Lesuitval, een mondkapjesplicht, onzekerheid over de eindexamens... Wij zijn benieuwd hoe jij met de coronacrisis omgaat en wat jij vindt van de maatregelen. Doe mee met ons corona-onderzoek! 😷🦠🏫 We zoeken nog extra jongens!

Doe mee


ADVERTENTIE
Open Dag = online ontdekken en ontmoeten

Bezoek onze Online Open Dag dit jaar vanaf je bank! Ontdek bijzondere verhalen van onze studenten en docenten. Stel je vragen. Én luister naar onze gezellige radioshow! Klaar voor een toekomst als student in het hbo? 

Meld je dan nu aan!

Introductie
Dit verslag werd geschreven in het kader van het vak maatschappijleer aan het St.-Janscollege te Hoensbroek.
In het verslag wordt het onderwerp: “Emancipatie van Islamitische vrouwen.”
Aan de orde komt:
 opvattingen en leefregels van het Islamitische geloof
 wat de overheid aan de emancipatie van de vrouw kan doen.
De opdracht werd gegeven door mevrouw Bemelmans.
Inleiding
Onze praktische opdracht gaat over de volgende hoofdvraag:
In hoeverre belemmert de Islam de emancipatie van de vrouw?


Eerst wilden we het over het onderwerp integratiebeleid houden, maar omdat al zoveel kinderen dit hadden, vonden we het niet meer origineel. Daarom hebben we gekozen wat misschien een “ver van je bed show” is, maar het leek ons wel een uitdaging. We weten er zelf er niet zoveel van af, maar we hopen dat Allah achter ons staat.
Ons werkstuk is zeker een algemeen maatschappelijk probleem en ook een politiek probleem. Want de islamieten wonen ook in onze maatschappij. Dus worden ook alle inwoners van ons land erbij ermee geconfronteerd. De overheid moet zich trouwens ook met het probleem bemoeien, omdat zij zorgen voor iedereen in onze maatschappij, en dus ook voor de Moslims.
Hoofdstuk 1: Vergelijkend gebied
§1: Sinds wanneer is er sprake van emancipatie?
In het Westen denkt men vaak dat enkel de vrouwen daar geëmancipeerd zijn en dat deze emancipatiebeweging in de jaren ´60 begon. Echter vanuit Islamitisch perspectief begon de emancipatie van de vrouw 1400 jaar geleden met de openbaringen aan Mohammed en is de Islam emanciperend voor de vrouwen. Het is jammer genoeg zo dat in een aantal Moslimlanden de vrouwen achtergesteld worden, maar dit is het gevolg van plaatselijke, culturele, sociale en politieke gebruiken die zijn blijven hangen en niet van de Islam zelf. Immers, sinds meer dan 1400 jaar kent de Islam aan vrouwen rechten toe die zij op de meeste plaatsen (ook in een aantal Moslimlanden) vandaag de dag nog altijd niet geniet. Dit is niet zelden zo omdat vrouwen hun rechten niet kennen. Immers, mangedomineerde maatschappijen proberen uit zelfbehoud meisjes uit het onderwijs te weren terwijl zij daar nochtans recht op hebben. Op die manier verhindert men dat vrouwen de rechten leren kennen die hen van rechtswege door de Islam worden toegekend.
Men heeft hier vroeger niet zo’n probleem over gemaakt, omdat er toen minder inwoners waren. Nu Nederland toch meer bevolkt is en meerdere culturen bij elkaar komen, moeten ze zich toch aanpassen aan de Nederlandse cultuur. Als alle bevolkingsgroepen van verschillende religies of andere opvattingen hun eigen gang zouden gaan, dan was er totaal geen orde meer.


§2: Welke aspecten hebben bijgedragen tot een snellere ontwikkeling van emancipatie?
 De Islamvrouw wil van het traditionele rolpatroon af.
 De overheid wijst de vrouwen op hun rechten die ze hebben.
 Vrouwen willen ook werken.
 Vrouwen willen niet meer achtergesteld worden.
