Woordenlijsten

Beoordeling 8.4
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 3e klas havo | 3471 woorden
  • 6 juni 2016
  • 37 keer beoordeeld
Cijfer 8.4
37 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

NN5 3h Woordenlijst paragraaf Woordenschat

       

Hoofdstuk 1

     
       

etnisch

raciaal; wat te maken heeft met ras of volk

eerwraak

moord die gepleegd wordt vanwege het geschonden fatsoen van de familie

reserves

bedenkingen; voorbehoud

origine

achtergrond; herkomst; afkomst

ongegrond

zonder grond; zonder reden

onoverbrugbaar

onoverkomelijk; niet te overbruggen

allengs

langzamerhand; gaandeweg; zoetjesaan

cohesie

samenhang; (sterke) band

aversie

weerzin; afkeer; tegenzin

autochtoon

niet-allochtoon; oorspronkelijk Nederlands

interetnisch

tussen (mensen uit) verschillende bevolkingsgroepen

compassie

sympathie; medegevoel; medelijden

welwillend

vriendelijk; goed gezind

idealiter

in het meest gunstige geval; volgens ideale omstandigheden

superieur

veel beter; voortreffelijk

concept

begrip

   

verscheidenheid

variatie; diversiteit

tornen aan

proberen te veranderen

onderklasse

groep burgers (klasse) die het in de samenleving niet redt

integratie

het samengaan; ontwikkeling naar een eenheid

opponent

tegenstander

 

uitwassen

ongewenste, vaak extreme ontwikkelingen

segregatie

situatie waarbij verschillende (etnische) groeperingen in een samenleving sterk gescheiden leven

getto

stedelijke wijk waar een etnische groep (oorspronkelijk vooral de joodse gemeenschap) geïsoleerd woont

verloochenen

ontkennen dat iets bestaat of dat je iemand kent

       

Alfabetisch

     

allengs

langzamerhand; gaandeweg; zoetjesaan

autochtoon

niet-allochtoon; oorspronkelijk Nederlands

aversie

weerzin; afkeer; tegenzin

cohesie

samenhang; (sterke) band

compassie

sympathie; medegevoel; medelijden

concept

begrip

   

eerwraak

moord die gepleegd wordt vanwege het geschonden fatsoen van de familie

etnisch

raciaal; wat te maken heeft met ras of volk

getto

stedelijke wijk waar een etnische groep (oorspronkelijk vooral de joodse gemeenschap) geïsoleerd woont

idealiter

in het meest gunstige geval; volgens ideale omstandigheden

integratie

het samengaan; ontwikkeling naar een eenheid

interetnisch

tussen (mensen uit) verschillende bevolkingsgroepen

onderklasse

groep burgers (klasse) die het in de samenleving niet redt

ongegrond

zonder grond; zonder reden

onoverbrugbaar

onoverkomelijk; niet te overbruggen

opponent

tegenstander

 

origine

achtergrond; herkomst; afkomst

reserves

bedenkingen; voorbehoud

segregatie

situatie waarbij verschillende (etnische) groeperingen in een samenleving sterk gescheiden leven

superieur

veel beter; voortreffelijk

tornen aan

proberen te veranderen

uitwassen

ongewenste, vaak extreme ontwikkelingen

verloochenen

ontkennen dat iets bestaat of dat je iemand kent

verscheidenheid

variatie; diversiteit

welwillend

vriendelijk; goed gezind

       

Uitdrukkingen

     

voor lief nemen – iets ongunstigs accepteren omdat er gunstige zaken tegenover staan.

koren op iemands molen – wat heel goed van pas komt (meestal een argument)

niet over rozen gaan – niet gemakkelijk verlopen.

dansen op een vulkaan – een zorgeloos leven leiden ondanks dreigend onheil

       
       

