Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

greenpeace

Beoordeling 6.8
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 904 woorden
  • 24 mei 2001
  • 137 keer beoordeeld
Cijfer 6.8
137 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

HET VOORWOORD Voor de praktische opdracht moesten we in groepjes een werkstuk maken over een pressiegroep. Voordat we beginnen moesten we eerst een pressiegroep uitzoeken. Wij vonden het erg leuk om wat meer te weten te komen over Greenpeace. Dit omdat ze vaak (negatief) in het nieuws zijn en omdat we niet goed wisten wat ze deden. Dit was dus de idealen manier om meer te weten te komen over Greenpeace. Gelukkig was deze pressiegroep nog vrij, dus we konden aan de slag. 1. Profielschets Greenpeace 1.1 Wij doen onze praktische opdracht over Greenpeace. Het Nederlandse Greenpeace-kantoor is gevestigd in Amsterdam, waar onder meer de afdelingen campagnes, persvoorlichting, communicatie, financiën, fondsverwerving en vrijwilligers & educatie zijn ondergebracht. Het actieteam dat gespecialiseerd is in het actie-werk van Greenpeace is gevestigd op een andere locatie. 1.2 Greenpeace is een actiegroep. Ze proberen op een geweldloze manier dingen te voorkomen die schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Ze willen zo proberen een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu te krijgen. Aanwezig zijn op de plaats waar de natuur geweld wordt aangedaan. Op een opvallende manier laten zien wat er mis is én hoe het anders kan. Dat is al zo'n dertig jaar, sinds de allereerste actie, de filosofie van Greenpeace

1.3 Het verhaal van Greenpeace begon toen de Verenigde Staten in 1971 opnieuw een atoomproef wilden uitvoeren op het eilandje Amchitka voor de kust van Alaska. Natuurbeschermers en wetenschappers aan de westkust van de VS en Canada maakten zich ernstig zorgen over de alles vernietigende tests. Onder hen een groepje Canadezen, die het idee lanceerden om zelf naar de plaats van het onheil te gaan. Daar wilden zij de aandacht van de wereld vestigen op het enorme geweld dat de natuur werd aangedaan. Ze charterden een oude vissersboot, de PHYLLIS CORMACK, en gingen in september 1971 op weg. De actievoerders bereikten Amchitka nooit, maar toch werd hun tocht een succes: heel de wereld hoorde van het opmerkelijke initiatief en van de atoomproeven. Amchitka werd een vogelreservaat en Greenpeace was geboren. Na de eerste Greenpeace-actie in 1971 Canada kwamen er al snel kantoren in Frankrijk, Groot-Brittannië en Australië. Acht jaar later, in 1979, werd Greenpeace Internationaal opgericht om de internationale campagnes te coördineren. Inmiddels zijn er Greenpeace-kantoren in ruim 30 landen en steunen miljoenen donateurs over de hele wereld de organisatie. Greenpeace Nederland bestaat sinds maart 1978. Aanvankelijk vormden de Nederlandse sympathisanten alleen een steuncomité voor de internationale organisatie, die toen al in een aantal landen actief was. Het comité wilde ook voorlichting gaan geven. In het eerste nummer van het Greenpeace-magazine -wat gestencilde velletjes met de naam Groene Aarde- meldde de toenmalige redactie de aankoop van de Rainbow Warrior. De nadruk lag op acties tegen de walvisvaart. In 1979 werd het magazine omgedoopt tot Greenpeace. De organisatie huurde een kantoor in het hart van Amsterdam en het donateurbestand was inmiddels gegroeid tot 5000 mensen. Op 3 januari 1979 was Stichting Greenpeace Nederland een feit. 1.4 Greenpeace is een actieorganisatie. Greenpeace heeft een eigen bestuur. Het bestuur bestaat uit de volgende mensen, H.H.G. Post, voorzitter, G.J.Hoekman, penningmeester en de directie bestaat uit de volgende mensen, A. Crielaars, directeur G.A.A. Drieman, directeur/trustee Anno 1999 zijn er kantoren in 32 landen. De kantoren van Greenpeace communiceren met elkaar via e-mail. Wereldwijd telt Greenpeace 2,4 miljoen donateurs. Gelukkig worden zij gesteund door een veelvoud aan vrijwilligers. Zonder hen zou de taak van Greenpeace onmogelijk zijn. Een aantal mensen werkt bij Greenpeace-Nederland in loondienst dit zijn er ongeveer 85. Met de leden en donateurs wordt contact gehouden via de mail en 1 keer in het kwartaal via hun magazine genaamd Greenpeace Magazine. Die krijgt iedereen dan automatische thuis gestuurd. 