hoofddoekjes casus

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 1407 woorden
  • 27 juni 2009
  • 17 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
17 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Fase 1: Het formuleren van de casus.
Bernadette is lerares. Ze geeft heel goed les en ligt goed bij de leerlingen ondanks dat ze vrij streng is. Ze controleert altijd het huiswerk. Leerlingen die te laat komen, mogen de les niet meer in. Ook mogen de leerlingen geen petjes op tijdens de les en juist dit geeft nu problemen. Gisteren kwamen er twee nieuwe Marokkaanse meisjes in klas 1-A Ze dragen altijd een hoofddoek, ook op school. Volgens de islam moeten vrouwen hun typische vrouwelijke lichaamsvormen verhullen en op geen enkele wijze uitdagend zijn naar de mannen. Zo beschermen ze zich zelf en de maatschappij tegen ongewilde contacten. Bernadette zit nu met een probleem. Ze heeft de jongens altijd verboden om een pet op te zetten in de klas. Moet ze nu één lijn trekken en de hoofddoekjes van de twee meisjes verbieden in de klas? Van de andere kant vindt ze de hoofddoekjes toch weer iets anders dan de petten van de jongens. De hoofddoekjes komen voort uit het geloof, de petjes niet, zo denkt ze. Wat moet Bernadette doen? Zie boek

Fase 2: Welke optieken spelen een rol?
1.Juridische optiek.
2.Schooloptiek
3.Levensbeschouwelijke optieken:
A. Islamitische optiek
B. de Rooms-katholieke optiek.
4.Leerlingenoptiek
5.Maatschappelijke optiek.

Fase 3: Welke waarden spelen een rol?
1.Juridische optiek Legitimiteit en Gelijkheid
2.Schooloptiek Rechtvaardigheid
3. A. De Islamitische optiek Recht op religieuze uiting
B. Optiek van het Rooms-katholicisme Recht op religieuze uiting
4. Leerlingenoptiek Vrijheid en gelijke behandeling
5. Maatschappelijke optiek Rechtvaardigheid en gelijkheid

Fase 5: Wie zijn de belanghebbenden?
A.1. De grondwet
2. De school.
3. A. De islam
B. Het Rooms-katholicisme
4. De leerlingen
5. De maatschappij
B.1. De Grondwet: Art 1.Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

Art 6. Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.
Men heeft een recht om zijn godsdienst uit te oefenen.

Art 23. Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld.

2. De school: Een leerling die om religieuze redenen een hoofddoek wil dragen, zal in beginsel, na een schriftelijk verzoek van de ouders daartoe, toestemming verkrijgen. Ondanks verkregen toestemming om een hoofddoek te dragen kan een leerling toch gedwongen worden om uit veiligheidsoverwegingen de hoofddoek af te doen. Te denken valt daarbij aan de lessen lichamelijke opvoeding en bij bepaalde praktische opdrachten.

3 A. De Islam:
"O Profeet, zeg tot jouw echtgenotes en tot jouw dochters en tot de vrouwen van de gelovigen dat zij hun overkleden (Djilab) over zich heen laten hangen. Op die manier is het gemakkelijker om hen te herkennen en worden zij niet lastig gevallen. En Allah is Vergevensgezind, Meest Barmhartig." (Al Ahzab, aya 59)
Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neergeslagen houden en dat zij hun passies beheersen. Dat is reiner voor hen. Voorzeker, Allah is wel op de hoogte van hetgeen zij doen. En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook haar ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij haar schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij haar hoofddoeken over haar boezem laten hangen, en dat zij haar schoonheid niet tonen behalve aan… (Surah an-Noer (24) ayah 30-31.)

B. Het Rooms-katholicisme:
Man en vrouw in de eredienst:
[2] Ik vind het prijzenswaardig dat u bij alles aan mij blijft denken, en dat u zich houdt aan de overleveringen die ik u heb doorgegeven. [3] Maar* ik verzoek u wel te bedenken dat Christus het hoofd is van iedere man, maar de man het hoofd van de vrouw, en God het hoofd van Christus. [4] Een man die onder het bidden of profeteren* het hoofd bedekt houdt, doet zijn hoofd schande aan. [5] Een vrouw daarentegen brengt schande over haar hoofd wanneer zij blootshoofds bidt of profeteert; ik vind dat even erg als wanneer haar hoofd kaalgeschoren was. [6] Als een vrouw geen sluier hoeft te dragen, kan ze net zo goed haar haar laten afknippen. Maar als het voor haar een schande is om kortgeknipt of kaalgeschoren te zijn, laat haar dan wel een sluier dragen.
[7] Een man hoeft zijn hoofd niet te bedekken, want hij is het beeld van Gods glorie, maar de vrouw is de glorie van haar man. [8] De man komt niet voort uit de vrouw, maar de vrouw uit de man; [9] ook is de man niet geschapen omwille van de vrouw, maar de vrouw omwille van de man. [10] Daarom moet de vrouw een teken van gezag* op het hoofd dragen, omwille van de engelen*. [11] Overigens kan in de Heer de vrouw niet buiten de man, en de man niet buiten de vrouw: [12] zoals de vrouw uit de man voortkomt, zo is de man er door de vrouw, en alles is uit God. [13] Zeg nu zelf: is het passend dat een vrouw met onbedekt hoofd tot God bidt? [14] Leert de natuur zelf u niet dat het voor een man een schande is het haar lang te dragen, [15] terwijl het voor de vrouw juist een sieraad is? Want het haar is de vrouw gegeven bij wijze van sluier.
[16] En als iemand meent dit te moeten betwisten: wij kennen zo’n gewoonte niet, en de gemeenten van God evenmin.

