De Hussieten en hun rol bij De Reformatie

Beoordeling 9.3
Foto van een scholier
  • Essay door een scholier
  • 6e klas vwo | 2311 woorden
  • 28 april 2019
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 9.3
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Afgelopen vakantie was ik in Praag, de hoofdstad van Tsjechië. Naast dat in deze stad het bier goedkoop is, er veel bedelaars op straat zitten en op de hoek van elke straat een kristalwinkeltje te vinden is, is deze stad een bron van geschiedenis. De stad kende een periode onder een streng communistisch regime tijdens de Koude Oorlog. In de Tweede Wereldoorlog is de Joodse wijk slachtoffer geworden van het beleid van Hitler en als we verder terug gaan in de tijd zien we een bloeiperiode in de Late Middeleeuwen. De stad kende haar groei- en bloeiperiode rond 1400 en staat daarom ook vol gotische bouwwerken; de stad wordt door deze periode getekend. De kerken die ik heb bezocht zijn rooms-katholieke basilieken, versierd met mozaïek, goud en honderden beelden en wand- en plafondschilderingen. Dit Katholicisme is echter niet altijd de heersende godsdienst geweest in Tsjechië.

Als Maarten Luther in 1517 zijn 95 stellingen tegen de deur van de kerk in Wittenberg spijkert, komt er verandering in de christelijke wereld. Luther en anderen protestanten zetten zich af tegen de misstanden in de katholieke kerk.Het ontstaan van het protestantisme heeft uiteindelijk geleid tot een scheuring in de christelijke kerk. Luther was echter niet de eerste die kritiek leverde op de katholieke kerk.
Naast musea over communisme en Jodengedenktekens in Praag, kom ik op het Oudestadsplein van de stad een beeld van Johannes Hus tegen.Hus was een Boheemse (regio in Tsjechië) hoogleraar en theoloog, die leefde van 1370 tot 1415. Met de kritieken die Hus had op de rooms-katholieke kerk wist hij een enorm grote achterban te creëren. Deze groep, de Hussieten genoemd, werd door de katholieke kerk als ketters bestempeld; iemand die een geloofs- of levensovertuiging heeft die afwijkt van de officiële.
In dit persoonlijk onderzoek ga ik onderzoeken of en in hoeverre Johannes Hus en zijn aanhang invloed heeft gehad op de Hervorming. Ik ga kijken naar de ontstaansgeschiedenis van de Hussieten en ik ga kijken in welke opzichten de Hussieten hebben bijgedragen aan de ideeën van Luther? Was deze stroming een voorbode van de Reformatie, of niet?

Johannes Hus werd rond het jaar 1370 geboren in het Tsjechische dropje Husinec. Vanaf zijn zestiende bezocht hij de Karelsuniversiteit in Praag. Hier specialiseerde hij zich in grammatica, filosofie en theologie. Tijdens zijn studie vertaalde hij ook de Bijbel in de volkstaal van Tsjechië, een bijzondere daad, omdat deze actie niet werd gestimuleerd vanuit de katholieke kerk. Toch klom hij snel op de maatschappelijke en de kerkelijke ladder omhoog. Zo werd hij rector van de universiteit en was hij priester en prediker voor verschillende katholieke kerken in Praag. Middels de preken bestreed Hus allerlei misstanden in de kerk van Rome, zoals de verwereldlijking van de geestelijkheid, de aflaathandel, het pauselijk gezag en de kerkelijke hiërarchie. In een van zijn brieven, die hij ook schreef,  levert hij openlijk kritiek naar de bisschop. Zo schrijft hij: ‘De Praagse brug stort nog eerder in dan dat een Praagse bisschop op een heilige manier wordt gekozen.’ De Karelsbrug van Praag is ontzettend stevig en massief, ik heb er zelf op gestaan,  en zal niet snel instorten. Hij laat hiermee zien dat hij het niet eens is met de manier van het benoemen van bisschoppen, omdat het meer gaat om geld en macht dan om het ware geloof. 
De preken in Praag slaan aan en binnen een korte tijd heeft Hus een grote groep volgelingen die zich de Hussieten noemen. Wie bepaald niet blij was met de hervormingsidealen van Hus, was de paus. Of eigenlijk, de drie pausen die op dat moment aan de macht waren. -Om het westers schisma op te lossen, hadden de bisschoppen in het Italiaanse Pisa in 1409 een nieuwe paus gekozen, maar de andere twee pausen weigerden hun macht af te staan- Zeker na het boek ‘De ecclesia’ (Over de kerk)van Hus, zijn de pausen absoluut niet blij. Hierin benoemd hij dat de ware kerk de gemeenschap van de uitverkorenen onder de regering van Christus is. De paus kan alleen plaatsvervanger van Christus zijn als hij volgens Diens geboden leeft; anders is hij een anticrhist. Ondanks Hus’ vraagtekens bij de christelijke hiërarchie, hield hij zich wel vast aan het vagevuur en de de verandering van brood en wijn in het lichaam en bloed van Christus (transsubstantiatie). Veel gedachtegangen die in dit boek zijn beschreven zijn geïnspireerd op ideeën van John Wyclif, een Engelse kerkhervormer die de christelijke godsdienst wilde terugbrengen tot de bijbel en de kerkvaders.