1.5 Op 31 december 1999 werkten bij Greenpeace Nederland 84 mensen, waarvan 5 voor bepaalde tijd. In totaal bezetten 79 vaste medewerkers 67 formatieplaatsen. In 1999 waren ruim 650- vrijwilligers actief. Ook zijn er kinderen die actief zijn bij Greenpeace. Zij worden Greenteams genoemd in 1999 waren het er ruim 320. Greenpeace Nederland had in 1999 ruim 628.500 donateurs. 1.6 Het doel dat Greenpeace wil bereiken is een duurzaam evenwicht tussen mens en milieu. Biodiversiteit: een duurzaam beheer van de rijkdom van de natuur. Dat houdt onder meer in dat er een einde moet komen aan overbevissing en walvisjacht. Ook de bossen moeten op duurzame wijze worden geëxploiteerd. Het kappen van de laatste oerbossen moet wereldwijd stoppen. Bovendien moeten genetisch gemanipuleerde planten en hun eigenschappen zich niet verspreiden in de natuur. Antarctica: een permanent verbod op de exploitatie van Antarctica; er is al een verbod voor vijftig jaar. Klimaat en energie: de geleidelijke afschaffing van fossiele brandstoffen (gas, olie en kolen), energie-efficiëntie en het versneld ontwikkelen en toepassen van schone energie (van zon, wind en water). Kernenergie en kernwapens: een volledige stop op het gebruik van kernenergie. Bestaand atoomafval moet verantwoord worden opgeslagen en beheerd tot er een veilige oplossing voor is gevonden. Greenpeace zet zich in voor goedkope en schone energie uit de onuitputtelijke en niet-vervuilende bronnen zon, wind en water. Ontwapening: alle atoomwapens moeten worden ontmanteld, Greenpeace wil dat er geen kernproeven meer worden gedaan. Giftige stoffen en afval: Greenpeace zet zich in voor schone technologie en producten die zo min mogelijk afval veroorzaken. Er moet een eind komen aan de handel in gevaarlijk afval. Afval moet veilig in het land van herkomst worden verwerkt. Schadelijke stoffen en stoffen die moeilijk worden afgebroken, zoals POP's (persistent organic pollutants) moeten niet meer worden geproduceerd en gebruikt. Hieronder vallen onder meer chloorstoffen. De meeste zijn zeer schadelijk, ook voor onze eigen gezondheid. Bovendien bestaan er alternatieven. <2.Werkwijze Greenpeace 2.1 Greenpeace heeft geen organisatorische of financiële binding met politiek partijen, religieuze groepringen, bedrijven of overheden. 2.2 Het doel is actie te voeren tegen alles wat schadelijk kan zijn voor het milieu. Ze willen dat al hun actie in het nieuws komen. Elke actie wordt dus bijgewoond door de pers. Ze willen dus een goed contact met journalisten en de media omdat ze zonder hen geen actie kunnen voeren. Deze acties hebben dan geen zin als ze niet in de media komen. Media is bij elke Greenpeace actie dus een belangrijk onderdeel. 2.3 Elk kwartaal komt Greenpeace Magazine uit. Dit magazine is voor iedereen die minimaal 25 gulden per jaar doneert aan Greenpeace. Hierin vermeld Greenpeace acties en successen en vele andere informatie. Greenpeace heeft ook een heleboel folders die iedereen gratis kan aanvragen. Deze folders gaan meestal over de komende acties en de acties waar ze mee bezig zijn. Aan het eind van ieder jaar komt er ook een financieel jaarverslag uit. Deze kan je alleen als buitenstaander pas na 1 jaar ontvangen. Dus als je nu besteld krijg je die van 1999. 