 Vrouwen willen ook in de politiek.
 Vrouwen willen een opleiding volgen.
§3: Hoe is de rolverdeling bij de Islamieten in hun eigen land?
De Koran zegt dat mannen en vrouwen wel hetzelfde mogen, maar dat ze andere dingen moeten doen. Ze hebben dus dezelfde rechten maar andere plichten. Op godsdienstig gebied hebben vrouwen wel dezelfde verplichtingen als mannen. Het enige verschil is dat vrouwen op vrijdag niet naar de moskee hoeven, zodat ze bij hun gezin kunnen blijven. Vrouwen hebben net als mannen recht op bezittingen en opleiding. Alleen zijn niet alle moslimmannen het daarmee eens. Werken is in de eerste plaats voor mannen voorbestemd. Ook als het om openbare zaken gaat, is de man het belangrijkst. Vrouwen moeten vooral het huis en de familie goed verzorgen. Dat is hun belangrijkste taak. Moslimvrouwen mogen wel buitenshuis werken als ze hun plichten thuis maar goed blijven vervullen. Het liefst werken ze dan als verpleegster of onderwijzeres. Niet alle vrouwen in de moslimwereld leven onder dezelfde omstandigheden. De ene leeft in een gebied met moderne opvattingen, de andere dan weer niet. Sommige landen zijn sterk door het Westen beïnvloed. In die landen kunnen vrouwen gemakkelijker een opleiding volgen. Ze zorgen er dan voor dat ze minder kinderen krijgen en dus meer tijd hebben om zich te ontwikkelen. In Syrië en Irak bijvoorbeeld vindt men het juist goed dat vrouwen proberen een baan te vinden of in de politiek gaan. In Saoedi-Arabië echter mag een vrouw zelfs geen auto besturen. In veel moslimlanden mogen vrouwen niet in gezelschap zijn van andere mannen, tenzij familieleden. Ze moeten in afzondering leven.
§4: En hoe is het nu bij de Islamieten is ons land?
De vrouwen willen tegenwoordig gelijkgesteld worden aan de mannen binnen de Islam. Maar wil een moslimvrouw af van de traditionele opvattingen binnen haar etnische - en geloofsgemeenschap, dan kan zij nogal wat hindernissen tegenkomen. Er zijn vier belangrijke obstakels:
 huiselijk geweld.
 radicalisering van de islam.
 de vermeende confrontatie tussen de islam en de rest van de wereld.
 de angst voor uitstoting, sociale isolatie en eenzaamheid.
Deelconclusie:
De emancipatie die in de jaren ´60 begon heeft de laatste jaren een grote vooruitgang geboekt. De vrouwen wilden van het traditionele rolpatroon af, omdat de rolverdeling in het islamitische geloof niet eerlijk verdeeld is. De vrouwen mogen geen carrière maken maar moeten bij de kinderen blijven en koken. Dit terwijl de vrouw evenveel rechten heeft als de man. Maar die worden er niet op gewezen.
Hoofdstuk 2: Sociaal – cultureel gebied
§1: Wat is emancipatie en waarom is dat nodig?
Emancipatie is het proces waarbij sociale groeperingen vanuit een tweederangs positie in de samenleving naar een volwaardige plaats oprukken en geïntegreerde bestanddelen van de maatschappelijke orde worden. Dit proces kan zelfs op een totale assimilatie (aanpassing) uitlopen. Emancipatie kan van verschillende aard zijn: politiek (verwerving van kiesrecht), economisch (deelneming in de welvaartsgroei), maatschappelijk (toegang tot alle milieus, instellingen en activiteiten), cultureel (aanvaarding van de culturele stijl en waarden van de samenleving). Universele emancipatiebewegingen betreffen raciale groeperingen (slavernij), koloniale volken, (hand)arbeiders, vrouwen, gehandicapten en seksuele minderheidsgroeperingen. Als er mensen uit een ander land komen, die andere gebruiken hebben dan zij hebben, zouden ze zich moeten aanpassen aan de cultuur van dat land, anders zouden er problemen kunnen ontstaan tussen beide culturen.
