Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Republiek der Verenigde Nederlanden

Beoordeling 4.6
Foto van een scholier
 • Aantekening door een scholier
 • Klas onbekend | 3579 woorden
 • 27 april 2016
 • 4 keer beoordeeld
Cijfer 4.6
4 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden: (1515-1648)

 

De Nederlanden in de tijd voor Karel V.

Sinds 925 hoorde Nederland tot het Duitse Rijk. De macht lag officieel in de handen van de Duitse koning of keizer, maar meestal lag het gezag in de handen van hertogen, graven en bisschoppen. Na de stedengroei die in de 12e eeuw begon, en na het streven van de hertogen van Bourgondië om Nederland in hun bezit te krijgen tekenden ze zich af als een politieke eenheid in de 15e en 16e eeuw.

 

De ontwikkeling van de steden zette zich voort in de 15e en 16e eeuw. Dat kwam door:

 • Het ontstaan van druk handelsverkeer. Nederland had een gunstige ligging door de zee waar veel handel ontstond.
 • De toename van de nijverheid (industrie) door het handelsverkeer: er kwamen meer grondstoffen, voor de textielnijverheid, scheepsbouw en voor de bouw van havens en opslagruimten.
 • Meer samenwerking tussen steden: een handelsverbond ontstond tussen sommigen Noord-Europese steden: de Hanze. Ze hielpen elkaar met onderlinge handel en handel met andere gebieden.

 

Door het toenemen van de welvaart kon de bevolking privileges krijgen in ruil voor belasting. De hertogen van Bourgondië wilden Nederland in hun bezit krijgen, omdat ze dan ook een groot deel van Noord-Europa in bezit kregen. Het lukte Filips de Goede een paar gewesten te pakken te krijgen. Hij ging een centralisatiebeleid voeren om de gewesten een eenheid te laten maken, waardoor hij zelf meer macht kreeg:

 • Hij verplaatste zijn hof naar Brussel.
 • Hij stelde stadhouders als vertegenwoordigers aan.
 • Hij stelde de Staten-Generaal in, waarvan de eerste vergadering in 1464 in Brugge werd gehouden.

 

Karel V kreeg het gezag in handen van een paar gewesten. Daarmee werd hij heer van alle zeventien Nederlanden (Benelux) behalve het prinsdom Luik.

 

 

Nederland maakte deel uit van een groot Spaans Rijk dat werd bestuurd door Filips II. In 1568 ontstond er een opstand in de Nederlanden tegen Spanje. Deze opstand begon door een meningsverschil over de manier waarop de overheid moest reageren op de aanhangers van het protestantisme.

 

Een verschil over het geloof leidde aan het begin van de 16e eeuw tot een scheuring binnen de katholieke kerk. De kerk legde de Bijbel anders uit of hield er gebruiken op na die niet in de Bijbel stonden. De katholieke kerk was het daar niet mee eens. Sommigen besloten zich van de kerk af te richten en een nieuwe kerk te stichten of zich bij een nieuwe kerk aan te sluiten. Zij worden hervormers genoegd en hun beweging de hervorming of reformatie. Deze nieuwe kerken werden protestants genoemd, de aanhangers protestanten en de beweging protestantisme.

 

 

Kritiek van verschillende hervormers:

 • Erasmus. Hij was vooral tegen de verkoop van aflaten.
 • Luther. Hij was het niet eens met de kerk op de volgende punten:
  • De machtsaanspraken en zelfgemaakte wetten en regels van de rooms-katholieke Kerk waren onterecht.
  • Alleen de bijbel was richtinggevend. Hij wilde dat iedereen de Bijbel ging lezen in volkstaal.
  • Men kwam in de hemel door in God te geloven, niet door goed werk te doen of geld aan de kerk te betalen. Hij was dus ook fel tegen de aflatenhandel.
  • Hij wilde het pausschap, het celibaat, veel sacramenten, de heiligenverering en de kloosterorden afschaffen.

 

Luther was diegene van 96 stellingen op de muur van de kerk van Wittenberg. Hij werd bevolen zijn opvattingen te herroepen, maar dat bevel verbrandde hij. Karel V daagde Luther uit voor de rijksdag, en daarna voor de Rijksdag in Worms. Hij weigerde weer en Karel verklaarde Luther vogelvrij – Edict van Worms. Luther kreeg bescherming van de vorst van Saksen.

