Inleiding:

Mijn praktische opdracht voor economie maak ik over kinderbijslag omdat ik het wel interessant vind om te weten hoeveel geld ouders krijgen voor het feit dat ze kinderen hebben. Dat mensen met kinderen Kinderbijslag krijgen, dat weet haast iedereen. Maar waarom krijgen mensen dat? Hoe wordt bepaald hoeveel ze krijgen? En wie bepaalt dat dan allemaal? Het is een algemeen onderwerp, maar er zijn maar weinig mensen die weten hoe het allemaal geregeld is. Daarom heb ik voor dit onderwerp gekozen. Iets heel bekends, maar eigenlijk toch ook onbekend. Ik was wel nieuwsgierig naar hoe de kinderbijslag in elkaar zit.

Tijdsplanning

Actie: Datum: Tijd:
Onderwerp gezocht 02-05-2004 3 uur
Informatie gezocht onderwerp 05-05-2004 5 uur
Onderzoek naar onderwerp 17-05-2004 3 uur
Uitwerking onderwerp 02-06-2004 4 uur
Uitwerken op pc 11-06-2004 4 uur
Lay-out gemaakt 14-06-2004 2 uur
Totaal: 21 uur

Wat is kinderbijslag?

Kinderbijslag is een financiële tegemoetkoming in de kosten van de opvoeding van kinderen die wordt uitgekeerd door de SVB (Sociale VerzekeringsBank).

Wanneer heeft een ouder recht op kinderbijslag?

Kinderbijslag aanvragen is eenvoudig. Eerst moet je aangifte doen van de geboorte van je kind bij de gemeente, die geven dan de gegevens door aan de SVB. Op basis van die gegevens maakt de SVB een aanvraagformulier en stuurt dat naar de ouders toe. Ook bij de geboorte van het tweede kind, krijgt de SVB gegevens van de gemeente. De ouders ontvangen dan van de SVB een brief met de informatie over de kinderbijslag. Je krijgt kinderbijslag als je in Nederland woont of werkt (en verzekerd bent voor de kinderbijslag). De kinderbijslag is voor kinderen tot 18 jaar. Schoolgaande kinderen kunnen vanaf hun 18e jaar studiefinanciering ontvangen.

Kinderbijslag bedragen:

De kinderbijslag wordt ieder kwartaal na afloop van het laatste kwartaal uitbetaald. Onderstaande bedragen gelden vanaf 1 juli 2003. Per 1 januari 2004 zijn de bedragen hetzelfde gebleven.

De hoogte van de kinderbijslag hangt af van de leeftijd van het kind.
Kinderbijslagbedragen per kind per kwartaal:

Kinderen geboren voor 1 januari 1995
aantal kinderen 9 t/m 11 jaar 12 t/m 17 jaar
12345678910 214,46242,26251,52271,88284,10292,24298,06308,72317,02323,65 252,31285,01295,90319,86334,23343,81350,66363,20372,96380,77

Kinderen geboren op of na 1 januari 1995
aantal kinderen 0 t/m 5 jaar 6 t/m 9 jaar
1 t/m 10 176,62 214,46