§2 Hoe moeten we de Islam plaats geven eer ze zich kunnen emanciperen?
We moeten ze zover de kans geven om zich aan te passen, maar je moet ze niet dwingen om alles van hun geloofsovertuiging te verwerpen. Het beste is dat je ze zelf laat kiezen hoever ze willen inburgeren in de Nederlandse maatschappij. Je moet ze het recht geven om hun eigen geloof te behouden. (Iedereen heeft recht op een eigen geloofsovertuiging). Ze moeten zich echter wel realiseren dat ze in Nederland zijn en niet meer in hun eigen land wonen. Ze moeten zich gewoon aanpassen aan de Nederlandse maatschappij. Dat zullen ze wel moeten doen, want anders loopt gewoon alles door elkaar.

§3: Welke positie heeft de vrouw in de Islamitische samenleving?
De Koran zegt dat mannen en vrouwen wel hetzelfde mogen, maar dat ze andere dingen moeten. Ze hebben dus dezelfde rechten maar andere plichten. Op godsdienstig gebied hebben vrouwen wel dezelfde verplichtingen als mannen. Het enige verschil is dat vrouwen op vrijdag niet naar de moskee hoeven, zodat ze bij hun gezin kunnen blijven. Vrouwen hebben net als mannen recht op bezittingen en opleiding. Alleen zijn niet alle moslimmannen het daarmee eens. Werken is in de eerste plaats voor mannen voorbestemd. Ook als het om openbare zaken gaat, is de man het belangrijkst. Vrouwen moeten vooral het huis en de familie goed verzorgen. Dat is hun belangrijkste taak. Moslimvrouwen mogen wel buitenshuis werken als ze hun plichten thuis maar goed blijven vervullen. Het liefst werken ze dan als verpleegster of onderwijzeres. Niet alle vrouwen in de moslimwereld leven onder dezelfde omstandigheden. De ene leeft in een gebied met moderne opvattingen, de andere dan weer niet. Sommige landen zijn sterk door het Westen beïnvloed. In die landen kunnen vrouwen gemakkelijker een opleiding volgen. Ze zorgen er dan voor dat ze minder kinderen krijgen en dus meer tijd hebben om zich te ontwikkelen. In Syrië en Irak bijvoorbeeld vindt men het juist goed dat vrouwen proberen een baan te vinden of in de politiek gaan. In Saoedi-Arabië echter mag een vrouw zelfs geen auto besturen. In veel moslimlanden mogen vrouwen niet in gezelschap zijn van andere mannen, tenzij familieleden. Ze moeten in afzondering leven.
Deelconclusie:
Door te emanciperen hopen de vrouwen op een betere toekomst. Ze zouden er alles aan doen om zich goed aan te passen aan onze maatschappij. Omdat ze zich in onze maatschappij beter kunnen emanciperen dan in die van hun eigen maatschappij.
Hoofdstuk 3: Godsdienstig gebied
§1: Wat houdt de Islam in?
Islam betekent in het Arabisch “overgave aan Allah” en het duidt de beginselen
tegenover Allah aan, zoals deze in de koran en in de uitspraken van de profeet Mohammed wordt aangeprezen. Zo is islam de naam geworden van de godsdienst die zich richt op de koran en Mohammed. Het woord moslim betekent iemand die zich overgeeft en daardoor behoort tot de islamitische godsdienst. De islam is de jongste van de drie godsdiensten die maar één God kennen. De Islam sluit aan bij de joodse en christelijke tradities. Ook in de islam is Abraham een belangrijk persoon; hij is vader van alle gelovigen en hij neemt dus een centrale plaats in. Verder heeft de Islam een heilig boek: De Koran, deze is met onze Bijbel te vergelijken.Vrouwen en mannen hebben binnen deze geloofsovertuiging een vaste plaats in de maatschappij.
§2: Wat zijn de opvattingen van de Islam?
Deze komen in het algemeen sterk overeen met de opvattingen van het Jodendom en het Christendom.
