5. Het jodendom is een Monotheïstische godsdienst. Waaruit blijkt dat?
Mono= één.
Theos= God.
Monotheïstische godsdienst is een godsdienst met maar één God. Bij het Jodendom heet deze God: Jahweh.
6. Geef 2 ander voorbeelden van Monotheïstische godsdiensten:
1. Christendom
2. Islam
8. Wat bedoelen we met de zin: ‘de Thora vormt een bron van ethische inspiratie voor de liberale joden’? Zoek ook op wat het woord ‘ethisch’ betekent.
Ethisch betekent: Nadenken over een moraal.

Moraal: het geheel van normen en waarden en gewoonten die binnen een bepaalde groep gelden.
Waarden: iets wat je nastreeft.
Normen: afgeleid van waarden.
Liberale joden: vinden waarden uit de Thora belangrijk.
‘De Thora vormt een bron van ethische inspiratie voor liberale joden’:
Liberale joden denken na over de waarden die in de Thora staan.
Christenen hebben een kerk,
Moslims hebben een moskee,
Joden hebben een synagoge.

11. A. Maak een collage van berichten uit kranten en en tijdschriften. De berichten moeten gaan over groepen die in onze tijd als zondebok worden gebruikt.
B: Schrijf er bij waarom deze groepen als zondebok worden gebruikt.
C: Schrijf er ook bij hoe wij kunnen voorkomen dat deze groepen als zondebok worden gebruikt.


12) a: Geef omschrijvingen van de woorden ‘semitisme’ en ‘zionisme’.
b: Wat is het verschil tussen antisemitisme en antizionisme?

Semitisme: voor joden

Zionisme: Het streven van joden om een eigen staat te hebben, namelijk Israël.
Het verschil: Antisemitisme is dat je tegen de joden zelf bent, je vind iedere jood dus sowieso slecht, vorm van racisme.
Antizionisme is dat je niet tegen de joden zelf bent, maar niet wil dat de joden een eigen staat krijgen.

43) Kijk eens god naar het woord TeNaCH. Waar zou het woord vandaan komen, denk je?

Het woord TeNaCH is gebaseerd op de delen waaruit het bestaat:
T is van de Thora, wat Wet en Onderwijzing betekent.
N is van de Nebiim, wat Profeten betekent.
C is van Chetubim, wat geschriften betekent.
44) Maak een schema van de indeling van de Tenach.

45) Hier volgen vier uitspraken. Slechts een van de uitspraken is goed. Welke?

A. Het Ouden en het Nieuwe Testament vormen samen de joodse bijbel.
B. De christelijke benaming voor TeNaCH is ‘’ oude Testament’’
C. Joden en Christenen hebben samen dezelfde bijbel.
D. De Thora is het joodse woord voor evangelie

47) Een ander voorbeeld van joodse geschriften zijn de zogenaamde ‘chassidische vertellingen’. Onderzoek wat hiermee bedoeld wordt en betrek hierbij het woord ‘’chassidisme’.

Chassidisme: Mystieke stroming in het Oost-Europese jodendom.
Chassidische vertellingen: Leer van het streven naar een bijzondere,
persoonlijke vereniging van God met de menselijke ziel.

Na de oorlog.
0

Er zijn 6 levensvragen. In elke cultuur,godsdienst en levensbeschouwing kijken mensen anders tegen de levensvragen aan. Ze geven andere voorlopige antwoorden. Wat zijn de voorlopige antwoorden van het jodendom?

Wat is belangrijk in het leven?

Joden vinden het belangrijk dat je God liefhebt, maar ook je naasten.
Het is heel belangrijk om er voor de mensen om je heen te zijn. In het Jodendom geld: tsedaka, wat gerechtigheid betekent. Joden vinden dat je je medemens recht hoort te doen. Ieder mens heeft namelijk recht op een rechtvaardig leven. Doe dus geen dingen bij een ander waarvan je ook niet wilt dat ze jou overkomen. Joden halen waarden uit de Thora, zo weten ze hoe ze moeten leven.

Wie is de mens?

De mens is geschapen door God, de mens zal zich ook moeten gedragen zoals God wil. Ze moeten een rechtvaardig, hulpvaardig, liefhebbend en troostend mens zijn. Maar het is niet zo dat mensen zelf niks mogen beslissen, mensen blijven altijd verantwoordelijk voor hen eigen leven. Ze moeten zelf beslissingen maken. Bij de beslissingen maken hoort een mens niet alleen aan zichzelf te denken maar vooral aan zijn medemens.
De mens moet op god lijken qua gedrag, maar de mens is wel sterfelijk.

Hoe leven mensen met elkaar?

In de periode dat ze bevrijd werden van de slavernij in Egypte hebben de joden 10 geboden (leefregels) opgesteld, om te verkomen dat er opnieuw slavernij en onderdrukking zou voorkomen binnen de joodse gemeenschap. Als iedereen zich er aan houd zorgen de 10 geboden ervoor dat ieder mens gelukkig kan worden en in harmonie met God en de medemens kan leven. De 10 geboden:
1. Je mag alleen Mij (God) dienen.
2. Je mag geen beeld van Mij (God) maken.
3. Je mag Mijn naam niet misbruiken.
4. Een keer in de week is het rust- en gedenkdag (Sjabbat)
5. Eer je vader en je moeder ( heb respect voor je ouders)
6. Je mag niet doden.
7. Je moet trouw zijn aan je echtgeno(o)t(e)
8. Je mag niet stelen
9. Je mag niet roddelen over anderen.
10.Je moet je zinnen niet zetten op wat van een ander is.
De eerste vier geboden gaan over de relatie met God, de laatste zes gaan over hoe mensen met elkaar moeten leven.

Wat is natuur?

God heeft de Natuur aan de mens gegeven, dus moet de mens er goed mee omgaan. De mens mag dingen uit de natuur gebruiken, zoals eten, hout om huizen te bouwen etc. Maar wie de natuur kapot maakt, maakt God kapot. Ook moet de natuur net als de mens regelmatig kunnen rusten.
Zoals God tegen Mozes zei: Jullie mogen 6 jaar lang akkers inzaaien, wijngaarden snoeien en de oogst binnenhalen, maar het hele 7e jaar moet de natuur rusten, de natuur moet zijn Sjabbat houden.

Wat is de betekenis van lijden en dood?

‘Een aanslag op een mens is eigenlijk een aanslag op God. Wanneer de mens op zo’n moment sterft, sterft God ook.’ Deze zin is voor de Joden een basisregel. Mensen doen elkaar te veel pijn, ze laten mensen lijden, dat hoort niet. God wil dat niet. God heeft de mensen niet geschapen zodat ze elkaar kunnen vermoorden, of elkaar kunnen laten lijden. Een natuurlijke dood ligt niet aan de mens, dat is nou eenmaal zo. Maar mensen mogen elkaar niet vermoorden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

K.

K.

Waarom is de vraag van opdracht 11 niet beantwoord?

11 jaar geleden