Antwoorden woordenblok 1, 3, 4

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 5e klas vwo | 795 woorden
  • 13 juni 2018
  • 4 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Methode
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Antwoorden Nederlands (op niveau) Woordenblok Blok 1, 3, en 4

Blok 1 opdracht 2
Diplomatiek = zeer omzichtig, rekening houdend met de gevoeligheden van anderen
Discreet = in staat gegevens vertrouwelijk te behandelen
Flexibel = zich gemakkelijk aanpassend aan wisselende omstandigheden
Integer = onkreukbaar
Loyaal = trouw aan het bedrijf of aan de aangegane verplichtingen
Abstract denkend = kunnen denken zonder naar de werkelijkheid te kijken
Accuraat = nauwkeurig
Ambitieus = eerzuchtig
Assertief = zelfverzekerd
Communicatief = makkelijk met anderen pratend
Coöperatief = op samenwerking gericht
Creatief = in staat zelf iets te maken of te bedenken
Emotioneel stabiel = evenwichtig in het omgaan met gevoelens
Sociaal voelend = begrip en gevoel hebben voor medemensen
Gedisciplineerd = volgens een strak (tijd)schema werkend
Initiatiefrijk = iets (nieuws) willen ondernemen
Innovatief = vernieuwend
Punctueel = stipt, zeer nauwkeurig
Representatief = geschikt om (een bedrijf, instelling) te vertegenwoordigen
Responsabel = verantwoordelijk

Opdracht 3
Uit hoofde van = op grond van
Euvel duiden = kwalijk nemen
Blijkens = zoals blijkt uit
Abusievelijk = bij vergissing
Onverwijld = onmiddellijk
Teneinde = om
Desalniettemin = toch
Daar = omdat
Restitutie = teruggave
Bijgevolg = dus
Genoegzaam = genoeg
Offeren = aanbieden
Krachtens = op basis van
Anderszins = op een andere manier

Blok 3 opdracht 1
Cartoontekenaar = tekenaar van spotprenten
Cartoontekenaar = tekenaar van spotprenten
Radiocolumn = kort stukje dat iemand regelmatig en op een vaste tijd uitspreekt op de radio
Weblog = online logboek, ingekort tot blog, waarop iemand regelmatig teksten schrijft over wat hij heeft meegemaakt
Coverstory = omslagverhaal (verhaal dat al op de omslag wordt aangekondigd)
Digibeet = iemand die niets weet van computers
Televisiedocumentaire = tv-film over bestaande (niet verzonnen) gebeurtenissen
Edutainment = opvoedkundig (vormend) vermaak
Infotainment = informatief amusement op radio en tv
Journaille = persmuskieten
Komkommertijd = (de) vakantietijd waarin er weinig nieuws is
Nasynchroniseren = gesproken tekst in een film vertalen en zo inspreken dat het lijkt alsof de spreker de tekst zelf zegt
Opinieweekblad = weekblad met artikelen waarin de schrijvers meningen naar voren brengen
Paparazzi = opdringerige fotografen van de sensatiepers
Primetime = tijd dat de kijk- of luisterdichtheid het hoogst is
Reality-tv = tv-uitzendingen met waargebeurde, vaak sensationele gebeurtenissen (bijv. rampen) als onderwerp
Tabloidformaat = klein, handzaam formaat
Verschoningsrecht = recht om je informatiebron te verzwijgen
Mediageniek = bij uitstek goed overkomend op televisie of op andere media
Persbureau = bureau dat de nationale en internationale nieuwsvoorziening verzorgt, waar dagbladpers en omroepen in binnen- en buitenland gebruik van maken
Perscommuniqué = officiële mededeling aan de pers

Opdracht 3
Adequaat = passend
Ad interim = tussentijds
Antiautoritair = tegen het dwingend opleggen van gezag
Arbitrair = willekeurig, zoals het toevallig uitkomt
Authentiek = oorspronkelijk
Biometrisch = met meetbare lichamelijke kernmerken
Calamiteit = grote ramp
Compressor = apparaat dat lucht samenperst
Concessies doen = op een aantal punten toegeven
Curieus = merkwaardig
Demagogie = het ophitsen van de massa door leugenachtige voorstellingen
Elementair = de basis betreffend
Hautain = hooghartig
Hypothese = vooronderstelling (veronderstelling)
Ideologie = geheel van opvattingen
Impasse = probleem waarvoor men geen oplossing vindt
Impliceren = inhouden
Plaquette = gedenkplaat
Plenair = voltallig
Pluriform = veelvormig

Blok 4 opdracht 1
Trendy = modieus, eigentijds
Clou = de kern, dat waar het om draait
Promoveren = de graad van doctor verwerven
Fenomeen = verschijnsel
Cryptische = duister, moeilijk te begrijpen
Referentie = verwijzing
Intrigerend = boeiend, fascinerend
Dissertatie = wetenschappelijk werk om de graad van doctor te verkrijgen
Evidente = heel duidelijk
Hachelijke = gevaarlijk, riskant
Brands = merken
Gemanipuleerde = beïnvloed, door kunstgrepen behandeld
Registreren = vastleggen, optekenen
Strategie = aanpak
Pointe = de kern, dat waar het om draait
Geapprecieerd = gewaardeerd
Mysterieus = geheimzinnig
Slogan = slagzin
Onomstotelijk = onbetwistbaar, onweerlegbaar
Relativeren = afzwakken
Confronteren (met)  = in aanraking brengen met
Kompaan = collega, kameraad
Interpretatie = uitleg, betekenisverklaring
Adequate = passend, juist
Condities = voorwaarden  

De antwoorden gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Blok 4 opdracht 1
Trendy = modieus, eigentijds
Clou = de kern, dat waar het om draait
Promoveren = de graad van doctor verwerven
Fenomeen = verschijnsel
Cryptische = duister, moeilijk te begrijpen
Referentie = verwijzing
Intrigerend = boeiend, fascinerend
Dissertatie = wetenschappelijk werk om de graad van doctor te verkrijgen
Evidente = heel duidelijk
Hachelijke = gevaarlijk, riskant
Brands = merken
Gemanipuleerde = beïnvloed, door kunstgrepen behandeld
Registreren = vastleggen, optekenen
Strategie = aanpak
Pointe = de kern, dat waar het om draait
Geapprecieerd = gewaardeerd
Mysterieus = geheimzinnig
Slogan = slagzin
Onomstotelijk = onbetwistbaar, onweerlegbaar
Relativeren = afzwakken
Confronteren (met)  = in aanraking brengen met
Kompaan = collega, kameraad
Interpretatie = uitleg, betekenisverklaring
Adequate = passend, juist
Condities = voorwaarden  

Opdracht 2
Bagatelliseren = als iets onbeduidens voorstellen
Prefereren = de voorkeur geven aan
Afleiden = uit een aantal gegevens een conclusie trekken
Beredeneren = verstandelijk verklaren, uitleggen
Afwegen = overwegen welk alternatief het beste is
Afzet = vergelijken met
Constateren = vaststellen
Suggereren = op subtiele wijze een voorstel doen
Corresponderen met = overeenstemmen met
Resulteren = als uitkomst hebben
Baseren = steunen op, uitgaan van
Nuanceren = een bewering iets afzwakken
Verbloemen = verbergen achter schone schijn, maskeren
Activeren = aansporen tot handelen
Betogen = trachten aan te tonen, aannemelijk maken
Zich conformeren = zich voegen naar
Rectificeren = rechtzetten, verbeteren
Interrumperen = onderbreken
Delibereren = beraadslagen, gezamenlijk overleggen
Preciseren = nauwkeurig omschrijven, nader aanduiden

Dit wil je ook lezen:

Blok 6 opdracht 1
Psychologen = wetenschappers die het innerlijk leven en het gedrag van mensen onderzoeken
Antropomorfiseren = menselijke eigenschappen aan dieren en dieren toeschrijven
Gadget = klein, min of meer nutteloos voorwerp
Toedichten = beschrijven, toekennen
Prefrontale cortex = een gebied in de hersenen, gelegen in het voorste gedeelte van de frontale kwabben
Geassocieerd = in verband gebracht
Achten/achtten = vinden/vonden
Wispelturig = grillig, veranderlijk
Random = willekeurig
Relatief = verhoudingsgewijs
Expliciet = uitdrukkelijk, met zoveel woorden
Geometrisch = volgens de meetkunde
Drijfveer = dat wat iemand ergens toe brengt
Motief = overweging die tot een handeling leidt

Opdracht 2
Aperitief = eetlust opwekkend drankje
Banaal = alledaags
Consternatie = opschudding
Genomineerd = voorgedragen
Indicatie = aanwijzing
Incapabel = onbekwaam
Immens = ontzaglijk groot
Kwantum = hoeveelheid
Naar rato = naar evenredigheid, naar verhouding
Nostalgisch = (weemoedig) aan vroeger herinnerend
Numeriek = wat het aantal betreft
Obligaat = verplicht
Opteren = de voorkeur geven
Penitentiaire inrichting = gevangenis
Polariseren = spanningen en tegenstellingen oproepen
Placebo = nepmedicijn
Postuum = na de dood
Traineren = op de lange baan schuiven

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.