Criminaliteit

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 2400 woorden
  • 2 april 2004
  • 295 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
295 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Hoofdvraag, deelvragen en inleiding.

Wat verstaan we onder criminaliteit? Wat zijn de oorzaken van criminaliteit? Waar komt criminaliteit vooral voor? Wat wordt er aan gedaan om de criminaliteit terug te dringen? Wat kunnen we er nog aan doen om de criminaliteit terug te dringen? Antwoord op de hoofdvraag. Logboek en bronnen. Hoe komt het dat er zo veel criminaliteit is en wat kunnen we er tegen doen?

1. Wat verstaan we onder criminaliteit? 2. Wat zijn de oorzaken van criminaliteit? 3. Waar komt criminaliteit vooral voor? 4. Wat wordt er aan gedaan om de criminaliteit terug te dringen? 5. Wat kunnen we er nog aan doen om de criminaliteit terug te dringen?

We hebben voor het onderwerp criminaliteit gekozen, omdat het ons erg interessant lijkt er eens meer over te weten komen. We vinden het niet normaal dat er zoveel criminaliteit is en we wilden graag weten wat er tegen gedaan wordt en wat we er nog meer tegen kunnen doen. Het percentage mensen dat aangehouden wordt wegens strafbare feiten is onder werklozen groter dan onder mensen met een baan. Crimineel gedrag kan hier voortkomen uit frustraties, het gevoel mislukt te zijn, uitzichtloze toekomst tegemoet zien, een gebrek aan geld (bestaansonzekerheid, schuldenval en armoede), een overmaat aan ‘vrije’ tijd (verveling), het verzeild raken in gelegenheidsstructuren en omgang met verkeerde vrienden. Wij vinden dit echt erg en vragen ons dan ook af of hier niet aan kan worden gedaan. Vandaar dat we opzoek zijn gegaan naar het antwoordt op die vraag en nog andere vragen.

1. Wat verstaan we onder criminaliteit?

Alle misdrijven die in de wet staan omschreven. Misdrijven
De meer ernstige strafbare feiten, zoals diefstal, mishandeling en moord, maar ook rijden met alcohol

Overal waar mensen met elkaar samenleven, heersen waarden en normen. Waarden zijn bepaalde principes die mensen belangrijk vinden om na te streven: eerlijkheid, vrijheid, naastenliefde, veiligheid enz. Hiervan zijn normen afgeleid. Normen zijn gedragsregels: men mag niet liegen, men mag niet roken in de klas enz. Wanneer je je niet houdt aan de geldende normen en bijv. boeren laat of dergelijke, vinden sommigen dat gewoon. Anderen zullen het onfatsoenlijk vinden. Men spreekt dan van onmaatschappelijk of afwijkend gedrag of asociaal gedrag. Iedereen kan wat dat betreft zijn eigen grenzen stellen. Wij zullen in Thema A het hebben over de maatregelen die de overheid/politie en de maatschappij kunnen treffen om asociaal gedrag te voorkomen en/of tegen te gaan.

Geregistreerde criminaliteit
De misdrijven die door mensen bij de politie zijn aangegeven of die door de politie zelf ontdekt zijn. Als iemand een misdrijf doorgeeft, doet die persoon aangifte. Het overzicht van alle aangiftes is niet betrouwbaar, omdat er soms geen aangifte gedaan wordt, bijvoorbeeld als je fiets gestolen is, of je zakken gerold zijn, je gaat er dan min of meer uit, dat je het toch niet meer terug krijgt, of dat je het ergens hebt laten liggen. Maar ook is het lastig om goed te bepalen wanneer de criminaliteit toe of afneemt, doordat de politie op het ene moment meer controleert dan op het andere moment. De opsporingsactiviteit is dan hoger.

Veelvoorkomende criminaliteit
Ook wel kleine criminaliteit genoemd. Voornamelijk voetbalvandalisme, winkeldiefstal, vernielingen en graffiti wordt hierbij gerekend.

Zware criminaliteit
Ernstige vormen van criminaliteit, zoals moord, inbraak, overvallen en verkoop van harddrugs.

