Internet opdracht 1

KINDERARBEID

Kies uit het menu gebieden en thema’s.
Kies uit dit menu voor acties.
Kies uit de lijst voor actie tegen kinderarbeid.
Kies voor achtergronden.
(of kies via de trefwoordenlijst voor het trefwoord kinderarbeid.)

1. Hoeveel kinderen verrichten wereldwijd op de een of andere manier kinderarbeid?
Wereldwijd verrichten 250 miljoen kinderen op de een of andere manier kinderarbeid.

2. Welke organisatie is in 1994 begonnen met een campagne tegen kinderarbeid?
Het Internationaal Verbond van Vrije Vakverenigingen (IVVV) is in juni 1994 begonnen met een wereldwijde campagne tegen kinderarbeid.

3. Waarom heeft het FNV zich bij deze campagne aangesloten?
FNV heeft zich bij deze campagne aangesloten, omdat het een taak is van de vakbeweging om op te komen voor de rechten van het kind.

4. Waar richt de campagne zich op?
De campagne richt zich op betaalde en onbetaalde kinderarbeid die een bedreiging vormt voor de gezondheid, het welzijn en de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van een kind. Het gaat om jongens en meisjes die uitgebuit worden en die door het werk de kans wordt ontzegd naar school te gaan en zich op een natuurlijke wijze als kind te ontplooien.

5. Hoeveel procent van de werkende kinderen leeft volgens het ILO in de ontwikkelingslanden?
Volgens het ILO leeft meer dan 95 van de werkende kinderen in ontwikkelingslanden.

6. In welke sector werken in de VS en Europa vooral kinderen beneden de 12 jaar?
In de sector landbouw werken vooral kinderen beneden de 12 jaar.

7. Welke oorzaken bestaan er voor kinderarbeid?
De oorzaken van kinderarbeid zijn complex en veelzijdig. Armoede is één van de belangrijkste redenen. Maar kinderarbeid komt niet alleen voor in alle arme landen in even grote mate voor. Ook de politieke wil van de machthebbers en werkgevers en het aanbod van onderwijs zijn zeer belangrijke factoren. Armoede houdt kinderarbeid ook in stand doordat de werkende kinderen van nu geen betere perspectieven worden geboden voor de toekomst. Door de groeiende internationale economische concurrentie neemt kinderarbeid nog meer toe.

8. Welk onderdeel van het Actieplan FNV-campagne Stop Kinderarbeid vind jij het belangrijkste? Motiveer je antwoord.
Het belangrijkste onderdeel van het Actieplan FNV-campagne Stop Kinderarbeid vind ik onderdeel 1: “Extreme vormen van kinderarbeid moeten direct streng worden aangepakt. Het gaat dan om kinderen beneden de 12 jaar, om kinderprostitutie en handel in kinderen, om slavenarbeid en om werk onder gevaarlijke omstandigheden, waarvoor de ILO (Internationale Arbeids Organisatie van de Verenigde Naties) de leeftijdsgrens van 18 jaar hanteert”. Ik vind dit onderdeel het belangrijkste, omdat je kinderen niet als slaven mag behandelen. Ik vind kinder(slaven)handel en kinderprostitutie nog erger dan kinderarbeid omdat je dan echt misbruik maakt van de kinderen.

9. Wat vind jij zelf van kinderarbeid? Wanneer mag dat wel en wanneer niet?
Ik vind kinderarbeid niet goed, maar ik denk niet dat je kinderarbeid de wereld uit kan helpen. Kinderen mogen bijvoorbeeld wel hun ouders in de winkel helpen, maar dan niet de hele dag. En je mag geen kinderen de hele dag in een donker schuurtje tapijten laten knopen voor een hongerloontje. Kinderen moeten kind zijn, en daar ook van kunnen genieten!!!

10. Welke vorm van kinderarbeid vind jij het ergste? Waarom?
De ergste vorm van kinderarbeid vind ik kinderprostitutie. Dit vind ik omdat die kinderen eigenlijk gewoon hun eigen lichaam moeten “verhuren” om zo geld te verdienen en dat vind ik heel erg.

Internet opdracht 2

ONTSLAG

Ga naar de site van Advocare en kijk onder particulieren of ondernemers naar
informatie over ontslag.

1. Wat wordt bedoeld met een ontslagvergunning en bij wie moet deze worden aangevraagd?
Een ontslagvergunning is nodig als één van de partijen (werkgever of werknemer) bezwaar maakt tegen het ontslag. In dat geval moet de aanvrager van het ontslag (meestal de werkgever) een ontslagvergunning aanvragen bij het arbeidsbureau.

2. Noem enkele situaties waarin geen ontslagvergunning nodig is.
In de volgende situaties is geen ontslagvergunning nodig:
- Bij ontslag tijdens de proeftijd.
- Bij het aflopen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die niet is verlengd.
- Bij ontslag op staande voet. De werknemer kan hiertegen bezwaar maken.
- Bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens geldige redenen door de kantonrechter.
- Bij faillissement van de werkgever.
Daarnaast is voor bepaalde personen geen ontslagvergunning nodig, bijvoorbeeld voor
onderwijzend en docerend personeel.

