Broeikaseffect

Beoordeling 7
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 1656 woorden
  • 5 juni 2001
  • 149 keer beoordeeld
Cijfer 7
149 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Inleiding

Deze praktische opdracht gaat over het broeikaseffect.
Het wordt steeds warmer in Nederland en de rest van de wereld.
Ik heb voor dit onderwerp gekozen, omdat het broeikaseffect een ernstig probleem lijkt te worden. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dit weten,omdat er ontzettend veel gevolgen zijn. Er zijn nu al duidelijke gevolgen van te zien (smelten van de polen). Daarom hoop ik ook dat er snel wat aangedaan wordt.

Het broeikaseffect:

Aan het begin van de jaren zeventig dacht iedereen nog dat de wereld in de problemen zou komen omdat olie, gas en kolen zouden opraken. Maar na een tiental jaren is juist duidelijk geworden dat er juist problemen ontstaan door de enorme voorraden van die brandstoffen.
Ze leveren dan wel energie, maar door de enorme uitstoot van koolstofdioxide (CO2), dat bij de verbranding van de brandstoffen ontstaat, stijgt de concentratie van de broeikasgassen in de atmosfeer snel.

De aarde wordt verwarmd door de zon. Een gedeelte van de zonnestraling wordt door de atmosfeer terug de ruimte in gekaatst, een ander deel wordt omgezet in warmte op de aarde.
Natuurlijke broeikasgassen, zoals waterdamp en CO2, zorgen ervoor dat de warmte die de aarde uitstraalt gedeeltelijk wordt teruggekaatst : deze gassen leggen een als het ware een warme deken om de aarde heen. Dit noemt men het broeikaseffect.
Zonder het natuurlijke broeikaseffect zou de gemiddelde temperatuur op de aarde op jaarbasis -18 graden Celsius zijn, in plaats van de huideige +12 graden. Maar omdat ook de mens grote hoeveelheden broeikasgassen in de dampkring brengt, wordt het broeikaseffect behoorlijk versterkt. Dit kan een wereldwijde klimaatverandering tot gevolg hebben. En dat zorgt er dan weer voor dat er grote overstromingen, extreme weersomstandigheden, droogte en ongeschiktheid voor de landbouwgrond komt.

Oorzaken van het broeikaseffect:

Energieverbruik:
De voornaamste oorzaak voor het ontstaan van het versterkte broeikaseffect is de steeds stijgende behoefte aan energie. De geïndustrialiseerde landen zijn verantwoordelijk voor meer dan driekwart van het energieverbruik. 90% van deze energie wordt geleverd door fossiele brandstoffen. Elektriciteitscentrales, industriële productieprocessen en verwarming van huizen en gebouwen zijn voor een groot deel verantwoordelijk voor de steeds toenemende uitstoot van broeikasgassen.
Koolstofdioxide is voor de helft de oorzaak van het broeikaseffect. Het verbruik van fossiele brandstoffen is de afgelopen jaren in plaats van afgenomen juist toegenomen, en het zal volgens onderzoekers nog steeds stijgen. In Nederland alleen al verbruikt men op jaarbasis 60 miljard ton olie.

Het verkeer:
Het alsmaar groeiende aantal files is een probleem dat steeds ernstiger vormen aanneemt. Per dag vindt er een uistoot van lood plaats in Amerika, West- Europa en Japan dat een gewicht heeft van 400 miljoen auto' s samen. De uitlaatgassen van de auto' s zijn: koolmonoxide, kooldioxide, zwaveldioxide en stikstofoxide. Op het moment dat de zon gaat schijnen vormt een mengeling van de genoemde schadelijke stoffen uit stikstofoxide en koolwaterstoffen ozon. Door deze reactie stijgt de hoeveelheid ozon aan de grond waardoor de temperatuur met enige graden zal stijgen in de onderste luchtlagen (daardoor is de hoeveelheid ozon in de onderste lagen van de atmosfeer ook verdubbeld).

