Woordenschat + Spelling en interpuntie

Beoordeling 4.4
Foto van een scholier
 • Antwoorden door een scholier
 • 5e klas havo | 5903 woorden
 • 18 november 2014
 • 17 keer beoordeeld
 • Cijfer 4.4
 • 17 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
De Galaxy Chromebook maakt je (school)leven makkelijker!

Met de Galaxy Chromebook Go kun je de hele dag huiswerk maken, series bingen en online shoppen zonder dat 'ie leeg raakt. Ook kan deze laptop wel tegen een stootje. Dus geen paniek als jij je drinken omstoot, want deze laptop heeft een morsbestendig toetsenbord!

Ontdek de Chromebook!

1 Woordenschat

Opdracht 1-1-1, abstract denkend      -              kunnen denken zonder naar de werkelijkheid te kijken2, accuraat                        -              nauwkeurig3, ambiteus                       -              eerzuchtig4, assertief                         -              zelfverzekerd5, communicatief          -              makkelijk met anderen pratend6, coorperatief                -              op samenwerking gericht7, creatief                          -              in staat zelf iets te maken of bedenken8, emotioneel stabiel    -              evenwichtig in het omgaan met gevoelens9, energiek                        -              vol energie10, gediciplineert           -              volgens een strak schema werkend11, initiatiefrijk                              -              iets nieuws willen ondernemen12, inovatief                     -              vernieuwend13, puntueel                     -              stipt, zeer nauwkeurig14, representatief          -              geschikt om te vertegenwoordigen15, responable -              veratnwoordelijk16, sociaal voelend        -              begrip en gevoel hebben voor medenmensen

-2-   Bijvoorbeeld:         a       journalist: initiatiefrijk, communicatief         b       medewerker ambulance: sociaalvoelend, punctueel         c       vakkenvuller: accuraat, energiek         d       schooldirecteur: communicatief, responsabel         e       receptionist: representatief, communicatief

Opdracht 2


 1. Acountant                                 -              Iemand die boekhouding en administraties van beddrijven en instelingen inricht, bijhoud

 2. Acquisiteur                               -              iemand die klanten, adverteerders of abonnees werft.

 3. Amanuensis                              -              assistant op natuur- en scheikunig terein in laboratoria en scholen.

 4. Anesthesist                               - specialist die patienten voor een operatie onder narcose brengt.      

 5. Artdirector                                               -              Grafisch vormgever bij een reclamenbedrijf

 6. Consulent                                  -              deskundige op een bepaald gevied die raad geeft, bijvoorbeeld op het gebeid van organistie of financie.

 7. Decorateur                               -              iemand die versiering voor toneel, etalages enz. ontwerpt.

 8. Ergotherapeut                         -              geneeskundige die door spel, arbeid en oegeningen bepaalde spierfuncties activeert.   

 9. Expediteur                                                -              iemand die zorgt voor het verzenden van goederen.

 10. Floormanager                         -              iemand die zorgt voor de geode gang van zaken bij een theateropvoering of televisie opnamen

 11. Griffier                                        -              secretaries bij bepaaldecolleges, zoals de Tweede Kamer.

 12. Illusionist                                  -              goochelaar       

 13. Intercedent                               -              beminddelaar bij een uitzendbureau, verzekeringsmaatschapij enz.

 14. interim-manager                   -              iemand die tijdelijk de functie van de directuer vervult.

 15. laborant                                     -              iemand die in en labaoratorium werkt.

 16. marketeer                                 -              iemadn die zich binne een bedrijf bezighoudt met marketing.

 17. publicist                                     -              iemand die stukken schijft over  actule, vooral politiek onderwerpen.        

 18. redacteur                                   -              iemand die berichten verzamelt en verwerkt voor publicatie.

 19. scenarioschrijver                   -              schrijver van een draaiboek.

 20. staticus                                       -              iemand die inzicht probeert te verkrijgen in maatschapijlijke of economiche verschijnselen door gebruik te maken van cijfermateriaal.