Georganiseerde criminaliteit
Een bijzondere vorm, vaak duurt het erg lang voordat zo een misdaad gepleegd word, en alles is dan vaak goed uitgedacht.

Zinloos geweld
Hiermee wordt vaak bedoeld, fysiek geweld die de slachtoffers worden toegedaan wanneer zij hebben geprobeerd de daders te verbeteren.

Immateriële schade
Voornamelijk emotionele schade, bijvoorbeeld na een zeden delict, men durft dan bijvoorbeeld niet meer ‘s avonds over straat, of na een inbraak voelt men zich niet meer veilig in eigen huis. Deze schade is niet in geld uit te drukken.

2. Wat zijn de oorzaken van criminaliteit?

Dit wil je ook lezen:

• Het gezin: In het gezin wordt de basis voor het maatschappelijk functioneren voor mensen gelegd. Vooral het socialisatie proces is voor het latere gedrag erg belangrijk. In deze periode krijgt het kind bepaalde waarden en normen mee. Het leert ook hoe het zich moet aanpassen aan de samenleving, en op welke manier het met mensen kan omgaan. In het algemeen wordt verondersteld dat als dit proces goed verloopt je later makkelijker sociale contacten maakt, en minder kans hebt om met justitie in aanraking te komen. Het gebrek aan sociale controle binnen het gezin wordt steeds vaker genoemd als oorzaak voor asociaal en crimineel gedrag. Het hangt samen met de stijging van het aantal echtscheidingen en probleemgezinnen, en met de minder strenge gedragsnormen. Jongeren gaan in het algemeen sneller hun eigen weg dan vroeger, en kiezen eerder hun eigen levensstijl. Als gevolg hiervan kunnen bepaalde gebreken en leemtes in de opvoeding ontstaan, die weer tot gevolg hebben dat er meer of minder ernstige gedragsstoornissen
optreden.

• Buurt, school en leeftijdsgenoten: De invloed van deze drie factoren bepaalt mede de kans op asociaal gedrag. Jongeren
die op school mislukken, lopen een grotere kans het verkeerde pad op te gaan en
asociaal te worden. Kijken we naar het contact met leeftijdsgenoten, dan is veel
asociaal gedrag en jeugdcriminaliteit zoals agressie en vernielingen het gevolg van
groepsgedrag en stoer doen. In jongerengroepen kunnen normen en waarden zijn die tegen de algemene gedragsregels in gaan. In de buurt is de sociale controle, net als binnen het gezin, veel minder geworden: de mensen letten minder op elkaar. Dat de sociale controle in de buurt veel minder is geworden komt doordat we in steeds grotere woonwijken en flats zijn gaan wonen. Door die afgenomen sociale controle is er meer gelegenheid tot afwijkend gedrag (asociaal en crimineel gedrag). - de samenleving als geheel: Ongelijke verhoudingen, druggebruik, kleine pakkans en een ontoereikende
wetgeving.

• Verslechterende buurten
Doordat de buurten steeds groter en onoverzichtelijker worden, is er meer gelegenheid voor criminaliteit. Of je nou in een rustige woonwijk woont met tien rijtjeshuizen, of in een grote stad met een hoop flats en gigantische woonwijken. Je kunt op je handen natellen dat de criminaliteit in de stad dan veel groter zal zijn. Daar zijn zo veel mensen, niemand let meer goed op elkaar.

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

• Verminderde politieaandacht
De laatste jaren is er minder aandacht besteed aan criminaliteit en om die te bestrijden. Als er meer weer gecontroleerd en gesurveilleerd door de politie, zal de criminaliteit afnemen.

• Interfaces
Criminaliteit bevindt zich steeds vaker op vreemde bodem. Hier gaat de criminaliteit zich bedienen van relaties met officiële instanties of legale partners, om hun criminele activiteiten goed te organiseren en de ruimtelijke afstand te overbruggen. Deze relaties worden 'interfaces' genoemd.

3. Waar komt criminaliteit vooral voor?

Criminaliteitsontwikkeling
De criminaliteit bevond zich in Nederland enkele tientallen jaren terug op een zeer laag peil. Sindsdien is het aantal delicten erg sterk toegenomen dat een niveau is bereikt dat niet meer sterk afwijkt van wat in andere westerse landen te zien is. Ook daar steeg de criminaliteit, maar minder sterk dan in ons land. Deze volumestijging van de criminaliteit is vooral tot middenin de jaren tachtig opgetreden en betrof voornamelijk de relatief lichtere criminaliteitsvormen. Daarna stijgt vooral de zwaardere (gewelds-)criminaliteit continu - dit betreft onder andere vormen van diefstal met geweldpleging (straatroof, roofoverval). Het is niet vanzelfsprekend dat de criminaliteit zal stabiliseren als een 'normaal' Europees niveau is bereikt.

Misdrijven Aantal Misdrijven relatief

Utrecht 95.475 89
Noord-Holland 217.058 88
Flevoland 20.681 76
Limburg 77.289 68 Noord-Brabant 155.262 68
Zuid-Holland 223.920 67
Gelderland 122.081 65
Groningen 35.847 64
Overijssel 56.007 53
Zeeland 19.136 52
Drenthe 19.970 44
Friesland 22.739 37

Aan de hand van deze gegevens kunnen we zien dat in Utrecht, Noord-Holland, Flevoland, Limburg en Noord-Brabant relatief gezien de meeste misdaden voorkomen.

4. Wat wordt er aan gedaan om de criminaliteit terug te dringen?

In Nederland zijn we nog steeds bezig met het vergroten van de kennis over criminaliteit, de gevolgen van criminaliteit voor de bedrijven, en de manieren om al in een vroeg stadium de criminaliteit aan te kunnen pakken. Ook zijn we bezig met een goede samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven om gezamenlijk de problemen te beheersen. Dit wordt er al gedaan om criminaliteit terug te dringen:

• Extra aandacht schenken aan de overtreders jonger dan 12 jaar
Kinderen jonger dan 12 jaar zijn nog jong. Als we deze kinderen op tijd aanpakken en ze ook helpen, zijn we er op tijd bij. Een kind van 10 heeft tenslotte nog heel wat jaren te gaan. Door wat hulp komt het kind weer op het rechte pad.

• Resoluut aanpakken van de 'harde kern' van groepen criminele jongeren in de steden
Als we de ‘harde kern’ aanpakken van een groep criminelen, heb je meestal de leider te pakken. Zonder de leider kan de groep vrij weinig. Want hij bedenkt meestal de plannen, hij geeft de rest van de groep hun taken. Als je deze persoon, of personen, te pakken hebt, zal de criminaliteit van de betreffende groep in ieder geval een heel stuk afnemen.

• Verbeteren van de uitvoering van de leerplichtwet
Criminaliteit vindt dus ook plaats bij jonge kinderen. Door deze kinderen goed op te voeden en ze goed onderwijs te geven, kan er heel wat criminaliteit voorkomen worden. Als ze een kind leren wat goed en fout is, zal een kind inzien dat, als hij aan criminaliteit meedoet, het fout is. Een kind dat niet naar school gaat, en dit soort dingen niet leert, zal dit niet zo goed weten, en heeft dus een grotere kans dat hij of zij mee gaat doen aan criminele dingen. • Tegengaan van geweld op televisie
Als we minder of geen geweld zien, zal dit ons niet aanleiden tot geweld. • Ervoor zorgen dat criminaliteitspreventie hoog op de agenda van regionaal en gemeentelijk jeugdbeleid komt

• Verhogen van de 'jeugddeskundigheid' bij de politiekorpsen. Jonge criminelen kunnen beter aangepakt worden als de kennis daar ook voor aanwezig is.

• De inrichting van binnen- en buitenruimten moet veiliger worden. Goed zicht (verlichting, geen "verborgen" plaatsen) is daarbij
belangrijk.

• Een samenhangend jeugd- en jongerenbeleid, waar we mee bedoelen: - schoolmaatschappelijk werk. - het oplossen van conflicten tussen verschillende groepen.