De ontbossing:
Bosbranden veroorzaken in tropische regenwouden de uitstoot van miljoenen tonnen CO2. Hierbij komt nog de kap van bomen voor allerlei doeleinden, vaak consumptief gebruik. Hele bossen veranderen in kale vlakten die vatbaar zijn overstromingen, verrotting en uitdroging. Dit gebeurt terwijl bomen in tropische regenwouden de grootste gebruikers zijn van CO2. Ze nemen CO2 op en zetten dat om in zuurstof. Als de ontbossing zich door zal zetten in de toekomst, krijgt de aarde volgende probleem: de CO2 zal niet meer uit de atmosfeer worden verwijderd doordat de bomen verdwenen zijn.

Het broeikas wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van bepaalde stoffen in de dampkring, de belangrijkste hiervan zijn:

* Koolstofdioxide (CO2) : komt vrij bij de verbranding van brandstoffen.
* Methaan (CH4) : ontstaat vooral in de landbouw en veeteelt.
* Distikstofoxide (N2O ; lachgas) : komt vrij bij de verbranding van fossiele brandstof en gebruik van mest.
* Fluorverbindingen, dit zijn stoffen als hfks en SF6 ( deze worden gebruikt als vervangers van cfks).

De gevolgen van het broeikaseffect:

Het is heel moeilijk om precies de gevolgen van het broeikaseffect te achterhalen. Daarom worden er veel onderzoeken gedaan, en daardoor komt de mens steeds meer te weten over de (mogelijke) gevolgen.
Hieronder beschrijf ik een paar van die onderzoeken:

- Een recent onderzoek van de Verenigde Naties berekent dat de temperatuur op aarde aan het eind van 21e eeuw met gemiddeld 5,8 graden Celsius zal zijn gestegen. Als deze voorspelling ook daadwerkelijk zal gebeuren, zal dit zorgen voor een forse stijging van de zeespiegel. Vermoedelijk 15 tot 95 centimeter over de komende 100 jaar. Dit komt vooral omdat water uitzet bij een hogere temperatuur, waardoor de oceanen dus meer plaats op de wereld zullen innemen. Ook de smeltende poolkappen en gletsjers zullen bijdragen aan de stijging van de zeewaterspiegel.

-Het IPCC berekende in 1990 dat, als er ondertussen niets wordt ondernomen om de uitstoot van CO2 te verminderen, er een gemiddelde temperatuur van 2 tot 5 graden Celsius zou kunnen optreden tegen het einde van de volgende eeuw.

De temperatuurstijging en daardoor de zeespiegelstijging:
Door de temperatuurstijging is het mogelijk dat de Noord- en Zuidpool gedeeltelijk smelten. Het smeltende ijs zal de zeespiegel wereldwijd doen stijgen. Dit heeft o.a. voor Nederland grote gevolgen, omdat het grootste deel van Nederland onder de zeespiegel ligt, daardoor zullen de dijken verhoogd moeten worden.
Maar naar schatting leeft ongeveer een half miljard mensen in gebieden die maar net boven of onder de zeespiegel liggen. Grote bevolkingsdichtheden op deze plaatsen zijn geen toeval. Rivierdelta' s en kustgebieden zijn vaak erg vruchtbaar. Enkele grote wereldsteden als New York, Londen en Tokyo liggen in die gebieden. De voorspelde zeespiegelstijging halverwege deze eeuw, zo rond 2050, zal een directe bedreiging vormen voor 10% van de wereldbevolking. Ook in gebieden die niet direct overstromen of door overstromingen worden bedreigd zal een zeespiegelstijging voor de nodige problemen zorgen.

Koraalriffen:
Koraalriffen komen voor op de bodem van de zee, ze bestaan uit algen en koraal. Als de oceaantemperaturen stijgen, gaan de koraalriffen verbleken,dat wil zeggen dat de dichtheid van de algen afneemt.Vanaf 1980 komen er steeds vaker periodes voor, waarin blekingen voorkomen. Het aantal koraalriffen neemt dus af. En dat is erg jammer, omdat kooraalriffen erg mooi zijn.

