Idioom Hoofdstuk 2: Education

Beoordeling 8
Foto van een scholier
  • Antwoorden door een scholier
  • 5e klas vwo | 304 woorden
  • 14 januari 2010
  • 1 keer beoordeeld
Cijfer 8
1 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Hoofdstuk 2
1. to master beheersen
2. curriculum vakkenaanbod
3. scheme programma, plan
4. education onderwijs
5. mother tongue moedertaal
6. hurdle horde
7. illiteracy analfabetisme
8. primary school basisschool
9. progress vooruitgang
10. to depend (on) afhangen van
11. groundwork grondslag
12. opportunity kans
13. common sense gezond verstand
14. careers teacher studieadviseur
15. constructive opbouwend
16. prejudiced bevooroordeeld
17. to discriminate against discrimineren
18. comprehensive schools scholengemeenschap
19. staff personeel
20. science natuurwetenschappen
21. minority minderheid
22. voluntary vrijwillig
23. to overlook over het hoofd zien
24. public school kostschool
25. partial gedeeltelijk
26. academic academisch
27. nursery kleuter
28. to abstract afleiden
29. to stumble at struikelen over
30. subscription abonnement
31. schedule schema
32. to dissuade from weerhouden van
33. nuisance vervelend
34. to scold een standje geven
35. tuition les, onderwijs, instructie
36. to turn out blijken
37. term termijn
38. to subtract aftrekken
39. to submit inleveren
40. insolent onbeschoft
41. to reprove een uitbrander geven
42. illegible onleesbaar
43. kindergarten peuteropvang
44. to pronounce uitspreken
45. trendy modieus
46. tutor mentor
47. remarkable opmerkelijk
48. innovation vernieuwing
49. arduous moeizaam, zwaar
50. confidence vertrouwen
51. freak fanaat
52. O level laagste examenniveau
53. persistent hardnekkig, volhardend
54. to cane afranselen
55. corporal punishment lijfstraf
56. to subject onderwerpen
57. behaviour gedrag
58. Education Secretary minister van onderwijs
59. to exempt from vrijstellen van
60. to rear opvoeden
61. to resort to zijn toevlucht nemen tot
62. to resolve oplossen
63. to supervise toezicht houden op
64. truant spijbelaar
65. adolescent puber, tiener
66. benefit voordeel, nut
67. infant jong kind
68. ability vaardigheid
69. to achieve bereiken
70. fraction breuk
71. advanced gevorderd
72. Education Welfare Service onderwijsbegeleidingsdienst
73. to attend aanwezig zijn bij
74. survey onderzoek
75. bright intelligent
76. to encourage aanmoedigen
77. assessment evaluatie
78. basic elementair
79. to dismiss ontslaan
80. objective doelstelling
81. to jeopardize in gevaar brengen
82. intolerable ondraaglijk
83. teaching practice schoolpracticum
84. trainee hospitant
85. exhausting uitputtend
86. prospects vooruitzichten
87. issue nummer
88. separate gescheiden
89. boarding school kostschool
90. joint gezamenlijk
91. to flourish floreren
92. disciple leerling
93. assertion bewering
94. rigorous onbuigzaam
95. attainment kundigheid
96. advocate voorstander
97. intractable lastig
98. superflues overbodig
99. graduate afgestudeerde
100. to display laten zien
101. linguistic taalkundig
102. to process verwerken
103. second-rate tweederangs
104. mediocre middelmatig
105. incentive prikkel
106. qualified gediplomeerd

Handig als je je boek kwijt bent. Succes met leren!

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.