Heb jij spreekangst? Voor een item van RTL Nieuws doen we onderzoek naar spreekangst. Laat ons weten of jij nerveus wordt van spreken voor een groep. Meedoen duurt maar 2 minuutjes.

 


Naar de vragenlijst


ADVERTENTIE
Open Avond = ontdekken of jij hier past Leren is keuzes maken. Continu blijven zoeken, twijfelen, vallen en opstaan. Dát leren, dat leer je bij Hogeschool Inholland. Tijdens onze Open Avond op woensdag 30 oktober staan onze studenten en docenten klaar om al je vragen te beantwoorden. Kom langs en ontdek of jij hier past.

Meer info!

opdracht 1

a          Persoonlijk.

b          Persoonlijk. Na de Eerste Wereldoorlog worden de Verenigde Staten de leidende wereldmacht. De Verenigde Staten onderscheiden zich van Europa door de drooglegging (the Prohibition) en door het openlijk tolereren van geïnstitutionaliseerde rassenscheiding in de zuidelijke staten. De Verenigde Staten worden toonaangevend op het gebied van de populaire cultuur en massamedia (film, muziek, radio) en in snel tempo omgevormd tot een consumptiemaatschappij (lopendebandproductie, opkomst van de auto en van het autobezit, kopen of afbetaling, elektrische huishoudelijke apparaten).

Met de onafhankelijkheid van Ierland begint het proces van de geleidelijke afbrokkeling van het Britse wereldrijk. Het modernisme vindt in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten vooral literaire uitdrukkingsvorm, in tegenstelling tot het Europese vasteland, waar ook de beeldende kunsten een prominente rol vervullen in het modernisme.

c           Persoonlijk. Laat je bij je keuze leiden door je eigen voorkeur en interesse. Probeer geen indruk te maken met het kiezen van materialen en onderwerpen waar je zelf eigenlijk niets voor of niets bij voelt.

opdracht 2

a          Weergave van de ‘diepere’ denk- en gevoelswereld van de personages (Marlow en de accountant). Gebruik van een exotische locatie. Filmische weergave van die locatie.

b          Waarschijnlijk niet meer, omdat de ‘backbone’ van de accountant bij nader inzien geen ‘backbone’ blijkt te zijn, maar een obsessie met cijfertjes en een volledig gebrek aan medemenselijkheid.

c           Waarschijnlijk walgde de vrouw van alles wat met het lichaam van de accountant te maken heeft (dus ook zijn wasgoed) en moest zij met geweld gedwongen worden deze taak te verrichten. Het komt niet bij de accountant op dat zijn ‘witheid’ bij inboorlingen wel eens afkeer zou kunnen oproepen.

d          Persoonlijk. De mentaliteit van de accountant ligt dicht bij die van de nazi’s, die in staat bleken elk gevoel van schuld of mededogen uit te schakelen en hun slachtoffers alleen maar als ‘namen’ en ‘cijfertjes’ te zien.

opdracht 3

Persoonlijk. Denk bijvoorbeeld aan de uitwerking van het volgende lijstje:

Afrika = Vietnam

Marlow = Captain Willard

Kurtz = Colonel Kurtz

‘Stations’ in Afrika = legerbases in Vietnam

Chaos in Afrika = Chaos op de Amerikaanse legerbases in Vietnam

Marlows missie = Willards missie:

Kurtz terughalen = Colonel Kurtz vinden en uit de weg ruimen.

opdracht 4

a          Kerstrmis is een familiefeest dat in het teken van vrede en christelijke naastenliefde dient te staan. Dit kerstfeest verdeelt de familie in twee kampen en wordt gekenmerkt door een explosie van haat en een gebrek aan naastenliefde.

b          Dante en Mrs Dedalus versus Mr Casey en Mr Dedalus. Stephen bevindt zich instinctief in het kamp van de rebelse Mr Casey (‘as the spoken words thrilled him’), omdat hij op deze leeftijd nog bewondering heeft voor mannelijke volwassenen. De Kerk had vooral macht en invloed bij de vrouwen in Ierland en kon zo indirect de politieke en vaak anti-kerkelijke activiteiten van de mannen dwarsbomen.

