niet opgelost. De moeder van Ellen heeft namelijk alle kinderen, op Ellen en 1 van haar broertjes na, vermoord.

Historie

Kindermishandeling bestaat al heel lang, waarschijnlijk al zolang als dat de mens leeft. Maar vroeger werd er veel minder aandacht aan besteed als nu. Het was vroeger bijvoorbeeld normaal om een kind een oorveeg te geven als deze niet gehoorzaam was, nu wordt het onnodig slaan van kinderen gezien als mishandeling.

Een goed voorbeeld van kindermishandeling een tijd terug is de Industriële revolutie (19e eeuw). Kinderen uit lagere klassen van de samenleving moesten 12 tot 14 uur per dag werken. Lijfstraffen als het werk niet snel genoeg ging, was hierbij geen uitzondering. De kinderen leefden bovendien in slecht geïsoleerde huizen en werden bijvoorbeeld medisch niet verzorgd als ze iets hadden. Ouders moesten hun kinderen wel laten werken, anders hadden ze geen inkomen en dus ook geen geld om eten en dergelijke te kopen.

Later werd vastgelegd in wetten dat kinderen recht hadden op onderwijs, en dat er maatregelen moesten komen om kinderarbeid tegen te gaan. Als een werknemer bijvoorbeeld een kind te lang liet werken of te zwaar werk liet doen, kon hij hier een boete voor krijgen. Ook werd er vastgelegd dat er verschil moest zijn in berechting tussen kinderen en volwassenen.


Pas rond 1960 werd er echt aandacht uitbesteed aan kindermishandeling. Een Amerikaanse arts, Henry Kempe, legde het verband tussen onverklaarbare ziektes en botbreuken, en kindermishandeling. Tegen die tijd kwamen er ook meldpunten voor kindermishandeling.

Overheid

Er is veel kritiek op de overheid. Men vindt dat de overheid niet genoeg doet om het probleem te beperken. Het ontbreekt bijvoorbeeld vaak aan kennis en opleiding om een kind goed te kunnen helpen.

Citaat
“Op 25 april 2007 is het gewijzigde artikel 247 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in werking getreden. Het tweede lid van dit artikel luidt:

Onder de verzorging en opvoeding worden mede verstaan de zorg en de verantwoordelijkheid voor het geestelijk en lichamelijk welzijn en de veiligheid van het kind alsmede het bevorderen van de ontwikkeling van zijn persoonlijkheid. In de verzorging en opvoeding van het kind passen de ouders geen geestelijk of lichamelijk geweld of enige andere vernederende behandeling toe.
Het primaire doel van de wijziging van dit artikel is het stellen van een norm: ouders hebben de verplichting hun kinderen te verzorgen en op te voeden zonder toepassing van geestelijk of lichamelijk geweld of van een andere vernederende behandeling. Het verbiedt alle vormen van geweld die worden gebruikt als opvoedingsmiddel. De wet wijzigt overigens de strafbaarstelling van kindermishandeling in het wetboek van strafrecht niet. Kindermishandeling is en blijft een strafbaar feit.”
http://www.justitie.nl/onderwerpen/jeugd/jeugdbescherming/Kindermishandeling/

Dit citaat beschrijft in de eerste plaats de definitie van kindermishandeling, en daarna de strafbaarheid van kindermishandeling. Mishandeling is én blijft strafbaar.

“De overheid wil kinderen beschermen tegen elke vorm van kindermishandeling. Daarmee sluit de Nederlandse overheid aan bij het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind. Om dit te bereiken bevordert de overheid het gebruik van een meldcode kindermishandeling, samenwerking in de regio en een tijdsnorm voor het onderzoeken van een melding van kindermishandeling. Gebruik van een meldcode wordt mogelijk wettelijk verplicht.”
Bron :
http://www.postbus51.nl/nl/home/themas/maatschappij-en-samenleving/geweld-overlast-en-mishandeling/mishandeling-en-seksueel-misbruik/wat-doet-de-overheid-tegen-kindermishandeling.html

Dit citaat beschrijft wat de overheidsplannen zijn, en wat zij tegen kindermishandeling willen doen.