 

Luther zocht steun bij de Duitse vorsten. Het lutheranisme was voor hun om verschillende redenen aantrekkelijk:

 • Zij werden hoofd van de kerk.
 • Ze konden kloosters sluiten en hun bezittingen overnemen.
 • De onderdanen moesten volgens het lutheranisme de vorst altijd gehoorzamen, ook al gedroeg hij zich slecht.

 

Bij de vrede van Augsburg dwongen de vorsten Karel V een afspraak te maken. Deze hield in dat de vorst het geloof van zijn onderdanen bepaalde. Hij zag de vrede van Augsburg als een nederlaag voor zijn politiek, want handhaving van de eenheid onder de christenen was een van zijn belangrijkste doelen.

 

Verschillen tussen lutheranisme en calvinisme:

 • Bij de lutheranen is de vorst het hoofd van de Kerk. Bij de calvinisten bestuurt iedere gemeente zichzelf door een raad van gekozen ouderlingen.
 • De calvinisten mogen tot hun vorst in verzet komen, de lutheranen niet.

 

In Nederland werd de calvinistische kerk het belangrijkst. (eerste gereformeerde kerk, daarna Nederlandse hervormde kerk).
 

 

DE OPSTAND:

Twee indirecte oorzaken van de opstand waren:

 • De sterke positie van de stedelijke burgerij in de Nederlanden: de welvaart onder de burgers was sterk toegenomen. Daarvan werd geprofiteerd door belastingen te heffen in ruil voor privileges. Maria werd in 1477 hertogin van Bourgondië. Ze deelde allerlei privileges uit in ruil voor steun. Gent weigerde zich te beroepen op de vroegere privileges en werd gestraft door Karel V. Later deed de stad Gent al vroeg mee aan de opstand.
 • De splitsing van de christelijke kerk door de hervorming: veel mensen bleven katholiek, maar het aantal protestanten groeide: onder Luther maar ook onder Calvijn.

 

De directe oorzaken voor het ontstaan van de opstand:

 • Karel V en Filips II gaan protestanten streng vervolgen: er werden plakkaten (wetten) ingevoerd om ze te straffen. Veel mensen vonden deze plakkaten een inbreuk op hun rechten.
 • Karel V en Filips II streven naar centralisatie en ongedaan maken van privileges: de landvoogd(es) en de drie collaterale raden vormden samen in Brussel een centrale regering voor alle gewesten. De burgerij wilden juist hun eigen rechten vergroten.

 

3 Collaterale raden:

 • De raad van State: zette samen met Karel V, Filips II of plaatsvervanger en de landvoogd het regeringsbeleid uit. Bestond vooral uit hoge edelen die er voor hun eigen belang zaten.
 • De geheime raad: uitvoering van het beleid. Had veel met de Raad van State te maken. Bestond vooral uit juristen die Filips II kon vertrouwen.
 • De raad van financiën: bestond uit hoge edelen en juristen en voerde het financiële beleid.

 

In april 1566 bood een groep lagere edelen aan landvoogdes Margaretha van Parma een smeekschrift met het verzoek de ketterijvervolgingen te matigen. Ze beloofde minder hard op te treden. De calvinisten durfden zich nu openlijk te uiten. De beeldenstorm begon in augustus 1566 in Vlaanderen, waar de meeste calvinisten waren. Ze waren de kerken aan het zuiveren van katholiek ‘bijgeloof’ en geschikt maken voor de protestantse eredienst. De landvoogdes slaagde er wel toe overal de orde te herstellen.

 

Het begin van de opstand:

 • Filips II zendt als reactie Alva met een leger: Filips II gaf de adel de schuld van de beeldenstorm en zond Alva met een leger naar de Nederlanden. Margaretha van Parma nam ontslag en Alva werd landvoogd. Hij verving ook Willem van Oranje die in opstand kwam. Alva stelde een centrale rechtbank in: de Raad van Beroerten. Deze raad trad hard op tegen degenen die zich met de beeldenstorm en andere opstandige activiteiten hadden ingelaten, te straffen.

 

 

 

De aanleiding tot de opstand:
De aanleiding van de Opstand was het beleid van Alva. Veel mensen, waaronder Willem van Oranje, vluchtte naar het buitenland. Vanuit daar begon het verzet tegen Spanje. Vanuit het oosten viel in 1568 Willem van Oranje de Nederlanden binnen. Zij werden verslagen. Vanuit het westen vielen de Watergeuzen aan (calvinisten die voor Alva waren gevlucht). 

