SPW: BPV-opdrachten

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 1181 woorden
  • 15 juli 2008
  • 27 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
27 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

303-2-b
Organogram

Een organisatieschema, organogram of organigram is een afbeelding, model of schema van een organisatiestructuur van een onderneming; Een dergelijk schema brengt in kaart uit hoeveel verschillende divisies en afdelingen een organisatie bestaat (eventueel wie het hoofd is en wie medewerkers), en in welke hiërarchische verhouding de afdelingen en medewerkers ten opzichte van elkaar staan.

Er zijn 3 verschillende vormen:
De verticale schemavorm: Hierbij wordt de organisatiestructuur weergegeven met blokken en vertakking van boven naar beneden met de baas in de top. De vertakkingen geven de gezagsverhoudingen weer.
De horizontale schemavorm: Hierbij wordt de organisatiestructuur weergegeven van links naar rechts, met de baas links. Een voordeel hiervan ten opzichte van de verticale schemavorm is, dat de hiërarchie niet zo dominant lijkt.
De concentrische schemavorm: Hierbij wordt de organisatiestructuur weergegeven in concentrische cirkels met de baas in het midden en de afdelingen naar buiten.
Met deze verschillende schematechnieken kan men allerlei verschillende organisatiestructuren in kaart brengen.

Vergadering
Een vergadering is een bijeenkomst van meerdere mensen (meestal van een zelfde organisatie) die met elkaar spreken en/of afspraken maken over de gemeenschappelijke toekomst.

Werkoverleg
Een bespreking over het werk zelf, over de sfeer waarin en omstandigheden waaronder gewerkt moet worden.

Bespreking
Tijdens een bespreking gaat het meestal over 1 onderwerp waar een of meerderen personen hun mening geven.

Eigen werkzaamheden:
Ik werk hier als leerling dus het belangrijkste wat ik moet doen is veel leren. Qua werkzaamheden doe ik hetzelfde als de andere begeleiders hier. Ook heb ik wat extra taken op me genomen zoals bijvoorbeeld de medicijnen. Ik vind het leuk om taken uit te voeren die voor de persoonlijk begeleiders bedoeld zijn. Daarom neem ik wel eens wat taken over zoals bijvoorbeeld een zorgplan schrijven.
Toen ik hier net werkte had ik nog niet echt een idee van wat er hier allemaal moest gebeuren. Er zijn een aantal taken die dagelijks terugkomen maar de extra dingen zoals kasten opruimen enz. staan nergens beschreven. Nu ik hier een jaar werk heb ik hier meer overzicht op. Als ik zie dat er iets moet gebeuren doe ik dit.

Arbeidsvoorwaarden en beroepseisen
Arbeidsvoorwaarden zijn in Nederland de voorwaarden die vastgelegd zijn in een of meerdere van de volgende overeenkomsten/regelingen:
- Een arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen de werknemer en de werkgever.
- Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). In de cao spreken werknemersvereniging en werkgever(vereniging) af welke arbeidsvoorwaarden voor de werknemers gelden.
- Een andere arbeidsvoorwaardelijke regeling, zoals een bedrijfseigen regeling (concernregeling). Dergelijke arbeidsvoorwaardelijke regelingen worden veelal met de ondernemingsraad overeengekomen

Ik weet niet alle arbeidsvoorwaarden uit mijn hoofd. Wel weet ik waar ik het kan vinden.
Via intranet kun je in het CAO kijken. Ik heb bijvoorbeeld wel eens opgezocht hoe het loon van een leerling bepaald wordt.

Eigen rechten en plichten
Dit staat allemaal in het CAO beschreven.
Een aantal plichten van een werknemer zijn:
- De werknemer is verplicht al datgene te doen dan wel na te laten wat een goed werknemer in diens plaats zou doen dan wel nalaten.
- De werknemer is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van zijn functie ter kennis komt, voor zover die verplichting uit de aard der zaak volgt of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband.

Plichten van een werkgever zijn:
- De werkgever is verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem met betrekking tot de persoon van de werknemer uit hoofde van zijn hoedanigheid als werkgever bekend is, tenzij de werknemer tot het verstrekken van op zijn persoon betrekking hebbende gegevens toestemming geeft. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband.
- De werkgever is verplicht een verzekeringsovereenkomst voor schade te sluiten, die de civiele aansprakelijkheid van de werknemer dekt wegens dood, lichamelijk letsel en/of zaakschade, aan derden toegebracht in de uitoefening van zijn functie, met inbegrip van schade toegebracht aan derden door degene die door de werknemer in opdracht van de werkgever in de werksituatie wordt begeleid. De werkgever vrijwaart de werknemer voor aansprakelijkheid ter zake en ziet af van de eventuele mogelijkheid van regres op de werknemer. Eén en ander behoudens voor de gevallen dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.
In het CAO staat dit allemaal uitgebreid beschreven.

