Woordenlijsten

Beoordeling 8.3
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 3e klas havo | 3471 woorden
  • 6 juni 2016
  • 36 keer beoordeeld
  • Cijfer 8.3
  • 36 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode


NN5 3h Woordenlijst paragraaf Woordenschat


       

Hoofdstuk 1


     
       

etnischraciaal; wat te maken heeft met ras of volkeerwraakmoord die gepleegd wordt vanwege het geschonden fatsoen van de familiereservesbedenkingen; voorbehoudorigineachtergrond; herkomst; afkomstongegrondzonder grond; zonder redenonoverbrugbaaronoverkomelijk; niet te overbruggenallengslangzamerhand; gaandeweg; zoetjesaancohesiesamenhang; (sterke) bandaversieweerzin; afkeer; tegenzinautochtoonniet-allochtoon; oorspronkelijk Nederlandsinteretnischtussen (mensen uit) verschillende bevolkingsgroepencompassiesympathie; medegevoel; medelijdenwelwillendvriendelijk; goed gezindidealiterin het meest gunstige geval; volgens ideale omstandighedensuperieurveel beter; voortreffelijkconceptbegrip


   

verscheidenheidvariatie; diversiteittornen aanproberen te veranderenonderklassegroep burgers (klasse) die het in de samenleving niet redtintegratiehet samengaan; ontwikkeling naar een eenheidopponenttegenstander


 

uitwassenongewenste, vaak extreme ontwikkelingensegregatiesituatie waarbij verschillende (etnische) groeperingen in een samenleving sterk gescheiden levengettostedelijke wijk waar een etnische groep (oorspronkelijk vooral de joodse gemeenschap) geïsoleerd woontverloochenenontkennen dat iets bestaat of dat je iemand kent


       

Alfabetisch


     

allengslangzamerhand; gaandeweg; zoetjesaanautochtoonniet-allochtoon; oorspronkelijk Nederlandsaversieweerzin; afkeer; tegenzincohesiesamenhang; (sterke) bandcompassiesympathie; medegevoel; medelijdenconceptbegrip


   

eerwraakmoord die gepleegd wordt vanwege het geschonden fatsoen van de familieetnischraciaal; wat te maken heeft met ras of volkgettostedelijke wijk waar een etnische groep (oorspronkelijk vooral de joodse gemeenschap) geïsoleerd woontidealiterin het meest gunstige geval; volgens ideale omstandighedenintegratiehet samengaan; ontwikkeling naar een eenheidinteretnischtussen (mensen uit) verschillende bevolkingsgroepenonderklassegroep burgers (klasse) die het in de samenleving niet redtongegrondzonder grond; zonder redenonoverbrugbaaronoverkomelijk; niet te overbruggenopponenttegenstander


 

origineachtergrond; herkomst; afkomstreservesbedenkingen; voorbehoudsegregatiesituatie waarbij verschillende (etnische) groeperingen in een samenleving sterk gescheiden levensuperieurveel beter; voortreffelijktornen aanproberen te veranderenuitwassenongewenste, vaak extreme ontwikkelingenverloochenenontkennen dat iets bestaat of dat je iemand kentverscheidenheidvariatie; diversiteitwelwillendvriendelijk; goed gezind


       

Uitdrukkingen


     

voor lief nemen – iets ongunstigs accepteren omdat er gunstige zaken tegenover staan.koren op iemands molen – wat heel goed van pas komt (meestal een argument)niet over rozen gaan – niet gemakkelijk verlopen.dansen op een vulkaan – een zorgeloos leven leiden ondanks dreigend onheil


       
       

Hoofdstuk 2


     
       

luguberhuiveringwekkend


 

voorzien (als adjectief)verwacht; wat je ziet (zag) aankomenschaarstegebrek


   

consumereneten


   

voedzaammet veel voedingsstoffen erin; goed voedendpleitbezorgerverdediger; iemand die zijn sterke voorkeur voor iets uitdraagtpropagerenverspreiden van ideeën; (iets) sterk aanradenvolstaanvoldoende zijn


 

incalculerenmeerekenen; in de berekening betrekkenreductievermindering; terugdringingerkennentoegeven


 

instinctiefonberedeneerd; uit een natuurlijke neiging of drang voortkomendfobieangst


   

metamorfosegrote verandering; gedaanteverwisselingzich realiserenbeseffen


   

ingrediëntenbestanddelen


 

normengrenswaarden


 

gehaltehoeveelheid van een bestanddeel die in iets aanwezig isculinairwat met kookkunst en lekker eten te maken heeftavant-gardevoorhoede


 

delicatessetraktatie; exclusieve lekkernijscalagroot en gevarieerd aantalbeklijvenstandhouden; blijvenogen (werkwoord)eruitzien; lijken


 

ontmoedigende moed ontnemen


       

Alfabetisch


     

avant-gardevoorhoede


 

beklijvenstandhouden; blijvenconsumereneten


   

culinairwat met kookkunst en lekker eten te maken heeftdelicatessetraktatie; exclusieve lekkernijerkennentoegeven


 

fobieangst


   

gehaltehoeveelheid van een bestanddeel die in iets aanwezig isincalculerenmeerekenen; in de berekening betrekkeningrediëntenbestanddelen


 

instinctiefonberedeneerd; uit een natuurlijke neiging of drang voortkomendluguberhuiveringwekkend


 

metamorfosegrote verandering; gedaanteverwisselingnormengrenswaarden


 

ogen (werkwoord)eruitzien; lijken


 

ontmoedigende moed ontnemenpleitbezorgerverdediger; iemand die zijn sterke voorkeur voor iets uitdraagtpropagerenverspreiden van ideeën; (iets) sterk aanradenreductievermindering; terugdringingscalagroot en gevarieerd aantalschaarstegebrek


   

voedzaammet veel voedingsstoffen erin; goed voedendvolstaanvoldoende zijn


 

voorzien (als adjectief)verwacht; wat je ziet (zag) aankomenzich realiserenbeseffen


   
       

Uitdrukkingen


     

alle seinen staan op rood – belangrijke waarschuwingen krijgenbinnen handbereik (liggen) – mogelijk zijn (om te bereiken)boekdelen spreken – heel duidelijk maken; veelzeggend zijniets van de daken (willen) schreeuwen – iets overal en aan iedereen bekend (willen) makenmet geen stok … te krijgen – met geen mogelijkheid tot … te bewegenzijn toevlucht nemen tot – uit noodzaak gaan gebruiken


       
       

Hoofdstuk 3


     
       

doemdenkersmensen die heel negatief en somber (zonder enige hoop) denken over de toekomstkanttekeningenopmerkingen; commentaarcycluskring van steeds terugkerende gebeurtenissenrecessieteruggang; crisis; achteruitgang in economische activiteitfatalismesombere noodlotsgedachten; overtuiging dat je niets kunt veranderen aan de loop der dingenduurzaamwat lang blijft bestaan; lang goed blijvendecologischvolgens de wetenschap die bestudeert hoe planten en dieren hun omgeving nodig hebben en elkaar beïnvloedengeleidelijklangzamerhand


 

transitieovergang


 

alternatieve energiebronnenenergiebronnen zoals zon, water, wind en biomassa, die bij winning niet belastend zijn voor het milieu doordat er geen directe uitstoot is van schadelijke stoffenconventioneelgebruikelijk; geijkt


 

rijmen metcombineren met; in overeenstemming brengen metkrimpproces waarbij iets minder over kleiner wordtruilhandelhandel waarbij goederen of diensten geruild worden zonder dat er geld bij te pas komtdiensteneconomische bedrijvigheid die niet onder industrie of landbouw valt; bedrijvigheid die geen tastbaar product oplevertgemeen hebbenmet elkaar delen; overkomst(en) vertonenconsensusovereenstemming (in ideeën); het er over eens zijnvoorbehouden aanalleen bedoeld of bestemd voor; gereserveerd voorkeerzijdeschaduwkant(en)


 

scenariodraaiboek


 

prognosevoorspelling


 

kelderenzeer snel dalen; zinkenimpacteffect; inwerking; draagwijdte; invloedmalaisecrisis; recessie


 

verpauperenarmoedig worden; sterk achteruitgaan; vervallen


       

Alfabetisch


     

alternatieve energiebronnenenergiebronnen zoals zon, water, wind en biomassa, die bij winning niet belastend zijn voor het milieu doordat er geen directe uitstoot is van schadelijke stoffenconsensusovereenstemming (in ideeën); het er over eens zijnconventioneelgebruikelijk; geijkt


 

cycluskring van steeds terugkerende gebeurtenissendiensteneconomische bedrijvigheid die niet onder industrie of landbouw valt; bedrijvigheid die geen tastbaar product oplevertdoemdenkersmensen die heel negatief en somber (zonder enige hoop) denken over de toekomstduurzaamwat lang blijft bestaan; lang goed blijvendecologischvolgens de wetenschap die bestudeert hoe planten en dieren hun omgeving nodig hebben en elkaar beïnvloedenfatalismesombere noodlotsgedachten; overtuiging dat je niets kunt veranderen aan de loop der dingengeleidelijklangzamerhand


 

gemeen hebbenmet elkaar delen; overkomst(en) vertonenimpacteffect; inwerking; draagwijdte; invloedkanttekeningenopmerkingen; commentaarkeerzijdeschaduwkant(en)


 

kelderenzeer snel dalen; zinkenkrimpproces waarbij iets minder over kleiner wordtmalaisecrisis; recessie


 

prognosevoorspelling


 

recessieteruggang; crisis; achteruitgang in economische activiteitrijmen metcombineren met; in overeenstemming brengen metruilhandelhandel waarbij goederen of diensten geruild worden zonder dat er geld bij te pas komtscenariodraaiboek


 

transitieovergang


 

verpauperenarmoedig worden; sterk achteruitgaan; vervallenvoorbehouden aanalleen bedoeld of bestemd voor; gereserveerd voor


       

Uitdrukkingen


     

de bomen groeien tot in de hemel – een grenzeloos optimisme over de vooruitgang; er zijn geen grenzen aan het positieve denken; het kan niet opdoor een roze bril kijken – geen reëel beeld hebben van de werkelijkheid; alleen maar positieve dingen zienin het slop zitten – veel minder goed gaan, een slechte ontwikkeling doormakenmet gesloten beurs – zonder dat er geld wordt uitgewisseld.


       
       

Hoofdstuk 4


     
       

bestemmingdoel dat je aan iets geeft; bedoelingbraakliggendwaar niets gebouwd of verbouwd wordtperiferierand


   

ruraallandelijk


   

agglomeratiestedelijk gebied; stad met alle voorstedenareaaluitgestrekte oppervlakte; gebiedlocatieplek; plaats


 

sociale woningbouw(laten) bouwen van goedkope woningen voor mensen met lage inkomensnutsleidingenkabels, buizen etc. voor het transport van water, gas en elektriciteitinspraakgelegenheid om je mening te geven en je stem te laten meetellen; zeggenschapvastgoedonroerende zaken, zoals woningen of grondruimtelijke ordeningorganiseren van het gebruik van de grond en het leefmilieu; toepassing van de planologieplanologenmensen die voorstellen doen voor de functie die een gebied krijgt en/of de inrichting van dat gebiedlokale overhedenplaatselijke bestuurders en ambtenaren, met name gemeentengedupeerdenslachtoffers; mensen die schade ondervindenexploitatiegebruik van iets met het doel winst te makenrendementopbrengst


 

proceduresvastgestelde gang van zaken; vaste opeenvolging van handelingenbezwaarschriftenofficiële brieven waarin mensen bezwaar maken tegen bepaalde plannenfrustrerenmoeilijk maken; dwarsbomen; maken dat iets misluktcompromisoplossing waarbij iedereen een beetje toegeeftmaatstavennormen waarnaar men iets beoordeeltprojectontwikkelaarspersonen of bedrijven die zich bezighouden met het ontwerpen, financieren en bouwen van bijvoorbeeld winkelcentra, bungalowparken of kantoorpandencontenttevreden


   

faciliteitenvoorzieningen


 
       

Alfabetisch


     

agglomeratiestedelijk gebied; stad met alle voorstedenareaaluitgestrekte oppervlakte; gebiedbestemmingdoel dat je aan iets geeft; bedoelingbezwaarschriftenofficiële brieven waarin mensen bezwaar maken tegen bepaalde plannenbraakliggendwaar niets gebouwd of verbouwd wordtcompromisoplossing waarbij iedereen een beetje toegeeftcontenttevreden


   

exploitatiegebruik van iets met het doel winst te makenfaciliteitenvoorzieningen


 

frustrerenmoeilijk maken; dwarsbomen; maken dat iets misluktgedupeerdenslachtoffers; mensen die schade ondervindeninspraakgelegenheid om je mening te geven en je stem te laten meetellen; zeggenschaplocatieplek; plaats


 

lokale overhedenplaatselijke bestuurders en ambtenaren, met name gemeentenmaatstavennormen waarnaar men iets beoordeeltnutsleidingenkabels, buizen etc. voor het transport van water, gas en elektriciteitperiferierand


   

planologenmensen die voorstellen doen voor de functie die een gebied krijgt en/of de inrichting van dat gebiedproceduresvastgestelde gang van zaken; vaste opeenvolging van handelingenprojectontwikkelaarspersonen of bedrijven die zich bezighouden met het ontwerpen, financieren en bouwen van bijvoorbeeld winkelcentra, bungalowparken of kantoorpandenrendementopbrengst


 

ruimtelijke ordeningorganiseren van het gebruik van de grond en het leefmilieu; toepassing van de planologieruraallandelijk


   

sociale woningbouw(laten) bouwen van goedkope woningen voor mensen met lage inkomensvastgoedonroerende zaken, zoals woningen of grond


       

Uitdrukkingen


     

de vonken vliegen ervanaf – het wordt heel intens en met veel enthousiasme gedaan; (hier) er wordt fel gediscussieerdje kans schoon zien: een goede mogelijkheid zien en die gebruiken (vaak een mogelijkheid waar al langer op gewacht werd)de knoop doorhakken – een beslissing nemen


 

een wassen neus – iets wat eerst heel wat lijkt, maar toch niets voorstelteen vinger in de pap hebben – invloed hebben


 
       
       

Hoofdstuk 5


     
       

bureaucratischmet veel papierwerk, regeltjes en ambtenarijcontroversegroot meningsverschil; scherpe tegenstellingscepsistwijfel; argwaan; wantrouwenremediemiddel; geneesmiddelnationalismestreven om het eigen volk boven alles te stellen en het vreemde te verwerpenrestauratiewederopbouw; herstelgepaard gaan metsamengaan met; met zich meebrengenprotectionismebescherming van de eigen economie door bijvoorbeeld belastingen te heffen op invoerinvoerheffingenbelasting op importcoöperatiesamenwerking


 

utopischals onbereikbaar ideaal gefantaseerdzelfvoorzienendzo georganiseerd dat je in je eigen behoeften kunt voorzien; voor je behoeften niet afhankelijk van anderentoetredinghet lid worden; moment van ingang van een lidmaatschapevoluerengeleidelijk veranderen (in); zich ontwikkeleneenheidsmuntmunt die in verschillende landen het wettig betaalmiddel is, met name de euro in Europese landenbeursgeld dat mensen van de overheid of organisaties ontvangen om te studerenvoormaligvroeger (als bijvoeglijke naamwoord)regelgevingopstelling van voorschriften; het voorschrijven van regelssentimentgevoel


   

bevoegdhedenrechten om bepaalde handelingen uit te voerenoptiekgezichtspunt; visie; zienswijzeopportunistiemand die zich in zijn handelen laat leiden door de omstandighedendesintegratiehet uiteenvallen; ontbindingparadoxschijnbare tegenstelling; uitspraak die zichzelf lijkt tegen te sprekenoptiemogelijkheid


 
       

Alfabetisch


     

beursgeld dat mensen van de overheid of organisaties ontvangen om te studerenbevoegdhedenrechten om bepaalde handelingen uit te voerenbureaucratischmet veel papierwerk, regeltjes en ambtenarijcontroversegroot meningsverschil; scherpe tegenstellingcoöperatiesamenwerking


 

desintegratiehet uiteenvallen; ontbindingeenheidsmuntmunt die in verschillende landen het wettig betaalmiddel is, met name de euro in Europese landenevoluerengeleidelijk veranderen (in); zich ontwikkelengepaard gaan metsamengaan met; met zich meebrengeninvoerheffingenbelasting op importnationalismestreven om het eigen volk boven alles te stellen en het vreemde te verwerpenopportunistiemand die zich in zijn handelen laat leiden door de omstandighedenoptiemogelijkheid


 

optiekgezichtspunt; visie; zienswijzeparadoxschijnbare tegenstelling; uitspraak die zichzelf lijkt tegen te sprekenprotectionismebescherming van de eigen economie door bijvoorbeeld belastingen te heffen op invoerregelgevingopstelling van voorschriften; het voorschrijven van regelsremediemiddel; geneesmiddelrestauratiewederopbouw; herstelscepsistwijfel; argwaan; wantrouwensentimentgevoel


   

toetredinghet lid worden; moment van ingang van een lidmaatschaputopischals onbereikbaar ideaal gefantaseerdvoormaligvroeger (als bijvoeglijke naamwoord)zelfvoorzienendzo georganiseerd dat je in je eigen behoeften kunt voorzien; voor je behoeften niet afhankelijk van anderen


       

Uitdrukkingen


     

met man en macht – uit alle macht; met alle beschikbare personen en middelentaal noch teken – helemaal niets; geen enkel levenstekenzonder blikken of blozen – zonder enige vrees; zonder schaamte of verlegenheid te tonenmitsen en maren – bezwaren; beperkende voorwaardenmet raad en daad (bijstaan) – met goed advies en hulpin geuren en kleuren – enthousiast en met allerlei details; heel levendig en uitgebreidop leven en dood – (een) zeer felle (strijd)


 

kop noch staart – geen enkele lijn; geen goede structuur; geen duidelijk begin en eindte hooi en te gras – niet vaak en zonder enige regelmaatvoor galg en rad (opgroeien) – in omstandigheden (opgroeien) die gemakkelijk tot een slecht en misdadig leven (kunnen) leiden; (zo opgroeien) dat er niets van je terecht komtvlees noch vis – noch het een noch het ander; halfslachtig en vaagvan toeten noch blazen (weten) – helemaal niets (weten); volstrekt onkundig (zijn)(de) handel en wandel – het doen en laten; wat iemand doet en waar hij zich ophoudt(na veel) vijven en zessen – (na) lang aarzelen; (na) lang wachtengeven en nemen – compromissen sluiten


 

in een vloek en een zucht – snel; in heel korte tijdkiezen of delen – een lastige keus hebben tussen twee, meestal ongunstige mogelijkhedenhuis en haard (moeten verlaten) – de woning en alles wat zich erin bevindt (opgeven); de vertrouwde omgeving (moeten verlaten)in kannen en kruiken – (alles) goed geregeld en voor elkaar(het is) hangen en wurgen – met grote moeite een resultaat bereikenwater en vuur – lijnrecht tegenover elkaar; grote vijandschapwijd en zijd – in alle gebieden; vrijwel overal


 

dood en verderf (zaaien) – een slachting aanrichtenwikken en wegen – uitvoerig voor- en nadelen afwegen alvorens men een beslissing neemt(het) reilen en zeilen – de gang van zaken; hoe het ermee staat of hoe het toegaatkant noch wal raken – nergens op slaan; als reactie iets zeggen wat geen enkel logisch verband houdt met het voorgaandeiemand geen strobreed in de weg leggen – iemand het op geen enkele manier lastig maken om iets te bereikengeen vuist (kunnen) maken – niet bij machte zijn voldoende tegenstand te biedenzijn eigen graf graven – door onverstandig handelen zijn eigen ondergang bewerkstelligenhave en goed – alle (belangrijke) bezittingen


 

hom of kuit (willen hebben) – duidelijkheid (vragen)open en bloot – zonder bescherming; overduidelijk zichtbaarpaal en perk (stellen aan) – een (slechte) gewoonte beteugelen; duidelijk beperken binnen bepaalde grenzenrijp en groen (door elkaar) – alles (door elkaar)


 

schering en inslag – aan de orde van de dag; veel voorkomendstank voor dank – geen enkele waardering of bedankje krijgen voor bewezen dienstenvan top tot teen – helemaal


     
       
       

Hoofdstuk 6


     
       

een gat in de markteen commerciële kans; mogelijkheid om geld te verdienen door een nieuwe handel te beginnen in iets waar (grote) behoefte aan isondernemeriemand die een eigen bedrijf opzet en leidtequivalentiets gelijksoortigs; iets wat gelijkwaardig isgegadigdenkandidaten


 

astronomischzeer groot; gigantischarbeidsethospositieve houding ten opzichte van werk; positieve waarde van werkcarrière makensteeds hogerop komen wat je werk betreftarbeidsvoorwaardenafspraken over werk dat iemand verricht, zoals salaris en aantal vrije dagenin loondienstwerkverband waarbij iemand voor een werkgever arbeid verricht tegen een vast loononderhoudverzorging, voeding en huisvestinguitkeringsgerechtigdeiemand die recht heeft op een uitkeringsociale zekerheidmaatschappelijk systeem dat werklozen, zieken en ouderen een basisinkomen verschaftnijvereijverige; gedreven werkende; arbeidzamehand-en-spandienstenkleine karweitjes die je voor iemand anders doetrelaasverhaal; verslag van gebeurtenissenre-integratieterugkeer in het arbeidsprocesversoberenvan extra’s en overdaad ontdoen; simpeler makenWAOafkorting van Wet Arbeidsongeschiktheid; (vandaar) systeem dat zieken (arbeidsongeschikten) inkomen verschaftAOWafkorting van Algemene Ouderdomswet; (vandaar) systeem dat ouderen (vanaf 65, 66 of 67 jaar) een basisinkomen verschaftarbeidsmarktverhouding tussen vraag en aanbod wat werk betreftkenteringverandering


 

werknemerarbeider; degene die voor loon/salaris arbeid verricht voor een werkgeverflexwerkeriemand die zonder vast contract voor een werkgever werktpassiehartstocht; hartstochtelijke liefhebberijinitiatiefactie die je als eerste onderneemt


       

Alfabetisch


     

AOWafkorting van Algemene Ouderdomswet; (vandaar) systeem dat ouderen (vanaf 65, 66 of 67 jaar) een basisinkomen verschaftarbeidsethospositieve houding ten opzichte van werk; positieve waarde van werkarbeidsmarktverhouding tussen vraag en aanbod wat werk betreftarbeidsvoorwaardenafspraken over werk dat iemand verricht, zoals salaris en aantal vrije dagenastronomischzeer groot; gigantischcarrière makensteeds hogerop komen wat je werk betrefteen gat in de markteen commerciële kans; mogelijkheid om geld te verdienen door een nieuwe handel te beginnen in iets waar (grote) behoefte aan isequivalentiets gelijksoortigs; iets wat gelijkwaardig isflexwerkeriemand die zonder vast contract voor een werkgever werktgegadigdenkandidaten


 

hand-en-spandienstenkleine karweitjes die je voor iemand anders doetin loondienstwerkverband waarbij iemand voor een werkgever arbeid verricht tegen een vast looninitiatiefactie die je als eerste onderneemtkenteringverandering


 

nijvereijverige; gedreven werkende; arbeidzameonderhoudverzorging, voeding en huisvestingondernemeriemand die een eigen bedrijf opzet en leidtpassiehartstocht; hartstochtelijke liefhebberijre-integratieterugkeer in het arbeidsprocesrelaasverhaal; verslag van gebeurtenissensociale zekerheidmaatschappelijk systeem dat werklozen, zieken en ouderen een basisinkomen verschaftuitkeringsgerechtigdeiemand die recht heeft op een uitkeringversoberenvan extra’s en overdaad ontdoen; simpeler makenWAOafkorting van Wet Arbeidsongeschiktheid; (vandaar) systeem dat zieken (arbeidsongeschikten) inkomen verschaftwerknemerarbeider; degene die voor loon/salaris arbeid verricht voor een werkgever


       

Uitdrukkingen


     

de eerste viool spelen – de baas zijn/spelen; de boventoon voerende revue passeren – aan de orde komen; nauwkeurig bekeken of beoordeeld wordeneen uiltje knappen – een (kort) slaapje doen


 

het roer omgooien – (vrij) radicaal veranderen; van koers verandereniemand om de tuin leiden – iemand bedriegen; met mooie praatjes iemand misleideniemand van haver tot gort kennen – alles over iemand weten; iemand heel goed kenneniets op de spits drijven – te ver doorvoeren; een conflict hoog laten oplopen in plaats van naar een oplossing zoekenmet de eer gaan strijken – tegen de verwachting in de overwinning behalen; alle lof voor een prestatie krijgen terwijl ook anderen daaraan bijgedragen hebbenop z’n strepen staan – eisen stellen die uit een bepaalde positie of functie voortvloeieneen goede (fijne) neus hebben voor – (iets) dadelijk opmerkenop z’n lauweren rusten – niets doend van een succes genietenaan de bak (moeten) – (gedwongen zijn om) aan de slag (te gaan)in de wacht slepen – bemachtigen; door inspanning verkrijgende bakens verzetten – je activiteiten veranderen; je koers wijzigen; iets nieuws beginnenappels met peren vergelijken – twee zaken vergelijken die niet goed te vergelijken zijneen boom opzetten – een kwestie aansnijden waarover men lang kan filosoferenje hart luchten – je moeilijkheden met iemand delen; zeggen wat je dwars zithoge ogen gooien – veel kans maken


   

op straat staan – ontslagen worden / zijn


 
       
       
       REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.