De Geo Stad en platteland in Zuidoost-Azië vwo

Beoordeling 5.2
Foto van een scholier
 • Beschouwing door een scholier
 • 6e klas vwo | 1857 woorden
 • 10 juli 2015
 • 8 keer beoordeeld
Cijfer 5.2
8 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Paragraaf 2.1
Urbanisatie
Verstedelijkingsgraad: het percentage verstedelijkend gebied

De urbanisatie in Zuidoost-Azië is nu flink aan sterk aan het toenemen, hierdoor zullen de agglomeraties in de toekomst sterk groeien.

Megasteden
Megastad:  ten minste 10.000.000 mensen

Verschil tussen groei van steden:

Rijk: het inwoneraantal blijft gelijk, in het rijke westen bijvoorbeeld.

Arm: het inwoneraantal zal sterk toenemen, bijvoorbeeld in de grote steden in ontwikkelingslanden.

Functie megasteden:
Het vervullen van belangrijke economische-, politieke functies en op het gebied van handel, het bestuur, het hoger onderwijs en de industrie voor een gebied.

Deze steden vormen het contactpunt met de rest van de wereld op economisch gebied, er is goed geschoold personeel aanwezig wat nieuwe investeringen aantrekt. Ook vormen de megasteden culturele, sociale en educatieve centra in een land. Ook is er een multiculturele samenleving in een stad.

Door al deze mogelijkheden trekt een stad mensen van het platteland aan die opzoek zijn naar een nieuwe toekomst. Hierdoor nemen de armoede en werkeloosheid sterk toe. Deze mensen zonder baan proberen dan te overleven van de straathandel.

Door een gebrek aan stadsplanning in met name de buitenwijken ontstaan ruimtelijke problemen, bijvoorbeeld op het gebied van transport.  De infrastructuur is onvoldoende voor het verkeersaanbod. Rioleringsstelsels en afvalwaterzuivering ontbreken. De druk op de huizenmarkt stijgt, het is onmogelijk om genoeg huizen te bouwen om alle migranten op te vangen, dus nemen de migranten het in eigen hand en ontstaan er sloppenwijken.

Ook doen zich ernstigemilieu problemen voor, zoals luchtvervuiling, watervervuiling en tekorten aan schoon drinkwater.

Vaak wil de nationale overheid de baas blijven wat er op economisch vlak gebeurd, dit leidt tot bureaucratie en vergoot daarmee de kans op corruptie.

Het gebrek aan banen, goede woningen en goede gezondheidscondities leidt tot ontevredenheid. Dit kan een groeiend fundamentalisme teweeg brengen. Sociale en godsdienstige onrust ontstaan vaak door slechte economische omstandigheden. Doordat overheden vaak geen geld hebben om de problemen op te lossen wordt het alleen maar erger.

Paragraaf 2.2
Bangkok

Primate city: grote stad – ook op financieel, politiek en economisch gebied – die alle andere steden overtreft.

Involutie: proces waarbij de groeiende bevolking steeds meer werk moet verrichten om iedereen te kunnen voeden of van een bestaan te kunnen voorzien.

Bangkok is de belangrijkste stad van Thailand omdat het het financiële, commerciële en politieke, industriële en onderwijscentrum van het land is. Tijdens de Azië-crisis trokken veel mensen terug naar hun familie op het platteland omdat ze geen geld meer konden verdienen in de stad. De stad is ruimtelijk en economisch opgeslokt door veel Amerikaanse en Japanse assemblagebedrijven van autofabrieken, gevolgd door hun elektronicafabrieken. Er is een grote ruraal-urbane migratie. Doordat al het geld in de ontwikkeling van Bangkok is gestopt ligt de rest van het land ver achter.

De ruraal-urbane migranten die genoeg hadden om op het achterliggende platteland te wonen verhuisden naar de grote stad Bangkok, waar ze uiteindelijk in de slums terecht kwamen.  Ook wordt de stad bevolkt door seizoensmigranten (circulaire migratie). Van november-mei, tijdens het droge seizoen in het noord-oosten is er weinig werk op het platteland te vinden en zoeken de mensen een tijdelijke baan in de stad. Deze mensen werken in de informele sector ook wel  vluchtsector genoemd. 

Dit wil je ook lezen:

In Bangkok is er sprake van overurbanisatie dit leidt tot:

 1. Congestie problemen
 2. Te weinig drinkwater -> gebruiken van aquifers -> bodemdaling -> de stad kampt met jaarlijks terugkerende overstromingen

Jakarta in Indonesië bevind zicht in een suburbanisatie fase, de meeste mensen en bedrijven zoeken hun plekje buiten het centrum omdat daar de prijzen hoger zijn. Ook in Jakarta hebben ze last van watertekorten, overstromingen en vervuiling door het verkeer.

Manilla in de Filipijnen, is de urbanisatie nog in volle gang. Ook hier hebben ze last van vervuiling, het voorzien van voorzieningen aan alle mensen en om werkgelegenheid te creëren.

Paragraaf 2.3
Eerst werkt het overgrote gedeelte van de bevolking in Zuidoost-Azië in de zelfvoorzienende landbouw, tijdens de koloniale periode werden grootschalige commerciële bedrijven opgericht en werd er ook voor de export geproduceerd.

Voor de jaren zeventig leverde de landbouw het meeste op. Vanaf begin van de jaren zeventig kwam de industrialisatie op gang en nam het percentage werkgelegenheid in de landbouw af (de-agrarisatie). De industrialisatie leidde tot ruraal-urbane migratie.

Groene revolutie: sterke stijging van landbouwproductie in perifere landen als gevolg van de toepassing van nieuwe graanvariëteiten.

Om gebruik te maken van deze HYV’s (high yielding varieties) moest er gebruik worden gemaakt van veel kunstmest en goede irrigatie. 

Indonesië: de rijstproductie steeg enorm

Thailand: de productie per inwoner is enorm gestegen en er word zelfs een gedeelte gebruikt voor de export.

De regering verstrekte leningen aan boeren om zo hun voedselproductie op gang te brengen.

Nadelen van de groene revolutie:

 • er werden veel chemicaliën gebruikt, zo werd er zware schade aan het milieu toegebracht.
 • De planten en diersoorten in de omgeving van de velden kwamen in gevaar
 • De toegenomen irrigatie  ontregelde natuurlijke waterhuishouding, omdat er erg veel water uit de ondergrond werd onttrokken
 • Bodems raken uitgeput
 • Op sociaal gebied is hard toegeslagen omdat tradities verdwenen

Toekomstvisies ten aanzien van de landbouw:

Je hebt twee groepen, wetenschappers die kiezen voor GM en wetenschappers die kiezen om terug te keren naar oude landbouwmethodes.

Voordeel GM: hogere opbrengsten

Nadeel GM: je weet niet of het de natuurlijke balans van de omringende gebieden zal aantasten, tradities verdwijnen

Voordeel traditioneel: Verstoord de natuur niet, tradities worden behouden

Nadeel traditioneel: lagere opbrengsten

Landbouw in Thailand
Belangrijkste rijstexport land.

Het zuiden is vooral de rubberproductie belangrijk, langs de kust zijn garnalenkwekerijen te vinden. In het centrale deel is veel van intensieve vorm van natte rijstteelt te vinden. Rond Bangkok zijn boomgaarden te vinden. In het noorden is de grond droger en vatbaarder voor erosie, er vind alsnog rijstteelt plaat (50% van de rijstproductie).  In het noordelijk reliëfrijke deel wordt afhankelijk van de hoogte gebruikt voor extensieve/intensieve rijstbout en bosbouw. Alleen in de laag gelegen valleien vind je natterijstbouw, in dit gebied wordt nog op traditionele wijze gewerkt.

Paragraaf 2.4
Autonome ontwikkeling: ontwikkeling die zich zelfstandig en onafhankelijk van andere ontwikkelingen voordoet.

Afgeleide ontwikkeling: ontwikkeling die zich voordoet op grond van andere ontwikkelingen

Het platteland wordt steeds meer opgeslokt door het alsmaar groter wordende stedelijke gebied.

Agribusiness: grote, moderne landbouwbedrijven

Er werd veel geld gestoken in de industrie waardoor de landbouw achterbleef. Zelf investeerders die voorheen in agribusiness geïnvesteerd hadden stapten nu over op andere sectoren.

Rijstfabrikanten kochten zo bijvoorbeeld winkelcentra in Bangkok of investeerde in de telecom. Of verdiende men veel in het onroerendgoedsector.  Dit alles ging ten koste van de investeringen in de landbouwgebieden en wordt dan ook beschouwd als afstroming van kapitaal en goederen uit de agrarische sector. Het aantal boeren daalde, afstroming van arbeid.

Subcontracting: als een multinational zijn producten laat maken door een zelfstandig en lokale fabriek maar dat het productieresultaat wel moet voldoen aan de multinational’s eisen.

Doordat langs de rivieren gebouwd wordt is er minder ruimte voor de rivier om het water op te vangen tijdens hoogwater. Doordat de grond in Bangkok ook nog is ingedaald waardoor het water naar zee stokt en zout water het land binnen kan dringen. Als oplossing werd besloten akker te laten onderlopen, dit verhielp het probleem echter niet. Ruim eenvierde van Thailand had te kampen met de watersnood.