4. De leerlingen: Alle Leerlingen dienen respect te krijgen en geaccepteerd te worden zoals ze zijn ongeacht (het praktiseren van) het geloof.
5. De maatschappij:
Rotterdamse gemeente wil verbod op hoofddoek
vrijdag 18 februari 2005 08:04
Opnieuw is er in Rotterdam discussie over het dragen van een hoofddoek door ambtenaren. De deelgemeente Charlois wil baliemedewerksters verbieden een hoofddoek te dragen.

Dat staat in een brief die de gemeente aan het Rotterdams college van burgemeester en wethouders heeft geschreven. Charlois vraagt daarin om kledingrichtlijnen.
Symbool
De gemeente schrijft dat zij het dragen van religie-georienteerde kleding door ambtenaren aan de publieksbalies 'onwenselijk' vindt. De hoofddoek is volgens de deelgemeente voor sommige mensen een symbool van een leefwijze of cultuur die 'niet strookt met de Nederlandse normen en waarden'. Het zou de neutraliteit van de overheid in gevaar brengen.
Aanleiding voor de brief is een baliemedewerkster die een hoofddoek wilde dragen.
Een gemeente mag van een ambtenaar eisen dat hij er representatief uitziet. Maar een verbod op hoofddoekjes of andere kledingstukken mag niet. Charlois noemt dit tegenstrijdig.
Voorzitter Dick Lockhorst (PvdA) van de deelgemeente zegt dat hij wil weten waar de grens ligt wat betreft kleding. 'Wat als straks iemand komt in een burqa?'.
Vorig jaar werd een voorstel van Leefbaar Rotterdam op het verbod van een hoofddoek nog verworpen.

EP tegen Europees verbod hoofddoek op basisschool
STRAATSBURG - Het Europees Parlement wil niet dat Europa verbiedt dat meisjes op basisscholen een hoofddoek of een sluier dragen. De regels daarover verschillen dusdanig in de 27 EU-landen dat het beter is geen dwingende Europese regels op te leggen, vond een meerderheid van het Parlement woensdag.

Frankrijk heeft bijvoorbeeld strenge regels, Groot-Brittannië juist niet. „Het hoofddoekjesdebat ligt nationaal al gevoelig genoeg, dat moeten we niet hier in Straatsburg nog eens over willen doen”, aldus een tevreden VVD-Europarlementariër Jules Maaten.
In een rapport van het Europees Parlement werd gepleit voor een hoofddoekverbod voor basisschoolkinderen. Die passage is er dus door een meerderheid van het Parlement uitgestemd.
Joost Lagendijk van GroenLinks was wel voor een verbod. „Vrouwen boven de achttien kunnen zelf beslissen en moeten het recht hebben een hoofddoek te dragen. Maar meisjes op de lagere school beslissen niet zelf.” Lagendijk vindt daarom dat hoofddoekjes en sluiers op basisscholen in Nederland verboden moeten worden.

Fase 4: Wat is het ethische probleem? Mag of moet de juf de meisjes verbieden een hoofddoek in de klas te dragen in verband met het schoolreglement.

Fase 6: Het formuleren van een oplossing.
In de grondwet staat duidelijk dat iedereen het recht heeft een geloof naar keuze aan te hangen en te praktiseren. Ik zie dus niet in waarom het dragen van een hoofddoek op de school dan verboden zou moeten worden? En als de school liever niet heeft dat leerlingen een hoofddoek dragen, moeten ze Islamitische kinderen maar niet aannemen.

Bronnen:
Zin in zin levensbeschouwing en ethiek http://digiboek.50megs.com/koran/koran024.html http://www.sjl.nl/
http://www.laks.nl/index.php?navID=5&catg=4⊂=0
http://nl.wikisource.org/wiki/Nederlandse_grondwet/Hoofdstuk_1
http://forums.marokko.nl/archive/index.php/t-1277545.html
http://www.willibrordbijbel.eu/?p=page&i=52294,52308
http://www.elsevier.nl/web/1018120/Nieuws/Politiek/Rotterdamse-gemeente-wil-verbod-op-hoofddoek.htm
http://www.refdag.nl/artikel/1329572/EP+tegen+Europees+verbod+hoofddoek+op+basisschool.html

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.