c           Persoonlijk. Zou jij je twee jaar volledig met een en hetzelfde boek bezig kunnen houden? Denk ook eens aan mensen die hun hele leven wijden aan de bestudering van de bijbel, de koran of de talmoed.

opdracht 5

16 juni, 1904, de dag dat Joyce Nora Barnacle voor de tweede keer ontmoette, haar mee uit wandelen nam en verliefd op haar werd.

opdracht 6

a          Je ziet de scène als het ware voor je op het filmdoek of het tv-scherm: een overzichtsshot van Paul, Morel en Mrs Morel bij de tobbe in de keuken, dan een close-up van de littekens en de handen van Morel, dan een close-up van Pauls gezicht, dat de tweestrijdige gevoelens ten opzichte van de vader uitdrukt. Vervolgens een weergave van de dialoog tussen Morel en Mrs Morel, waarbij de camera heen en weer zwenkt tussen Morel en Mrs Morel en hun reacties registreert. Ten slotte het komische incident waarin Mrs Morel de rug van Morel wast met een koude waslap. In de passage vertonen psychologische interactie, actie en dialoog een perfecte samenhang en versterken ze elkaars effecten op de lezer/kijker.

b          Met verwondering en verbazing alsof zijn vader een ‘vreemd’ wezen is. Het is alsof hij zijn vader voor de eerste keer echt ziet. Vader en zoon zijn van elkaar vervreemd en hebben geen band met elkaar (‘it seemed strange they were the same flesh’).

c           Mrs Morel wast de rug van Mr Morel, maar doet dat zelden. Meestal laat zij dit soort ogenschijnlijk onbetekende, maar o zo intieme en belangrijke attenties aan de kinderen over. Op die manier ondergraaft zij het enige dat hen indertijd bond (namelijk lichamelijke aantrekkingskracht) en reduceert zij Morel tot een onbetekenend figuur in het gezin.

opdracht 8

a          Het zijn goedwillende, bescheiden, aardige mensen die hun best doen de inheemse bevolking te begrijpen en het leven van die bevolking aan den lijve proberen te ervaren (‘who lived out beyond the slaughter-house, always travelled third on the railways, and never came to the club’). Zij praten met de inheemse bevolking op voet van gelijkheid en proberen geduldig de westerse mentaliteit en godsdienst uit te leggen. Als er al Britse kolonialen zouden zijn, die de kloof tussen de Britten en de Indiase bevolking zouden kunnen overbruggen, dan zouden zij dat zijn. Het feit dat ook zij er niet in slagen de tegenstellingen weg te nemen bewijst dat de kloof onoverbrugbaar is.

b          Als je dit allemaal toelaat tot de hemel, dan moet je alles toelaten. De hemel is dan niet langer ‘exclusief’. Als alles en iedereen in de hemel kan komen, dan is het ‘zinloos’ nog je best te doen om erin te komen, want wat is dan nog de ‘waarde’ van de hemel?

opdracht 10

a          De stream of consciousness verteltechniek. Persoonlijk.

b          Het slaan van de Big Ben en het oversteken van Victoria Street. Zij maken Mrs Dalloway bewust van Londen en het dagelijkse leven in Londen en zetten haar gedachtestroom in gang over leven en dood, het einde van de oorlog en de lente: het begin van nieuw leven.

c           Een vrouw die van het leven houdt, die aandacht besteedt aan en compassie heeft voor de medemens van hoog (Mrs Foxcroft, Lady Bexborough) tot laag (de zwervers).

opdracht 11

a          Nee. Hij raakt gewond als hij aan het eten is, dus niet tijdens een heldhaftige actie of een gevecht van man tot man. Hij hoort zichzelf schreeuwen.

b          Vanwege het warme bloed dat uit zijn gewonde knie over zijn been en in zijn schoenen loopt.

c           Eerst geeft Hemingway een korte en bondige beschrijving van de actie zonder enig verhelderend of bespiegelend commentaar. De beschrijving wordt gevolgd door de emotie die de actie oproept. Ook de emotie wordt kort en bondig beschreven.

d          Angst. De laatste drie woorden van het fragment (‘and was very afraid’).

e           Persoonlijk. De Hemingway-stijl wordt ook voor niet-literaire doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld in de thriller en in het ‘private-eye’-genre.

f           Persoonlijk.

opdracht 12

Zijn ervaring als correspondent voor de Toronto Star. Hij moest zijn berichten over de telegraaf doorsturen. Vanwege de hoge kosten moesten die berichten zo kort en bondig mogelijk zijn. Deze telegraafstijl, het zogenaamde ‘cabelese’, was de voorloper van de Hemingway-stijl.

opdracht 13

a          Ja. Tom en Daisy houden misschien niet meer van elkaar, maar zij zijn wel met elkaar vergroeid en horen bij elkaar. De twee vormen een besloten en gesloten gemeenschap. De keuken is bij uitstek de plaats waar tijdens het gezamenlijk gebruik van de maaltijden uitdrukking wordt gegeven aan dit gevoel van saamhorigheid en verbondenheid.

b          Tijdens hun gesprek heeft Tom, bijna achteloos of als een soort automatisme, zijn hand op die van Daisy gelegd. Zij ervaart dit als volkomen natuurlijk.

c           De gordijnen zijn dicht. Zij praten niet over elkaar of over elkaars gevoelens, maken geen ruzie, maar smeden samen een plan om Daisy’s schuld aan het ongeluk op iemand anders (= Gatsby) te schuiven en zo het leven dat zij hebben in stand te houden.

d          Het leven van Tom en Daisy is een ‘leeg’ leven, dat wordt bepaald door egoïsme en wederwijds eigenbelang. Gevoelens voor elkaar en zeker voor anderen tellen niet, het enige wat telt is het handhaven van de status quo, ook als dat ten koste gaat van anderen. Daisy stelt dus eigenlijk niets voor in termen van idealen en hogere of diepere gevoelens. In zijn verbeelding en dromen heeft Gatsby haar tot een ideale vrouw gemaakt, terwijl zij in werkelijkheid een hol en nietszeggend persoon is.

opdracht 14

a          1          De berooide man die elke cent wil betalen die hij verschuldigd is en geen ‘genadebrood’ wil eten.

                2             De serveerster die de man het dure snoepgoed voor een veel lagere prijs verkoopt.

             3          De vrachwagenchauffeurs die door hebben dat de serveerster toelegt op de verkoop van het snoepgoed en haar zo’n flinke fooi geven dat zij er uiteiendelijk nog financieel beter van wordt.

b          Dat arme mensen in berooide omstandigheden solidair met elkaar zijn en respect voor elkaar hebben. De have nots kunnen zich gezamenlijk en met elkaar door alle ellende heen worstelen door hun zelfrespect en waardigheid te bewaren.

c           Net als de personages, is de stijl ook ‘berooid’ en ontdaan van alle franje (bespiegelingen, commentaar). Steinbeck laat de personages in hun berooidheid maar ook hun waardigheid voor zichzelf spreken. De stijl benadrukt de zelfredzaamheid van de personages.

d          Persoonlijk.

opdracht 15

a          ‘a hand I could have sat in’, ‘the big man would probably take it away from me and eat it’, ‘I am all grown up, I go to the bathroom alone and everything’.

b          Een enorme man die zich van niets of niemand iets aantrekt, geen angst kent en geobsedeerd is door een vrouw waar hij al zes jaar niets meer van gezien of gehoord heeft. Marlowe bekijkt hem met een mengeling van angst en ontzag.

c           Nee, hij zit behoorlijk in de piepzak en heeft angst. Hij verbergt dat met zijn wisecracks. Hij doet zich moediger en onverstoorbaarder voor dan hij is.

d          Net als Hemingway, beschrijft Chandler eerst kort en bondig de actie en geeft dan aan het einde de emotie: ‘the back of my neck was wet’ (= nat van het angstzweet).

opdracht 16

Richards maakt gebruik van de ‘voice-over’-techniek. De stem van Robert Mitchum levert ‘in de eerste persoon’ commentaar op de beelden die getoond worden. Zo kan Richards de kijker/luisteraar iets meegeven van de stem en de ‘wisecracks’ van Marlowe.

opdracht 17

a          Zij zijn naakt. Daarom kunnen ze niet proberen weg te rennen om te ontsnappen. Ze kunnen ook niet rond of in het water blijven, dus in de nabijheid van de vrouw blijven, want dat zou door blanken onmiddellijk als een poging tot verkrachting uitgelegd worden.

b          Hij besluit zijn kleren te pakken (om dan weg te kunnen rennen). De vrouw ziet dit als een ‘aanval’ op haar persoon en raakt in paniek. Eerst verstijft zij van angst en vervolgens begint ze hysterisch te schreeuwen. Wat zou jij in Big Boys situatie gedaan hebben?

c           ‘Black and naked, Big Boy stopped three feet from her’.

d          Eigenlijk niemand in het fragment. De situatie en het dodelijke geweld zijn het onvermijdelijke gevolg van eeuwenlang racisme en (wederzijdse) vooroordelen.

e           Persoonlijk.

opdracht 18

a          Vanachter het beslagen glas van zijn gasmasker neemt de ik van het gedicht zijn omgeving waar als in een dikke, groene mist, die je wel eens op zee aantreft.

b          ‘My friend’ is de patriot die niets van de gruwelijke werkelijkheid van de oorlog afweet, maar wel verhalen opdist over de glorie van de oorlog en de plicht om heldhaftig voor het vaderland te sterven.

c           Schoolkinderen, pubers die zich makkelijk laten meeslepen door verhalen over roem, heldenmoed en roemrijk sterven.

d          De gedetailleerde beschrijving van de gruwelijke manier waarop het slachtoffer van de gifgasgranaat sterft logenstraft de mythe van ‘hoe zoet en gepast’ het is om voor het vaderland te sterven.

e           De pity zit in de regels waarin Owen de afschuwelijke dood van de soldaat beschrijft en tevens beschrijft hoe het beeld van de stervende soldaat hem in zijn dromen/nachtmerries achtervolgt.

opdracht 20

a          De verwijzingen naar literaire teksten en/of gebeurtenissen uit het verleden, bijvoorbeeld in het motto van het gedicht. Het ontbreken van een regelmatig rijmschema, het schijnbaar chaotische en lukraak gebruik van rijm. Het failliet van de beschaving en de zinloosheid van het moderne leven die in het gedicht worden uitgedrukt. Het gebruik van een traditionele vorm (bijvoorbeeld het kinderversje) voor doeleinden waar de vorm niet voor bedoeld is: het verwoorden van de wanhoop van volwassenen.

b          De moderne mens, die leeg van binnen is, geen zin meer in het leven ziet en gevoelloos door het leven gaat, dus eigenlijk dood is.

c           Heart of Darkness gaat ook over een man (Kurtz) die hol van binnen is en voor wie het leven alle zin verloren heeft. Guy Fawkes vanwege het gebruik om de strooien ‘Guy Fawkes’-poppen te verbranden. Dit gegeven pikt Eliot op in de regels: ‘We are the stuffed men (...) Headpiece filled with straw.’

d          De wereld zal niet ten onder gaan in een massale explosie (dus met vertoon van macht en een zekere grootsheid). De wereld zal langzaam verpieteren en geruisloos verdwijnen.

e           Een effect van ironie, waarmee de hoop, onschuld en energie van het kind gecontrasteerd worden met leegheid en zinloosheid van het leven van de volwassenen in de moderne tijd.

opdracht 21

a          De politieke en sociale betrokkenheid van de dichter, die duidelijk een boodschap wil overbrengen.

b          Intellectuelen (‘clever’) hadden allerlei grote verwachtingen voor de jaren dertig, waarin zij dachten dat hun idealen zouden uitkomen. De werkelijkheid was anders. Het was een periode van verraad (‘dishonest’) en van de triomf van de laagste gevoelens (‘low’).

c           De vernederende manier waarop de Duitse natie na de Eerste Wereldoorlog door de overwinnaars was behandeld. Duitsland was belust op wraak: ‘those to whom evil is done, do evil in return’.

d          De leugen dat er een staat is (die voor de mensen zorgt) en dat de mens verder als eenling kan overleven. De mensen kunnen alleen overleven door elkaar lief te hebben.

e           Persoonlijk.

opdracht 22

a          aaba bbcb ccdc dddd. In de eerste drie strofen zijn drie van de vier rijmwoorden hetzelfde, in de laatste strofe zijn alle vier de rijmwoorden hetzelfde. Het geheel heeft een hypnotisch effect, dat voortkomt uit het gebrek aan variatie en de monotonie. Eenzelfde hypnotische werking gaat op de ik van het gedicht uit van de besneeuwde bossen.

b          De sneeuw en de stilte van de bossen hebben een grote aantrekkingskracht op de ik van het gedicht. Hij zou niets liever doen dan een worden met de bossen (= toegeven aan het verlangen naar slaap en de dood). De ik van het gedicht heeft echter ook nog verplichtingen aan anderen (‘promises to keep’): vrouw, kinderen, familie en vrienden. Vanwege die verplichtingen kan hij niet toegeven aan de hypnotische verlokkingen van de bossen.

c           De ik van het gedicht moet nog een lange weg afleggen (= heeft nog veel verplichtingen of heeft nog een heel leven voor zich) voor hij kan gaan slapen (= toegeven aan het verlangen naar afzondering, eenzaamheid en de dood). De herhaling geeft echter aan dat de ik van het gedicht al bezig is in slaap te vallen. De ik zal waarschijnlijk kiezen voor toegeven aan zijn verlangen naar rust en niet voor het nakomen van zijn verplichtingen aan anderen.

d          Persoonlijk.

opdracht 23

De film Telefon. In deze film speelt hypnose een grote rol. In een ironische verwijzing naar het gedicht wordt de regel in de film gebruikt om geheim agenten uit hun slaap te ‘wekken’, ze te activeren en te herinneren aan hun verplichtingen (‘promises to keep’).

opdracht 24

a          Geen hoofdletters, geen interpunctie en geen leestekens. Ondanks of dankzij de ellende van de oorlog verheerlijkt Cummings de lichamelijke liefde.

b          Zij weten er alles van, weten voor welke idealen er gevochten wordt, geloven in de plicht tot heldenmoed en zien het zelfs als een voorrecht om aan de oorlog mee te mogen doen en voor het vaderland te mogen sneuvelen (zolang het voor henzelf geen werkelijkheid wordt). De ik van het gedicht trekt zich niets aan van dit geneuzel, denkt niet aan heldenmoed, idealen en de ‘grote’ woorden van zijn familie, alleen maar aan de knieën, glimlach en ‘etcetera’ van zijn geliefde.

c           ‘Your’ en de laatste ‘Etcetera’. De ik van het gedicht geeft zo aan dat de glimlach van zijn geliefde (‘Your smile’) en haar ‘Etcetera’ belangrijker zijn dan het geneuzel van zijn ouders, hun patriottisme en hun oproep om heldhaftig te sterven. Zijn geliefde is zelfs belangrijker dan de oorlog.

opdracht 26

a          Muziek, zang, dans en poëzie.

b          ‘knight’ en ‘night’. Hij gebruikt ze als positieve onderdelen van een vergelijking: ‘me and my song’ zijn als de ‘black knight’ (= ‘gentle’) en de ‘black night’ (= ‘kind en quiet’). In de westerse, blanke literatuur worden de ‘zwarte ridder’ en de ‘donkere nacht’ doorgaans gebruikt voor negatieve vergelijkingen.

c           De ‘body’ en de ‘song’ zijn beide sterk en zwart als het ijzer dat voor het eerst in Afrika gesmolten werd, zij zijn beide donker als de nacht en zijn beide het product van de donkere, Afrikaanse aarde.

c           De ‘body’ en de ‘song’ zijn beide sterk en zwart als het ijzer dat voor het eerst in Afrika gesmolten werd, zij zijn beide donker als de nacht en zijn beide het product van de donkere, Afrikaanse aarde.

d          ‘Black out of Africa’. De regel slaat zowel op de ‘body’ als op de ‘song’, op de ‘me’ (het lichaam van Hughes) en op de ‘song’ (de poëzie van Hughes).

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.