Arbeidsomstandigheden
Dit is het klimaat op het werk. Het is belangrijk dat je veilig en gezond kunt werken.
Dit betekent bijvoorbeeld dat je niet te lang of te vaak werkt. De Arbo-wet heeft punten vastgelegd waar werkgevers en werknemers zich aan moeten houden. Er staat bijvoorbeeld in dat je niet meer als 12 uur achter elkaar mag werken en niet meer dan 60 uur per week.
Ook staat er in dat je na een werkdag 11 uur aaneengesloten niet mag werken. Wel mag deze rustperiode eens in de zeven dagen ingekort worden tot acht uur als de aard van het werk of de bedrijfsomstandigheden dit nodig maken.
Ik merk dat op het gvt de regels niet altijd even nauw nageleefd worden. Zo werk ik wel eens tot 24.00uur en moet dan om 8.00uur weer beginnen. Volgens de Arbo-wet mag dit eens in de week. Hier komt het wel eens voor dat dit 2 keer in de week is.
Dit mag eigenlijk niet maar om het rooster dicht te krijgen snap ik dat dit wel eens nodig is. Als je dit wilt voorkomen zal er beter na de roosters gekeken moeten worden en moeten er vaker of meer invalkrachten ingezet worden.

Gedragscode en richtlijnen
Een gedragscode is een samenstel van gedragsregels, gericht op het bestrijden en voorkomen van agressie, racisme, seksuele intimidatie en leeftijdsdiscriminatie evenals gericht op het respecteren van levensbeschouwelijke opvattingen.
Een richtlijn is een aanwijzing voor een te volgen gedrag.

Vergaderingen, besprekingen, werkoverleg.
Sinds ik hier werk heb ik al veel vergaderingen bijgewoond en heb ik tijdens de vergaderingen genotuleerd. Zelf vind ik dat ik actief meedoe tijdens de vergaderingen. Soms ben ik nog wat afwachtend en zeg ik niet altijd mijn mening. Over het algemeen doe ik dit wel maar het zou nog wat meer kunnen. Ik denk dat ik wel over voldoende sociaal communicatieve vaardigheden beschik.
Het notuleren gaat me ook goed af al vind ik het soms moeilijk om te notuleren en dan ook nog zelf wat toe te voegen aan de vergadering. Ik ben dan zo bezig met het notuleren dat ik vergeet om mijn mening te zeggen of om aandachtspunten aan te geven. Voor de vergadering begint lees ik altijd de vorige notulen door zodat ik weet wat er de vorige keer besproken is. Ook ga ik voor mezelf na of er nog iets is waar ik het over wil hebben. Doordat ik hiervoor ook op verschillende plekken gewerkt heb kan ik ook vergelijken. Als hier iets niet zo goed loopt kan ik terugkijken op vorige werkplekken en mijn ervaringen van daar vertellen.
Ik merk wel dat hoe langer ik hier werk, ik meer durf te zeggen. Ik bekijk het nu ook van andere kanten en overleg veel met collega’s over dingen die ik moeilijk vind. Ik vind het fijn om verschillende meningen te horen en om te horen hoe collega’s dingen aanpakken.

REACTIES

I.

I.

heeey
je verslag ziet er goed uit.
Ik heb ook een bpv opdracht nodig, maar dan van (RGJW) Randgroepjongerenwerk.
Weet je misschien hoe ik er aan kan komen.
Nou ik hoor het nog wel van je.

14 jaar geleden

J.

J.

Denise heel erg bedankt voor je nette verslag 303-02 ik kwam er thuis al niet helemaal uit en heb hem nu in mijn eigen woorden netjes vertaald en is goed gekeurd ik heb meer problemen met de 303 eindterm en wou je vragen of je deze via mijn mail naar mij toe kan sturen,

mvg; jan xD

alvast bedankt

13 jaar geleden

H.

H.

Hay Denise,

Ik heb heel veel aan je opdrachten gehad. Dit is echter alleen 303. Heb jij de andere opdrachten ook?
Ik zou deze ook graag willen hebben. Eventueel tegen betaling?

Alvast bedankt,

Groetjes.

10 jaar geleden

E.

E.

hey Denise ik heb veel aan je opdracht gehad en ik wil je vragen of jij nog andere opdrachten hebt. zoals 3.4 van het boekje Bieden van middencomplexe zorg. Een van het boekje Verdiepen in de branche de opdracht 3.1
ik zou graag deze willen hebben. Alvast beddankt
groetjes

10 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.