Ecosystemen:
De temperatuur en de beschikbaarheid van water zal op een bepaald niveau moeten blijven, anders komt het ecosysteem in gevaar. Als de ecosystemen veranderen, gebeuren er bijvoorbeeld de volgende dingen:
- gewassen migreren in de richting van de polen
- de zeestromen veranderen
- neerslag- en verdampingspatronen veranderen

Oplossingen voor het broeikaseffect:

Volgens veel deskundigen die zich bezig houden met het broeikaseffect is het probleem al te ver gevorderd om er een goede en duidelijke oplossing voor te maken en uit te voeren.
Wat er nog wel gedaan kan worden om er voor te zorgen dat er zo min mogelijk aantasting aan de ozon laag plaats vindt, is op verschillende manieren verbeteren van onze manier van leven.
Daarbij kan je denken aan de volgende dingen:

Andere energiebronnen:
Om de strijd tegen het broeikaseffect te kunnen winnen moeten we andere energiebronnen, die minder of helemaal geen broeikasgassen uitstoten, aanboren. En bovendien is de voorraad van de fossiele brandstoffen niet oneindig, dus er moeten sowieso al andere bronnen gevonden worden.
Voorbeelden van andere energiebronnen zijn:
- Waterkracht : Dit blijkt in praktijk de belangrijkste duurzame bron te zijn, want waterkracht voorziet voor 6% aan de wereldwijde elektriciteitsvraag.
De prijs is immers ook veel lager dan bij andere energiebronnen.
- Windenergie : De moderne stroomopwekkende windturbines hebben een zeer snelle ontwikkeling doorgemaakt. Tot nu toe zijn windturbines nog eenderde te duur om te kunnen concurreren met de kolencentrales. Technische ontwikkelingen in de toekomst moeten de prijzen voor deze energiebron omlaag kunnen halen.
- Zonne-energie : Deze bron blijkt vijf tot tien keer zo geconcentreerd te zijn als windenergie. Zonne-energie is het beste toepasbaar in de tropen (want daar is natuurlijk het meeste zon), maar op hogere breedte is het ook goed mogelijk om met zonne-energie te werken.

CFK's:
Afgesproken is dat de Cfk's wereldwijd zullen worden verboden, met ingang van 1996 zijn productie en gebruik van deze ozon aantasters in industrielanden verboden, ontwikkelingslanden hebben hierbij tien jaar uitstel gekregen.
De industrie gebruikt nu in plaats van Cfk's HCFK's, maar ook die zachte Cfk's breken de ozonlaag af, alleen wat trager.
Over de hele wereld wordt de ozonlaag aangetast, elk jaar wordt het weer een stuk dunner. Boven Antarctica is de afbraak zo groot dat we van een echt 'gat in de ozonlaag ' spreken. En dan te bedenken dat het ergste ons nog te wachten staat, want heel veel Cfk's zijn nog onderweg naar de ozonlaag.

Afspraken over het broeikaseffect:

Er zijn een aantal maatregelen genomen om zo ervoor te zorgen dat het broeikaseffect niet nog erger zal worden. Een aantal hiervan zijn:
- Verhoging van de energiebelastingen.
- Een reductieplan opzetten voor andere broeikasgassen dan CO2.
- Een deel van de extra financiële middelen gebruiken voor projecten tegen het broeikaseffect.
- Versnelde invoer van alternatieve brandstoffen in het wegverkeer.

Er zijn ook al een aantal internationale afspraken gemaakt om het broeikaseffect tegen te gaan, maar er zijn nu nog steeds vergaderingen om nieuwe, beter afspraken te maken. Het probleem is dat alle landen wel vinden dat er snel iets moet gebeuren, maar dat ze niks doen.

Wat ik van het broeikaseffect vind:

Ik vind het erg jammer dat het broeikaseffect is ontstaan en dat er zo weinig aan wordt gedaan. Ik vind dat er snel afspraken gemaakt moeten worden, omdat anders de hele wereld er aan onderdoor gaat.
Als het allemaal zo door gaat, bestaat Nederland bijvoorbeeld in 2050 helemaal niet meer, omdat het dan helemaal onder water staat!!!
Het zal alleen wel moeilijk worden om het energieverbruik minder te laten worden, omdat niemand nou eenmaal zonder een tv, radio en computer kan.
Een ander idee is dan ook dat er niet minder energie verbruikt moet gaan worden, maar andere energie; zoals windenergie.

Bronvermelding:

- Internet: zoekmachines: Altavista, Lycos en Vindex.
- Interactieve encyclopedie

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.