Alleen vmbo'ers gezocht! Waar denk jij aan bij duurzaamheid? Vul de vragenlijst in en maak kans op een Bol.com bon van 15 euro

Meedoen

Hoofdstuk 1 t/m 4

Beoordeling 7.6
Foto van Bo
  • Begrippenlijst door Bo
  • 4e klas havo | 1326 woorden
  • 5 november 2014
  • 4 keer beoordeeld
  • Cijfer 7.6
  • 4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode

Agrarische revolutieDe overgang van jagen en verzamelen als voornaamste middel van het bestaan naar een sedentair bestaan als boer. Omdat deze overgang plaatsvond in de nieuwe steentijd (het neolithicum), wordt deze revolutie ook wel aangeduid als neolithische revolutie.BronstijdDe periode waarin de mens brons gebruikte voor de productie van gereedschappen (in het Midden-Oosten vanaf 3000 v.C.).Centraal bestuurBestuur over een groter gebied vanuit één plaats, waarbij overal in het bestuurde gebied dezelfde wetten en belastingen gelden.GeweldsmonopolieEen situatie waarin slechts de staat geweld mag gebruiken en mensen mag arresteren, opsluiten en eventueel fysiek straffen.Homo sapiensDe laatste en enige mensensoort die nu nog bestaat en waartoe ook wij behoren (letterlijk: de wetende mens).IJzertijdPeriode waarin de mens voor de productie van wapens en gereedschappen geen brons meer gebruikte, maar ijzer (in het Midden-Oosten vanaf ca. 1200 v.C.)LandbouwsamenlevingSamenleving waarin de meeste mensen leven van akkerbouw en veeteelt.Nieuwe steentijdPeriode waarin de mens zijn stenen gereedschappen ging polijsten, maar nog geen metaal tot zijn beschikking had (in het Midden-Oosten vanaf ca. 9000 v.C.)PolytheïsmeGodsdienst waarbij mensen geloven in meerdere goden.PrehistoriePeriode waarin een volk geen schrift gebruikt.StaatEen afgebakend gebied met een gecentraliseerd bestuur en een overkoepeld rechtssysteem waar de overheid een geweldsmonopolie heeft en verantwoordelijk is voor de ordehandhaving en de verdediging van de landsgrenzen.Vruchtbare HalvemaanGebied rond de rivieren Eufraat, Tigris en Jordaan, waar voor het eerst op uitgebreide schaal aan landbouw werd gedaan (ook wel Vruchtbare Sikkel genoemd).AristocratieVorm van bestuur waarbij de macht beperkt blijft tot een aantal families (adel).Atheens burgerrechtHet geheel van rechten van de vrije bewoners van Athene, waaronder (voor veel volwassen mannen) het recht om deel te nemen aan de democratische besluitvormingChristendomMonotheïstische godsdienst die het geheel van christelijke waarheden, voorschriften en gebruiken omvat en die is gebaseerd op de boeken van het Oude en Nieuwe testament (samen de Bijbel).Directe democratieVorm van bestuur waarbij alle burgers het recht hebben om in een volksvergadering mee te beslissen over het beleid.FilosoofWijsgeer die elementaire vragen stelt over de natuur, de manier waarop mensen moeten leven en de beste wijze van besturen.GermanenBoerenvolkeren in Midden-Europa, die daar in stamverband leefden.ImperiumOpperheerschappij, en vandaar een benaming voor een groot rijk, zoals het Romeinse keizerrijk.JodendomMonotheïstische godsdienst van de joden, gebaseerd op de boeken van de Hebreeuwse Bijbel (in de christelijke Bijbel het Oude Testament)KeizerrijkEen rijk dat wordt bestuurd door een keizer.Klassieke cultuurGrieks-Romeinse cultuur of beschavingMonotheïsmeHet geloof in één god.Oost-Romeinse rijkHet oostelijke deel van het Romeinse Rijk, na 395 definitief afgescheiden van het West-Romeinse Rijk.OstracismeHet verschijnsel dat Atheense burgers een politicus uit hun midden konden verbannen door hem weg te stemmen.Pax Romana‘Romeinse vrede’, een periode van betrekkelijke rust in het Romeinse Rijk (27 v.C. – 180 n.C.).PolisStadstaat (een stad plus het omringde platteland) die zichzelf bestuurd.RomaniseringHet verschijnsel dat niet-Romeinse culturen, zoals de Keltische en de Germaanse, elementen uit de Romeinse cultuur overnemen.Romeins burgerrechtVoorrechten die burgers van het Romeinse Rijk hadden, zoals het recht op een eerlijk proces.Romeinse rijkHet rijk rond de Middellandse zee en in grote delen van Europa en het Midden-Oosten dat werd bestuurd vanuit Rome.StaatsgodsdienstEen godsdienst die is voorgeschreven voor iedereen die voor de staat werkt.TiranTijdelijke alleenheerser, later met de betekenis van ‘hardvochtig heerser’.VolksverhuizingenHet verschijnsel dat grote bevolkingsgroepen (vooral Germaanse stammen) in de 4e eeuw en 5e eeuw n.C. het Romeinse Rijk introkken of daarbinnen een andere woonplaats zochten.West-Romeinse rijkHet westelijke deel van het Romeinse rijk, na 395 definitief afgescheiden van het Oost –Romeins Rijk.WetenschapDe kritische bestudering van de werkelijkheid in een poging die beter te begrijpen.Agrarische samenlevingEen maatschappijvorm waarin bijna iedereen werkzaam is in de landbouw.Agrarische-urbane samenlevingEen maatschappijvorm waarin de meeste mensen werkzaam zijn in de landbouw, maar waar ook steden zijn, waarin de meeste mensen hun brood verdienen als ambachtsman of handelaar.AutarkieLetterlijk ‘zelfvoorziening’: een vorm van economie waarin een gebied in zijn eigen economische behoeften voorziet en dus economisch onafhankelijk is van andere gebieden.DomeinLandgoed dat bestaat uit een aantal boerderijen die onder dezelfde heer vallen en dat in zijn geheel min of meer autarkisch is.Feodaal stelselEen bestuurssysteem waarbij een leenheer grond en rechten in ‘leen’ geeft aan een ondergeschikte leenman, in ruil voor trouwe dienst: ook ‘leenstelsel’, ‘feodalisme’ of ‘feodaliteit’ genoemd.HiërarchieKerkelijke rangorde; tegenwoordig ook gebruikt voor een rangorde buiten de kerk.HofstelselEen economisch systeem waarin min of meer autarkische domeinen centraal staan; ook wel ‘domeinstelsel ’genoemd.IslamHet geloof in één god, Allah, volgens de richtlijnen in de koran en de uitspraken van de profeet.KalifaatIslamitische bestuursvorm waarin de kalief zowel wereldlijk als religieus heerser is.KersteningAnderen bekeren tot het christendomLeenheerIemand die leenmannen aan zich heeft gebonden door hun grond en rechten in ‘leen’ te geven.LeenmanIemand die van een leenheer grond en rechten in ‘leen’ heeft gekregen en in ruil daarvoor trouwe dienst belooft; ook wel ‘vazal’ genoemd.LijfeigeneOnvrije boer zonder bezit, die moet werken als boerenknecht.MissionarisGeestelijke die mensen tot het christendom probeert te bekeren.ParochieKerkelijke gemeente op het laagste niveau, onderdeel van een bisdom.Reguliere geestelijkeLid van een kloosterorde, monnik of non.Seculaire geestelijkePriester die onderdeel vormt van het kerkelijke bestuur, vanaf het laagste niveau (de pastoor in de parochie) tot aan de leider van de kerk, de paus.ShariaIslamitische wetgeving die teruggaat op het woord van Allah, zoals dat is overgeleverd in de Koran en andere heilige schriften.StandGroep mensen met een vergelijkbare maatschappelijke functie, zoals geestelijken (de geestelijkheid), bestuurders en militairen (de adel) en boeren en burgers (de derde stand).VazalLeenman.BurgerijDe belangrijkste groep bewoners van een stad, de mensen die het burgerrecht hebben.CentralisatieHet streven van heersers om hun gebied vanuit één punt te besturen en in het hele grondgebied gelijke wetten en belastingen in te voeren.DrieslagstelselEen manier om een graanakker zo nuttig mogelijk te gebruiken, door in één jaar een derde van het land in de herfst te zaaien, een derde van het land in de lente en een derde van het land braak te laten liggen.ExpansieDe uitbreiding van een gebied of invloedGeldeconomieEen economie waarin geld het voornaamste ruilmiddel is.GildeEen vereniging van mensen met hetzelfde beroep (meestal handelaren of ambachtslieden) die de gezamenlijke belangen behartigt.HanzeEen verbond van handelssteden langs de Oostzee en Noordzee.InquisitieEen kerkelijke rechtbank die ketters berechtte.InvestituurstrijdHet conflict tussen de keizer en de paus over de benoeming van bisschoppen.KetterIemand die een andere geloofsleer aanhangt dan de officiële.KruistochtEen militaire onderneming om het heilige land te veroveren of te verdedigen.LekeninvestituurDe officiële inwijding van een geestelijke door een leek (een niet-geestelijke).ParlementEen verandering van vertegenwoordigers van de drie standen (geestelijkheid, adel en burgerij) die advies uitbrengen aan de koning; ook wel ‘Statenvergadering’ genoemd.PatriciërLid van een machtige en belangrijke familie in een stad.PrivilegeUitzonderlijk voorrecht van een bepaalde persoon of een groep personen.ReconquistaLetterlijk ‘herovering’: de verovering door christelijke vorsten van het islamitische deel van het Iberisch schiereiland (Spanje & Portugal).

StaatsvormingHet ontstaan van een groot gebied met één bestuur.StadsrechtHet recht van een plaats op eigen bestuur en eigen rechtspraak.Staten-GeneraalDe hoogste vergadering van de afgevaardigden van de drie standen van alle gewesten in een land.TweezwaardenleerDe gedachte dat de wereld bestaat uit een geestelijke (kerkelijke) en een wereldlijke (niet-kerkelijke) matchssfeer.
REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Ook geschreven door Bo