 21. systeembeheerder                -              iemand die zorgt voor het beheer van een computersysteem tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

 22. taxateur                                     -              iemand die klanten, adverteerders of abonees werft.Opdracht 3


 1. euvel te duiden       -              kwalijk nemen

 2. uit hoofde van         -              Op basis van (of: Op grond van)

 3. blijkens                       -              Zoals blijkt uit

 4. onverwijld                                -              onmiddellijk

 5. teneinde                     -              om

 6. desalniettemin        -              toch

 7. daar                              -              omdat

 8. restitutie                    -              teruggave

 9. bijgevolg                    -              dus

 10. genoegzaam             -              genoeg

 11. offreren                      -              aanbieden

 12. krachtens                  -              op grond van

 13. anderszins                 -              op een andere manier

 14. abusievelijk              -              bij vergissing2 Spelling

Opdracht 5 – Tussenletter(s)1     krantenbericht2     zonnecollector3     kattenkwaad4     bolleboos5     schattebout6     apetrots7     stadsschouwburg8     bakkebaard9     groenteveiling10   paardenbloem11   Koninginnedag12   apenstaartje13   secondelang14   dorpsstraat15   dronkenlap16   huilebalk17   gedachtesprong18       spinnenweb2 Taalbeschouwing

Opdracht 411     a     instrueren – instructeur – instructrice       b     redigeren – redacteur – redactrice       c      coördineren – coördinator – coördinatrice       d     adviseren – adviseur – adviseuse       e     dansen – danser – danseres       f      dirigeren – dirigent – dirigente       g     etaleren – etaleur – etaleuse       h     musiceren – musicus – musica       i      historie bestuderen – historicus – historica       j      administratie bijhouden – administrateur – administratriceOpdracht 421informereninformatie/informant/informatrice/ informateurinformatierijk/informatieloos/informatief/ informerend(e)2slapenslaper/slaapsterslaperig, slapend(e)3rokenroker/rooksterrokerig, rokend(e)4verkopenverkoop/verkoper/verkoopsterverkoopbaar, verkocht(e)5studerenstudie/student/studentestudeerbaar, studerend(e)6schilderenschilderij/schilder/schilderesschilderachtig, schilderende7fotograferenfotograaf/fotografe/fotografiefotografisch/fotografeerbaar, gefotografeerd(e)8analyserenanalyse/analist/analisteanalytisch, geanalyseerd(e)9kwalificerenkwalificatiekwalificeerbaar, gekwalificeerd(e)10interpretereninterpretatieinterpreteerbaar, geïnterpreteerd(e)11filosoferenfilosoof, filosofe, filosofiefilosofisch, filosoferend(e)12opererenoperatieoperabel, geopereerd(e)Opdracht 43    


 1. de vorst                      -              de vrieskou/de koning

 2. het slot                        -              het einde/een burcht

 3. het kussen                 -              het hoofdkussen/het zoenen

 4. de (het) bal               -              een rond voorwerp/het feest (het bal)

 5. de (het) blik             -              de oogopslag/een dun metaal (het blik)

 6. het tuig                       -              de zeilen en het touwwerk van een boot/slecht volk/het riemenstelsel van een paard


 1. de klinker                  -              de baksteen/de spraakklank

 2. de nagel                      -              de vingernagel/de spijker  

 3. de (het) stof             -              het materiaal van draden om kleren van te maken/de informatie die je tot je neemt/neergevallen fijn los vuil (het stof)

 4. de boer                       -              het borrelend geluid uit je keel/een persoon die als beroep een bedrijf met dieren en land heeft

Opdracht 44


 1. vitaal                    -           energiek, fit

 2. vitale                    -           wezenlijke

 3. vermoeden          -           verwachting

 4. bezwaar               -           nadeel

 5. motieven             -           beweegredenen, redenen

 6. motieven             -           patronen

 7. declameren         -           voordragen

 8. sporadisch          -           zelden, af en toe, incidenteel

 9. kwaliteiten           -           eigenschappen

 10. leidraad               -           richtlijn, hulpmiddel

Opdracht 471     ideële       betekenis: gericht op een betere wereld (ideaal)2     netto       betekenis: netto = na aftrek van loonbelasting, enz.3     concrete       betekenis: duidelijk4     superieure       betekenis: voortreffelijk5     homogene       betekenis: van gelijke samenstelling6     leek       betekenis: niet-deskundige7     archaïsme       betekenis: verouderd woord8     globaal       betekenis: vaag9     rationeel       betekenis: wat het verstand betreft10   expliciet       betekenis: uitdrukkelijk, met zoveel woorden11   segregatie       betekenis: apartheid12   offensief       betekenis: aanvallend3 woordenschat

Opdracht 1

Cartoon. = spotprent.Column = Een geregeld verschijnende bijdrage waarin de schrijver op een heel persoonlijke manier over allerlei onderwerpen schrijft.Deadline = Tijdstip waarop een artikel, een pagina of een krant persklaar moet zijn.dossier = Verzameling van artikelen over een bepaald onderwerp.editie = drukganghoor en wederhoor = Als een journalist of een bron kritiek levert op iemand, moet de persoon over wie het gaat ook gehoord worden..Infographic = Informatieve illustratie.infotainment = Journalistieke formule waarbij min of meer serieuze informatie toegankelijk wordt gemaakt door die te brengen als vermaak.Intranet = Een netwerk voor besloten gebruik binnen een organisatie.Katern = Wekelijkse bijlage in het weekend of op andere dagen van de week.lead = De samenvattende eerste alinea, soms in een iets grotere, vettere letter gedrukt.mediageniek = Bij uitstek goed overkomend op televisie of op andere media.paparazzi =Persfotografen die uit zijn op grofgeld voor foto's van beroemdheden in intieme of compromitterende situaties.persbureau =Bureau dat de nationale en internationale nieuwsvoorziening verzorgt.reportage = Een langer krantenartikel waarin de nadruk ligt op de beschrijving van wat er te zien is en wat er gebeurt.Rubriek =Afdeling van een krant gewijd aan een bepaald onderwerp.Tabloid =Formaat van een krant dat de helft is van dat van een traditioneel dagblad.Weblog = online logboek

Opdracht 3Acclimatiseren = aan het klimaat wennenarceren = markeren door van evenwijdige lijnen te voorzienAsterisk = stervormigbonafide = betrouwbaarChauvinisme = sterk overdreven vaderlandsliefdeclement = mild, niet strengDocumentaire = een op documenten, feiten berustende filmHomogeen = van ongeveer gelijke samenstellingIntuïtief = bij ingeving, zonder nadenkenPrecair = zeer onzeker, lastigPrecedent= eerder voorval waarop men zich kan beroepenprematuur= te vroeg, voorbarigprozaïsch= alledaags, nuchterQuerulant= iemand die altijd klaagtReceptief= passiefremedie= geneesmiddel, ook: oplossingretoucheren= bijwerkenretrospectief=terugblikstringent= bindendtraceren = op het spoor komen4 Woordenschat

Opdracht 1
 1. zeggen waar het op staat=nemen niet langer een blad voor hun mond

 2. beschikbare= potentiële

 3. vertegenwoordigend parlement=parlementaire

 4. aan de zijde= aan de flanken

 5. ideéen over een ideaal leefwijze= idealogie

 6. ordening zoals die bestaat= bestel

 7. bespottend= honend

 8. meteen= ter stond

 9. niet graag veranderend= conservatieve

 10. onbeschaafd gezegd= onparlementair

 11. verslag van een vergadering=notulen

 12. tekstgedeelte die moeten worden afgekeurd= te wraken passages

 13. in het openbaar= publiekelijk

 14. wild en ruw= baldadig

 15. misdadiger= crimineel

 16. verzachtend uitrdrukken= eufenisme

 17. iets erger aandikken=dysfenisme

 18. niet officieel= informeel

 19. officieel= formeel

 20. een boodschap sterker formuleren= taalintensivering

 21. een vervormd beeld geven= vertekenen

 22. verzonnen= gefingeerde

 23. inzijdige=neutrale

 24. verkiezen boven=prefereren

 25. ongeschikt= incompenentOpdracht 2
 1. uit gegevens concluderen= afleiden

 2. steunen op = baseren

 3. alles over een kant scheren= generaliseren

 4. verstandelijk verklaren= beredeneren

 5. zeggen dat iets zo is= beweren

 6. overeenstemmen= corresponderen

 7. als uitkomst hebben= resulteren

 8. bewering afzwakken=nuanceren

 9. overwegen van alternatieve=afwegen

 10. mooier maken dan iets is= verbloemen

 11. opzettelijk vekeerd laten denken=misleiden

5 Spelling en interpunctie

Opdracht 11     Los Angeles2     VVD-voorstel3     president Obama4     Kamerlid5     Tour de France6     het Genootschap Onze Taal7     België8     de renaissance9     Bijbelverhaal10   de vakken Duits en Frans11   havo12   een moslim13   Kerst14   montessorionderwijs15   het Oude Testament16   westerse regeringenOpdracht 31     laptops2     foto’s3     cadeaus4     taxi’s5     rally’s6     kometen7     schatten8     kieviten9     hockeysticks10   eieren11   groentes; groenten12   snelwegen13   padden; paden14   multomappen15   sloten16   galeien17   handvatten18   vaten19   graven20   graven21   haviken22   lemmeten23   cursussen24   schepen25   dreumesen26   lepels27   spelen; spellen28   aardappelen; aardappels29   laarzen30   kaarsen31   commissarissen32   bacteriën33   serviezen34   kopieën35   zeeënOpdracht 371     analfabetisme: (het) niet kunnen lezen en schrijven2     anesthesist: arts die ervoor zorgt dat de geopereerde geen pijn voelt3     anonieme: zonder naam4     asymmetrisch: niet gelijkvormig5     antisemitisme: het uiten van minachting en haat tegen de joden en hun invloed op de maat­schappij6     automatisme: iets dat vanzelf gebeurt7     bio-industrie: het op grote schaal voortbrengen (fokken) van levende ‘producten’ (dieren)8     collectief: gezamenlijk9     converteren: overbrengen van het ene formaat of programma in het andere10   condoleren: zijn medeleven betuigen11   devaluatie: (geld)ontwaarding12   detacheren: tijdelijk elders laten werkenOpdracht 381     bureaucratie: organisatievorm waarbij alles door ambtenaren volgens de regels en met papieren en formulieren geregeld wordt2     democratie: staatsvorm waarbij het volk invloed kan uitoefenen op de samenstelling van de regering en de te nemen besluiten3     megafoon: geluidsversterker voor de menselijke stem4     portofoon: draagbaar toestel om geluid (gesproken tekst) uit te zenden en te ontvan­gen5     choreograaf: schrijver (ontwerper) van balletten6     seismograaf: toestel dat lijnen registreert die de richting, duur en kracht van een aardbeving aangeven7     cardiogram: geschreven (grafische) voorstelling van de hartslag8     pictogrammen: voorbeelden van beeldtaal (ook: iconen)9     geologisch: door kenners van de aardvorming10   socioloog: iemand die de menselijke samenleving bestudeert11   apathische: lusteloos, ongevoelig voor emoties12       kleptomaan: iemand met een ziekelijke aandrang tot stelen6 Woordenschat

Opdracht 11     nominaties: voordracht van personen2     beklemmende: een bedrukt (benauwd) gevoel gevend3     speech: toespraak4     onbarmhartig: meedogenloos, zonder medelijden5     frustratie: emotionele toestand van iemand die wordt belemmerd in zijn streven iets te doen of te bereiken6     meewarig: medelijdend, medelevend7     surreële: als in een droom, bovennatuurlijk8     publieke: openbare9     onorthodoxe: op ongebruikelijk wijze werkend10   de zaak raakt in een stroomversnelling: de zaak ontwikkelt zich plotseling heel snel11   met verve: enthousiast, met overtuiging12   unaniem: eensgezind13   autist: iemand die moeilijk contact maakt met zijn omgeving (door een ontwikkelingstoornis)14   zwakbegaafd: weinig verstandelijke vermogens hebbend15   naadloos: precies

Opdracht 31     a     het katheder: spreekgestoelte       b     katheter: buisje om lichaamsvochten af te tappen of voeding toe te dienen2     a     dokter: arts       b     doctor: iemand met de hoogste academische graad3     a     amper: nauwelijks       b     ampel: breedvoerig4     a     mond-op-mond(beademing): eerstehulpverlening waarbij een bewusteloze via de mond lucht wordt ingeblazen       b     mond-tot-mondreclame: mondeling doorgegeven reclame5     a     debiteren: vertellen       b     debuteren: voor de eerste keer een boek publiceren6     a     egocentrische: zichzelf tot middelpunt makende       b     egoïstische: die uitsluitend aan hun eigenbelang denken7     a     antiquair: handelaar in antiek       b     antiquaar: handelaar in oude boeken, handschriften en prenten8     a     doseren: doorvoeren in gedeelten       b     doceren: geven les9     a     evolueren: zich geleidelijk ontwikkelen       b     evalueren: nog eens bekijken10   a     psycholoog: kenner van het innerlijk van mensen       b     psychiater: arts voor geesteszieken11   a     functioneren: hun werk verrichten       b     fungeren: dienst doen

7 Woordenschat

Opdracht 11     appelleren: een beroep doen op2     alert: attent, waakzaam3     ongefundeerd: ongegrond4     essentie: de kern, het wezenlijke5     polarisatie: het versterken van een tegenstelling6     rivaliteit: wedijver, jaloezie7     valide: geldig, krachtig8     irreëel: onwerkelijk9     plausibel: geldig, krachtig10   suggestief: waarin een aanwijzing voor een antwoord zit11   generaliseren: een algemene conclusie trekken uit een bijzonder geval12   manipuleren: beïnvloeden met oneerlijke middelen13   ridiculiseren: belachelijk maken14   confronteren: in aanraking brengen met15   principieel: berustend op eigen overtuiging of beginselen16   retorisch: waarin je gebruik maakt van de middelen van de redekunst17   conformeren: zich schikken naar, zich aanpassen aan18   mentaal: geestelijk19   authentiek: echt, origineel20   claimen: opeisen21   opponent: tegenstander22   theatraal: overdreven, onnatuurlijk

Opdracht 21     a     confessionele: waarvan de leden een bepaalde godsdienst aanhangen       b     conventioneel: volgens de gewoonte2     a     astrologie: leer die uit de stand van de sterren iemands toekomst voorspelt       b     astronomie: sterrenkunde3     a     kwaliteit: geschiktheid, goede of slechte eigenschappen       b     kwantiteit: hoeveelheid4     a     flora: plantenwereld       b     fauna: dierenwereld5     a     esthetisch: vanuit het schoonheidsgevoel       b     ethisch: met goede en kwade kanten6     a     Het materiaal: bouwstof, grondstof       b     materieel: al wat nodig is om optimaal te kunnen werken, bijv. ladderwagens7     a     fascistoïde: min of meer fascistische       b     fascistische: nationalistische, autoritaire en onverdraagzame8     a     De moraal: lering       b     Het moreel: gevoel van zelfvertrouwen9     a     unaniem: eenstemmig       b     anoniem: ongenoemd10   a     officieuze: nog niet echt bevestigd       b     Officieel: erkend door het bevoegd gezag9 Woordenschat

BegrippenSynoniemen1(een) aannemelijke (verklaring)

-      aanvaardbaar-      geloofwaardig2(een) bewering (onderbouwen)

-      stelling-      mening3(een) conclusie (trekken)

-      gevolgtrekking-      eindoordeel4(een) definitie (geven)

-      woordverklaring-      begripsomschrijving5(een) fundamenteel (verschil)

-      wezenlijk-      essentieel6(een) impliciete (vraag)

-      onuitgesproken-      inbegrepen7(een) omslag (in het denken)

-      verandering-      ommekeer8(een) verklaring (geven)

-      uitleg-      opheldering9(een) veronderstelling (tegenspreken)

-      hypothese-      aanname10(het) motief (voor zijn handelswijze)

-      beweegreden-      drijfveer11(naar) analogie (van)

-      vergelijking-      overeenkomst12(twee) componenten (onderscheiden)

-      onderdelen-      elementen13bezwaar (maken tegen)

-      tegenwerping-      bedenking14consistent (argumenteren)

-      samenhangend-      logisch15expliciet (beweren)-      nadrukkelijk-      duidelijk


Opdracht 2
 1. Adept = volgeling

 2. Antropomorf = op de mens lijkend

 3. Appelleren = aanspreken

 4. Attitude = instelling, houding

 5. Causaal = de oorzaak aangevend

 6. Commotie = opschudding

 7. Consensus = overeenstemming van gevoelens en opvatting

 8. Destructief = afbrekend

 9. Ecologisch = betrekking hebbend op het milieu

 10. Egalitair = gelijkheid nastrevend

 11. Elan = enthousiasme waarmee men te werk gaat

 12. Fixatie = het overdreven gericht zijn op een bepaald onderwerp

 13. Gestaag = voortdurend en in een gelijkblijvend tempo

 14. Integratie = het maken tot een geheel, het opnemen in een geheel

 15. Intrinsiek = wezenlijk, innerlijk

 16. Nostalgie = verlangen naar dat wat geweest is

 17. Ontheemd = verlaten, doordat men iets wat vertrouwd is verliest

 18. Opportunisme = handelswijze waarbij men zich niet laat leiden door principes, maar de omstandigheden in zijn eigen voordeel aanwendt

 19. Paradox = schijnbare tegenstrijdigheid

 20. Verzanden = uitstellen en daardoor mislukken


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.