Hoofdstuk 2

RAAK, politieke partijen

Wat is RAAK?
RAAK is voortgevloeid uit onvrede. Zoals al eerder genoemd, vond men dat er te weinig aandacht werd besteed aan kindermishandeling. Een uitspraak die hier prima bij past is “Iedereen is tegen en toch gebeurt er te weinig!” Begin 2000 heeft DCI (Defence for Children International) het initiatief genomen om kindermishandeling aan de man te brengen. Hier is RAAK uit voortgekomen. RAAK is een actiegroep. De doelstelling van RAAK is een stimulans geven aan maatschappelijke en politieke problemen over de actie en aanpakken van kindermishandeling.

De 9 stellingen van RAAK zijn :
1. Geweld tegen kinderen is ontoelaatbaar
2. Kindermishandeling verplicht melden
3. Aanpak kindermishandeling gaat boven de privacy van de ouders
4. Steun bij opvoeding voor elke ouder
5. Maatregelen bij bedreigde ontwikkeling
6. Werken met kinderen als beroep : beter opleiden en beter betalen
7. Op school : het kind is persoon, burger en leerling
8. De rechten van het kind in de grondwet
9. Het kind heeft recht op eigen verantwoordelijkheden
Bron:
http://www.stopkindermishandeling.nl/raak/index.htm

Standpunten van politieke partijen
PvdA
Kinderen hebben het recht om op te groeien in een veilige omgeving. De PvdA vindt dat kinderen beschermd moeten worden tegen geweld van buiten maar ook, als dat nodig is, tegen hun eigen ouders.
Bron : www.pvda.nl

Groenlinks
Kinderen moeten soms tegen hun ouders worden beschermd. Huiselijk geweld tegen kinderen is schrijnend en komt helaas veel te vaak voor. De bescherming van kinderen schiet tekort. GroenLinks bereidt een initiatiefwet voor om de rechten en plichten van ouders beter vast te leggen. Geweld tegen kinderen is onacceptabel.
Bron : www.groenlinks.nl

VVD
De VVD-fractie bepleit aanscherping van het beleid inzake kindermishandeling. Ook hier is een veel harder optredende overheid nodig. Als we constateren dat er sprake is van kindermishandeling, moet direct de kant van het kind worden gekozen. Privacy is een tekortschietend argument. Evenals het argument dat mensen dan zorg gaan mijden.
Bron :
www.vvd.nl

Hoofdstuk 3

Wetten en regels

Er zijn een aantal artikelen in het Wetboek van Strafrecht die betrekking hebben op kindermishandeling. Bijvoorbeeld artikel 239 – 253. Deze beschrijft de misdrijf tegen zeden. Dit houdt in dat je een mens nooit tegen zijn zin in seks mag opdringen.
Een ander voorbeeld is Artikel 290-292. Deze beschrijft misdrijf tegen het leven gericht.

Ook zijn er nog andere wetten die de rechten van het kind beschermen. Dit zijn bijvoorbeeld de wet van Jeugdzorg, kwaliteitswet zorginstellingen en wetten die gericht zijn op het onderwijs.

VN-Verdrag inzake de rechten van het kind
Het Verdrag inzake de rechten van het kind van de Verenigde Naties is opgesteld in New York op 20 november 1989 en voor Nederland in werking getreden op 8 maart 1995. Voor de bestrijding van kindermishandeling en de verantwoordelijkheid van de overheid bevat het verdrag een aantal artikelen, waaronder artikel 4, 5, 6, 18, 19 en 27.
Bron : http://www.nji.nl/eCache/DEF/1/06/508.html

Rapporten World Health Organisation
De World Health Organisation (WHO) heeft in 2002 het 'World report on violence and health' gepubliceerd. Hierin staat dat kindermishandeling een gezondheidsprobleem is, dat met wereldwijde investeringen bestreden moet worden. De presentatie van dit rapport was een onderdeel van de 'Global campaign for violence prevention' van de WHO. Hierin wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor gezinsgeweld en de noodzaak en mogelijkheden tot preventie. In oktober 2006 heeft de WHO een handleiding voor overheden gepubliceerd waarmee zij invulling kunnen geven aan de preventie van kindermishandeling.