Hoofdstuk 2

     
       

luguber

huiveringwekkend

 

voorzien (als adjectief)

verwacht; wat je ziet (zag) aankomen

schaarste

gebrek

   

consumeren

eten

   

voedzaam

met veel voedingsstoffen erin; goed voedend

pleitbezorger

verdediger; iemand die zijn sterke voorkeur voor iets uitdraagt

propageren

verspreiden van ideeën; (iets) sterk aanraden

volstaan

voldoende zijn

 

incalculeren

meerekenen; in de berekening betrekken

reductie

vermindering; terugdringing

erkennen

toegeven

 

instinctief

onberedeneerd; uit een natuurlijke neiging of drang voortkomend

fobie

angst

   

metamorfose

grote verandering; gedaanteverwisseling

zich realiseren

beseffen

   

ingrediënten

bestanddelen

 

normen

grenswaarden

 

gehalte

hoeveelheid van een bestanddeel die in iets aanwezig is

culinair

wat met kookkunst en lekker eten te maken heeft

avant-garde

voorhoede

 

delicatesse

traktatie; exclusieve lekkernij

scala

groot en gevarieerd aantal

beklijven

standhouden; blijven

ogen (werkwoord)

eruitzien; lijken

 

ontmoedigen

de moed ontnemen

       

Alfabetisch

     

avant-garde

voorhoede

 

beklijven

standhouden; blijven

consumeren

eten

   

culinair

wat met kookkunst en lekker eten te maken heeft

delicatesse

traktatie; exclusieve lekkernij

erkennen

toegeven

 

fobie

angst

   

gehalte

hoeveelheid van een bestanddeel die in iets aanwezig is

incalculeren

meerekenen; in de berekening betrekken

ingrediënten

bestanddelen

 

instinctief

onberedeneerd; uit een natuurlijke neiging of drang voortkomend

luguber

huiveringwekkend

 

metamorfose

grote verandering; gedaanteverwisseling

normen

grenswaarden

 

ogen (werkwoord)

eruitzien; lijken

 

ontmoedigen

de moed ontnemen

pleitbezorger

verdediger; iemand die zijn sterke voorkeur voor iets uitdraagt

propageren

verspreiden van ideeën; (iets) sterk aanraden

reductie

vermindering; terugdringing

scala

groot en gevarieerd aantal

schaarste

gebrek

   

voedzaam

met veel voedingsstoffen erin; goed voedend

volstaan

voldoende zijn

 

voorzien (als adjectief)

verwacht; wat je ziet (zag) aankomen

zich realiseren

beseffen

   
       

Uitdrukkingen

     

alle seinen staan op rood – belangrijke waarschuwingen krijgen

binnen handbereik (liggen) – mogelijk zijn (om te bereiken)

boekdelen spreken – heel duidelijk maken; veelzeggend zijn

iets van de daken (willen) schreeuwen – iets overal en aan iedereen bekend (willen) maken

met geen stok … te krijgen – met geen mogelijkheid tot … te bewegen

zijn toevlucht nemen tot – uit noodzaak gaan gebruiken

       
       

Hoofdstuk 3

     
       

doemdenkers

mensen die heel negatief en somber (zonder enige hoop) denken over de toekomst

kanttekeningen

opmerkingen; commentaar

cyclus

kring van steeds terugkerende gebeurtenissen

recessie

teruggang; crisis; achteruitgang in economische activiteit

fatalisme

sombere noodlotsgedachten; overtuiging dat je niets kunt veranderen aan de loop der dingen

duurzaam

wat lang blijft bestaan; lang goed blijvend

ecologisch

volgens de wetenschap die bestudeert hoe planten en dieren hun omgeving nodig hebben en elkaar beïnvloeden

geleidelijk

langzamerhand

 

transitie

overgang

 

alternatieve energiebronnen

energiebronnen zoals zon, water, wind en biomassa, die bij winning niet belastend zijn voor het milieu doordat er geen directe uitstoot is van schadelijke stoffen

conventioneel

gebruikelijk; geijkt

 

rijmen met

combineren met; in overeenstemming brengen met

krimp

proces waarbij iets minder over kleiner wordt

ruilhandel

handel waarbij goederen of diensten geruild worden zonder dat er geld bij te pas komt

diensten

economische bedrijvigheid die niet onder industrie of landbouw valt; bedrijvigheid die geen tastbaar product oplevert

gemeen hebben

met elkaar delen; overkomst(en) vertonen

consensus

overeenstemming (in ideeën); het er over eens zijn

voorbehouden aan

alleen bedoeld of bestemd voor; gereserveerd voor

keerzijde

schaduwkant(en)

 

scenario

draaiboek

 

prognose

voorspelling

 

kelderen

zeer snel dalen; zinken

impact

effect; inwerking; draagwijdte; invloed

malaise

crisis; recessie

 

verpauperen

armoedig worden; sterk achteruitgaan; vervallen

       

Alfabetisch

     

alternatieve energiebronnen

energiebronnen zoals zon, water, wind en biomassa, die bij winning niet belastend zijn voor het milieu doordat er geen directe uitstoot is van schadelijke stoffen

consensus

overeenstemming (in ideeën); het er over eens zijn

conventioneel

gebruikelijk; geijkt

 

cyclus

kring van steeds terugkerende gebeurtenissen

diensten

economische bedrijvigheid die niet onder industrie of landbouw valt; bedrijvigheid die geen tastbaar product oplevert

doemdenkers

mensen die heel negatief en somber (zonder enige hoop) denken over de toekomst

duurzaam

wat lang blijft bestaan; lang goed blijvend

ecologisch

volgens de wetenschap die bestudeert hoe planten en dieren hun omgeving nodig hebben en elkaar beïnvloeden

fatalisme

sombere noodlotsgedachten; overtuiging dat je niets kunt veranderen aan de loop der dingen

geleidelijk

langzamerhand

 

gemeen hebben

met elkaar delen; overkomst(en) vertonen

impact

effect; inwerking; draagwijdte; invloed

kanttekeningen

opmerkingen; commentaar

keerzijde

schaduwkant(en)

 

kelderen

zeer snel dalen; zinken

krimp

proces waarbij iets minder over kleiner wordt

malaise

crisis; recessie

 

prognose

voorspelling

 

recessie

teruggang; crisis; achteruitgang in economische activiteit

rijmen met

combineren met; in overeenstemming brengen met

ruilhandel

handel waarbij goederen of diensten geruild worden zonder dat er geld bij te pas komt

scenario

draaiboek

 

transitie

overgang

 

verpauperen

armoedig worden; sterk achteruitgaan; vervallen

voorbehouden aan

alleen bedoeld of bestemd voor; gereserveerd voor

       

Uitdrukkingen

     

de bomen groeien tot in de hemel – een grenzeloos optimisme over de vooruitgang; er zijn geen grenzen aan het positieve denken; het kan niet op

door een roze bril kijken – geen reëel beeld hebben van de werkelijkheid; alleen maar positieve dingen zien

in het slop zitten – veel minder goed gaan, een slechte ontwikkeling doormaken

met gesloten beurs – zonder dat er geld wordt uitgewisseld.

       
       

Hoofdstuk 4

     
       

bestemming

doel dat je aan iets geeft; bedoeling

braakliggend

waar niets gebouwd of verbouwd wordt

periferie

rand

   

ruraal

landelijk

   

agglomeratie

stedelijk gebied; stad met alle voorsteden

areaal

uitgestrekte oppervlakte; gebied

locatie

plek; plaats

 

sociale woningbouw

(laten) bouwen van goedkope woningen voor mensen met lage inkomens

nutsleidingen

kabels, buizen etc. voor het transport van water, gas en elektriciteit

inspraak

gelegenheid om je mening te geven en je stem te laten meetellen; zeggenschap

vastgoed

onroerende zaken, zoals woningen of grond

ruimtelijke ordening

organiseren van het gebruik van de grond en het leefmilieu; toepassing van de planologie

planologen

mensen die voorstellen doen voor de functie die een gebied krijgt en/of de inrichting van dat gebied

lokale overheden

plaatselijke bestuurders en ambtenaren, met name gemeenten

gedupeerden

slachtoffers; mensen die schade ondervinden

exploitatie

gebruik van iets met het doel winst te maken

rendement

opbrengst

 

procedures

vastgestelde gang van zaken; vaste opeenvolging van handelingen

bezwaarschriften

officiële brieven waarin mensen bezwaar maken tegen bepaalde plannen

frustreren

moeilijk maken; dwarsbomen; maken dat iets mislukt

compromis

oplossing waarbij iedereen een beetje toegeeft

maatstaven

normen waarnaar men iets beoordeelt

projectontwikkelaars

personen of bedrijven die zich bezighouden met het ontwerpen, financieren en bouwen van bijvoorbeeld winkelcentra, bungalowparken of kantoorpanden

content

tevreden

   

faciliteiten

voorzieningen

 
       

Alfabetisch

     

agglomeratie

stedelijk gebied; stad met alle voorsteden

areaal

uitgestrekte oppervlakte; gebied

bestemming

doel dat je aan iets geeft; bedoeling

bezwaarschriften

officiële brieven waarin mensen bezwaar maken tegen bepaalde plannen

braakliggend

waar niets gebouwd of verbouwd wordt

compromis

oplossing waarbij iedereen een beetje toegeeft

content

tevreden

   

exploitatie

gebruik van iets met het doel winst te maken

faciliteiten

voorzieningen

 

frustreren

moeilijk maken; dwarsbomen; maken dat iets mislukt

gedupeerden

slachtoffers; mensen die schade ondervinden

inspraak

gelegenheid om je mening te geven en je stem te laten meetellen; zeggenschap

locatie

plek; plaats

 

lokale overheden

plaatselijke bestuurders en ambtenaren, met name gemeenten

maatstaven

normen waarnaar men iets beoordeelt

nutsleidingen

kabels, buizen etc. voor het transport van water, gas en elektriciteit

periferie

rand

   

planologen

mensen die voorstellen doen voor de functie die een gebied krijgt en/of de inrichting van dat gebied

procedures

vastgestelde gang van zaken; vaste opeenvolging van handelingen

projectontwikkelaars

personen of bedrijven die zich bezighouden met het ontwerpen, financieren en bouwen van bijvoorbeeld winkelcentra, bungalowparken of kantoorpanden

rendement

opbrengst

 

ruimtelijke ordening

organiseren van het gebruik van de grond en het leefmilieu; toepassing van de planologie

ruraal

landelijk

   

sociale woningbouw

(laten) bouwen van goedkope woningen voor mensen met lage inkomens

vastgoed

onroerende zaken, zoals woningen of grond

       

Uitdrukkingen

     

de vonken vliegen ervanaf – het wordt heel intens en met veel enthousiasme gedaan; (hier) er wordt fel gediscussieerd

je kans schoon zien: een goede mogelijkheid zien en die gebruiken (vaak een mogelijkheid waar al langer op gewacht werd)

de knoop doorhakken – een beslissing nemen

 

een wassen neus – iets wat eerst heel wat lijkt, maar toch niets voorstelt

een vinger in de pap hebben – invloed hebben

 
       
       

Hoofdstuk 5

     
       

bureaucratisch

met veel papierwerk, regeltjes en ambtenarij

controverse

groot meningsverschil; scherpe tegenstelling

scepsis

twijfel; argwaan; wantrouwen

remedie

middel; geneesmiddel

nationalisme

streven om het eigen volk boven alles te stellen en het vreemde te verwerpen

restauratie

wederopbouw; herstel

gepaard gaan met

samengaan met; met zich meebrengen

protectionisme

bescherming van de eigen economie door bijvoorbeeld belastingen te heffen op invoer

invoerheffingen

belasting op import

coöperatie

samenwerking

 

utopisch

als onbereikbaar ideaal gefantaseerd

zelfvoorzienend

zo georganiseerd dat je in je eigen behoeften kunt voorzien; voor je behoeften niet afhankelijk van anderen

toetreding

het lid worden; moment van ingang van een lidmaatschap

evolueren

geleidelijk veranderen (in); zich ontwikkelen

eenheidsmunt

munt die in verschillende landen het wettig betaalmiddel is, met name de euro in Europese landen

beurs

geld dat mensen van de overheid of organisaties ontvangen om te studeren

voormalig

vroeger (als bijvoeglijke naamwoord)

regelgeving

opstelling van voorschriften; het voorschrijven van regels

sentiment

gevoel

   

bevoegdheden

rechten om bepaalde handelingen uit te voeren

optiek

gezichtspunt; visie; zienswijze

opportunist

iemand die zich in zijn handelen laat leiden door de omstandigheden

desintegratie

het uiteenvallen; ontbinding

paradox

schijnbare tegenstelling; uitspraak die zichzelf lijkt tegen te spreken

optie

mogelijkheid

 
       

Alfabetisch

     

beurs

geld dat mensen van de overheid of organisaties ontvangen om te studeren

bevoegdheden

rechten om bepaalde handelingen uit te voeren

bureaucratisch

met veel papierwerk, regeltjes en ambtenarij

controverse

groot meningsverschil; scherpe tegenstelling

coöperatie

samenwerking

 

desintegratie

het uiteenvallen; ontbinding

eenheidsmunt

munt die in verschillende landen het wettig betaalmiddel is, met name de euro in Europese landen

evolueren

geleidelijk veranderen (in); zich ontwikkelen

gepaard gaan met

samengaan met; met zich meebrengen

invoerheffingen

belasting op import

nationalisme

streven om het eigen volk boven alles te stellen en het vreemde te verwerpen

opportunist

iemand die zich in zijn handelen laat leiden door de omstandigheden

optie

mogelijkheid

 

optiek

gezichtspunt; visie; zienswijze

paradox

schijnbare tegenstelling; uitspraak die zichzelf lijkt tegen te spreken

protectionisme

bescherming van de eigen economie door bijvoorbeeld belastingen te heffen op invoer

regelgeving

opstelling van voorschriften; het voorschrijven van regels

remedie

middel; geneesmiddel

restauratie

wederopbouw; herstel

scepsis

twijfel; argwaan; wantrouwen

sentiment

gevoel

   

toetreding

het lid worden; moment van ingang van een lidmaatschap

utopisch

als onbereikbaar ideaal gefantaseerd

voormalig

vroeger (als bijvoeglijke naamwoord)

zelfvoorzienend

zo georganiseerd dat je in je eigen behoeften kunt voorzien; voor je behoeften niet afhankelijk van anderen

       

Uitdrukkingen

     

met man en macht – uit alle macht; met alle beschikbare personen en middelen

taal noch teken – helemaal niets; geen enkel levensteken

zonder blikken of blozen – zonder enige vrees; zonder schaamte of verlegenheid te tonen

mitsen en maren – bezwaren; beperkende voorwaarden

met raad en daad (bijstaan) – met goed advies en hulp

in geuren en kleuren – enthousiast en met allerlei details; heel levendig en uitgebreid

op leven en dood – (een) zeer felle (strijd)

 

kop noch staart – geen enkele lijn; geen goede structuur; geen duidelijk begin en eind

te hooi en te gras – niet vaak en zonder enige regelmaat

voor galg en rad (opgroeien) – in omstandigheden (opgroeien) die gemakkelijk tot een slecht en misdadig leven (kunnen) leiden; (zo opgroeien) dat er niets van je terecht komt

vlees noch vis – noch het een noch het ander; halfslachtig en vaag

van toeten noch blazen (weten) – helemaal niets (weten); volstrekt onkundig (zijn)

(de) handel en wandel – het doen en laten; wat iemand doet en waar hij zich ophoudt

(na veel) vijven en zessen – (na) lang aarzelen; (na) lang wachten

geven en nemen – compromissen sluiten

 

in een vloek en een zucht – snel; in heel korte tijd

kiezen of delen – een lastige keus hebben tussen twee, meestal ongunstige mogelijkheden

huis en haard (moeten verlaten) – de woning en alles wat zich erin bevindt (opgeven); de vertrouwde omgeving (moeten verlaten)

in kannen en kruiken – (alles) goed geregeld en voor elkaar

(het is) hangen en wurgen – met grote moeite een resultaat bereiken

water en vuur – lijnrecht tegenover elkaar; grote vijandschap

wijd en zijd – in alle gebieden; vrijwel overal

 

dood en verderf (zaaien) – een slachting aanrichten

wikken en wegen – uitvoerig voor- en nadelen afwegen alvorens men een beslissing neemt

(het) reilen en zeilen – de gang van zaken; hoe het ermee staat of hoe het toegaat

kant noch wal raken – nergens op slaan; als reactie iets zeggen wat geen enkel logisch verband houdt met het voorgaande

iemand geen strobreed in de weg leggen – iemand het op geen enkele manier lastig maken om iets te bereiken

geen vuist (kunnen) maken – niet bij machte zijn voldoende tegenstand te bieden

zijn eigen graf graven – door onverstandig handelen zijn eigen ondergang bewerkstelligen

have en goed – alle (belangrijke) bezittingen

 

hom of kuit (willen hebben) – duidelijkheid (vragen)

open en bloot – zonder bescherming; overduidelijk zichtbaar

paal en perk (stellen aan) – een (slechte) gewoonte beteugelen; duidelijk beperken binnen bepaalde grenzen

rijp en groen (door elkaar) – alles (door elkaar)

 

schering en inslag – aan de orde van de dag; veel voorkomend

stank voor dank – geen enkele waardering of bedankje krijgen voor bewezen diensten

van top tot teen – helemaal

     
       
       

Hoofdstuk 6

     
       

een gat in de markt

een commerciële kans; mogelijkheid om geld te verdienen door een nieuwe handel te beginnen in iets waar (grote) behoefte aan is

ondernemer

iemand die een eigen bedrijf opzet en leidt

equivalent

iets gelijksoortigs; iets wat gelijkwaardig is

gegadigden

kandidaten

 

astronomisch

zeer groot; gigantisch

arbeidsethos

positieve houding ten opzichte van werk; positieve waarde van werk

carrière maken

steeds hogerop komen wat je werk betreft

arbeidsvoorwaarden

afspraken over werk dat iemand verricht, zoals salaris en aantal vrije dagen

in loondienst

werkverband waarbij iemand voor een werkgever arbeid verricht tegen een vast loon

onderhoud

verzorging, voeding en huisvesting

uitkeringsgerechtigde

iemand die recht heeft op een uitkering

sociale zekerheid

maatschappelijk systeem dat werklozen, zieken en ouderen een basisinkomen verschaft

nijvere

ijverige; gedreven werkende; arbeidzame

hand-en-spandiensten

kleine karweitjes die je voor iemand anders doet

relaas

verhaal; verslag van gebeurtenissen

re-integratie

terugkeer in het arbeidsproces

versoberen

van extra’s en overdaad ontdoen; simpeler maken

WAO

afkorting van Wet Arbeidsongeschiktheid; (vandaar) systeem dat zieken (arbeidsongeschikten) inkomen verschaft

AOW

afkorting van Algemene Ouderdomswet; (vandaar) systeem dat ouderen (vanaf 65, 66 of 67 jaar) een basisinkomen verschaft

arbeidsmarkt

verhouding tussen vraag en aanbod wat werk betreft

kentering

verandering

 

werknemer

arbeider; degene die voor loon/salaris arbeid verricht voor een werkgever

flexwerker

iemand die zonder vast contract voor een werkgever werkt

passie

hartstocht; hartstochtelijke liefhebberij

initiatief

actie die je als eerste onderneemt

       