Daarnaast zijn er een aantal specifieke voorschriften waar de Islamiet zich aan te houden heeft:
- het uitspreken van de geloofsbelijdenis
- het dagelijkse rituele gebed (de salât, op vrijdag in de moskee)
- het geven van een verplichte bijdrage voor de armen (de Zakat)
- het deelnemen aan de ramadan (gedurende één maand, van zonsopgang tot zonsondergang)
- De bedevaart naar Mekka
De islamitische wet zoals deze in een aantal landen geldt, is gebaseerd op de Koran en wijkt aanzienlijk af van het westerse rechtenstelsel.
1. De geloofsbelijdenis (”sjahadah”)
Deze begint met het getuigenis: „Er is geen god dan Allah en Mohammed is zijn dienaar en profeet.” Iedereen die dit uitspreekt, geeft daarmee aan een moslim te willen zijn. Na van de eenheid van Allah getuigd te hebben, getuigt de moslim dat Mohammed en alle andere profeten onfeilbare boodschappers van Allah zijn. Verder dienen moslims zonder twijfel te geloven in engelen, in de Dag des Oordeels, in de voorbeschikking van het leven op aarde door Allah en in een leven na de dood.
Wie enig onderdeel van de sjahadah ontkent, maakt zich volgens de religieuze wetten schuldig aan afvalligheid. In het hiernamaals staat de moslim die de sjahadah openlijk ontkent, de hel te wachten. De allergrootste, en onvergeeflijke, zonde tegen Allah is volgens de islam ”shirk”: de opvatting dat Allah partners heeft.
2. Het rituele gebed (”salaat”)
Het gebed wordt vijf keer per dag verricht: voor zonsopgang, het midden van de dag, de namiddag, de avond en 's nachts. Behalve de vijf tijden van de verplichte gebeden die over de dag en de nacht verspreid zijn, zijn er de jaarlijkse feestgebeden, de wekelijkse vrijdaggebeden en de dagelijkse vrijwillige gebeden voor alle volwassen mannen en vrouwen. Je zorgt ervoor dat je rein bent. Je kunt gaan bidden in de Moskee. Je bidt in de richting van de heilige plaats Mekka. Na het bidden eindig je altijd met hetzelfde zinnetje: "vrede over u en het Erbarmen Gods".
3. Armenbelasting (”zakaat”)
Het netto spaargeld van iedere moslim behoort niet alleen hem en zijn familie toe, maar eveneens aan de behoeftige, de armen en zes andere sociaal zwakkere groepen, zoals voorgeschreven in de koran. Deze armenbelasting bedraagt 2,5 procent van de netto spaargelden. Zakaat is het geven van geld en voedsel aan de armen. Zo'n gift wordt een 'aalmoes' genoemd. Als je veel geld hebt moet je veel geven aan de armen. Vroeger waren er geen uitkeringen voor arme mensen. En in de meeste Islamitische landen nog steeds niet. Door de Zakaat wordt het geld dan een beetje eerlijker verdeeld tussen rijken en armen.
4. Vasten (“Ramadan”)
Het meest bekend is de vastenperiode in de maand Ramadan (de 9de maand in de moslimkalender). In deze heilige maand is het vasten vanaf zonsopgang tot zonsondergang verplicht voor alle mannelijke en vrouwelijke moslims. Deze maand onthoud je jezelf van eten, drinken en seksualiteit en wijd je jezelf aan gebed, recitaties uit de koran en goede daden. De afsluiting van de vastenmaand wordt ook wel het ”suikerfeest” genoemd.
5. De bedevaart (”hadj”)
Iedere moslim is verplicht om één keer in zijn of haar leven op bedevaart te gaan naar de heilige stad Mekka, mits hij of zij zich dit financieel kan veroorloven en hiertoe fysiek in staat is. Hier staat het huis van Allah, de Ka'bah. Meer dan twee miljoen moslims verrichten jaarlijks de pelgrimstocht
§3: In hoeverre staat de Islam toe dat vrouwen emanciperen in de Westerse samenleving?