• Het streng optreden tegen o.a. verslaafden, die buurten verzieken en onveilig maken. Hulp zou hier kunnen bestaan uit behandeling, vorming, scholing en het bieden van mogelijkheden tot het opbouwen van werkervaring. 5. Wat kunnen we er nog aan doen om de criminaliteit terug te dringen?

De criminaliteit in Nederland moet verminderen. Er wordt al wat aan gedaan, maar helaas is dat nog niet goed genoeg. • Uitbannen alcoholreclame
Het uitbannen van de alcoholreclame is genoodzaakt omdat minder alcohol tot minder criminaliteit leidt.Ook een krachtdadige campagne tegen drank- en drugsmisbruik zal de criminaliteit een stuk verminderen.

• Racismebestrijding
Discriminerende teksten en leuzen kunnen leiden tot criminaliteit. Ze zouden er dus boetes voor kunnen gaan geven.

• Vroeg genoeg beginnen
Hier bedoelen we mee dat de overheid in samenwerking met scholen projecten kan opzetten voor kinderen, zodat ze vanaf jonge leeftijd leren sociaal te zijn.

• Ouders aanpakken
Asociaal gedrag kan leiden tot agressie en agressie kan weer leiden tot criminaliteit. Ouders zouden moeten gaan beseffen wat de gevolgen kunnen zijn van hun asociaal gedrag.

Hoe komt het dat er zo veel criminaliteit is en wat kunnen we er tegen doen?

Er zijn enkele hoofdzaken waardoor er zo veel criminaliteit in Nederland. het gezin speelt een grote rol. In het gezin wordt namelijk de basis gelegd voor een hele hoop dingen. Dit is voor het latere gedrag erg belangrijk Sociaal zijn wordt je geleerd, goed functioneren met anderen enz.In deze periode krijg je bepaalde waarden en normen mee. In het algemeen is het zo, dat als je opgroeiproces goed verloopt, je later makkelijker sociale contacten maakt, en minder kans hebt om met justitie in aanraking te komen. Het gebrek aan sociale controle binnen het gezin wordt steeds vaker genoemd als oorzaak voor asociaal en crimineel gedrag. Jongeren gaan namelijk sneller hun eigen weg dan vroeger, en kiezen eerder hun eigen levensstijl. Hierdoor krijg je asociaal gedrag en dus ook criminaliteit. De buurt, school en leeftijdsgenoten zijn ook een oorzaak van criminaliteit. In de buurt is de sociale controle, net als binnen het gezin, veel minder geworden: de mensen letten minder op elkaar. Dit komt doordat de buurten zijn verslechterd. Buurten worden steeds groter en onoverzichtelijker.daardoor is er meer gelegenheid voor criminaliteit. In de woonwijken van tegenwoordig met flatjes wonen en zijn zo veel mensen, niemand let meer goed op elkaar.Door die afgenomen sociale controle is er meer gelegenheid tot asociaal en crimineel gedrag. Kinderen gaan met mensen om, zoals iedereen dat doet. Maar helaas worden kinderen snel beïnvloed. Dit gebeurt vooral door school- en leeftijdsgenootjes. Zij sturen elkaar dan aan om dingen te doen: “Doe eens dat” of “Durf je dit?”. Hierdoor lijkt het voor de kinderen dat het een hele normale zaak is dat ze dingen kapotmaken of spullen van anderen stelen of kapotmaken. ook is het zo dat kinderen die op school mislukken, een grotere kans lopen om het verkeerde pad op te gaan en asociaal gedrag gaan vertonen. Ook verminderde politieaandacht is een oorzaak. De laatste jaren is er minder aandacht besteed aan criminaliteit en is er ook minder aandacht besteed aan het verminderen en bestrijden van criminaliteit. Als er meer weer gecontroleerd en gesurveilleerd door de politie, zal de criminaliteit afnemen.

