Hoofdstuk 1 t/m 10

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 4e klas havo | 1284 woorden
  • 21 april 2004
  • 45 keer beoordeeld
Cijfer 6
45 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
M&O
Methode
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Management & Organisatie Hfd 1 t/m10

» Organisatie
Is een geordende groep mensen, die met behulp van bepaalde middelen samenwerken om vooraf geplande doelen te bereiken.

» Winst
Een organisatie maakt winst als haar totale geldelijke opbrengsten (of baten) in een bepaalde periode groter zijn dat de totale (in geld uitgedrukte) kosten.

» Strategische plannen
Worden ontwikkeld door het topmanagement en beschrijven hoe de organisatie denkt haar langetermijndoelen te bereiken.

» Tactische plannen
Betreffen de concrete activiteieten die moeten leiden tot het strategische doel. Ze worden in de regel gemaakt in samenspraak tussen top- en middenmanagement van de organisatie.

» Operationele plannen
Hebben betrekking op de uitvoering van de voorgenomen activiteiten. Ze worden gemaakt door het midden- en lagere management van de organisatie.

» Juridische vorm
De rechtsvorm die een bedrijf heeft gekozen.

» Natuurlijke personen
Hiermee bedoelen we alle mensen.

» Rechtspersonen
Zijn organisaties (en dus geen mensen) die zelfstandig rechten en plichten kunnen hebben en daarbij niet afhankelijk zijn van het bestaan van bepaalde personen.

» Vennootschap onder firma
Een bedrijf dat door verscheidene personen gezamenlijk wordt gedreven onder een gemeenschappelijke naam.

» Besloten vennootschap (of kortweg BV) Een rechtspersoonmet een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven en de aandeelbewijzen zijn niet overdraagbaar.

» Naamloze vennootschap (of kortweg NV) Een rechtspersoon met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal.

» Stichting
Een rechtspersoon die met behulp van een daartoe bestemd vermogen een bepaald doel wil bereiken.

» Arbeidsovereenkomst
Een afspraak tussen een werkgever en een werknemer, waarbij de werknemer zich verplicht arbeid te verrichten ten behoeve van de werkgever en de werkgever de verplichting krijt de werknemer een beloning te geven.

» Functionereingsgesprekken
Zijn open gesprekken tussen de werknemers en de diens direct leidinggevende. Wederzijds kunnen beiden in dat gesprek aangeven wat hun mening is over de diverse aspecten van hun functioneren.

» Beoordelingsgesprek
In een beoordelingsgesprek staat het element ‘beoordelen’ voorop. Is de werkgever tevreden over de prestaties van de werknemer en wat betekent dat voor diens beloning en verdere loopbaan binnen het bedrijf?

» Enkelvoudig interest
Is Kapitaal x Percentage x Tijd of in symbolen El = K x P x T.

» Eindwaarde
Eindwaarde na n jaar = Beginkapitaal x (1 + interestpercentage)n of in symbolen
En = B x (1+i)n.

» Vermogensmarkt
Het geheel van vraag naar en aanbod van financieringsmiddelen.

» Kapitaalmarkt
Het geheel van vraag naar en aanbod van financieringsmiddelen met een lange looptijd.

» Openbaar vermogen
Op de markt voor openbaar vermogen zijn de voorwaarden waartegen geld kan worden geleend (zoals de rente en de manier van aflossen) van tevoren in alle openbaarheid bekend gemaakt. Bovendien kunnen alle geinteresseerden in de lening deelnemen.

» Onderhands vermogen
Op de markt voor onderhands vermogen onderhandelen (meestal) één geldvrager en één geldgever rechtstreekd met elkaar.

» Obligaties
Zijn schuldbewijzen van de overheid, bedrijven of andere instellingen.

» Geldmarkt
Is het geheel van vraag naar en aanbod van financieringsmiddelen met een korte looptijd.

» Balans
Is een overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen van een organisatie op een bepaald tijdstip.

» Eigen vermogen
Is de waarde van de bezittingen verminderd met de schulden.

» Aandeel
Is de deelname in het eigen vermogen van een BV of een NV.

» Dividend
Is het gedeelte van de winst dat uitgekeerd wordt aan de aandeelhouders.

» Hypothecaire lening
Is een geldlening waarbij de geldgever het recht van hypotheek verkrijgt.

» Recht van hypotheek
Is het recht dat de geldgever heeft om de als zekerheid dienende zaak te verkopen, als de geldnemer in gebreke blijft bij de betaling van interest en/of aflossing.

» Registergoederen
Tot de categorie registergoederen behoren onroerende zaken als grond, huizen en andere gebouwen, maar ook roerende zaken als schepen (voor zover ze een bepaalde omvang te boven gaan).

» Openbaar register
De rechten die op die goederen rusten, zijn aangetekend in een openbaar register.

» Annuiteit
Is een gelijkblijvend periodiek te betalen bedrag dat een interest en een aflossingsdeel bevat.

» Leasing
Is het huren van een roerende of onroerende zaak voor een bepaalde periode.

» Factoring
Is een vrom van financiele dienstverlening door factormaatschappijen of factoors, die er in bestaat dat de factoor de vorderingen van ondernemingen op hun afnemers overneemt.

» Marketing
Omvat alles wat een organisatie doet om haar verkopen te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen.

» Marketingmix
Is de combinatie van ‘instrumenten’ waarmee een bedrijf in de wensen van de afnemers wil voorzien.

» Product
Alles wat in een behoefte voorzien noemen we een product.

» Omgevingsfactoren
Zijn de extreme omstandigheden waarmee een organisatie bij het toepassen van de marketingsmix rekening moeten houden.

» Marktaandeel
Het marktaandeel van een bedrijf is de afzet (in hoveelheden) of omzet (in geld0 van dat bedrijf uitgedrukt in procenten van de afzet of omzet van de gehele bedrijfstak.

» Marktsegment (of doelgroep) Is een groep mensen met gelijke kenmerken die op een bepaalde wijze reageert op de marketingmix.

» Marketingstrategie
Is de wijze waarop een producent met de elementen van marketingmix inspeelt op de eigenschappen van zijn doelgroep.

» Marktonderzoek
Is het verzamelen, vastleggen en analyseren van gegevens die betrekking hebben op de markt voor een bepaals product en op de effectiviteit van de marketinginstrumenten (de marketingmix) op die markt.

» Steekproef
Is een deel van een verzameling (of populatie) dat informatie geeft over de hele verzameling.

» Product
Alles wat in een behoefte kan voorzien.

» Productmix
Is de combinatie van eigenschappen die een product bezit.

» Garantie
Is het vrijwaren van de koper voor onverwachte kwaliteitsvermindering.

» Merk
Een merk is een naam, een beeld of een symbool waarmee een product wordt aangeduid.

» Productiecyclus
Is het verloop van de afzet van een product in de loop van de tijd.

» Prijs
De prijs van een product is het geldbedrag dat de afnemer aan de verkoper betaalt om een product te verkrijgen.

De begrippenlijst gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

» Prijs
De prijs van een product is het geldbedrag dat de afnemer aan de verkoper betaalt om een product te verkrijgen.

» Kostengeorienteerde
Bij de kostengeorienteerde prijsbepaling worden de productiekosten verhoogd met een (bruto)winstpercentage (de brutowinstopslag).

» Vraaggeorienteerde
De vraaggeorienteerde prijsbepaling neemt de prijs die de consument voor het product wil betalen als uitgangspunt.

» Prijsdiscriminatie
Van prijsdiscriminatie is sprake wanneer op hetzelfde moment voor hetzelfde product op verschillende marktsegmenten verschillende prijzen worden gevraagd.

» Afroompolitiek
Houdt in dat de producent voor een nieuw product aanvankelijk een hoge prijs vraagt en vervolgens de prijs geleidelijk verlaagt.

» Penetratiepolitiek
In geval van penetratiepolitiek kiest de ondernemer een zó lage prijs dat meteen een groot deel van de markt wordt bediend.

» Profijtbeginsel
Houdt in dat de gebruiker van een bepaalde voorziening de kosten daarvan betaalt.

» Plaatsbeleid of distributiebeleid
Betreft alle handelingen die erop gericht zijn de goederen op de plaats te krijgen waar de afnemer deze goederen verwacht.

» Brutowinstmarge
Is het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs van een product.

» Promotiebeleid
Omvat alle activiteiten waarmee de interesse van de afnemer wordt gewekt waarmee hij tot aankoop wordt overgehaald.

» Persoonlijke verkoop
Bij persoonlijke verkoop is er rechtstreeks contact tussen afnemer en verkoper.

» Koopovereenkomst
Is een overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een bepaalde zaak te leveren en de koper zich verbindt de overeengekomen prijs te betalen.

» Reclame
Is elke vorm van niet-persoonlijke prestatie en promotie van ideeen, goederen en diensten.

» Public Relations
Is het stelselmatig bevorderen van wederzijds begrip tussen een organisatie en groepen van het publiek die voor de organisatie van belang zijn.

» Organisatieschema
Is een vereenvoudigde weergave van de hierarchische verhoudingen binnen een organisatie.

» Projecten
Zijn opgebouwd uit diverse activiteiten, die uitgevoerd worden door verschillende afdelingen of specialisten en die uiteindelijk moeten leiden tot een duidelijk omschreven resultaat.

» Organiseren
Omvat het zo goed mogelijk regelen en verdelen van taken, bevoegdheden en middelen onder de leden van de organisatie met het oog op de gestelde doelen.

» Leidinggeven
Is het sturen, beinvloeden en motiveren van medewerkers.

» Functiescheiding
Is het verdelen van bepaalde functies over verschillende personen, om daarmee controle te vergemakkelijken en fraudegevoeligheid te verkleinen.

» Interne controle
Is elke vorm van controle die wordt uitgeoefend door of namens de leiding van de organisatie.

» Externe controle
Is controle die wordt uitgevoerd door of namens een andere instantie dan het management.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.