In 1414 wordt Johannes Hus tijdens het concilie in de Zuid-Duitse stad Konstanz in de ban gedaan en ter dood veroordeeld. Op 6 juli 1415 werd Hus verbrand op de brandstapel. Er zijn velen afbeeldingen te vinden die deze gebeurtenis vastleggen. Drie van deze zijn te zien in de bijlage.
Volgens de overlevering sprak Hus kort voor zijn dood de woorden: ‘’Vandaag braadt u een gans, maar uit mijn as zal binnen honderd jaar een zwaan oprijzen die u niet zult kunnen braden.”
De door de katholieke kerk als ketters aangeduide stroming stopte bij de dood van Hus echter niet.Deze veroordeling had zelf een averechts effect: toen het nieuws van zijn dood bekend werd, raakte de hussieten zo oververhit dat er een Hussitische liga gevormd werd, gesteund door het volk en de lagere adel. Als de Boheemse koning Wenceslaus in 1419 overlijdt, grijpen de Hussieten hun kans. Er ontstond een tweedeling van gematigde Hussieten, de ultraquisten, en de taborieten, de radicale Hussieten. Deze laatste groep nam het stedelijk bestuur van Praag over. Ongeregelde bendes roofde dorpen tot aan Duitsland en Polen leeg, waarmee de Hussieten nog al wat weerstand veroorzaakte. De angst overwon echter. Het Hussitisch machtsvertoon in de zogenaamde Hussitische Oorlogen bedreigde de feodale machten zodanig, dat deze groep vrede sloot met de Hussieten om zichzelf veilig te stellen; het geloof mocht in de Bohemen nu vrij worden uitgedragen.
De ultraquisten stelde in 1420 vier punten op waarin zij hun visie verwoorden. Hierin staat de vrijheid om het woord van God te preken (ook voor leken),dat ze het laatste avondmaal moeten vieren onder de gedaante van brood en wijn, dat de wereldlijke macht en rijkdom door de geestelijke opgegeven moet worden en dat iedereen die een doodzonde begaat streng gestraft moet worden. De taborieten vonden dit programma niet ver genoeg gaan en eiste afschaffing van de institutionele kerk en de kerkelijke gebruiken.
Al met al gingen beide partijen in tegen het oorspronkelijke rooms-katholieke geloof. Daarom werden er tussen 1420 en 1436 zeven kruistochten tegen de Hussieten georganiseerd. De genadeslag van de hussieten kwam met de Slag op de Witte Berg op 8 november 1620, maar de Hussitische aanhang was jaren eerder al sterk vermagerd na de opkomst van het Lutheranisme in 1517. Het Lutheranisme kreeg namelijk een officieel erkende status waardoor dit een goed alternatief was voor het verboden Hussitisme. De Hussieten die nog niet naar het Lutheranisme waren overgestapt, stapte nu over, bekeerde zich tot het katholicisme of verlieten Tsjechië.

Het essay gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Nu we de gehele geschiedenis kennen van de Hussieten, kunnen we een goed beeld krijgen van wat deze ketterse stroming heeft betekend voor de Reformatie. Ondanks dat de Hussieten niet in de eindexamenboeken worden vermeldt, denk ik dat deze ketterse stroming erg belangrijk is geweest voor de Hervorming, die wel uitgebreid wordt behandeld. 
Eerder noemde ik de laatste woorden van Johannes Hus al: ’Vandaag braadt u een gans, maar uit mijn as zal binnen honderd jaar een zwaan oprijzen die u niet zult kunnen braden.” Volgens historici zou Hus hiermee doelen op Luther die als zwaan zal oprijzen en die de hervorming daadwerkelijk zal doorzetten. Maarten Luther verwijst in zijn boeken dan ook een aantal keren naar de profetie van Hus. In een geschrift uit 1531, Glosse auf das vermeinte kaiserliche Edikt, schrijft Luther dat Hus vanuit de gevangenis, nog vóór zijn terechtstelling dus, had geschreven dat de katholieken een gans gingen braden, maar honderd jaar later een zwaan zouden horen zingen. In twee andere geschriften, uit 1537 en 1541, verwijst Luther naar dezelfde uitspraak. Er wordt echter getwijfeld aan de juistheid van deze profetie. Deze zou namelijk in de zestiende eeuw zijn bedacht en wordt pas voor het eerst teruggevonden in ‘The book of Martyrs (1563) van John Foxe. In de biografie over Hus uit 2013 van David Schaff, wordt ook deze profetie niet genoemd en eindigt Hus zijn leven met een Latijns lied. Ondanks de discutabele betrouwbaarheid van de profetie, is het wel belangrijk om op te merken dat Luther deze profetie wel als waar beschouwde, aangezien hij er meerdere malen naar verwijst. Hij ziet zichzelf als de zwaan, de opvolger van Hus.Waarschijnlijk zag Luther Hus dan ook als voorbeeld. Dat is ook terug te zien aan meerdere overeenkomsten tussen de twee. Net als Hus vertaalde Luther de Bijbel in de volkstaal. De concilie in de Zuid-Duitse stad Konstanz waar Hus zich moest verantwoorden voor zijn daden is te vergelijken met de Rijksdag van Worms, waar Luther terecht stond.Beide personen zijn in de ban gedaan.Buiten de feitelijk overeenkomsten komen ook veel ideeën van Hus en Luther overeen.
Luther stelde, net als Hus, de aflatenhandel, de simonie en corruptie binnen de katholieke kerk aan de kaak.Ook was Luther het eens met de menig van Hus dat er geen geestelijken nodig waren voor het contact tussen God en de mens. De Bijbel was namelijk de basis van het geloof.Veel overeenkomsten dus waaruit we kunnen concluderen dat Luther Hus wel degelijk als voorbeeld zag.
Aan de andere kant kan er gediscussieerd worden over de rol van Hus. In hoeverre was hij nou belangrijk voor de Reformatie. Hus was namelijk geen origineel denker. Hij baseerde de meeste ideeën op, de al eerder genoemde,John Wycliff,die ook de Bijbel binnen het geloof vooropstelde, vond dat Gods woord het beste verkondigd werd in de volkstaalen die de autoriteit van de paus en de predestinatie verwierp. Ideeën die Hus heeft overgenomen.We zouden dus kunnen stellen dat niet Hus en de Hussieten de Hervorming in de hand hebben gewerkt, maar John Wyclif met zijn ideeën. Hus was enkel een popularisator van deideeënvan Wyclif.Hij gaf enkel de vonk door. Er zijnmeerdere 16e-eeuwse prenten bekend die eenzelfde verhaal schetsen: Wyclif wordt afgebeeld als degene die met vuurstenen een vonk maakt, die Hus in staat stelt de kaars aan te steken, waarmee Luther een vreugdevuur ontsteekt. Je zou aan de hand van deze afbeelding inderdaad kunnen zeggen dat Hus en zijn aanhang enkel de vonk doorgaf, maar je zou ook kunnen zeggen dat hij cruciaal is geweest door Luther de vonk van de reformatie de overhandigen. Hus was degene die een ontzettend grote aanhang kreeg. Veel aanhangers van Hus zijn aanhangers van Luther geworden en hebben daarmee de Lutherse ideeën gevoed.Luther is uiteindelijk niet op de brandstapel gezet, ondanks de smeekschriften van de geestelijkheid, omdat Karel V had gezien dat Sigismund, die Hus had veroordeeld, later spijt betuigde voor zijn daad. Karel V sprak dan ook: "Ik zal niet blozen als Sigismund”. Als Hus niet als martelaar was gestorven, had Karel V Luther wellicht gelijk tot de brandstapel veroordeeld, omdat hij geen voorbeeld had van hoe de Hussieten reageerden op de dood van Hus. Hoe het zou zijn gegaan als Hus er niet was geweest kunnen we echter niet vertellen, omdat het simpelweg niet zo was.

Al met al zien we dus dat de Hussieten een interessante en levendige geschiedenis kennen die zeker voor Tsjechië en de hoofdstad Praag ontzettend belangrijk zijn geweest.  De aanhang die Johannes Hus ondervond is ontzettend groot en door de radicalere tak van de Hussieten hebben zij zelfs het bestuur en daarmee de godsdienst van Praag weten over te nemen en invloed weten uit te oefenen of de rest van de bevolking. Ze lieten daarmee zien dat het wel degelijk mogelijk was om deze ideeën vrij de belijden.
Wat inhoud betreft zijn de ideeën van de Hussieten niet alles doorbrekend, nieuw of origineel, omdat zij zich hebben laten inspireren door de ideeën van John Wyclif. In inhoudelijk opzicht hebben de Hussieten dus niet heel veel bijgedragen aan de manier van denken, die uiteindelijk tijdens de Hervorming ook naar buiten kwam. Het was namelijk Wyclif die deze ideeën had ontwikkeld.
Door de manier waarop de Hussieten deze ideeën hebben doorgegeven, zijn de Hussieten wel erg belangrijk geweest. In dit opzicht zijn ze dus essentieel geweest voor de Reformatie. De Hussieten hebben met hun ideeën heel veel mensen bereikt, waaronder Luther. Luther nam een groot voorbeeld aan Johannes Hus en onderneemt vergelijkbare acties. DeHussieten hebben Luther laten zien dat ze wél een geloof konden starten en die ze vrij mochten belijden. Johannes Hus en zijn aanhang zijn dus daadwerkelijk een belangrijke doorgever geweest van de eerste reformatorische ideeën. We weten niet of Luther, zonder de kaars van Hus, de vonk van Wyclif had kunnen vinden, maar duidelijk mag zijn dat de Hussieten een grote rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de Hervorming.
Waar ik afgelopen week nog een standbeeld zag met enkel een naam daaronder, weet ik nu wat die naam betekend heeft voor Praag, voor Tsjechië en voor de hele kerkelijke wereld. En zo zijn die paar dagen vrij, die ontsnapping aan het schoolleven, alsnog ontzettend interessant en leerzaam geweest voor het vak geschiedenis. Want als ik niet in Praag was geweest, had ik Johannes Hus en de Hussieten niet leren kennen.

Al met al zien we dus dat de Hussieten een interessante en levendige geschiedenis kennen die zeker voor Tsjechië en de hoofdstad Praag ontzettend belangrijk zijn geweest.  De aanhang die Johannes Hus ondervond is ontzettend groot en door de radicalere tak van de Hussieten hebben zij zelfs het bestuur en daarmee de godsdienst van Praag weten over te nemen en invloed weten uit te oefenen of de rest van de bevolking. Ze lieten daarmee zien dat het wel degelijk mogelijk was om deze ideeën vrij de belijden.
Wat inhoud betreft zijn de ideeën van de Hussieten niet alles doorbrekend, nieuw of origineel, omdat zij zich hebben laten inspireren door de ideeën van John Wyclif. In inhoudelijk opzicht hebben de Hussieten dus niet heel veel bijgedragen aan de manier van denken, die uiteindelijk tijdens de Hervorming ook naar buiten kwam. Het was namelijk Wyclif die deze ideeën had ontwikkeld.
Door de manier waarop de Hussieten deze ideeën hebben doorgegeven, zijn de Hussieten wel erg belangrijk geweest. In dit opzicht zijn ze dus essentieel geweest voor de Reformatie. De Hussieten hebben met hun ideeën heel veel mensen bereikt, waaronder Luther. Luther nam een groot voorbeeld aan Johannes Hus en onderneemt vergelijkbare acties. DeHussieten hebben Luther laten zien dat ze wél een geloof konden starten en die ze vrij mochten belijden. Johannes Hus en zijn aanhang zijn dus daadwerkelijk een belangrijke doorgever geweest van de eerste reformatorische ideeën. We weten niet of Luther, zonder de kaars van Hus, de vonk van Wyclif had kunnen vinden, maar duidelijk mag zijn dat de Hussieten een grote rol hebben gespeeld bij het ontstaan van de Hervorming.
Waar ik afgelopen week nog een standbeeld zag met enkel een naam daaronder, weet ik nu wat die naam betekend heeft voor Praag, voor Tsjechië en voor de hele kerkelijke wereld. En zo zijn die paar dagen vrij, die ontsnapping aan het schoolleven, alsnog ontzettend interessant en leerzaam geweest voor het vak geschiedenis. Want als ik niet in Praag was geweest, had ik Johannes Hus en de Hussieten niet leren kennen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.