Er zijn enkele hoofdzaken waardoor er zo veel criminaliteit in Nederland. het gezin speelt een grote rol. In het gezin wordt namelijk de basis gelegd voor een hele hoop dingen. Dit is voor het latere gedrag erg belangrijk Sociaal zijn wordt je geleerd, goed functioneren met anderen enz.In deze periode krijg je bepaalde waarden en normen mee. In het algemeen is het zo, dat als je opgroeiproces goed verloopt, je later makkelijker sociale contacten maakt, en minder kans hebt om met justitie in aanraking te komen. Het gebrek aan sociale controle binnen het gezin wordt steeds vaker genoemd als oorzaak voor asociaal en crimineel gedrag. Jongeren gaan namelijk sneller hun eigen weg dan vroeger, en kiezen eerder hun eigen levensstijl. Hierdoor krijg je asociaal gedrag en dus ook criminaliteit. De buurt, school en leeftijdsgenoten zijn ook een oorzaak van criminaliteit. In de buurt is de sociale controle, net als binnen het gezin, veel minder geworden: de mensen letten minder op elkaar. Dit komt doordat de buurten zijn verslechterd. Buurten worden steeds groter en onoverzichtelijker.daardoor is er meer gelegenheid voor criminaliteit. In de woonwijken van tegenwoordig met flatjes wonen en zijn zo veel mensen, niemand let meer goed op elkaar.Door die afgenomen sociale controle is er meer gelegenheid tot asociaal en crimineel gedrag. Kinderen gaan met mensen om, zoals iedereen dat doet. Maar helaas worden kinderen snel beïnvloed. Dit gebeurt vooral door school- en leeftijdsgenootjes. Zij sturen elkaar dan aan om dingen te doen: “Doe eens dat” of “Durf je dit?”. Hierdoor lijkt het voor de kinderen dat het een hele normale zaak is dat ze dingen kapotmaken of spullen van anderen stelen of kapotmaken. ook is het zo dat kinderen die op school mislukken, een grotere kans lopen om het verkeerde pad op te gaan en asociaal gedrag gaan vertonen. Ook verminderde politieaandacht is een oorzaak. De laatste jaren is er minder aandacht besteed aan criminaliteit en is er ook minder aandacht besteed aan het verminderen en bestrijden van criminaliteit. Als er meer weer gecontroleerd en gesurveilleerd door de politie, zal de criminaliteit afnemen.

Wat we aan het terugdringen en bestrijden van criminaliteit kunnen doen, zijn de volgende dingen: Extra aandacht schenken aan de overtreders jonger dan 12 jaar.Kinderen jonger dan 12 jaar zijn nog erg jong. Als we deze kinderen op tijd aanpakken en helpen, zijn we er op tijd bij om het kind wat bij te sturen en het rechte pas op te helpen. We moeten de 'harde kern' van groepen criminele jongeren in de steden harder en beter aanpakken. Als we dit doen, heb je meestal de leider te pakken. Zonder de leider kan de groep vrij weinig.De leider bedenkt meestal de plannen, geeft de rest van de groep hun taken. Als je deze kern hebt, zal de criminaliteit van de betreffende groep in ieder geval een heel stuk afnemen. Ook moeten we strenger zijn met geweld op televisie. Als we minder of geen geweld zien, zal dit ons niet aanleiden tot geweld. We moeten ervoor zorgen dat criminaliteitspreventie hoog op de agenda van regionaal en gemeentelijk jeugdbeleid komt. Dan wordt er meer aandacht aan criminaliteit besteed en is het makkelijker te bestrijden met z’n allen. We zullen de 'jeugddeskundigheid' bij de politiekorpsen moeten verhogen. Jonge criminelen kunnen beter aangepakt worden als de kennis daar ook voor aanwezig is. Wat ook belangrijk is, is dat de inrichting van binnen- en buitenruimten veiliger moet worden. Goed zicht (verlichting, geen "verborgen" plaatsen) is daarbij belangrijk.

REACTIES

R.

R.

de manier van aanpakken die jij hier ziet is niet echt een oplossing. als je een krimineel kent en begrijpt, begrijp je dat hoe meer maatregelen er genomen worden. hoe slimmer de criminelen worden

8 jaar geleden

W.

W.

Heb je ook bronnen?

6 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.