 

In juli 1572 kwamen de vertegenwoordigers van de twaalf Hollandse steden en van de Geuzen bijeen in een Statenvergadering in Dordrecht. Zij besloten:

 • Gezamenlijk de financiële lasten van de verdediging op te nemen.
 • Willem van Oranje te erkennen als stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht.

 

Deze Statenvergadering was in twee opzichten revolutionair:

 • Ze riepen zelf de Statenvergadering bijeen terwijl alleen de landsheer, de landvoogd(es) of de stadhouder het recht had deze bijeen te roepen.
 • Alleen de landheer mocht een stadhouder benoemen.

 

Alva deed hier niets tegen. Daardoor konden de opstandelingen zich organiseren. Alva was bang voor een aanval vanuit Frankrijk, waar hugenoten (Franse protestanten) en katholieken elkaar bestreden. Een overwinnen van de hugenoten zou Franse steun opleveren. Toen dit niet gebeurde besloot Alva tot de harde aanpak. Hij stuurde soldaten naar Holland en Zeeland. In het begin werkte dit, maar hij Haarlem liep het vast. Na een zware strijd veroverden ze Haarlem, maar het mislukte bij Alkmaar en Leiden. Omdat het Alva niet lukte de opstand te onderdrukken werd hij in 1573 opgevolgd als landvoogd door Resquesens.

 

Na Haarlem was Alkmaar aan de beurt. De geuzen staken dijken door en zetten sluizen open. De Spaanse soldaten trokken zich terug. Hierna gingen ze naar Leiden. Er ontstond een grote hongersnood. Na 8 maanden gingen de sluizen open en het zeewater stroomde over een groot deel van Zuid-Holland. Ook toen vluchtten de Spanjaarden.

 

Waarom het niet lukte de opstand te onderdrukken (door Alva en Resquesens):

 • Het kostte veel geld in verhouding tot de resultaten. De oorlog tegen de Osmaanse Turken kostte ook geld. De troepen konden niet betaald worden.
 • Holland en Zeeland waren militair strategisch in het voordeel. Ze beheersten de waterwegen in hun gebied. De Spanjaarden konden pas bij Nijmegen oversteken.

 

Resquesens overleed in 1576. Er was niet direct een opvolger beschikbaar: een gezagscrisis aan de Spaanse kant waar Holland en Zeeland gebruik van konden maken.

 

De strijd leidde tot politieke en godsdienstige verdeeldheid in de Nederlanden:

 • Het Spaanse leger heroverde alle opstandige steden behalve een paar in Holland en Zeeland.
 • De gewesten van het katholicisme en protestantisme kwamen tegenover elkaar te staan. In Holland en Zeeland was beperkte vrijheid van godsdienst.

 

 

De gewesten die trouw waren gebleven aan het Spaanse gezag kregen last van het Spaanse leger die ging plunderen. Vandaar dat deze gewesten zich aansloten bij Holland en Zeeland: pacificatie van Gent. Daarin werd afgesproken:

 • De Spaanse troepen moesten de Nederlanden verlaten
 • Er mochten op godsdienstig gebied geen vervolgingen meer plaatvinden.
 • In Holland en Zeeland werd het calvinisme toegestaan, maar er bleef gewetensvrijheid.
 • De overige gewesten kregen de vrijheid om een eigen beleid op godsdienstig gebied te voeren.

 

Amsterdam had zich wel aangesloten bij de pacificatie van Gent, maar bleef in handen van de katholieken en bleef trouw aan Filips II. De Staten van Holland probeerden Amsterdam in hun greep te krijgen. De handel werd steeds meer geblokkeerd door de Geuzen. De calvinisten kwamen binnen in de stad in opstand: het stadsbestuur werd gearresteerd en de calvinisten namen het stadsbestuur over: alteratie.

 

De godsdienstkwestie zorgde ervoor dat de pacificatie van Gent mislukte:

 • Calvinisten grepen de macht in een paar Vlaamse steden waaronder Gent, Brugge en Ieper. Ze verboden daar het katholicisme.
 • In reactie daarop sloten drie Waalse gewesten in 1579 de Unie van Atrecht. Deze sloot vrede met Spanje, onderwierp zich aan Filips II en erkende de nieuwe Spaanse landvoogd Parma.
 • In de praktijk werd in alle noordelijke gewesten het calvinisme als enige godsdienst toegestaan.

