2084 Toekomstvoorspelling

Beoordeling 5.8
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 2019 woorden
  • 23 juni 2001
  • 130 keer beoordeeld
Cijfer 5.8
130 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

2084
INHOUD:

1 INLEIDING
1.1 GESCHIEDENIS VAN HET VOORSPELLEN
1.2 METHODES OM TE VOORSPELLEN
1.3 MODELLEREN
1.4 SCENARIO´S
2 KENMERKENDE ASPECTEN VOOR HET TOEKOMSTSCENARIO
2.1 ECONOMIE
2.2 BEVOLKING
2.2.1 Demografische ontwikkelingen
2.2.2 Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen
2.3 ONDERWIJS
2.4 NATUURWETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE
2.4.1 Biotechnologie
2.4.2 Computertechnologie
2.4.3 Transport
2.5 ENERGIE EN MILIEU
2.5.1 Broeikaseffect
2.5.2 Energie
2.5.2.1 Kernfusie
2.5.2.2 Brandstofcellen
2.6 INCIDENTELE FACTOREN
3 BESCHRIJVING VAN TOEKOMSTSCENARIO´S
3.1 SCENARIO 1: GROEISCENARIO BINNEN DE RANDVOORWAARDE VAN DUURZAAMHEID
3.2 SCENARIO 2: RAMPSCENARIO ZONDER BELEID VAN DUURZAAMHEID
4 BESCHOUWING EN SLOTCONCLUSIE
5 BRONVERMELDING

1 Inleiding

1.1 Geschiedenis van het voorspellen Sinds mensenheugenis probeert men voorspellingen te doen voor de toekomst. Zelfs in de steentijd probeerden medicijnenmannen met behulp van aura´s voorspellingen te doen. Profeten deden(en doen nog steeds) vaak voorspellingen door middel van astrologie, magie of spiritualisme.

Voorspellingen zijn in de loop van tijd steeds beter en complexer geworden. Nostradamus bijvoorbeeld is iemand wiens voorspellingen al meer dan 300 jaar vaak kloppen. Hij vond een verband in de machtsverhoudingen binnen en tussen volkeren en kon daardoor de voorgeschiedenis van deze volkeren extrapoleren, met verrassende resultaten. Zo kon hij bijvoorbeeld de komst van de anti-Christus voorspellen. Deze zou eeuwen later de vorm aannemen van Hitler.

Dit is een deductieve manier van voorspellen. Nadat de mensheid langzamerhand afstapte van de diverse bijgeloven (zoals astrologie, kristallen bollen etc.), is het extrapoleren van de voorgeschiedenis van een bepaald aspect of patroon een lange tijd de manier van voorspellen geweest.

1.2 Methodes om te voorspellen Het simpelweg extrapoleren van waarnemingen bleek echter zeer beperkte waarde te hebben.

Met de opkomst van de Franse filosofen, zoals Diderot, Voltaire en Rousseau, en daarna de natuurwetenschappen is ook de manier van voorspellen veranderd. Deze huidige manier van voorspellen heet modelleren. Dit bestaat uit de volgende stappen:

- 1e stap is het noteren van waarnemingen uit het verleden, - 2e stap is een trendanalyse doen (een constante ontwikkeling in de waarnemingen vinden), - 3e stap is het begrijpen van het tot nu toe opgestelde model (waarom gedraagt het zich zo als functie van bepaalde variabelen?), en de - 4e stap is het model calibreren (de uit stap 1 bevonden waarnemingen simuleren en reproduceren).

1.3 Modelleren Een reden om modellen te herzien is dat er vaak een trendbreuk blijkt op te treden: blijkbaar was er in het model geen rekening gehouden met een of meer belangrijke variabelen.

Als er meerdere mogelijke trendbreuken zijn gebleken uit de geschiedenis kun je hier weer een trendanalyse van doen, zodat er een zelfs een z.g. “hypermodel” kan ontstaan. Van verschillende hypermodellen kunnen ook weer trendanalyses gedaan worden...enz. Bijvoorbeeld zou kunnen worden gemodelleerd wat nieuwe technologie aan verbetering van de rekencapaciteit van processorchips op termijn kan toevoegen.

1.4 Scenario´s Op deze manier ontstaat er een model dat bruikbaar is om – binnen de aanames van het model - betrouwbare voorspellingen te doen. Hiermee kunnen scenario´s worden berekend (een scenario is een toekomstbeeld van samenhangende aspecten).