3. Wanneer kan een langdurige ziekte reden zijn voor ontslag? Geef hierover je eigen mening.
Een langdurige ziekte kan reden zijn voor ontslag als de werknemer twee jaar onafgebroken ziek is en er geen uitzicht bestaat op spoedig herstel. Regelmatig ziekteverzuim is op zichzelf geen reden voor ontslag. Maar als de gevolgen te ernstig zijn, kan eventueel een vergunning worden verleend. Bijvoorbeeld als het regelmatige ziekteverzuim te verstorend werkt op het productieproces.

Ik vind het logisch dat een werknemer ontslagen wordt als hij/zij 2 jaar onafgebroken ziek is geweest. Als iemand 2 jaar ziek is heb je niets aan hem/haar en verdien je aan hem/haar geen geld. Het kost je dus alleen maar geld als werkgever.

Internet opdracht 3

UITKERINGEN: HOE ZITTEN ZE NU IN ELKAAR?

Ga naar de site van het voorlichtingscentrum sociale verzekeringen via instanties.

1. ZW:
A. Wat zijn de voorwaarden waar je aan moet voldoen om volgens de Ziektewet uitbetaald te krijgen?
Je moet werknemer zijn (werknemer ben je als je in dienstbetrekking staat of heeft gestaan en jonger bent dan 65 jaar) om aan de voorwaarden te voldoen om volgens de Ziektewet uitbetaald te krijgen. Maar er is ook nog een uitzondering; je valt niet onder de Ziektewet als je op minder dan drie dagen in dezelfde particuliere huishouding werkt, of als je directeur-grootaandeelhouder bent.
B. Wanneer worden de termijnen voor de Ziektewet niet meer uitbetaald?
De termijnen voor de Ziektewet worden niet meer uitbetaald wanneer het maximaal aantal weken (52) is bereikt. Ook als je 65 jaar wordt, als je hersteld bent en als je komt te overlijden krijg je geen ziekengeld meer.
C. Wat gebeurt er als je na een jaar nog steeds ziek bent?
Als je na 1 jaar nog steeds ziek bent kun je eventueel voor een uitkering op grond van de WAO in aanmerking komen.

2. WW
A. Wat regelt de Werkloosheidswet?
De Werkloosheidswet regelt het recht op uitkering.
B. Wanneer komt men in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering?
Men komt in aanmerking voor een werkloosheidsuitkering als je werkloos bent. Voor de WW ben je werkloos als je:
- Ten minste vijf arbeidsuren bent verloren.
- Geen recht meer hebt op loon over die verloren arbeidsuren.
- Beschikbaar bent om werk te aanvaarden (voor die uren).
C. Welke twee WW zijn er?
De volgende twee WW zijn er:
- Vervolguitkering.
- Kortdurende uitkering.

3. WAO
A. Wanneer komt iemand in aanmerking voor de WAO?
Je komt in aanmerking voor de WAO als je werknemer bent en als je na een wachttijd van 52 weken arbeidsongeschiktheid nog voor tenminste 15% arbeidsongeschikt bent.
B. Bij welk percentage arbeidsongeschiktheid geldt de WAO niet?
Bij een percentage van minder dan 15% geldt de WAO niet.
C. Wanneer wordt iemand arbeidsongeschikt beschouwd?
Je wordt arbeidsongeschikt beschouwd als je geheel of gedeeltelijk niet in staat bent tot werk in het algemeen.
D. Wie betaalt de WAO-premie?
De werkgevers betalen de WAO-premie.
E. Hoe hoog is de WAO-uitkering?
De hoogte van de WAO-uitkering hangt af van de mate van arbeidsongeschiktheid en het loon dat je verdiende. Ook de leeftijd waarop je in de WAO komt, speelt een rol. De hoogte van de WAO-uitkering kan dus voor iedereen verschillend zijn.

4. Ziekenfondswet
A. Wat regelt de ziekenfondswet?
De ziekenfondswet regelt dat je gewoon doorbetaald krijgt wanneer je ziek bent. Ook regelt deze wet bijvoorbeeld een huisarts en dergelijke.
B. Wat mag men maximaal verdienen om in aanmerking te komen voor de ziekenfondswet?
Men mag maximaal F 64.300,- per jaar (1999) verdienen om in aanmerking te komen voor de ziekenfondswet. Die F 64.300,- is de loongrens.
C. Wanneer kun je meeverzekerd worden
Je kunt meeverzekerd worden wanneer je partner geen eigen ziekenfondsverzekering heeft en tot uw huishouden behoort. Voorwaarde is dat het inkomen waarover ziekenfondspremie wordt betaald ten minste de helft is van het totale gezinsinkomen.
Ook kinderen tot 16 jaar voor wie u kinderbijslag ontvangt, zijn meeverzekerd. Voor kinderen van boven de 16 gelden speciale voorwaarden.


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Y.

Y.

`goeie werkstuk alleen je hbt geen deelvragen gek dat is de belangrijkste anders heb ik er niks aan

12 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

L.

L.

hartstikke bedankt voor deze goede oprdracht. later

16 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast