Vocabulaire teksten arcade 3

Beoordeling 4.4
Foto van een scholier
  • Begrippenlijst door een scholier
  • 3e klas aso | 1413 woorden
  • 14 maart 2004
  • 40 keer beoordeeld
Cijfer 4.4
40 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Voc: Le plaisir des sens HB p. 50-51 Un sens een richting
La circulation het verkeer
Giratoire draaiend, meedraaiend
Un mouvement een beweging
Un tour een ronde
Se ressaisir zich herpakken
Un sens interdit een verboden richting
Prévoir voorzien
Exagérer overdrijven
Vérifier nazien, staven
Une erreur een vergissing
Un mois een maand
L’essence ( v ) de brandstof ,benzine
Nourrir voeden
S’évader ontsnappen
Reprendre hernemen
Une ronde een ronde
Durer duren
Longtemps (adverbe) lange tijd
Supprimer schrappen, afschaffen
Remettre herdoen
Taxe de séjour (la) dagtarief
Jusqu'à ce que totdat
Stationner stilstaan
Tâcher que proberen ervoor te zorgen dat
Un laitier,une laitière een melkman,een melkmeisje
Engager la conversation een gesprek aanknopen
Tourner zuur worden
Le beurre boter
Le moral de moraal
Ralentir vertragen
Le corbillard de lijkwagen
La priorité de voorrang
Dedans erin
Un malaise misselijkheid
Bon sens gezond verstand
Des bons sens de goede richtingen
Le sens giratoire de verplichte rijrichting

Rest WB p. 100

Voc: Chansons poétiques p. 52-53

Oublier vergeten
Une histoire een verhaal
Tragique tragisch
Une annexe een achterhuis
Une firme een bedrijf
Les Juifs de Joden
Un Juif een Jood
Une Juive een Joodse
Emmener meenemen
Vers richting… Laisser laten
Dont waarvan
Une foi een geloof,een vertrouwen
La plume een pluim
Un grenier een zolder
Remplir vullen
Rempli vol
Un cœur een hart
Un Citoyen,une citoyenne een burger
L’hymne (m) het gezang
Le refrain het refrein
La gloire de roem, glorie
Un combat een strijd
Casqué gehelmd/een helm opzetten aan
Casquer een helm opzetten
Tondre (bij dieren) scheren
La force de kracht
L’acier (m) het staal

Voc: celui-là p. 65 een weide une plaine
in de bergen à la montagne
op het platteland à la campagne
een gil, kreet un cri
opstijgen s’élever
een onweer un orage
een glimlach un sourire
een toekomst un avenir
een schip un navire
een land un pays
schipbreuk lijden faire naufrage
genieten van savourer
de wereld le monde
terugzien revoir
onbeweeglijk immobile
de aarde la terre

Voc : Les Daltons prennent le train p. 66-67

een kerel,een type un type
de hoek le coin
de kalmte le calme
de vrede la paix
een kans une chance
vers frais, fraîche
schudden secouer
kalm tranquille, tranquille
verklaren déclarer (verkoudheid) opdoen attraper
de vrijheid la liberté een spoor une voie
spoorweg le chemin de fer
voorbijkomen passer
een bijl une hache
een ogenblik un instant
een aanval une attaque
een verkoudheid un rhume

Voc : Vas-y, Busard ! HB p. 68

Le sportif de sportman
La région de streek
Une altitude een hoogte
Violent(e) gewelddadig
Participant geweldadig
La fiancée de verloofde
Le virage een bocht
Le guidon het stuur
Le sang het bloed
Saigner bloeden
Le mouchoir de zakdoek
Une dent een tand
La vitesse de snelheid
Abandonner opgeven, verlaten
Le rétroviseur de achteruitkijkspiegel
Détacher losmaken
La distance de afstand
Appuyer leunen, steunen
La difficulté de moeilijkheid
Un sommet een top
Une pièrre een steen
Couloir stromen
Lancer werpen
La piste de baan
D’habitude de gewoonte
Dépasser inhalen
Un pneu een band
Un phare een lamp

Voc: Alexandra David-Néel- Une voyageuse extraordinaire HB p. 70-71

Février februari
Un voyageur een reiziger
Epuiser uitputten
Sale,sale vuil
Le capital de hoofdstad
Apparaître verschijnen
Nombreux, nombreuse talrijk
Un étage een verdieping
Le ciel de hemel
Interdit(e) verboden
Le costume het kostuum
La langue de taal/de tong
D’ailleurs trouwens
Un prêtre een priester
Un lama een lama
La poussière het stof
Une peau een huid
La joie de vreugde
Réussir slagen
Enseigner les geven
Une bouche een mond
Une oreille een oor
Un retour een terugkeer
Un voyage een reis
La frontière de grens
Obliger verplichten
Plein(e) volheid
Juillet juli
Un monastère klooster
Le moyen het middel
Souffrir lijden
Une héroïne een heldin
La beauté de schoonheid
La science de wetenschap
La guerre mondiale de wereldoorlog
Le bouddhisme het boeddhisme
Stupéfait stomverbaasd
Une voix een stem
Doux, douce zacht
Apprendre leren
La méditation de meditatie

Voc : Bébé, comme la vie p. 47 drôle grappig
s’abîmer kapotgaan
le hasard het toeval
assassiner vermoorden

Dit wil je ook lezen:

Voc: La Wallonie p. 72-73

la Wallonie Wallonië un Wallon een Waal
Une Wallonne een Waalse
Wallon(ne) Waals
Le Wallon het Waals
Une grotte een grot
La cascade waterval
La Meuse de Maas
Une Citadelle citadel
Un fôret een woud
Un Vacancier,vacancière vakantiegang(st)er
Un peuple een volk
Un Romain een Romein
Une carrefour een kruispunt
En fait eigenlijk
La tracé een spoor
La voie het zicht
Un mouvement een beweging
Charlemagne Karel De Grote
Un gouvernement een regering
Malgré ondanks
Passage voorbijkomst
Fière fier, trots
Merveilleux schitterend
Oeuvre groot werk
La bande dessinée de strip
La population de bevolking
Superficie oppervlakte
Densité dichtheid
Un habitant een inwoner
La capitale de hoofdstad
Une province een provincie
Une commune een gemeente
Développement ontwikkeling
Germanophone duitstalig
La destination de bestemming
Agréable aangenaam
Une agence de voyage een reisbureau
Un bureau de tourisme de toeristische dienst
Un dialecte een dialect
Disparaître verdwijnen
Un Poème een gedicht
Enseigner onderwijzen, les geven

De begrippenlijst gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

la Wallonie Wallonië un Wallon een Waal
Une Wallonne een Waalse
Wallon(ne) Waals
Le Wallon het Waals
Une grotte een grot
La cascade waterval
La Meuse de Maas
Une Citadelle citadel
Un fôret een woud
Un Vacancier,vacancière vakantiegang(st)er
Un peuple een volk
Un Romain een Romein
Une carrefour een kruispunt
En fait eigenlijk
La tracé een spoor
La voie het zicht
Un mouvement een beweging
Charlemagne Karel De Grote
Un gouvernement een regering
Malgré ondanks
Passage voorbijkomst
Fière fier, trots
Merveilleux schitterend
Oeuvre groot werk
La bande dessinée de strip
La population de bevolking
Superficie oppervlakte
Densité dichtheid
Un habitant een inwoner
La capitale de hoofdstad
Une province een provincie
Une commune een gemeente
Développement ontwikkeling
Germanophone duitstalig
La destination de bestemming
Agréable aangenaam
Une agence de voyage een reisbureau
Un bureau de tourisme de toeristische dienst
Un dialecte een dialect
Disparaître verdwijnen
Un Poème een gedicht
Enseigner onderwijzen, les geven

Voc Le petit Nicolas p74 – 80

La poupéé de pop
le marchand/la marchande de koopman/koopvrouw
grave,grave erg,ernstig
le vase de vaas
Casser breken
Exprès,expresse uitdrukkelijk
Punir straffen
Laid ,laide lelijk
Dehors buiten
S’habiller zich kleden
Avoir l’air lijken,schijnen
Avoir envie de verlangen naar/zin hebben in
Avoir affaire à .. te maken hebben met .. Embrasser omhelzen
Une natte een vlecht
Sinon behalve,anders
Un gâteau een gebak,taart
Un jouet een (stuk) speelgoed
un sourire een glimlach
Une assiette een bord
Un singe een aap
Une gifle een mep,klets
Pleurer wenen
Se mettre à pleurer beginnen te wenen
Se mettre à rire beginnen te lachen
Un coup de pied een schop,trap
Un ours en peluche een teddybeer
Le rasoir een scheermes
Battre des paupières met de ogen knipperen
Une paupière een ooglid
Un poussin een kuiken
Par terre op de grond
Avoir raison gelijk hebben Avoir tort ongelijk hebben
Lancer werpen,gooien
Oser durven,wagen
Frapper slaan,kloppen
Gêner hinderen,lastig vallen
La vitre de ruit
En train bezig,aan de gang,op dreef,.. compter sur quelqu’un op iemand rekenen
Un tas een hoop
Une dent een tand
Un morceau een stuk
Prononcer uitspreken
Le coin de hoek
Le chouchou,la chouchoute de lieveling(op school) Le front het voorhoofd
Un doigt een vinger Étre faché kwaad zijn
La récréation de speeltijd,pauze
Sauf behalve Poser de questions vragen stellen
Un bout een einde
Un coup de poing een vuistslag
Se frotter zich inwrijven,besmeren
Frotter wrijven
Se débrouiller zich redden Étonner verbazen,verwonderen
Un cochon een varken

Voc Croire – Sandra Kim P 81

Un goéland een grote zeemeeuw
Un coeur een hart À présent nu,tegenwoordig
Le présent het heden
L’amour (m en v) de liefde
Dessiner tekenen
Le souffle de adem
La vie het leven
L’ennui (m) de verveling
Un miroir een spiegel
Un espoir een hoop
Enrober inpakken
Emballer inpakken
Une folie een waanzin
Une trace een spoor
Le bonheur het geluk
Une angoisse een angst,angstgevoel
Réunir samenbrengen

Voc Profession:Sauveteur de haute montagne P82-83

Un site een plaats
Un quart d’heure een kwartier
Un rocher een rots
Atteindre bereiken
Au-dessus erop
La paroi de rotswand
Un but een doel
Un fil d’acier een stalen draad
Un signe een teken
Remonter stijgen
En effet inderdaad,immers
Le sentiment een gevoel
Un regard een blik
Déchirer verscheuren
Accrocher vastmaken
Le vide de leegte
Une corde een koord
Ensemble samen
La glace het ijs
Un glacier een gletsjer
Tout à coup plotseling
Un poids een gewicht
Le trou de put
Profond,profonde diep
Laisser laten
Ramener oprapen
La santé de gezondheid
Responsable verantwoordelijk
Sévère(bijvoeglijk naamwoord) streng
Puis dan
La tempête de storm
Un conseil een raad
Faible zwak
Un faible een zwakkeling
Un geste een gebaar

Voc Céline P84

Un aîné ,une aînéé de oudste
Autrefois vroeger,voorheen
Briller schijnen

Voc J’avais oublié que les roses sont roses P85

inventer uitvinden,verzinnen,ontdekken
un printemps een lente
exister bestaan
un bleuet een korenbloem
s’enrouler zich slingeren,zich kronkelen
délaver verkleuren
une ombre een schaduw
familier, familière bekend

REACTIES

J.

J.

slecht hoor

7 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.