Alfabetisch

     

AOW

afkorting van Algemene Ouderdomswet; (vandaar) systeem dat ouderen (vanaf 65, 66 of 67 jaar) een basisinkomen verschaft

arbeidsethos

positieve houding ten opzichte van werk; positieve waarde van werk

arbeidsmarkt

verhouding tussen vraag en aanbod wat werk betreft

arbeidsvoorwaarden

afspraken over werk dat iemand verricht, zoals salaris en aantal vrije dagen

astronomisch

zeer groot; gigantisch

carrière maken

steeds hogerop komen wat je werk betreft

een gat in de markt

een commerciële kans; mogelijkheid om geld te verdienen door een nieuwe handel te beginnen in iets waar (grote) behoefte aan is

equivalent

iets gelijksoortigs; iets wat gelijkwaardig is

flexwerker

iemand die zonder vast contract voor een werkgever werkt

gegadigden

kandidaten

 

hand-en-spandiensten

kleine karweitjes die je voor iemand anders doet

in loondienst

werkverband waarbij iemand voor een werkgever arbeid verricht tegen een vast loon

initiatief

actie die je als eerste onderneemt

kentering

verandering

 

nijvere

ijverige; gedreven werkende; arbeidzame

onderhoud

verzorging, voeding en huisvesting

ondernemer

iemand die een eigen bedrijf opzet en leidt

passie

hartstocht; hartstochtelijke liefhebberij

re-integratie

terugkeer in het arbeidsproces

relaas

verhaal; verslag van gebeurtenissen

sociale zekerheid

maatschappelijk systeem dat werklozen, zieken en ouderen een basisinkomen verschaft

uitkeringsgerechtigde

iemand die recht heeft op een uitkering

versoberen

van extra’s en overdaad ontdoen; simpeler maken

WAO

afkorting van Wet Arbeidsongeschiktheid; (vandaar) systeem dat zieken (arbeidsongeschikten) inkomen verschaft

werknemer

arbeider; degene die voor loon/salaris arbeid verricht voor een werkgever

       

Uitdrukkingen

     

de eerste viool spelen – de baas zijn/spelen; de boventoon voeren

de revue passeren – aan de orde komen; nauwkeurig bekeken of beoordeeld worden

een uiltje knappen – een (kort) slaapje doen

 

het roer omgooien – (vrij) radicaal veranderen; van koers veranderen

iemand om de tuin leiden – iemand bedriegen; met mooie praatjes iemand misleiden

iemand van haver tot gort kennen – alles over iemand weten; iemand heel goed kennen

iets op de spits drijven – te ver doorvoeren; een conflict hoog laten oplopen in plaats van naar een oplossing zoeken

met de eer gaan strijken – tegen de verwachting in de overwinning behalen; alle lof voor een prestatie krijgen terwijl ook anderen daaraan bijgedragen hebben

op z’n strepen staan – eisen stellen die uit een bepaalde positie of functie voortvloeien

een goede (fijne) neus hebben voor – (iets) dadelijk opmerken

op z’n lauweren rusten – niets doend van een succes genieten

aan de bak (moeten) – (gedwongen zijn om) aan de slag (te gaan)

in de wacht slepen – bemachtigen; door inspanning verkrijgen

de bakens verzetten – je activiteiten veranderen; je koers wijzigen; iets nieuws beginnen

appels met peren vergelijken – twee zaken vergelijken die niet goed te vergelijken zijn

een boom opzetten – een kwestie aansnijden waarover men lang kan filosoferen

je hart luchten – je moeilijkheden met iemand delen; zeggen wat je dwars zit

hoge ogen gooien – veel kans maken

   

op straat staan – ontslagen worden / zijn

 
       
       
       

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.