Dit wil je ook lezen:

In dit werkstuk ga ik niet modelleren, maar met eigen bedachte aspecten een toekomstbeeld samenstellen voor het jaar 2084. Een deel hiervan is heel reeël en een deel is onzeker, maar goed mogelijk. De betrouwbaarheid van deze voorspelling valt niet te toetsen bij gebrek aan een model, dus dat zien we wel over 83 jaar.

Het doel van scenario´s is niet zozeer om goed te kunnen voorspellen, alswel om tijdig bedacht te zijn op mogelijke ontwikkelingen en niet plotseling geconfronteerd te worden met (onaangename) verrassingen, zoals een verslechterde concurrentiepositie.

Scenario´s zijn handige hulpmiddelen om de lange termijn strategie van een bedrijf of een regering vroegtijdig te kunnen uitstippelen.

2 Kenmerkende aspecten voor het toekomstscenario

In dit hoofdstuk zal ik enkele aspecten benoemen die mogelijk van belang zijn voor de samenleving in het jaar 2084. Dit zal een nogal willekeurige greep zijn, aangezien het aantal aspecten die een samenleving kenmerken vrijwel oneindig is. Ik zal proberen hier enige groepering in aan te brengen.

Van belang is in te zien dat alle aspecten uiteindelijk bepaald worden door begrippen als duurzaamheid, en politieke beperkingen.

2.1 Economie De economie is meer een gevolg van de andere aspecten die verder behandeld worden. De economie zal steeds meer bepaald worden door bedrijven, en minder door de politiek. De politiek zal zich steeds meer opstellen als stimulator van het bedrijfsleven, maar wel binnen bepaalde randvoorwaarden. De bedrijven zullen steeds transparanter moeten worden, en ook moeten voldoen aan onafhankelijk verifieerbare lange-termijn doelstellingen van duurzaamheid. Bedrijven zullen zich steeds meer moeten opstellen in de rol van verantwoordelijk wereldburger.

2.2 Bevolking
2.2.1 Demografische ontwikkelingen
Van groot belang zal blijken te zijn hoe de huidige demografische opbouw van de samenleving zal veranderen als gevolg van geboorte- en sterftecijfers van de verschillende bevolkingsgroepen (autochtonen, allochtonen, enz.), en als gevolg van migratie. Migratie zal weer sterk afhangen van de economische voorspoed in achtergebleven gebieden. Mogelijk hebben de rijkere landen dus een groot belang in het stimuleren van de economie van de armere landen, om op termijn een betere demografische opbouw te verkrijgen met zo min mogelijk interne spanningen.

2.2.2 Sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen De grote tegenpolen in sociaal-maatschappelijke samenlevingen zijn de collectivistische maatschappij en de individualistische maatschappij. Het Verre Oosten is toch vooral gekenmerkt door een collectivistische samenleving, terwijl het Westen zich veel meer als individualistische samenleving kenmerkt. Dit kan grote gevolgen hebben hoe uiteindelijk het Oosten en het Westen zich gezamenlijk zullen ontwikkelen, binnen de eindige grenzen van grondstoffen enz. Ook zal de politiek er sterk door bepaald worden: een collectivistische samenleving zal eerder geneigd zijn de Grote Leider te volgen, terwijl individualistische samenleving meer democratisch zal zijn. Dat kan een nadeel betekenen voor de individualistische samenlevingen, omdat ze moeilijker tot besluiten komen.

2.3 Onderwijs Onderwijs bepaalt voor een groot deel of de toekomstige generatie goed is uitgerust om de toekomstige uitdagingen aan te kunnen. Aangezien er vele uitdagingen zullen zijn (met name om onder de voorwaarde van duurzaamheid vreedzaam met alle landen om te gaan), is goed onderwijs dus zeer bepalend voor toekomstig succes.

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

Er zullen dus betere lesmethodes moeten worden ontwikkeld om de leerlingen in hoger tempo te laten leren. Dit zal weer tot gevolg hebben dat mensen die niet meegaan in deze methodes achterop zullen raken, waardoor hun waarde relatief zal dalen. De maatschappij zal steeds meer behoefte hebben en hoog gekwalificeerde beroepsmensen. De druk om te presteren zal steeds hoger worden. Men ziet al ontwikkelingen in de richting van e-learning, waarbij in korte tijd, op het juiste moment, meer en beter geleerd kan worden.

