Rechtsstaat

Beoordeling 8.4
Foto van Elske
 • Begrippenlijst door Elske
 • 4e klas vwo | 3163 woorden
 • 11 juni 2020
 • 45 keer beoordeeld
 • Cijfer 8.4
 • 45 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Maatschappijleer begrippenlijst thema rechtsstaat


Hoofdstuk 1.

Idee en oorsprong van de rechtsstaatTotalitaire staatStaat doordringt persoonlijke leven en bepalen wat mensen mogen lezen, zien, wonen en reizenPolitiestaatStaat waar de sociale, economische en politieke macht wordt gehandhaafd met behulp van (geheime) politie, zorgt voor angst voor bespioneren enz.RechtsstaatStaat waarin burgers met grondrechten worden beschermd tegen machtsmisbruik en willekeur van de overheid   Democratische rechtsstaatStaatsvorm waarin de regering een verantwoordingsplicht heeft ten opzichte van de volksvertegenwoordiging (democratisch beginsel) en waarin de regering slechts die bevoegdheden mag uitoefenen waartoe zij gemachtigd is door wettelijke bepalingen (beginsel van de rechtsstaat)Sociale rechtsstaatAllerlei wetten en voorzieningen om de welvaart en het welzijn van de burgers te bevorderenVertrouwen en wederkerigheidVoor wat hoort watRechtszekerheidBurgers en staat leven te goeder trouw de wetten naVerlichting18de eeuw, in Europa, het verlangen naar maatschappelijk gelukWillekeurJe niet houden aan regels, grilligRedeAlleen door methodisch gebruik van het gezonde verstand konden mensen uit de duisternis van hun bijgeloof en irrationele angsten tredenSociaal contractTot afspraken komen om in natuurlijke vrijheid en gelijkheid te kunnen levenGeweldsmonopolieSituatie waarin alleen de staat geweld mag gebruiken, opsluiten en evt. fysiek straffenBeginsel van grondrechtenAlle mensen zijn in vrijheid en gelijkheid geboren en moeten zo ook kunnen samenlevenSoevereiniteits- en democratiebeginselDe mensen sluiten gezamenlijk een vredesakkoord, het sociaal contractLegaliteitsbeginselEr is een staat die het sociaal contract tussen mensen kan afdwingen, maar die strikt gebonden is aan de wetten die de partijen hebben opgesteldBeginsel van de trias politicaMachtenscheiding en machtenspreidingOnafhankelijkheidsverklaringAmerikaanse kolonisten maakten zich in 1776 los vd Engelse koning. Zij riepen een nieuwe samenleving uit, gebaseerd op vrijheid en gelijkheid..Bill of RightsVerzameling onafhankelijkheidsverklaringen van de Amerikaanse kolonisten.


è  Amerikaanse constitutieAmerikaanse constitutieOnafhankelijkheidsverklaring, de grondwet en de Bill of Rights samenVerklaring van de rechten van de mens en burger1791, samenleving waarin alle mensen hun ‘heilige en onschendbare’ grondrechten konden uitoefenen.Verlichte dictatuurWaarin de machthebber in zekere mate rekening houdt met de bevolking. -> verspreiding ideeën en idealen over de rechtstaat.

Hoofdstuk 2.