En als het kind zelf een inkomen heeft? Daarover zijn de volgende regels gemaakt:· Het kind heeft inkomsten die hoger zijn dan f. 1.750,-- (794,12 euro) netto per kwartaal. · Het kind heeft een uitkering aangevraagd.· Het kind is jonger dan 18 jaar en gaat onderwijs volgen waarvoor recht bestaat op studiefinanciering. Deze regels zijn een paar voorbeelden wanneer de kinderbijslag gaat veranderen, en niet meer volgens de ‘gemiddelde’ tabel te berekenen zijn. Want als het kind een uitkering krijgt, krijgen de ouders natuurlijk ook geen kinderbijslag meer! Of de ouders krijgen minder kinderbijslag bij bepaalde regels. Bestaan er dan ook regels waarbij de ouders méér kinderbijslag krijgen? Die regels zijn er ook, alleen zijn die wat minder bekend. De vergoeding “verhoogde kinderbijslag” dient als tegemoetkoming ter vergoeding van de extra financiële onkosten die de ouders maken (voorbeeld: extra dure speciale voeding, speciale spullen bij opvoeding, speciale babysit, aangepast speelgoed, enz). De vergoeding word pas toegekend vanaf een bepaalde ‘graad’ van handicap : hierbij wordt het criterium van 66% gehanteerd. Ik heb nu de speciale verhoogde kinderbijslag en de normale kinderbijslag behandeld. Zijn er dan nog meer uitzonderingen? Ja die zijn er, want: Hoe kan de kinderbijslag van een gezin veranderen? · Het gezin of een gezinslid verhuisd naar het buitenland. · De ouders gaan scheiden of trouwen. · Een van de (huwelijks)partners verhuisd of overlijdt. Verder zijn er nog enkele logische dingen waardoor de kinderbijslag verandert: · Het kind overlijdt. · Het kind valt niet meer onder de oorspronkelijke voogdij. · Als het kind de leeftijd bereikt van 18 jaar.Bij elke verandering in het gezin of inkomen moet worden gekeken of de kinderbijslag veranderd moet worden. Elk gegeven moet dus doorgestuurd worden naar de SVB. Zij kijken dan wat er precies gaat veranderen, en vanaf wanneer die verandering ingaat. Degene die de kinderbijslag dus regelt is het SVB. Wat is de taak van het SVB? Zij verzorgen meer dan alleen de kinderbijslag, ze hebben meerdere taken. Zij zorgen ook o.a. voor de AOW (Algemene Ouderdoms Wet) en de ANW (Algemene nabestaandenwet). Zo blijkt dus dat de kinderbijslagwet niet zo simpel is als hij lijkt. Iedere situatie is anders, en al die situaties moeten professioneel benaderd worden. Er zijn altijd uitzonderingen, en ook daar moeten regels voor gemaakt worden. De wet lijkt zo makkelijk, maar niet ieder gezin kan volgens de gemiddelde en normale regels behandeld worden. De hoogte van de kinderbijslag wordt mede bepaald door de regels, maar ook door mensen, omdat die de regels moeten hanteren. Ik ben met het maken van dit verslag erachter gekomen, dat een wet die simpel lijkt, helemaal niet simpel is. Er zitten altijd ‘gaten’ in, men moet altijd goed bekijken onder welke omstandigheden er geleefd wordt. De Kinderbijslagwet is een interessante wet, die redelijk van belang is. Het is dan ook best belangrijk dat iedereen weet hoe ze met die wet om moeten gaan!

Een aantal feiten:

· Iedereen die in Nederland woont, of hier niet woont maar wel werkt, heeft bijna altijd recht op kinderbijslag voor zijn kinderen tot 18 jaar. Dat is geregeld in de Algemene Kinderbijslagwet (AKW). Het maakt niet uit of iemand werknemer is of zelfstandige ondernemer. Wie kinderen heeft (en ze onderhoudt), krijgt kinderbijslag. De kinderbijslagbedragen zijn voor iedereen gelijk: het inkomen van de ouders maakt hierbij niet uit.

· Het kinderbijslagbedrag per kind hangt af van de gezinsgrootte (het aantal kinderen waarvoor recht bestaat op kinderbijslag) en de leeftijd van het kind. Voor kinderen die op of na 1 januari 1995 geboren zijn, krijgen ouders per leeftijdsgroep een vast bedrag, los van de gezinsgrootte.

· Kinderbijslag is niet bedoeld als een premie op het hebben van kinderen, maar als een tegemoetkoming in de kosten die ze meebrengen. De eigen inkomsten uit werk van kinderen boven de 16 jaar zijn bepalend voor het recht op kinderbijslag. In een aantal gevallen moeten ouders bovendien kunnen aantonen dat ze een bepaald gedeelte van de onderhoudskosten van hun kind hebben gedragen. Kinderen kunnen voor de kinderbijslag soms voor twee kinderen tellen.