2.4 Natuurwetenschappen en technologie
2.4.1 Biotechnologie
Het Menselijk Genoom zal steeds verder worden ontleed en de verschillende functies van de genen gbeter worden begrepen. Dit kan enorme gevolgen hebben op het gebied van erfelijke ziektes, farmacie, verzekeringen (die kunnen b.v. de premies voor ziektekostenverzekeringen aanpassen afhankelijk van je genen, enz.).

2.4.2 Computertechnologie Moleculaire computer en de quantumcomputer zouden een revoltie teweeg kunnen brengen op het gebied van kennissystemen en kunstmatige intelligentie.

2.4.3 Transport Nieuwe vormen van transport zullen worden uitgevonden en commercieel worden toegepast. Aanvankelijk zullen het systemen zijn als magnetische levitatie, waarbij treinen vrijwel weerstandsloos boven rails zweven. Ook zullen mogelijk intelligente auto´s worden ontwikkeld, waarbij de bestuurder achter het stuur een krant kan lezen, en de auto zelf een volledig veilige rit garandeert. Andere vormen van transport in druk bevolkte gebieden zal steeds meer ondergronds gaan.

Maar misschien in de hele verre toekomst zullen transportsystemen gebruik kunnen maken van nog onbewezen technieken als teleportatie, waarbij moleculen, kristallen of zelfs organismen kunnen worden overgeseind en aan de ontvangerskant als origineel kunnen worden geherstructureerd.

2.5 Energie en milieu
2.5.1 Broeikaseffect
Het World Panel on Climate Change (WPCC) heeft overeenstemming bereikt over de vraag of mensen in het verleden hebben bijgedragen aan het broeikaseffect. Daar zijn bijna alle wetenschappers het over eens. Alleen is men er nog niet over uit hoeveel de mens heeft bijgedragen. Dat het broeikaseffect überhaupt bestaat is onbetwist: zonder broeikassen hadden we niet eens bestaan. Maar hoe op de lange termijn de menselijke bijdrage aan dit effect eventueel gecompenseerd wordt door natuurlijke verschijnselen is volstrekt onbekend. Sommige wetenschppers zeggen zelfs dat de mens maar heel veel CO2 moet uitstoten, omdat er 100% zeker weer een ijstijd zit aan te komen. Dan zouden we de gletschers wat kunen terugdringen.

2.5.2 Energie
2.5.2.1 Kernfusie
Het zal mogelijk worden de door kernfusie verkregen energie zodanig te beheersen dat het mogelijk wordt dit voor commerciële doeleinden te gebruiken. Uiteindelijk zal bijna de gehele wereldstroomvoorziening uit kernfusiecentrales bestaan.

2.5.2.2 Brandstofcellen Brandstofcellen zullen de batterij en accu vervangen. De nieuwe energiebron van auto´s wordt de brandstofcel, auto´s met een conventionele verbrandingsmotor worden verboden. Door de goedkope energiewinning dmv. kernfusie worden de productiekosten van brandstofcellen zelfs zo gedrukt, dat benzine ook niet meer uit eigen overweging door de mens gebruikt wordt.

2.6 Incidentele factoren Dit zijn vooral onvoorspelbare zaken die hetzij zeer onwaarschijnlijk zijn, of waaraan niemand nu nog kan denken. Te denken valt aan een komeetinslag, een vulkaanramp met een jarenlange donkere hemel van stof en as tot gevolg, een tsunami beginnende bij de Canarische Eilanden die de Oostkust van de VS wegvaagt, een zonnestorm die de wereld electronica platlegt, enz.

Maar ook positieve incidenten zouden kunnen gebeuren, bijvoorbeeld dat er een therapie wordt uitgevonden waarbij niemand meer agressief is. Dus b.v. een middel dat ingrijpt op het agressie-gen en het mannelijk hormoon testosteron zo wijzigt dat mannen wel ambitieus zijn, maar niet agressief.

3 Beschrijving van toekomstscenario´s

3.1 Scenario 1: groeiscenario binnen de randvoorwaarde van duurzaamheid Alle bedrijven maken enkel nog gebruik van duurzame energiebronnen. Deze energiebronnen zijn door de technologische ontwikkelingen zo goedkoop geworden dat de olie-reserves niet meer van belang zijn. In het Midden-Oosten heerst armoede, maar geen hongersnoden of epidemiën, omdat het Westen grote hulp verleent. In het Westen is na een tijd van individualisme het collectivisme teruggekeerd, omdat de verzekerings-maatschappijen de vergijzing niet hebben aangekund. Zij zijn failliet of onbetaalbaar. De wetenschap is bezig een revolutie door te maken, door de geslaagde ontwikkeling van quantum computers en het succes van de nieuwe lesmethoden. De theoretische natuurwetenschappers hebben het hele mysterie rond het ontstaan van het heelal opgelost en daarmee is ook het boek dat de hele natuurwetenschap bevat klaar. Ook is het totale menselijk genoom met alle nevenfuncties ervan opgehelderd. Politiek is alles rustig. Er zijn simpelweg zoveel verbonden, allianties, verdragen en unies, dat de hele wereld praktisch grenzeloos is. Door middel van eugenetiek zijn er gewassen ontwikkeld die met alleen zon, water en lucht een grote variëteit aan producten kan leveren. Hierdoor komen er geen hongersnoden meer voor. Door de betere scholing en welvaart in de derde wereld is de behoefte aan kinderen afgenomen en is er daardoor geen bevolkingsoverschot meer. Eigenlijk is alle ellende de wereld uit. Dit is vooral te danken aan het anti-agressie virus dat dmv reverse-transcriptase het agressie-gen verandert in een ambitie-gen en nieuwsgierigheids-gen.

3.2 Scenario 2: rampscenario zonder beleid van duurzaamheid De totale fossiele brandstof-reserves zijn uitgeput. Hierdoor is er in het Midden-Oosten een tijd van onvoorstelbare welvaart geweest. Al kort hierna werd de kloof tussen arm en rijk zo groot dat er een burgeroorlog ontstond. Hier stond een sterke man die een natie oprichtte en met zijn vele aanhangers wereldbedreigend was. Deze dictator was in het bezit van atoomwapens. India reageerde hier het eerst op wat een afgrijselijke atoomoorlog tot gevolg had. In de tussentijd stortte door het olie-tekort de hele wereldeconomie ineen, waardoor er grote armoede en politieke onrust ontstond. Door de vele verdragen die de landen onderling hadden zorgde de situatie van India en het Midden-Oosten ervoor dat het onvermijdelijke gebeurde: De WOIII. De vele kernbommen hebben alles vernietigd en besmet. Nu zijn er slechts enkele overlevenden, die in kleine groepjes proberen te overleven. De hele wereld is een anarchie. De toekomst ziet er ook zeer somber uit. De straling op elke plek op aarde is te hoog, in de oceanen, wouden, lucht, alles. Gezonde baby´s worden niet meer geboren en uiteindelijk zal ook de laatste overlevende sterven...

3.2 Scenario 2: rampscenario zonder beleid van duurzaamheid De totale fossiele brandstof-reserves zijn uitgeput. Hierdoor is er in het Midden-Oosten een tijd van onvoorstelbare welvaart geweest. Al kort hierna werd de kloof tussen arm en rijk zo groot dat er een burgeroorlog ontstond. Hier stond een sterke man die een natie oprichtte en met zijn vele aanhangers wereldbedreigend was. Deze dictator was in het bezit van atoomwapens. India reageerde hier het eerst op wat een afgrijselijke atoomoorlog tot gevolg had. In de tussentijd stortte door het olie-tekort de hele wereldeconomie ineen, waardoor er grote armoede en politieke onrust ontstond. Door de vele verdragen die de landen onderling hadden zorgde de situatie van India en het Midden-Oosten ervoor dat het onvermijdelijke gebeurde: De WOIII. De vele kernbommen hebben alles vernietigd en besmet. Nu zijn er slechts enkele overlevenden, die in kleine groepjes proberen te overleven. De hele wereld is een anarchie. De toekomst ziet er ook zeer somber uit. De straling op elke plek op aarde is te hoog, in de oceanen, wouden, lucht, alles. Gezonde baby´s worden niet meer geboren en uiteindelijk zal ook de laatste overlevende sterven...

4 Conclusie Mijn conclusie is dat het onmogelijk is een goed algemeen beeld voor de toekomst te voorspellen. Dit is omdat er ontelbare factoren meespelen in een model voor de toekomst. Het was wel leuk om dit werkstuk te maken, alleen jammer dat ik in tijdnood kwam. Toch denk ik eigenlijk dat alle ontwikkelingen niet zo storm lopen. Of in ieder geval de aanpassing van de massa daaraan. Mensen zijn nou eenmaal conservatief en koppig

5 Bronvermelding

- Mijn duim - TNO magazine (juni 2001)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.