In de koran staat dat mannen en vrouwen gelijk behandeld moeten worden, maar doordat de mannen de vrouwen in deze samenlevingen onderdrukken, weten de vrouwen hun eigen rechten niet. Mannen willen de vrouwen de baas blijven en zijn het er daarom niet mee eens als hun vrouw gaan emanciperen. Dit verslechtert de emancipatie juist.
Deelconclusie:
De islam is een godsdienst met veel specifieke voorschriften. Waar iedereen zich aan moet houden. Bijvoorbeeld de Ramadan. In de Islam heeft de vrouw evenveel rechten als de man, maar in praktijk is dit jammer genoeg anders, want vrouwen moeten ook de kans krijgen zich verder te ontwikkelen dan het keukenaanrecht.
Hoofdstuk 4: Politiek – juridisch gebied
§1: Waarom is de overheid betrokken bij dit probleem?
Sinds het begin van de jaren zestig hebben grote groepen migranten uit niet-westerse landen zich in Nederland gevestigd. Aanvankelijk waren ze vrijwel uitsluitend afkomstig uit Turkije, Marokko, Suriname en de Nederlandse Antillen. Vanaf de tweede helft van de jaren tachtig kregen de asielzoekers uit Afrikaanse en Aziatische landen de overhand. De herkomstlanden deze migranten staan sociaal-economisch en cultureel ver af van de westerse wereld. De niet-westerse allochtonen worden sinds het begin van de jaren tachtig aangeduid als etnische minderheden. Ze wonen vooral in de grote en middelgrote steden. Binnen de steden zijn er concentratiewijken van etnische minderheden ontstaan. Daardoor wonen en leven minderheden en de autochtone bevolking tot op zekere hoogte gescheiden van elkaar. De maatschappelijke positie van de minderheden de afgelopen tien jaar is verbeterd. De werkloosheid is afgenomen en de schoolprestaties en schoolloopbanen van leerlingen uit etnische minderheden vertonen een opgaande lijn. Dit neemt niet weg dat de sociaal-economische en culturele positie van de etnisch minderheden spanningen oproepen. De integratie van de etnische minderheden in de Nederlandse samenleving is niet vanzelfsprekend en komt niet vanzelf tot stand, daarom moet de overheid zich hiermee bemoeien.
§2: Kan de overheid iets doen om de emancipatie van de vrouw te verbeteren?
Ja, men kan met wetten proberen dit te verbeteren. Hier in Nederland staat in de grondwet dat man en vrouw gelijk behandeld moeten worden. Dat is ook zo, maar in hun geloof kan dat niet. Mannen zijn nu dus tegen dit soort emancipatie, omdat ze dan hun gezag over de vrouwen kwijtraken. Ook kan de overheid op de rechten van de vrouw wijzen, waardoor zij weet waar ze recht op heeft en dat ze zich zo beter kan emanciperen. Verder kan het ook nog helpen als de vier genoemde obstakels (zie blz ?), soms tegelijkertijd aanwezig en elkaar sterk beïnvloedend, moeten zoveel mogelijk worden opgeheven.
Als het Nederlandse parlement een wet maakt, dan moet dat niet zo zijn dat we de Islamieten benadelen. We zouden dus zeker met regels goed moeten oppassen met wat we zeggen, zodat we ze niet benadelen.
Deelconclusie:
De overheid zal zich zeker met dit probleem moeten bemoeien want het gaat de hele samenleving aan. Want er wonen ook moslims in onze samenleving. Als de overheid er niks aan kan doen, wie dan wel? Om dit probleem op te lossen zou de overheid bepaalde wetten kunnen invoeren. Ook kan de overheid op de rechten van de vrouw wijzen, waardoor zij weet waar ze recht op heeft en dat ze zich zo beter kan emanciperen.
Eindconclusie:
In hoeverre belemmert de Islam de emancipatie van de vrouw?
Het antwoord op deze vragen is tot stand gekomen door deze vraag in te delen in deelvragen. Door dit probleem vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken, snap je het probleem eerder. Als je deze vragen beantwoordt en er per invalshoek een conclusie bij maakt, kom je steeds dichter bij het antwoord van de hoofdvraag.
In dit geval hebben we de hoofdvraag ingedeeld in 4 invalsgroepen:
 De vergelijkende invalshoek, bedoeld om te kijken wat er allemaal is veranderd, gaf juist de informatie wanner de emancipatiegolf begon en hoe de moslims zich in hun eigen land gedragen en hoe ze dat hier doen.
 De sociaal-culturele invalshoek gaf ons juist de informatie waarom de moslimvrouwen zich willen emanciperen in onze samenleving en we hebben er verschillende punten genoemd die dat wel of niet mogelijk maken.
 Op godsdienstig gebied zijn we verder in de Islam gedoken, om meer achtergrondinformatie te krijgen over dit geloof, omdat dit toch een belangrijke rol speelt bij het emanciperen van de vrouwen.
 Als laatste hebben we het probleem vanaf een politiek-juridisch oogpunt bekeken, om zo erachter te komen waarom de overheid betrokken is bij dit probleem en wat ze hieraan kan doen.
Door al deze conclusies een beetje samen te voegen, ben je al bij het antwoord op de hoofdvraag: De godsdienst zelf belemmert de emancipatie het meest. Door de rolverdeling hebben vrouwen gewoon minder rechten dan de mannen. De mannen willen dit zo houden, omdat zij het traditionele rolpatroon prima vinden. Ze zijn er dan ook tegen dat de vrouwen zich proberen te emanciperen, want dat zou betekenen dat zij mee moeten gaan.De godsdienst stimuleert het niet dat vrouwen zich ontwikkelen. Maar door middel van de overheid willen we hier verandering in brengen.
Slot:
Het was leuk om dit werkstuk te maken omdat we er eigenlijk niks vanaf wisten, we hadden wel van de islam gehoord, en ook nog wel van de ramadan. Maar van de dieperliggende betekenis van deze godsdienst hadden we nog nooit gehoord.We hadden niet verwacht dat de rolverdeling in deze godsdienst zo slecht geregeld was. Dat de vrouw zichzelf niet eens beter kan ontwikkelen. Wij zijn gewend dat de vrouwen werken, en de meisjes naar school gaan. Het is hier in Nederland heel normaal dat de mannen koken of poetsen. En niet alleen de vrouwen!
De samenwerking is vlot verlopen. Wij hebben namelijk wél een goede rolverdeling gemaakt.
Drie stellingen waar we in de klas over zouden kunnen discussiëren zijn:
 De rolverdeling in de Islam zoals hij nu is, moet verdwijnen.
 De vrouwen in de islam kunnen zich goed emanciperen.
 De overheid moet zich meer met dit politiek vraagstuk bemoeien.
Bijlage:
Enquête.
Bronvermelding:
We hebben de volgende websites gebruikt:
http://www.emancipatie.nl/_documenten/emb/dce/algemeen/beleid/bpeoog95/1.htm
http://home.szw.nl/navigatie/rubriek/dsp_rubriek.cfm?rubriek_id=5&subrubriek_id=500&link_id=5674
http://www.bocobrussel.be/Linksemancipatie.htm
http://www.groene.nl/1996/44/ab_islam.html
http://www.meervrijheid.nl/index.html?mrachteruitgangsgeloof.htm
http://www.nrc.nl/W2/Lab/Profiel/Islam/vrouwen.html
http://home.hccnet.nl/am.siebers/reli-islam.html
http://www.moslim.org/islam/pos_vrouw.htm
http://www.fairweb.nl/index.php?item=09_depositievandevrouwindeislam
http://www.fairweb.nl/index.php?item=islamitischeenwestersewaarden⟨=nl
http://www.forum.nl/trendsite/trend-golf.html
De volgende boeken, kranten en opiniebladen gebruikt..
 HP De Tijd
 Limburgs Dagblad
 Dagblad De Limburger
 Het boek “Islam” (uit het OLC)
De websites en het boek zijn vooral objectief, terwijl de krant en opiniebladen vooral subjectief zijn.

REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.