Voorheen werd Thailand bestuurd vanuit de centrale regering, de provincies en gemeentes hadden nauwelijks wat te zeggen. Ook werden de hoge ambtenaren op het platteland aangewezen door Bangkok en niet door de lokale bevolking.

Het proces van besluitvorming en de invoering daarvan in het ontwikkelingsproces, ook wel onderhandelingsontwikkeling of governance genoemd, zou zich meer moet richten op deelname van iedereen.

Good governance besteed aandacht aan:

 1. deelname door de hele bevolking
 2. besluitvorming volgens de wetgeving, waarbij mensen rechten worden gerespecteerd.
 3. Helderheid in de besluitvorming
 4. Instituten en processen dienen iedereen
 5. Gelijkheid voor iedereen
 6. Efficiëntie gericht op duurzaamheid en bescherming van het milieu
 7. Overeenstemming en langetermijnperspectief
 8. Verantwoordelijkheid gedragen door publieke sectoren en privésectoren

Via good governance kan deelname van onderaf opgebouw worden. Dar is hard nodig omdat anders de kloof tussen het platteland en stad nog groter wordt.

Paragraaf 2.5
NIC’s (Newly Industrialyzing Countries): Singapore

Zodra de lonen stegen in Singapore verplaatste laagwaardige footloose bedrijven zich naar de buurlanden Thailand, Indonesië en Maleisië (tweede generatie NIC’s). Ook in de tweede generatie NIC’s vestigen zich nu bedrijven die hoger gekwalificeerd personeel nodig hebben.

Interactie theorie Ullman:

 • complementariteit: het ene gebied moet iets nodig hebben wat het andere gebied in overschot heeft
 • transporteerbaarheid: goederen, kapitaal of mensen moeten verplaatsbaar zijn
 • tussenliggende mogelijkheden: wanneer een ander gebied dichterbij ligt zullen ze daar voor kiezen, er moeten dus geen tussenliggende mogelijkheden zijn.

Handel in de regio
Het aandeel van de handel van de landen in de ASEAN is hetzelfde gebleven, in tegenstelling tot het aandeel van handel met de landen buiten de ASEAN. In speciaal neemt de handel van de ASEAN met China toe, de V.S. en Europa leiden hieronder.

Er is een groot verschil in aandeel van de handel tussen de ASEAN-landen. Naarmate een land welvarender is, is het handelsaandeel groter.

Comparatieve voordelen: een voordeel van een bepaald gebied, bijvoorbeeld de ligging of het hoge percentage aan hoog opgeleiden. Zo vullen gebieden elkaar aan; ze zijn complementair.

De comparatieve voordelen zijn de laatste jaren verschoven, zo heeft bijvoorbeeld Vietnam met zijn goedkope arbeid de plek ban Singapore ingenomen.

Doordat alle landen in deze regio lid zijn van de ASEAN, zijn er minder hindernissen op gebied van handel. Dat bevordert de transporteerbaarheid. Ook de aanleg van infrastructuur bevordert de transporteerbaarheid.

De landen in deze regio liggen relatief gezien niet ver van elkaar af. Maar dat landen die aan elkaar grenzen extra economische contacten zullen hebben is natuurlijk logisch. Er zijn dan geen tussenliggende mogelijkheden.

Groeidriehoeken in Zuidoost-Azië

 1. SIJORI-driehoek (Belangrijkste omdat het een grote stad, Singapore, heeft om als aanjager van de economie te werken. (financiële diensten, economische diensten)
 2. Noordelijke driehoek
 3. Oost ASEAN driehoek (Natuurlijke hulpbronnen)
 4. Mekongdeltadriehoek

Succes van groeidriehoeken

 1. Er zijn geen tijdrovende onderhandelingen en procedures tussen regeringen nodig. De rol van regeringen is beperkter
 2. Het is gemakkelijker om via zo'n regionale economische zone een overgang van centraal geregeerde landen naar een meer liberale markteconomie te bewerkstelligen
 3. Handelsblokken richten zich op de uitbreiding en vrijemarktwerking van handel tussen de aangesloten landen. Groeidriehoeken richten zich op buitenlandse investeringen en export van over de hele wereld.
 4. Groeidriehoeken kunnen zorgen voor een ontwikkeling in afgelegen gebieden. Hiervoor is wel een goede infrastructuur tussen de aangrenzende landen nodig.
 5. In tegenstelling tot handelsblokken gaat het hier om delen van landen, en niet om landen zelf. De risico’s dat deze mislukken is dan ook kleiner.

Groeicorridor: gebied dat bestaat uit meerdere regionale zones (groeidriehoeken). 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.