· Kinderbijslag kan worden aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dat hoeft in principe maar een keer te gebeuren, bij de geboorte van het eerste kind (of bij vestiging in Nederland). De uitbetaling vindt daarna elk kwartaal automatisch plaats. Wijzigingen die voor het recht op kinderbijslag van belang zijn, moeten schriftelijk worden vermeld aan de Sociale Verzekeringsbank, op een speciaal wijzigingsformulier.
In 1998 is de koppelingswet in werking getreden. Illegaal in Nederland wonende kunnen dan geen aanspraak meer maken op kinderbijslag.

De voorwaarden van het recht op kinderbijslag:
Om recht op kinderbijslag te hebben, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan;
· Het moet gaan om een eigen kind, een stiefkind of een pleegkind van de aanvrager.
· Op de eerste dag van het kwartaal (de peildatum) moet het kind behoren tot een van de categorieën kinderen waarvoor kinderbijslag mogelijk is, het moet bijvoorbeeld studerend zijn, werkloos zijn, of een bepaalde leeftijd hebben.

Voor welke kinderen is kinderbijslag mogelijk?
· Kinderbijslag is mogelijk voor eigen, aangehuwde en pleegkinderen. Een geadopteerd kind wordt als eigen kind beschouwd.
· Aangehuwde kinderen zijn stiefkinderen, dus kinderen uit een vorig huwelijk van een van beide ouders. Als een ongehuwde moeder trouwt, is haar kind voor de nieuwe vader een stiefkind. Een schoonzoon of schoondochter is dat niet dus die komen niet in aanmerking voor kinderbijslag.
· Ook voor een pleegkind is kinderbijslag mogelijk, als de pleegouder het kind als een eigen kind opvoedt en onderhoudt. De pleegouder moet dan de plaats van de echte ouder volledig innemen en de verhouding tussen hem en het pleegkind moet net zo liggen als tussen ouder en kind. De pleegouder moet ook de kosten van levensonderhoud voor het pleegkind betalen, net als hij voor zijn eigen kind zou doen. Het hebben van de voogdij over het kind is hierbij beslissend.
· Een kind waarvan beide ouders zijn omgekomen en dat door de grootouders wordt opgevoed, kan als pleegkind worden beschouwd. De grootouders kunnen dan voor hun kleinkind kinderbijslag aanvragen.
· Dan is er nog een situatie dat een kind geen pleegkind is, maar wel met een pleegkind gelijk kan worden gesteld. Het gaat hier om kinderen, die tot een gezin behoren, waarin één of beide ouders ontbreken. De broer of zus die de andere kinderen op zijn kosten onderhoudt, kan dan voor die kinderen onder de 18 jaar kinderbijslag krijgen. Die kinderen moeten wel bij elkaar wonen en een huishouden vormen.

Regeling TOG (Tegemoetkoming Onderhoudskosten thuiswonende meervoudig en ernstig lichamelijk Gehandicapte kinderen).

Ouders of verzorgers die thuis een ernstig gehandicapt kind verzorgen, kunnen een financiële tegemoetkoming krijgen, die kan worden aangevraagd bij de SVB in Eindhoven.
De tegemoetkoming geldt voor ernstig gehandicapte kinderen van 3 tot 18 jaar. Het gaat om kinderen die zo ernstig gehandicapt zijn dat op basis van de handicap toestemming wordt gegeven voor opname in een AWBZ-instelling. Ouders die thuis een kind verzorgen dat lichamelijk èn verstandelijk gehandicapt is, krijgen een tegemoetkoming van €176,71 bovenop de standaard tegemoetkoming per kwartaal. Als het kind ernstig lichamelijk gehandicapt of chronisch ziek is en in verband met de handicap intensieve begeleiding nodig heeft, is de tegemoetkoming €117,81 per kwartaal meer dan standaard. Over deze bedragen hoeft geen belasting worden betaald. De regeling geldt niet voor kinderen die alleen zintuiglijk of verstandelijk gehandicapt zijn.

Kinderbijslag in het buitenland.