2.4 Financieel jaarverslag 1999 van Greenpeace Nederland. Greenpeace krijgt geen subsidies omdat het onafhankelijk wil zijn van bedrijven en de overheid. Al het geld moet binnen komen door giften en donaties. 2.5 Greenpeace gebruikt verschillende middelen om actie te voeren. Als het om bijv. vervoer gaat met schepen, gaan ze zelf de zee op met een boot om bij het ‘gevaarlijke’ schip te komen. Bij zo’n schip aangekomen, hangen de vrijwilligers spandoeken op en verven teksten op het schip. Een andere manier is bijv. in 1998 en 1999 uitgevoerd. Het ging hier om aandacht te trekken op de zeer giftige POP’s. De aftrap vond plaats in Argentinië, waar lozingspijpen werden afgesloten en vaten met gif terugbezorgd bij de fabriek. De acties zijn altijd geweldloos. De mensen beklimmen met gevaar voor eigen leven gebouwen om zo een spandoek op te hangen of mensen ketenen zich aan elkaar vast zo dat iets verhinderd wordt. Het is altijd het doel om iets stop te zetten of op zijn minst te vertragen. Deze maand was Greenpeace nog in het nieuw omdat ze op de spoorlijn waren gaan liggen. Ze probeerden op deze manier tegen te gaan dat radioactief afval per trein werd vervoerd naar Duitsland. Helaas gaat het vervoer gewoon door, wel is er een grote vertraging veroorzaakt. Ook is de actie in het nieuws gekomen, zodat de burgers zich ervan bewust worden wat er gaande is. Het doel is dus grotendeels behaald. 3. Resultaten en adviezen. 3.1 1982(De internationale Walvisvaart Commissie besluit de commerciële jacht op walvissen met ingang van 1986 voor onbepaalde tijd te verbieden. Dit ‘ moratorium’ bestaat in 2001 nog steeds en de meeste landen houden zich er ook aan. 1983(De Europese Gemeenschap besluit dat er voorlopig geen huiden van jonge zeehonden meer mogen worden geïmporteerd. In 1989 maakt de EG het importverbod definitief. Door deze beslissing neemt de jacht op zeehondenpups drastisch af. 1988(De Londen Conventie stelt een wereldwijd verbod in op de verbranding van afval op zee met ingang van 1994 1991(Van 1987 tot 1992 heeft Greenpeace een basiskamp op Antarctica vanwaaruit ze acties voert. Greenpeace is aanwezig bij de internationale vergaderingen van landen die menen een graantje te kunnen meeprikken van Antarctica’s ongelofelijke rijkdom. In 1991 boekt Greenpeace een daverend succes: op Antarctica mag de eerste 50 jaar niet naar kostbare delfstoffen als olie worden gezocht. Daarmee is de industrialisatie van het nu nog ongerepte Antarctica voor lange tijd van de baan. 1992( De Verenigde Naties verbieden de grootschalige visserij met drijfnetten op volle zee. De Europese Unie neemt dit verbod over in 1998 en stelt dat vanaf 2002 ook in Europese wateren niet meer met drijfnetten gevist mag worden. 1993(Sinds 1975 is er een wereldwijd verbod op het storten van hoogradioactief afval in de zee. In 1983 stellen de lidstaten van de Londen Conventie voor 10 jaar een moratorium in op het dumpen van middel- en laagradioactief afval. In 1993 besluit de Londen Conventie eindelijk tot een permanent verbod op dumping van radioactieve stoffen in zee. 1994(De landen van het Verdrag van Basel, dat handel in afval regelt, besluiten de export van gevaarlijk afval van OESE-landen naar de rest van de wereld te verbieden met ingang van 1998. Het verbod geldt ook voor afval dat wordt aangeboden voor ‘recycling’. 1995(Olieconcern Shell besluit het olieplatform Brent Spar niet te laten afzinken in de Noordzee. 1995(De Esbjerg-verklaring: de landen rond de Noordzee verklaren het lozen van schadelijke stoffen terug te brengen. Doel is in 1 generatie (voor 2020) de concentraties door de mens geproduceerde gevaarlijke stoffen in het milieu tot 0 te reduceren. 1996(135 landen, waaronder China, Rusland en de Verenigde Staten, ondertekenen het Algemeen Kernstop Verdrag of te wel het CTBT. 1998(De landen rond het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan ondertekenen het Ospar-verbod op onder meer de dumping van olie- en gasinstallaties ( zoals de Brent Spar) en het lozen van giftige radioactieve stoffen in zee. 1999(Doorbraak in het Solaris-project van Greenpeace: De eerste betaalbare zonnepanelen worden geïnstalleerd bij particulieren. 1999(De Europese milieuministers besluiten voorlopig geen nieuw genetisch gemanipuleerde gewassen op de markt toe te laten. 1999(De Europese Unie besluit unaniem tot een verbod op giftige weekmakers in sabbelspeelgoed van zacht PVC. 3.2 Greenpeace is een organisatie die zich inzet opplaatsen waar onrecht aan de natuur wordt aangericht. Door een klein onderzoekje hebben we uitgevonden wat de grote politieke partijen vinden van Greenpeace. Dat hebben we gedaan d.m.v. een e-mail. De partijen reageerden hier alle goed op. De ene was iets spraakzamer dan de andere, maar dit is het resultaat dat wij hebben geboekt: De Partij van de Arbeid: In principe draagt de PvdA een ieder die zich inzet op de juiste wijze voor een goed doel een warm hart toe. Vriendelijke groet Loes Hillenaar publieksinfo PvdA. Dit was dus een zeer korte reactie en toen we nog een mailtje terug stuurden hadden ze geen extra commentaar op deze uitspraak, Ze zijn dus niet super blij met Greenpeace want ze vermelden duidelijk dat ze in principe blij zijn met zulke groepen, maar dan moeten ze zich wel op de goede manier inzetten. Van Greenpeace vinden ze dat ze te veel demonstreren. Dit is de conclusie waartoe wij zijn gekomen. Op de site van de Partij van de Arbeid hebben we ook geen extra informatie kunnen vinden. De Christen Democratisch Appèl: Van het CDA kregen we eerst het volgende bericht: zou je mij even je postadres kunnen mailen? Dan kan ik de informatie toezenden. Je kunt ook even surfen naar onze website www.cda.nl vervolgens aanklikken op Tweede Kamer en bij de zoekfunctie Greenpeace invullen. Je hebt dan de informatie die je nodig hebt. Met vriendelijke groet, Nelly Marey-Bevaart, CDA-partijvoorlichting
We hebben dit beide gedaan. Het zoeken op het CDA site verliep alleen erg moeizaam en is daar ook niet gelukt. Je kreeg daar alleen een bericht van een interview. Dit had niets met Greenpeace te maken, het bezoek aan de site was dus onnuttig. Nadat ik mijn adres had gestuurd, heb ik geen info meer ontvangen en op een nieuw mailtje hebben ze niet meer gereageerd. Het Groen Links: GroenLinks heeft niet één leidende ideologie of maatschappijtheorie, maar wel enkele idealen. Het hebben van een politieke utopie die open is, beweeglijk en vatbaar voor correcties, zorgt er voor dat GroenLinks zich niet overgeeft aan de waan van de dag. Steeds weer wordt geprobeerd over de horizon heen te kijken. Wie het pragmatisme tot politiek uitgangspunt verheft, zal zich vaak verschuilen achter zogenaamde 'realiteiten' en 'onvermijdelijkheden' en daarmee het politieke debat ontvluchten. De idealen van GroenLinks laten zich in enkele woorden vangen: democratie, respect voor natuur en milieu, sociale rechtvaardigheid en internationale solidariteit. Ze geven te kennen dat ze blij zijn dat er nog organisatie bestaan zoals Greenpeace die zich inzet voor het welzijn van de natuur. Het D66: D66 vindt het erg belangrijk dat bij economische beslissingen gekeken moet worden naar milieuaspecten. Wij waren ook de eerste die hieraan aandacht besteedden in ons verkiezingsprogramma. Toch kan D66 de manier waarop Greenpeace haar standpunten duidelijk maakt niet onderschrijven. Voor meer informatie hierover kun je wellicht contact opnemen met de fractie in de Tweede Kamer (070- 3183066). Uiteraard kun je ook contact opnemen met ondergetekende op het Landelijk Secretariaat. 3.3 Greenpeace gaat zeer professioneel te werk. Dit is ook wel nodig, want anders zouden alle acties van Greenpeace levensgevaarlijk zijn. Ze bereiden alles heel goed voor, zodat alles tijdens het uitvoeren goed gaat. Ze werken met de beste apparatuur, anders zou het voor de beklimmers van gebouwen niet verantwoordelijk zijn. Ze testen alles wat ze doen dus goed uit. Ze gaan geen dingen doen waarbij ze weten dat er een redelijk grote kans is dat het mis gaat. De mensen die alles uitvoeren worden goed begeleid. Ze worden niet zo maar even ergens neer gezet. Het is allemaal onder goede begeleiding. Greenpeace zorgt er ook voor dat ze op een goede manier in de publiciteit komen. Alles wat ze zelf uitgeven is van goede kwaliteit en er is niets op aan te merken. Ze maken zich zelf dus niet belachelijk door slechte publiciteit, want als ze slecht publiciteit zouden krijgen hebben alle andere acties geen zin meer. De pers wil dan geen aandacht mee aan Greenpeace besteden. Het gaat er dus om dat ze goed in de publiciteit uitleggen wat hun doel is. 3.4 Greenpeace pakt alles goed aan. Als ze iets willen bereiken doen ze dan ook hun uiterste best om dat te bereiken. Er zijn natuurlijk altijd een aantal zaken die beter kunnen. *Een voorbeeld hiervan is de omgang met jongeren. Voor de kleinste hebben ze de Greenteams en voor de volwassenen hebben ze Greenpeace zelf. Veel jongeren denken heel negatief over Greenpeace, omdat ze ze maar een stelletje natuurfreaks vinden. De jongeren weten helemaal niet wat voor dingen Greenpeace allemaal bereikt. Dit zouden ze kunnen veranderen door jongeren er meer bij te betrekken. Ze zouden een soort campagne kunnen houden voor jongeren. Ik denk dan aan bijvoorbeeld aan het langs scholen gaan om daar kleine toneelstukjes op te voeren of tv-spotjes te maken waardoor jongeren graag willen weten wat het precieus in houdt. *De acties die Greenpeace organiseert zijn meestal succes vol. Het enige mindere aan deze acties vind ik dat ze zo eentonig zijn. Als het iets met de zee heeft te maken gaan ze weer met een bootje op pad, als het om een groot bedrijf gaat beklimmen ze het kantoor, als het over transport gaat ketenen ze zich vast of gaan ze voor de vervoerswagens liggen. Dit moet toch anders kunnen. Ze moeten de mensen verrassen, want nu weten de meeste wel wat voor actie ze van Greenpeace kunnen verwachten. Ze kunnen vast wel variëren in de acties. Het hoeven niet allemaal andere acties te zijn, maar steeds dezelfde is ook belachelijk. Als ze dit uitvoeren weet ik zeker dat ze vaker in het nieuws zullen komen, want bijna elke verandering vindt het Nederlands volk leuk. Steeds dezelfde acties zijn ook slecht voor het imago. De mensen gaan dan denken: “Heb je die weer met hun bootje” of “daar hangt er weer 1 aan het gebouw”, ik denk als ze dit goed aanpakken dat ze veel meer mensen aan hun kant krijgen, omdat het dan een uitdaging is om nieuwe acties te bedenken en uit te voeren. *Het 1 keer in het kwartaal uitgeven van het blad Greenpeace-Magazine is erg magertjes. Ze zouden het blad ook beschikbaar moeten stellen voor niet donateurs. Dus dat die gewoon te koop is in de winkel en als je donateur bent krijg je hem dan gratis. De mensen kunnen op deze manier dan beter bekijken wat Greenpeace allemaal doet. Door het alleen aan donateurs te schenken kom je niet verder, die mensen steunen Greenpeace al, mensen die Greenpeace niet steunen kunnen nou ook bijna nergens vernieuwde info lezen over Greenpeace. De enige mogelijkheid is dan via het internet, maar deze site is heel onoverzichtelijk, ze moeten daar nog een hoop aan verbeteren. De internationale site is wel wat overzichtelijker. Maar door het tijdschrift dus te koop aan te bieden, krijgt Greenpeace extra geld binnen en de mensen kunnen meer te weten komen over Greenpeace.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.