Grondwet en grondrechtenPreambuleBeschrijving  van idealen van betreffende samenleving, welke historische fouten niet herhaald moeten worden, welke identiteit, hoe staat moet worden ingericht (voorafgaand aan amerikaanse, franse, duitse grondwet)Staatsregeling van de Bataafse Republiek1798, voorloper van de grondwet. Iedere burger is gelijk voor de wet, heeft onschendbare grondrechten (vrijheid van meningsuiting, drukpers en godsdienst)Constitutionele monarchie1814, Nederland wordt een koninkrijk met een grondwetCensuskiesrechtKiesrecht voorbehouden aan mannelijke burgers die een bepaald bedrag aan belasting betaaldenNachtwakersstaat19de eeuwse staat, een staat die zich voornamelijk inzet voor bewaking van de veiligheid van de burgers en de noodzakelijke voorwaarden realiseert voor economische groeiKlassenstrijdTweede helft 19de eeuw: sociale onvrede tussen arm en rijk, tussen arbeid en kapitaal. (door uitbuiting, armoede en kindersterfte)Klassieke grondrechtenBasis wordt gevormd door vrijheid en gelijkheid van individuele burgers. Zie *Recht op gelijke behandeling *Niemand in NL mag gediscrimineerd worden, wegens godsdienst/politieke gezindheid/ras/geslacht/of andere grondenPersoonlijke vrijheid *Ieder mens heeft vrijheid om te gaan en staan waar hij wil. Ook recht op privacy, onaantastbaarheid vh lichaam, godsdienst, onderwijs, eigendomOnaantastbaarheid van het lichaamMartelen is verboden en zonder toestemming mag men niet aan medische proeven of behandelingen worden onderwerpen. Fouilleren zonder verdenking mag niet.Politieke vrijheid *Wordt gewaarborgd in het algemene kiesrecht. Ook in grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting en drukpers, recht om verenigingen op te richten, organiseren van vergaderingen en het houden van betogingenVrijheid van godsdienstVorm van politieke vrijheidVrijheid van drukpersIdem. Burgers bepalen zelf (met woorden ipv wapens) hoe zij willen samenlevenSociale grondrechten1983. burgers krijgen recht op sociale voorzieningen (werkgelegenheid, bescherming werknemers, sociale zekerheid, volksgezondheid, sociale woningbouw en onderwijs)Absolute geldingGrondrechten kunnen in bepaalde gevallen door provincies of gemeenten beperkt worden (bv voorwaarden stellen aan plaats en tijd demonstratie)Verticale werkingGrondrechten kunnen door burgers worden uitgeoefend tegenover de staatHorizontale werkingBurgers beroepen zich tegenover elkaar op hun grondrechten (bv foto’s in roddelblad plaatsen zonder toestemming)
Verschil klassieke en sociale grondrechten: burgers kunnen zich direct beroepen op de klassieke grondrechten en naar rechter stappen als deze worden geschonden. Overheid moet actief optreden om sociale grondrechten te realiseren, maar burgers kunnen ze niet bij rechter afdwingen. Bij onvoldoende inspanning van overheid kunnen mensen via bv stemgedrag bij verkiezingen invloed uitoefenen


Hoofdstuk 3.

LegaliteitsbeginselLegaliteitsbeginselIemands vrijheid kan alleen ingeperkt worden als de rechtmatigheid van die beperking is vastgelegd in wetten en regels die door het parlement zijn aangenomen.Heerschappij van de wetStaat moet zich aan de wet houden, geen willekeur of onbegrensde macht van de vorst/staat meerRechtsordeHet geheel van rechtsregels en rechtsbeginselen én de manier waarop het recht is georganiseerdDelegerenFormele wetgever (regering en parlement) delegeert taken naar provincies en gemeentenKaderwettenWetten die door lagere overheden verder kunnen worden ingevuldAlgemene Wet Bestuursrecht1994. Wet waarin staat dat wetgeving aan beginselen van behoorlijk bestuur moet voldoen. Met inachtneming van het legaliteitsbeginsel.PrivatiseringStaatstaken kwamen in handen van private ondernemingen (bv post, ov ed)DereguleringVerminderen van officiële regelingen, wetten en bemoeienissen vd overheidMarktwerkingMacht vd staat werd voor belangrijk deel overgedragen aan markautoriteiten (die niet democratisch zijn gekozen en die hun eigen regels mogen stellen)PrivaatrechtBurgerlijk rechtPubliekrechtRecht uitgeoefend door de overheidHorizontale relatiesBurgers tegenover burgersVerticale relatiesBurgers tegenover de overheid
Hoofdstuk 4.

Trias politica: scheiding en evenwicht van machtenTrias politicaMachtscheiding in de staat: de wetgevende macht, de uitvoerende macht en de rechtsprekende machtChecks and balances(Montesquieu) de machten, zie boven, controleren elkaar (checks) en werken evenwichtig samen (balances)Wetgevende machtParlement (volksvertegenwoordigers) en regeringParlementDoor het volk gekozen vertegenwoordigersUitvoerende machtministersMinistersDragen zorg dat eenmaal aangenomen wetten worden uitgevoerd (mogen zelf ook beleid ontwikkelen en nadere regels stellen)De vierde machtKennis en expertise die door ambtenaren worden ingehuurd (nadeel: weinig democratische controle)Parlementaire enquêtecommissieDoor tweede Kamer aan te stellen om uitvoerende macht (ministers) te controleren als bevoegdheden lijken te zijn overschredenDiscretionaire bevoegdheidIn sommige gevallen mogen ambtenaren zelfstandig beslissingen nemen over hoe een wet wordt toegepastRechterlijke machtOnafhankelijke rechters, worden voor het leven benoemd en kunnen niet worden afgezet (tenzij misdrijf)Rassen- of klassenjustitieRechter mag zich niet laten leiden door vooroordelen over ras of sociale afkomst, beroepsethiek -> onpartijdigInterne controleGebeurd door bieden van rechtsbeschermingRechtsbeschermingBurgers die in conflict komen met elkaar of overheid hebben hier recht op, rechter doet uitspraakHoge RaadDe hoogste beroepsrechter, heeft laatste woordJurisprudentieAlle eerdere uitspraken van alle rechters samen
Hoofdstuk 5.

RechtsgebiedenBurgerlijk rechtBeschrijft de regels voor onderlinge verhoudingen tussen (rechts)personen. Privaatrecht. Civiel rechtPrivaatrechtidemEiserDegene die de zaak aan de rechter voorlegtGedaagdePersoon van wie iets wordt geëist en daarom voor rechter wordt gedaagdRechtspersonenBurgers: mensen, stichtingen, bv’sPersonen- en familierechtRegelt zaken als sluiten van huwelijk, echtscheiding, overlijden, adoptieOndernemingsrechtRegelt voorwaarden waaronder je stichting, vereniging, bv kunt oprichtenVermogensrechtRegelt zaken die te maken hebben met iemands vermogenDagvaardingOproep om voor rechter te verschijnen, inhoud:


-      Naam eiser


-      De eis


-      Motivatie


-      Tijdstip en plaats rechtszaakDwangsomDoor rechter vastgesteld bedrag dat door verliezende partij moet worden betaald bij overtreding uitspraakLoonbeslagDeel van inkomen van verliezer wordt automatisch ingehouden, totdat schade is betaaldKort gedingVersnelde en vereenvoudigde procedure voor spoedeisende zaken (rechter geeft voorlopig oordeel in afwachting van bodemprocedure)BodemprocedureNormaal burgerlijk proces waarin (na kort geding) een definitieve uitspraak wordt gedaanStaatsrechtRegelt inrichting Nederlandse staat (grondwet, bevoegdheden ministers ed)StrafrechtGarandeert veiligheid van burgers en hun bezittingenBestuursrechtGaat over overheid: bureaucratisch apparaat vd staatHoger beroepAls burger het niet eens is met beslissing van de overheid/rechter, kun je bezwaar maken en in hoger beroep
Hoofdstuk 6.

Strafrecht: opsporing en vervolgingOnschuldvermoedenPas verdacht zijn na een redelijk vermoeden van schuld aan een strafbaar feitStrafprocesrechtWettelijke regels voor de behandeling van verdachtenStrafbaarheidsbeginselJe kunt niet veroordeeld worden voor iets wat volgens de wet niet strafbaar isNe bis in idem-regelNiet 2x vervolgd voor hetzelfde vergrijpMaximumstrafIs per delict wettelijk vastgelegd, maximale straf die rechter mag opleggenVerjaringBijv. na 12 jaar niet meer vervolgd voor (niet te erge) misdrijvenMisdrijvenErnstige strafbare feiten (bv moord, diefstal met geweld)OvertredingenMinder ernstige strafbare feiten (bv overlast)Openbaar MinisterieOfficier van justitie treedt op in naam vd staat en stuurt politie aan bij opsporing van plegers van misdaden. Valt onder ministerie van JustitieProces-verbaalOfficieel schriftelijk verslag van politieambtenaren met feiten die ze zelf hebben waargenomen en met verklaringen die ze hebben opgetekend uit de mond van verdachten of getuigenDwangmiddelenIs opsporingsbevoegdheid van de politie (staande houden, inbeslagneming bewijsmateriaal), soms is eerst toestemming van officier van justitie nodig (huiszoeking, telefoonaftapping, infiltreren)VoorarrestMaximaal 110 dagen, daarna volgt pro-formazitting en kan voorarrest worden verlengdTransactieSchikking (OM stelt geldboete of taakstraf voor)StrafbeschikkingMogelijkheid bij lichte delicten, OM kan dat voorstellen (schuld staat vast)SeponerenBesluit van officier om niet verder te vervolgenVervolgingsmonopolieOM (off van justitie) kan als enige bevoegdheid een zaak voor de rechter laten komenWet bijzondere opsporingsbevoegdhedenPolitie heeft onder voorwaarden bevoegdheden om professionele criminaliteit op te sporen (inkijkoperaties, infiltreren)Wetsvoorstel Computercriminaliteit IIIPolitie heeft onder bepaalde voorwaarden bevoegdheid om hacken om zo verdachten via webcam of microfoon in de gaten te houdenWet opsporing terroristische misdrijvenUitbreiding van de bevoegdheid van de politie ivm terrorisme-dreigingWet afgeschermde getuigenAIVD kan anonieme getuigenverklaringen gebruiken in rechtszaken (grondrecht burgers in het geding)Nationale terroristenlijstInformatie van opsporingsdiensten over mogelijke terroristen, waarvan schuld (nog niet) door rechter is vastgesteld
Strafproces bestaat uit verschillende fasen: 1. Aanhouding

 2. Opsporing (onderzoek misdrijf) olv officier van justitie

 3. Vervolging Openbaar Ministerie

 4. Berechting door een of meer rechters tijdens openbare terechtzitting

 5. Eventueel hoger beroep en cassatie

 6. Uitvoering van opgelegde strafHoofdstuk 7.

Strafrecht: berechtingDagvaardingBrief van off van justitie aan verdachte waarin staat wanneer hij/zij voor rechter moet komen en aard van beschuldigingTenlasteleggingWaar verdachte van wordt beschuldigdTerechtzittingRechter hoort getuigen en kijkt kritisch naar bewijs dat tegen verdachte is aangevoerd, verhoring verdachteRequisitoirOfficier van justitie houdt dit aan einde van de zitting (het strafrechtelijk proces) en vraagt om bepaalde strafPleidooiDaarna houdt advocaat verdachte pleidooi, een betoog hoe/of verdachte moet worden bestraftGerechtshofZaak wordt hier overgedaan als OM of verdachte het niet eens zijn met uitspraak en in hoger beroep gaanCassatieAls OM of verdachte het niet eens zijn met uitspraak van het Gerechtshof kunnen ze in cassatie gaan bij Hoge RaadHoge RaadZaak wordt niet opnieuw gedaan, maar Hoge Raad kijkt of recht juist is toegepast. Als dat niet het geval is, gaat zaak opnieuw naar GerechtshofHerziening ten voordeleAls verdachte het niet eens is met uitspraak Gerechtshof, kan hij in uitzonderlijke gevallen (nieuw bewijsmateriaal bv) verzoeken om zaak te heropenenStrafuitsluitingsgrondenAls iemand wel strafbaar feit heeft gepleegd, maar niet strafbaar wordt geacht-      rechtvaardigheidsgrondenGepleegde feit is door bijzondere omstandigheden niet strafbaar, omdat:1.    NoodweerAls je jezelf of een ander verdedigt tegen geweld en het in verhouding staat tot het gevaar/dreiging2.    Overmacht-noodtoestandAls je iets strafbaars doet om bv iemand te redden (bv bordje verboden toegang negeren)3.    Ambtelijk bevelRechtvaardigheidsgrond waarop je je kunt beroepen als je bv door politie vluchtstrook op bent gestuurd en je wordt daar door een andere agent voor bekeurd-      schulduitsluitingsgrondenFeit is wel strafbaar, maar dader heeft geen schuld, omdat:1.    Psychische overmachtJe wordt ontslagen van rechtsvervolging, omdat je op dat moment in een abnormale geestestoestand bevind (steekt je man dood na jarenlange mishandeling)2.    NoodweerexcesTijdens het misdrijf ben je volledig in de war/paniek (pakt tijdens aanval mes dat ergens ligt en steekt aanvaller die er geen heeft)3.    OntoerekeningsvatbaarheidAls je op moment niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor het gepleegde delict (geestelijke stoornis). Rechter kan tbs opleggen voor behandeling4.    Afwezigheid van schuldBv als winkelier gestolen goederen verkoopt, maar personeel weet dat niet, dan is personeel niet schuldig aan heling. Wordt niet snel als uitsluitingsgrond meegenomenStraf, 3 hoofdstraffen:

1.    GeldboeteVaak in combi met andere straf (bv, als je boete niet betaald, ga je naar de gevangenis)2.    TaakstrafAlternatieve straf ipv 1. en 2. Bijv werkstraf van maximaal 240 uur of gedragstraining3.    VrijheidsstrafOvertreding? Hechtenis, duur max. 16 maanden


Misdrijf? Gevangenisstraf, max 30 jaar of levenslangBijkomende strafKan rechter opleggen naast hoofdstraf en hebben meestal relatie met gepleegde delict, bv stadionverbodStrafrechtelijke maatregelenNaast hoofdstraf, bv schadevergoeding, afkicken, tbsPluk-ze-maatregelVeroordeelde is winst kwijt die hij met het misdrijf heeft gemaakt (bv auto inleveren)VoorwaardelijkAls dader zich in zijn proeftijd aan de voorwaarden houdt, dan wordt dat deel van de straf niet uitgevoerdWraak en vergeldingMisdaad mag niet lonen, het leed moet via de rechter vergolden worden (niet voor eigen rechter spelen)AfschrikkingVoorkomen dat de dader in herhaling vervalt en anderen moeten afgeschrikt worden door de straf die opgelegd isEigenrichtingVoorkomen dat mensen zelf schuldigen gaan straffenResocialisatieMbv straf probeert de overheid het gedrag van een crimineel te verbeteren, zodat hij zich aanpast aan de normen van de samenlevingVoorwaardelijke invrijheidstellingVeroordeelden met meer dan jaar celstraf hebben recht om na tweederde vd straf vrij te komen op bepaalde voorwaardenReclasseringInstantie die veroordeelden na het uitzitten van hun straf helpt terugkeren naar de maatschappijJeugdstrafrechtVoor jongeren tussen 12 en 17 jaarAdolescentenstrafrechtVoor jongeren tussen 16 tot 23 jaar, rechter bepaalt op grond van welk recht wordt beoordeeld (deze groep is verantwoordelijk voor een derde van alle misdrijven in NL)SpreekrechtRecht van slachtoffer en vaak ook nabestaanden om te spreken tijdens strafprocesWet beperking taakstraffenSinds 2012, rechters mogen niet meer alleen een taakstraf opleggen bij gewelds- en zedenmisdrijven. Geldt ook voor iemand die voor de 2de x veroordeeld wordt
Hoofdstuk 8.

De rechtsstaat in internationaal perspectiefUniversele Verklaring van de Rechten van de Mens1948. VN formuleert ‘morele grondwet van de wereld’, is een intentieverklaring en geen verdrag en daarom niet bindendEuropees Verdrag ter bescherming van de Rechten van de Mens1950, reikt verder dan UVRM. Rechten zijn wél afdwingbaar. Bij nationale rechter of bij Europees Hof voor de Rechten van de Mens in StraatsburgDubbele garantieAls burger kun je je beroepen op de eigen grondwet én op de internationale verdragenHandvest van de Grondrechten van de Europese Unie2009. In kader Europese Unie, meest omvattende catalogus van grondrechten, zowel klassieke en sociale grondrechten (Europese waarden)Internationaal GerechtshofOpgericht in 1946, Vredespaleis in Den Haag. 15 door VN aangestelde rechters behandelen bv grensconflicten, rechtsgeschillen tussen statenOorlogstribunalenBerechting van oorlogsmisdadigers. Zijn niet permanent, worden opgeheven als er geen verdachten van een bepaalde oorlog meer worden gevonden (Bv Joegoslavië-tribunaal)Internationaal StrafhofPermanent opgericht in 2002 in Den Haag. Rechtbank die oorlogsmisdadigers bestraft, oa staatshoofden. Komt in beeld als landen zelf niet willen of kunnen berechten. Sommige landen erkennen dit strafhof niet (VS, China, Rusland) omdat ze eigen zeggenschap over strafrecht niet willen opgevenNL vergeleken met VS:

Amerikaans HooggerechtshofVergelijkbaar met Hoge Raad van NL


Taak: toetsen van alle Amerikaanse wetten (staten, federale overheid) aan de grondwet. 9 rechters die voor het leven benoemd worden door de presidentToetsingsrechtRechters in NL mogen wetten niet toetsen aan internationale verdragen, dat mag alleen regering en parlement.JuryrechtspraakVS: Naast rechters ook juryrechtspraak. Iedere amerikaan vanaf 18 die Engels spreekt en geen strafblad heeft, kan voor jury worden gevraagd. Lid kan door openbaar aanklager of verdediging worden geweigerd bij vermoeden partijdigheid. Jury doet alleen uitspraak over schuldvraag. Rechters bepalen hoogte van straf

VS weinig sociale grondrechten (volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs) wel veel klassieke:WapenbezitRecht van Amerikanen op het bezitten van wapens

VS 1964, zwarte Amerikanen krijgen gelijke rechtenKlassenjustitieMensen uit hogere sociale klasse worden door justitie bevoordeeld boven mensen uit de lagere sociale klasseEtnisch profilerenBurgers worden op grond van hun zichtbare etnische achtergrond en/of huidskleur onevenredig vaak staande gehouden door de politie, zonder dat daar een redelijke rechtvaardiging voor bestaat.UitlokkingIn VS toegestaan als opsporingsmethode door politieCriminele burgerinfiltrantenIdem. Misdadigers die in ruil voor strafvermindering info over andere criminelen doorspelen aan justitiePlea bargainingVS (niet NL): ongeveer 90% van strafzaken. Advocaat en de aanklager sluiten een deal op voorwaarde dat verdachte bekend. (aanklager laat dan zwaardere aanklacht vallen als verdachte lichtere aanklacht bekend. Nadeel: verdachten gaan onder druk akkoord, kunnen soms ook onschuldig zijn.Three Strikes and You’re Out Law25 staten van VS: je krijgt een zwaardere straf als je voor de 3de x in de fout gaat Nog een verschil: NL kent levenslange gevangenisstraf, dan zit je tot je dood gevangen (in strijd met Europees recht, vaak na groot deel van straf gekeken of je in aanmerking komt voor vrijlating)


Amerika kent geen ‘levenslang’, maar daders kunnen wel bv 200 jaar krijgen, waardoor ze nooit meer vrij komen


Hoofdstuk 9.

Big data: kansen en bedreigingenInformatiesamenlevingSinds doorbraak ICT vanaf 1980.


Productie, verwerking en verspreiding van informative zijn belangrijke economische activiteitenBig dataDe verzameling, opslag en analyse van grote hoeveelheden gegevensPredictive policingGebruikt door opsporingsdiensten.


Het voorspellen van criminaliteit mbv Big Data-      OnschuldpresumptieBelangrijk beginsel van ons strafrecht. Kan onder druk komen door predictive policing. Pas als er een redelijk vermoeden is van schuld, mag politie opsporen (wijzen pc’s misschien onschuldigen aan?)-      DiscriminatiePredictive policing kan ook leiden tot discriminatie. Zo mag je geen preventieve huiszoekingen afleggen bij veelplegers, zij moeten geen andere behandeling krijgen dan mensen zonder strafbladZelfversterkend effectDoor te focussen op bv achterstandswijken worden daarover meer criminaliteitsgegevens bekend, waardoor systeem deze aanwijst als risicogebied, waardoor politie zich hier meer op concentreert -> zelfversterkend effectRecidivescoreKans dat een dader opnieuw de fout ingaat, bv op basis van beroep, leeftijd, vrienden, familie


->Ongelijke behandeling door de politie op grond van computerdata/misdaadstatistieken.MisdaadstatistiekenMisdaadcijfers die aangeven in welke mate er misdaad voorkomt in een bepaald gebied of onder een bepaalde bevolkingsgroepRechtsstaat 2.0De vroegere rechtsstaat aangevuld met Big Data, waardoor grootschalig gebruik door opsporingsdiensten beschikbaar is en opnieuw gekeken moet worden naar de rechtsstaatInternationale zelfbeschikkingVorm van zelfbeschikking waarbij je eenvoudig persoonlijke data kunt inzien, aanpassen en verwijderen en zelf beslist wie info mag gebruiken.Is een extra maatregel om fundamentele rechten te beschermen, als nieuw grondrecht in NLse grondwetREACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Elske