Sinds 1 januari 2000 zijn de mogelijkheden om in het buitenland kinderbijslag te krijgen (of kinderbijslag te krijgen voor een kind in het buitenland) beperkt. Kinderbijslag is alleen mogelijk als de verzekerde en/of het kind wonen in een Europees of EEG-land, de Nederlandse Antillen, Aruba of één van de vele andere verdragslanden, behalve Australië, Canada, Chili en de Verenigde Staten. In deze laatstgenoemde en alle andere niet-verdragslanden kan dus geen kinderbijslag worden uitbetaald. Woonde de kinderbijslag ontvanger of het kind al voor 2000 in een niet-verdragsland, dan houdt hij tot 2003 nog recht op kinderbijslag voor de kinderen voor wie in het vierde kwartaal 1999 al bestond. En ook daarna, als alsnog een verdrag met het woonland wordt gesloten.

Voor werkloze kinderen van 16 tot 18 jaar die in het buitenland wonen kan er recht bestaan op kinderbijslag. Voorwaarde is dan wel dat zij ingeschreven staan bij de arbeidsvoorziening of een dienst voor arbeidsbemiddeling van een Europees of een EEG-land of van een ander land waarmee Nederland een verdrag betreffende sociale zekerheid heeft gesloten.

Wijzigingen die binnen vier weken gemeld moeten worden:
Verhuizing buiten Nederland
· Het gezin of een gezinslid verhuist buiten Nederland

Partner
· Bij scheiding
· Huwelijk of samenwoning
· Een van de (huwelijks)partners verhuist of overlijdt

Werken buiten Nederland
· Een van de (huwelijks)partners gaat buiten Nederland werken of stopt hiermee
· U gaat in Nederland werken of stopt hiermee, terwijl uw (huwelijks)partner buiten Nederland werkt of een buitenlandse uitkering krijgt
· Een van de (huwelijks)partners krijgt een buitenlands pensioen of uitkering

Andere kinderbijslag
· Een van de (huwelijks)partners ontvangt kinderbijslag of gezinsbijslag van anderen dan de SVB of deze wijzigt

Samenstelling van uw gezin
· Het overlijden van een kind
· Het kind valt niet meer onder uw voogdij
· Opname van een kind in het gezin

Woonsituatie van het kind
· Het kind is uitwonend geworden
· Het kind is inwonend geworden
· Het kind is uitwonend en uw bijdrage (of de bijdrage van uw partner) in de onderhoudskosten wijzigt

Werk en inkomen van het kind
· Het kind heeft inkomsten die hoger zijn dan €794,12 netto per kwartaal
· Het inkomen van het kind is hoger geworden dan €794,12 netto per kwartaal
· Het kind wordt werkloos
· Het kind heeft een uitkering aangevraagd
· Het werkloze kind krijgt een (gedeeltelijke) baan aangeboden
· Het kind is voor minder dan 45% arbeidsongeschikt geworden
· Het kind is voor 45% of meer arbeidsongeschikt geworden

Opleiding van uw kind
· Het kind gaat van school af of stopt met een opleiding
· Het kind is langer dan 3 maanden ziek en heeft daardoor de studie onderbroken
· Het kind gaat naar een andere school of opleiding

Conclusie

Als ouder heb je bijna altijd recht op kinderbijslag, en de wet lijkt zo makkelijk maar nu ik deze praktische opdracht heb gemaakt denk ik daar wel anders over. Het is heel ingewikkeld omdat je aan zoveel factoren moeten denken die een rol spelen op de hoogte van de kinderbijslag.

Bronnen:

· Internet
www.svb.nl
· Brochure kinderbijslag

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

R.

R.

heej Martine ik vind het een goede Praktische opdracht ik heb er even wat stukjes tussen uitgehaald ik hoop dat het goed is :-D nou alvast bedankt

14 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

J.

J.

goede informatie gevonden,nou vraag ik me af hoe je aan de brochure bent gekomen en welke site's je hebt gebruikt.
Ik moet voor sector economie een sectowerkstuk over kinderbijslag maken,daarom zou ik graag antwoord willen krijgen.
m.v.g jerry

14 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast