Ghandi

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 3527 woorden
  • 30 januari 2004
  • 130 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
130 keer beoordeeld

Persoon
Taal
Nederlands
Vak

Bron 1:

MAHATMA GANDHI (1869-1948)

Familie:

Ghandi stamde uit een rijke en ontwikkelde familie en hij gaf blijk van een zeldzame, zedelijke grootheid. Zijn vader heette Kaba Karamchand Ghandi, was minister in Porbandor, gelegen in Gujarat. Kaba was een eerlijke en strenge man en had vaak een slecht temperament. Zijn moeder heette Putalibai, ze was extreem religieus. Wanneer dat ze de zon niet kon aanbidden, weigerde ze om te eten, dit kon zelfs meerdere dagen duren wanneer het bv. regende. Maar aan de andere kant was ze een zeer geliefde vrouw bij iedereen en een harde werkster. De strenge discipline van zijn vader en het religieus opgelegd leven van zijn moeder zullen hem maken tot wat hij geworden is. Wanneer hij naar school moest gaan was hij altijd zeer verlegen omdat hij bang had dat de andere leerlingen hem zouden uitlachen. Hij leefde zeer afgezonderd maar nam zijn studies altijd zeer serieus.

Biografie:

Ghandi was geboren op 2 oktober 1869 te Parbandar, de tegenwoordige staat van Gujarat. Wanneer hij de leeftijd bereikte van 13 jaar trouwde hij met Kasturba, ze was even oud als Ghandi. De vader van Ghandi, Kaba, stierf kort nadien dat Ghandi al zijn misstappen voorlegde in een brief. Na het lezen van de brief beloofde Ghandi nooit nog zo'n misstap te ondergaan. En dit zal hij dan ook letterlijk waarmaken.

In 1887, twee jaar na de dood van zijn vader, verkrijgt hij zijn diploma aan zijn school op de leeftijd van 18 jaar. Het jaar daarop trekt hij naar Engeland om daar het beroep van zijn vader te leren, namelijk advocaat, zodat hij hem kon opvolgen.

In 1888 gaat hij rechten gaan studeren aan The College University te Londen. Gedurende zijn verblijf in Engeland las hij bijna alle religieuze boeken zoals de Bijbel, de Koran en de Geeta. Hij kwam tot de conclusie dat alle godsdiensten op gelijke principes steunden. Dus zolang een persoon zijn religieuze principes opvolgde was het goed. Waardoor dat Ghandi alle religies aanvaarde maar bleef toch nog altijd zijn eigen religie het meest trouw namelijk het hindoeïsme. Na zijn studies werd hij aanvaardt bij de Britse balie, maar in 1891 keerde hij na korte duur terug naar India om daar het goede nieuws aan zijn moeder te vertellen maar toen hij eindelijk in India aankwam vernam hij dat zijn moeder overleven was. Maar niemand durfde het hem eerder te vertellen, men vond dat het beter was dat hij het pas wist wanneer hij in India aankwam. Nadat hij alles had verwerkt startte hij een advocatenkabinet op te Bombay.

Twee jaar later kreeg hij een aanbod van een Indiaas advocatenfirma, gevestigd in Zuid-Afrika. Hij kreeg als functie raadsman in deze welbepaald firma in Durban (Zuid-Afrika, Johannesburg).

Ghandi ervaarde dat de mensen in de firma hem aanzagen als een minderwaardig ras omwille van zijn huidskleur. Hij was erg geschrokken door de wereldlijke ontzegging van de burgerlijke vrijheden en de politieke rechten voor de Indiase immigranten in Zuid-Afrika. Waardoor hij zichzelf in een strijd gaat werpen voor de rechten van de Indiasen. Ghandi zal gedurende 21 jaar in Zuid-Afrika verblijven waarbij hij meerdere malen in gevangenissen zal moeten overnachten.

Wanneer hij in 1896 werd aangevallen door blanke Zuid-Afrikanen beslist hij om een politiek verzet op te stellen, zonder daden of geweld. Met aan zijn zijde de Zuid-Afrikaanse overheid.

Zijn inspiratie voor zijn politiek ontstond grotendeels door de Russische schrijver Leo Tolstoy en de Amerikaanse schrijver Henry David Thoreau vanwege zijn essay `Civil Disobedience.' Tijdens de Boer War organiseerde Ghandi een ziekenwagenkorps en eiste een Rode Kruis voor het Britse leger. Na de oorlog keerde hij terug naar het organiseren van zijn campagne voor de Indiase rechten.

In 1906 sprak Ghandi tot een massa in The Empire Theater, in Johannesburg op 11september, waarbij hij een campagne oprichtte van geweldloos verzet. In datzelfde jaar had de Britse overheid ook besloten om de Indiase huwelijken niet toe te staan.

In 1910 stichtte hij de Tolstoy Farm, genaamd naar de Russische schrijver, het is een samenwerkende kolonie voor Indiasen. In 1913 leidde Ghandi een groep van 2500 Indiase om een wet te laten invoeren maar ze worden gewelddadig gearresteerd en Ghandi werd opgesloten wegens het niet betalen van een boete. Waardoor dat zijn volgers in opstand kwamen maar dit had natuurlijk ook zijn gevolgen want er zullen 2 mensen sterven en 20 gewonden vallen.

In 1914 besliste de Zuid-Afrikaanse regering om de eisen van Ghandi waar te maken. Waardoor zijn werk erop zat voor Zuid-Afrika.

Hij keerde terug naar India na 21 jaar in Zuid-Afrika te hebben geleefd waarbij het leven van het gewone volk te hebben verbeterd. In India werd hij de leider van een ingewikkelde strijd nl. die van het strijden naar de Indiase basisrechten. Tijdens WO1 speelde Ghandi een belangrijke rol in het aanwerven van manschappen waarbij hij Satyagraha (= Sanskriet voor `waarheid en vast- beradenheid') verdedigde. En begon zijn beweging van passief verzet tegen Groot-Brittannië.

Wanneer in 1919 het Parlement de Rowlatt Acts, een akkoord waarbij de Indiase koloniale overheid mag over gaan tot revolutionaire activiteiten, niet invoeren ontstaat er een verspreiding van de Satyagraha over heel India waarbij er een groot aantal van volgers werden gecreëerd.

Het niet-invoeren van de Rowlatt Acts zal als gevolg hebben dat er duizenden Indiasen zullen om komen bij Amritsar door de Britse soldaten.

De economische onafhankelijkheid van India was een gevolg van Ghandi's Swaraj (Sanskriet voor zelfbestuur) beweging, dit ontstond door het boycotten van de totale Britse goederen. De economische aspecten van de beweging waren veelzeggend door de uitbuiting van de Indiase stadbewoners, door de Britse industrialisten, ontstond er grote armoede. Doordat de mensen goederen moesten maken voor Groot-Brittannië waardoor ze niks voor hun eigen hadden. Ghandi probeerde dit te stoppen door arbeidsnijverheid in te voeren. Het volk moest nu nog alleen voor zichzelf werken en niet meer voor Groot-Brittannië.

Ghandi evolueerde tot een symbool voor het onafhankelijk India. Hij had een leven van bidder vaster en mediteerde dagelijks. Het leven met zijn vrouw beschouwde hij meer als een relatie tussen broer en zus. Hij kleedde zich met een lendendoek en een sjaal van een van de laagste standen. Hij verwierp bezittingen en leefde van groenten en geitenmelk. De Indiasen zien hem aan als een heilige waardoor ze hem Mahatma (Grote ziel) noemden, een titel die enkel werd gegeven aan de grootste wijzen.

De opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

De politieke en de spirituele Mahatma was zo invloedrijk dat de Britse overheid zich niet wou bemoeien met Gandhi. In 1921 besloot de Indiase Nationale Congres dat Ghandi de totale macht kreeg over India waarbij hij ook zijn opvolger mocht aanduiden. De Indiase bevolking kon de ashima niet totaal volbrengen. Een gewapende groep Indiase opstanders kwam in opstand tegen G.B. waardoor er rellen uitbraken. Ghandi besloot daarom de `burgerlijke ongehoorzaamheid' campagne stop te zetten. Waarna hij in 1922 nogmaals werd opgesloten. Na zijn vrijlating in 1924 trekt Ghandi zich terug uit de politiek en wijdde zichzelf aan het verspreiden van gemeenschappelijke eenheid. Maar een korte tijd nadien vecht hij weer voor de onafhankelijkheid van India.

In 1930 verklaarde de Mahatma een nieuwe campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid. Ghandi roept hierbij de Indiase bevolking en verbiedt hun belastingen te betalen op zout. De campagne was een opmars naar de zee, waarbij er duizenden volgers van Ahmedabad tot de Arabische Zee stapten, waar dat ze zout aanmaakten door het zeewater te laten verdampen. De Indiasen namen zout mee in hun handen maar werden verwijderd door de Britse soldaten. Waardoor dat ze naar de zoutindustrie gingen, maar werden hier ook tegen gehouden, zonder geweld. Hierna werd Ghandi nogmaals gearesteerd maar in 1931 weer vrijgelaten.

In maart 1931 besloot de Britse regering om een vredesverdrag te sluiten met Ghandi, waarbij hij vrijgelaten werd samen Nehru Jawaharlal, zijn bondgenoot en secretaris van The Indian National Congres.

In tussentijd willen de moslims privileges bemachtigen. Waardoor de hidoes in opstand komen. Dit bracht veel ellende met zich mee en op dat moment was er ook de Crash van Wallstreet bezig. Dit zal rampzalige gevolgen hebben voor India maar het zal ook de hele wereld beïnvloeden. Doordat de aandelen sterk gedaald zijn zal de export van goederen niet meer kunnen doorgaan waardoor de derde wereld eronder leidt.

Ghandi stopte zijn campagne, nadat de Britse overheid akkoord ging met Ghandi's eisen. In dat jaar vertegenwoordigde Ghandi ook The Indian National Congres op een vergadering in Londen.

In 1932 begon Ghandi een nieuw burgerlijke ongehoorzaamheid campagne tegen de Britten. Twee maal gearesteerd, Ghandi vastte gedurende lange periodes. Deze vasten waren efficiënt tegen de Britten, wanneer Ghandi zou sterven dan had er een revolutie uitgebroken. In september 1932, ondertussen in de gevangenis, onderging Ghandi een vastenperiode die bijna zijn dood betekende. Hij wou hierbij de status van de Onaanraakbare Hindoes verbeteren.

Gedurende deze periode, 1934 tot 1939, reisde Ghandi doorheen India en leerde de ashima aan en probeerde de `onaanraakbaarheid' stop te zetten. De politieke macht van Ghandi was zo groot dat de vaderlandse regel niet kon worden ingevoerd totdat Ghandi het goedkeurde.

In 1939 keerde Ghandi terug naar het politiek leven omdat hij de Indiase federatie wou afwerken samen met heel India. Toen hij terug keerde naar India startte hij meteen een vastenperiode. Deze vastenperiode was een aanleiding omdat de leider van Rajkot onmiddellijk moest stoppen met zijn autocratische gedrag.

Door zijn vaste ontstond er een grote opstand van zijn volgers waardoor de koloniale overheid tussenbeide moest komen. Maar Ghandi's eis zal uitgevoerd worden. En nogmaals wordt hij aangezien als de belangrijkste politieke figuur uit India.

Bron: www.members.tripod.com/rexborn/id2.htm

Bron 2:

Gandhi, Mohandas Karamchand (Porbandar 2 okt. 1869 – New Delhi 30 jan. 1948), bijgenaamd? Mahatma (= Groot van ziel), Indisch volksleider, stamde uit een ambtenarenfamilie, die behoorde tot een koopmanskaste in Kathiawar (West-India). Gandhi studeerde in Engeland rechten. In 1893 als advocaat naar Natal vertrokken, kwam hij daar op voor de rechten van in Zuid-Afrika geïmmigreerde Indiërs. Als vele Indiërs nam hij na kennismaking met de westerse cultuur datgene daaruit op wat zich met het beste in het Indische denken en voelen liet verenigen. Zo kwam hij tot een gelouterd neo-hindoeïstische levensbeschouwing, bereid om veel traditionele uiterlijkheden op te geven en strijdend tegen uitwassen van het traditionalisme. Als ideaal stelde Gandhi zich? een tot het uiterste vasthouden aan de waarheid, dit is God; hem volledig dienen in zelftucht en zelfloutering; onverdroten strijd tegen het kwaad zonder haat tegen hem die het bedrijft. In Zuid-Afrika begon hij een actie van zgn. lijdelijk verzet (satyagraha, vasthouden aan de waarheid) tegen als onrechtvaardig beschouwde overheidsmaatregelen tegen de hindoes. Deze strijdmethode werd bepaald door het oude Indische beginsel van ahimsa, dit is universele liefde jegens, en steun aan al wat leeft. Volgens Gandhi zal ahimsa hem die haar toepast, onweerstaanbare macht geven, goodwill doen kweken, het goede in de tegenstander tot leven doen komen en het goede over het boze doen zegevieren. Door vrijwillig leed en alle consequenties van een ‘weerloos verzet’ te aanvaarden ontneemt een aanhanger van de satyagraha aan zijn tegenstander het object van zijn geweld. Gandhi had in zoverre succes dat de Indians Relief Act (1914) de immigranten politieke rechten toekende. In 1914 naar India teruggekeerd stichtte Gandhi in 1915 bij Ahmadabad (Gujarat) een werkgemeenschap op wereldbeschouwelijke grondslag (Asjram), een oude Indische instelling met gemoderniseerde doelstellingen zoals hij ook al in Zuid-Afrika onder de naam Phoenix had opgericht. Hoewel hij aanvankelijk voor samenwerking met de Engelsen en zelfbestuur van India binnen het British Empire was, brachten de drastische maatregelen van de Britse overheid in 1919 hem in verzet. Hij beval een hartal (algemene treurdag? vasten, bidden, sluiten van zaken) aan als uiting van protest? onbedoelde gevolgen hiervan waren onlusten en bloedvergieten (o.m. te Amritsar). Na het overlijden van Tilak (1920) werd Gandhi politiek leider van de nationalisten (zie Congrespartij). Als zodanig streefde hij naar non-co-operation onder boycot van buitenlandse goederen en verheffing van de inheemse arbeid – alles op grondslag van ahimsa. In dit economisch-sociale streven, dat steeds op religieuze en ethische beginselen gefundeerd bleef, nam hij ook propaganda voor het zelfspinnen op? niet alleen om de arme boeren een aanvullend middel tot levensonderhoud te geven, maar ook om een ideële band van sympathie tussen al zijn volgelingen te kweken. Vanwege een lijdelijke ongehoorzaamheidscampagne, die tegen zijn bedoelingen tot bloedige onlusten aanleiding gaf, werd hij tot gevangenisstraf veroordeeld. Toen hij in 1923 in vrijheid werd gesteld, was zijn invloed geslonken? zijn ideaal van samenwerking tussen hindoes en moslims bleek niet te verwezenlijken, evenmin toepassing van satyagraha door een miljoenenmassa. De leiding van de Congrespartij kwam in meer radicale handen (Jawaharlal Nehru). In 1930 werd wederom een satyagraha-actie ondernomen. Na een nieuwe gevangenneming en vrijlating nam Gandhi deel aan de Londense Rondetafelconferentie (1931) ter bespreking van politieke hervormingen. Doordat het Congres ondertussen tegen de Engelse regering bleef ageren, werd Gandhi in 1932 wederom gevangengenomen. Nu ging hij over tot ‘hongerstaking’, teneinde de ‘kaste’-hindoes te bewegen de outcasts rechten toe te staan en de regering te beletten de hindoes in beide groepen gescheiden te houden. Deze hongerstaking herhaalde Gandhi later nog verscheidene malen. Bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog nam Gandhi geen duidelijke houding aan, maar in 1942 bracht hij het Congres ertoe een resolutie aan te nemen waarbij onmiddellijke beëindiging van het Britse gezag werd gevraagd. Er volgde wederom een arrestatie. Kort na het verkrijgen van de zelfstandigheid (1947) werd Gandhi, die zich bij de verdeling in India en Pakistan had neergelegd en hindoes en moslims wilde verzoenen, door een lid van de extremistische hindoe Mahasabha doodgeschoten. Gandhi's enorme invloed is vooral te verklaren uit zijn idealisme, zijn beroep op oude elementen van het hindoeïsme en zijn gezag als mahatma. Hij onderschatte echter de zwaarte van zijn taak en schoot als politicus (wat hij niet wilde zijn) te kort door een gebrek aan werkelijkheidszin. Velen die een groot respect voor hem hadden, konden hem in de praktijk niet volgen; anderen beoordeelden ‘de man van de godsdienst’ naar het onvolledige succes van zijn activiteit; weer anderen verweten hem dat zijn idealisme hem niet van compromissen afkerig maakte.

Verwerkingsopdrachten Levensbeschouwing Gandhi

Gandhi is geboren op 2 oktober 1869 in Parbandar. Zijn volledige naam is Gandhi, Mohandas Karamchand. Op zijn dertiende trouwt hij met de even oude Kasturba. In 1888, als zijn vader inmiddels al drie jaar dood is, gaat Gandhi naar Engeland. Hij wil daar rechten gaan studeren aan The College University te Londen. Gandhi aanvaarde alle religies maar bleef toch nog altijd zijn eigen religie het meest trouw namelijk het hindoeïsme. In 1891 keert hij na korte duur terug naar India om daar het goede nieuws aan zijn moeder te vertellen, maar die is inmiddels al overleden. Nadat hij het verlies van zijn moeder verwerkt had start hij een advocatenkabinet in Bombay. In 1893 vertrekt hij als advocaat naar Natal. Gandhi merkt dat mensen hem als een minderwaardig ras beschouwen vanwege zijn huidskleur. Hij blijft maar liefst 21 jaar in Zuid-Afrika waar hij opkomt voor de rechten van de Indiasen, die van hun burgerlijke vrijheden en politieke rechten waren ontzegd. In 1896 wordt hij aangevallen door blanke Zuid-Afrikanen. Dan beslist hij om een politiek verzet op te stellen zonder daden of geweld. Aan zijn zijde staat de Zuid-Afrikaanse overheid. Op 11 september 1906 houdt Gandhi een toespraak in The Empire Theater in Johannesburg (Rusland), waarbij hij een campagne opricht van geweldloos verzet. In 1913 wordt Gandhi gewelddadig gearresteerd samen met 2500 ander Indiasen, wanneer hij probeert om een wet te laten invoeren. Wanneer Gandhi vervolgens ook zijn boete niet betaalt wordt hij opgesloten. In 1914 worden de eisen van Gandhi waargemaakt. Hierna keert hij terug naar India. Vervolgens strijdt hij verder voor de Indiase basisrechten. Dit doet hij onder andere tijdens de Eerste Wereldoorlog. Hij begint zijn beweging van passief verzet tegen Groot-Brittannië. (India was toen nog een kolonie van Groot-Brittannië). In 1919 ontstaat er een verspreiding van de Satyagraha (= Sanskriet voor ‘waarheid’ en ‘vastberadenheid’) dit is een gevolg van het niet invoeren van de Rowlatt Acts door het parlement. De Rowlatt Acts was een akkoord waarbij de Indiase koloniale overheid mocht overgaan tot revolutionaire activiteiten. Een ander gevolg van de niet-invoering van de Rowlatt Acts was het bloedbad bij Amritsar. Hierbij werden duizenden Indiasen vermoord door Britse soldaten. Gandhi wordt in 1920 leider van de nationalisten. Hij boycotte in samenwerking met zijn Swaraj-beweging (Sanskriet voor zelfbestuur) de totale Britse goederen. Gevolg was de economische onafhankelijkheid van India. Gandhi voerde ook de arbeidsnijverheid in. Hiermee bereikte hij dat India nu alleen voor zichzelf werkte en niet meer voor Groot-Brittannië. Gandhi stond voortaan symbool voor de onafhankelijkheid van Indiase samenleving. De Indiasen zagen hem aan als een heilige waardoor ze hem Mahatma gingen noemen, dit betekent ‘Grote ziel’, en wordt alleen gegeven aan de grootste wijzen. Omdat Gandhi zoveel invloed had op de Indiasen kreeg hij de totale macht van de Britse overheid. Hierbij mocht hij ook zijn opvolger aanwijzen. Als een gewapende groep Indiase opstanders in opstand komt tegen Groot-Brittannië, breken er rellen uit. Gandhi zet dan de campagne stop. In 1922 wordt hij nogmaals opgesloten. Na twee jaar in de cel door te hebben gebracht wordt hij weer vrijgelaten trekt hij zicht terug uit de politiek. Dit houdt hij echter maar even vol, hij vecht na korte tijd weer voor de onafhankelijkheid van India. In 1930 roept Gandhi bij een nieuwe campagne van burgerlijke ongehoorzaamheid de gehele Indiase bevolking op en verbiedt hen belastingen te betalen op zout. De campagne was een opmars naar de Arabische zee vanuit Ahmedabad. Daar maakten ze zout aan. Hierbij wordt Gandhi wederom gearresteerd. In maart 1931 besluit de Britse regering om een vredesverdrag te sluiten met Gandhi waarbij hij vrijgelaten wordt. Hij neemt dan deel aan de Londense Rondetafelconferentie (1931) ter bespreking van politieke hervormingen. Doordat het Congres ondertussen tegen de Britse regering blijft strijden, wordt Gandhi in 1932 opnieuw opgesloten. Ditmaal gaat Gandhi in hongerstaking. Hij wil hierbij de status van de onaanraakbare Hindoes verbeteren, dit betekende bijna zijn dood. Gedurende de periode 1934-1939 reist Gandhi door India heen met als doel de onaanraakbaarheid stop te zetten. In 1942 brengt hij het Congres ertoe een beslissing aan te nemen waarbij onmiddellijke beëindiging van het Britse gezag werd gevraagd. Kort na het verkrijgen van de zelfstandigheid (1947) wordt Gandhi door een lid van de extremistische Hindoe Mahasabha doodgeschoten. Dit was op 30 januari 1948 in New Delhi. En ook nu nog wordt Gandhi gezien als het belangrijkste politieke figuur uit India.

Wat heeft Gandhi voor het Hindoeïsme betekend?

Gandhi’s bedoeling was om de Hindoes en Moslims samen in een land te laten leven. Hij wilde één verenigd India. Maar dat gebeurde uiteindelijk niet, de moslims gingen naar Pakistan en de Hindoes bleven in India. Gandhi heeft toch veel bereikt. Hij heeft veel voor het hindoeïsme en daarmee ook voor de Hindoes betekend. De bevolking van India heeft aan Gandhi te danken dat ze niet meer afhankelijk zijn van Groot-Brittannië. Ook heeft Gandhi aan heel de wereld laten zien tot in hoeverre je iets kan bereiken zonder daarbij geweld te gebruiken. Ten tijde van het Engels bestuur van India leidde Gandhi een beweging voor de Indiase onafhankelijkheid. Geïnspireerd door zijn geloof als hindoe dat alle leven heilig is, stond hij erop dat de leden geen geweld gebruikten. Hij kreeg daarna de naam 'Mahatma', grote ziel, omdat hij door zijn daden aanwees hoe liefde het kwade kan verslaan. Wat is ons standpunt ten opzichte van Gandhi?

We hebben bij deze vraag een deel van ons samen getypt, en een deel voor ons zelf. Hieronder vindt u eerst het deel van ons samen.

We vinden dat Gandhi echt een geweldig persoon is geweest. Hij heeft veel bereikt, en dat ook nog geweldloos. Hij bleef doorzetten ondanks zijn vele tegenslagen. Daarom bewonderen we hem heel erg. Er mogen zo nog wel meer mensen zijn zoals hij in deze wereld. Wat hij allemaal heeft gedaan voor de medemens, is zeker een mooi gebaar geweest. We hebben daarom ook veel respect voor hem, en zijn dan ook zeer verontwaardigd dat iemand hem van het leven heeft beroofd. Zelfs tot aan het eind van zijn levensweg, hield hij vol aan zijn ideaal!

We vinden dat Gandhi echt een geweldig persoon is geweest. Hij heeft veel bereikt, en dat ook nog geweldloos. Hij bleef doorzetten ondanks zijn vele tegenslagen. Daarom bewonderen we hem heel erg. Er mogen zo nog wel meer mensen zijn zoals hij in deze wereld. Wat hij allemaal heeft gedaan voor de medemens, is zeker een mooi gebaar geweest. We hebben daarom ook veel respect voor hem, en zijn dan ook zeer verontwaardigd dat iemand hem van het leven heeft beroofd. Zelfs tot aan het eind van zijn levensweg, hield hij vol aan zijn ideaal!

Debbie: Ik vond het werkstuk heel leuk om te doen. Ik vond het erg interessant en heb er veel van geleerd. Onder andere van hoe Gandhi heeft geleefd, en wat hij allemaal heeft gedaan en waar hij allemaal voor heeft gezorgd. Ik vind dat Gandhi een goed standpunt had. En daarmee heeft hij ook veel bereikt. De samenwerking tussen Nicole en mij ging heel goed. We hebben al het werk samen op school gedaan. Aan de uren die we voor levensbeschouwing voor dit werkstuk hebben gekregen waren alleen niet voldoende om deze hele opdracht te maken. Voornamelijk de verwerkingsopdracht van de twee bronnen hebben ons veel tijd gekost. Maar ondanks dat vind ik dat we leuk aan deze opdracht hebben gewerkt.

Nicole: Evenals Debbie vond ik het ook leuk om deze opdracht te doen voor levensbeschouwing. Ik ben heel wat wijzer geworden over bijvoorbeeld
Gandhi’s jeugd en verder leven. En ik vind het wonderbaarlijk om te horen en te lezen wat die man allemaal voor elkaar heeft gekregen. Om informatie over Gandhi te verkrijgen was helemaal niet moeilijk. Er zijn veel internetsites te vinden waarin Gandhi uitvoerig wordt besproken. De informatie zoeken over Gandhi was dus geen enkel probleem. Het verwerken van de twee stukjes (bronnen) was echter iets lastiger. Maar toch vind ik dat we het er samen goed vanaf hebben gebracht. Mede door mijn samenwerking met Debbie!

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.