Bron : www.who.int

Oplossingen

Er zijn een aantal oplossingen zelf te bedenken om kindermishandeling te verminderen/te stoppen. Als je weet dat een kind wordt mishandeld kan je natuurlijk AMK (algemeen meldpunt kindermishandeling) bellen. Deze nemen dan jou zorgen over, en proberen het probleem op te lossen.
Als kind zelf kan je de kindertelefoon bellen. De mensen die bij de kindertelefoon werken weten meer af van zulk soort problemen, en zullen zo goed mogelijk proberen te helpen. Ook kunnen zij hulp regelen, wanneer het onhoudbaar wordt. Een nadeel (dat door sommigen natuurlijk ook als voordeel gezien kan worden) aan de kindertelefoon is dat men anoniem kan blijven. Als men anoniem blijft, kan er natuurlijk ook niks aan gedaan worden. Toch is het voor een kind zelf soms al een hele oplossing als hij of zij zijn verhaal eens kwijt kan.

Ook voorlichtingen over kindermishandeling kunnen zeer nuttig zijn. Hierdoor weet het kind dat het echt abnormaal is dat hij elke avond wordt geslagen als hij bijvoorbeeld een bakje laat vallen. Hierdoor worden ook de leraren en andere mensen in de omgeving er op geattendeerd dat er nog wel degelijk veel kinderen zijn in de omgeving die worden mishandeld. Wanneer meer mensen alert zijn, zal dit ook weer helpen.

Ook de overheid kan hier een rol in spelen. Zij kunnen dit bijvoorbeeld doen door voorlichtingspotjes op TV te laten zien. De overheid kan met zulke spotjes op TV laten zien dat het abnormaal is, en wanneer men iets vermoedt dat men alarm slaan. Even wachten kan voor het kind te laat zijn.

De overheid kan ook ouders ondersteuning geven aan de ouders in de opvoeding van het kind. Sommige kinderen wijken meer af dan normale kinderen. Ook als iemand bijvoorbeeld jong een kind krijgt, kan dit voor veel problemen zorgen. Als de overheid hierin zou ondersteunen, krijgen de ouders ook beter advies. Zo weten ze bijvoorbeeld hoe ze beter kunnen reageren in een bepaalde situatie.

Actiegroepen kunnen ook invloed uitoefenen op oplossingen. Zij kunnen bijvoorbeeld posters ophangen, reclamespotjes laten zien. Dit kan voor het kind een oplossing bieden om er met iemand over te gaan praten. Als men niks ergens van ziet, denkt diegene misschien dat het normaal is dat er elke avond wordt geslagen.

Politieke partijen kunnen ook een aandeel hebben in het bijdragen van oplossingen. Zij kunnen standpunten doorvoeren in hun partijplannen. Als zij in de 2e kamer zitten, kunnen deze aangekaart worden. Er worden immers nog heel veel kinderen mishandeld. Het is noodzakelijk dat dit wordt gestopt, ook voor de rest van de maatschappij. Een kind heeft belang bij een veilig huis, waarin hij of zij wordt geliefd en gerespecteerd.


Slot en conclusie
Nadat ik deze praktische opdracht af had, was ik er wel achter dat veel groepen in de samenleving willen dat kindermishandeling stopt. Neem maar als voorbeeld actiegroep RAAK. De politiek heeft wel degelijk actiepunten tegen kindermishandeling, maar je merkt weinig van de resultaten ervan. Wel heeft de overheid een filmpje in omloop, van postbus 51. Dit filmpje toont dat je kindermishandeling wel degelijk moet melden.

Mijn conclusie is dat er naar mijn inzien nog steeds niet genoeg wordt gedaan aan kindermishandeling. Er zijn dan wel actiegroepen (RAAK) en een meldpunt voor kindermishandeling (AMK), er worden nog steeds heel veel kinderen dagelijks geslagen en gekleineerd. De meeste kinderen die in hun jeugd zijn mishandeld, hebben laten ook psychische problemen. Dit moet gestopt worden. Het is een ernstig probleem, waar toch wel een grote groep mensen bij betrokken is.

Ik vond het werken aan deze praktische opdracht niet echt vervelend. Wel vond ik het lastig om wettelijke regels te vinden. Toen ik ze had gevonden, snapte ik niet altijd evengoed wat er nou precies stond. Wat ik een goede kant van deze praktische opdracht vind is dat je van meerdere uitvalshoeken kijkt naar het probleem, en hoe het opgelost kan worden. Al met al vond ik het wel een leerzame opdracht.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.