 

In vier fasen ontstond hierna de Republiek der Verenigde Nederlanden:

 • De noordelijke gewesten sluiten de Unie van Utrecht. Dit was ter verdediging tegen de troepen van Parma.
 • Filips II verklaart Willem van Oranje vogelvrij wegens hoogverraad. De breuk tussen de opstandige gewesten en Filips II werd een feit.
 • In het plakkaat van Verlatinghe wordt Filips II afgezet. Hiervoor hadden de gewesten volgehouden dat hun verzet niet direct tegen de koning gericht was, maar tegen hun raadgevers. Ze geloofden dat de koning zijn macht van God gekregen had: droit divin. Toch werd de koning afgezet bij het Plakkaat van Verlatinghe. Er kwam nu een definitieve scheiding tussen de opstandige gewesten en de gewesten die Filips II trouw bleven.
 • De Republiek der Verenigde Nederlanden ontstaat.

 

Na het Plakkaat van Verlatinghe hadden de opstandige gewesten met grote tegenslagen te maken:

 • De moord op Willem van Oranje
 • De zoektocht naar een staatshoofd
 • Militaire successen van Parma: ze nam in de zuidelijke gewesten een hoop steden in. Uiteindelijk drong Parma het gebied van de opstand terug tot Holland, Zeeland, Utrecht en delen van Overijssel en Gelderland. Toen moest Parma zich gaan richten op de strijd tegen Engeland en later Frankrijk. De andere opstandige gewesten kwamen goed weg. De oorlog tegen Engeland mislukte. De Armada was een mislukking.

 

Het lukte Parma niet om zijn troepen naar Engeland over te zetten, door de prestatie van de Engelse vloot maar ook door een blokkade van de Zeeuwse en Hollandse vloot.

 

In 1588 werd toch de Republiek gevormd. De volgende factoren droegen daarbij bij:

 • Engeland en Frankrijk voerden vaak oorlog met Spanje. Zij konden de Republiek goed als bondgenoot gebruiken.
 • Filips II voerde veel oorlogen, daar konden de opstandige gewesten gebruik van maken.
 • Het leger van de Republiek was goed, geleid door Maurits en Frederik Hendrik. Zij wisten het grondgebied grotendeels te behouden en zelf uit te breiden.
 • De handel van de Republiek groeide uit tot een internationale handel.

 

Het beleid van Willem van Oranje was gericht op het verkrijgen van een zo breed mogelijk draagvlak voor de opstand:

 • Voor verdraagzaamheid en voor een samenleving met katholieken en protestanten. Overheden mochten geen dwang toepassen. Hij stelde religievrede in Nederland voor: beide geloven moesten worden toegestaan in dorpen en steden waar meer dan 100 gezinnen dat wilden. Hier slaagde hij niet in.
 • Hij koos voor een nationale invalshoek: Nederlanders werden opgeroepen hun vaderland te beschermen tegen vreemde invloeden.

 

Hierna lukte het de radicale calvinisten een overheersende invloed uit te gaan oefenen:

 • Ze waren beter georganiseerd dan de andere bevolkingsgroepen
 • Voor hun was het niet alleen een politieke strijd, maar ook een strijd ter ere van hun geloof.

 

Willem van Oranje kon hun steun goed gebruiken en deed concessies naar hun.

Filips II bleef in de propaganda van Willem van Oranje buiten schot. Dat kwam door:

 • De opvatting overheerste Europa dat je niet tegen de koning mocht opstaan, omdat hij het recht van God had gekregen.
 • Filips II verbleef in Spanje. Willem van Oranje richtte zijn kritiek, wat veel effectiever was, op zijn landvoogd en zijn soldaten.

 

 

Het bestuur van de Republiek der Verenigde Nederlanden:

 • Staten-Generaal: de samenwerking tussen gewesten was hierin geregeld. Het betrok vooral de buitenlandse politiek, defensie en de daarmee verbonden financiën. Ieder gewest had het recht van veto. De machtigste man was de landsadvocaat. Hij leidde de Hollandse vertegenwoordiging. Holland betaalde 5% belasting en was dus het machtigste.
 • Gewestelijk bestuur: het oppergezag in een gewest lag bij de Gewestelijke Staten. Ze regelden bijvoorbeeld wetgeving, kerkelijke zaken, belastingen en rechtspraak. De steden en soms de adel waren hierin vertegenwoordigd. Vooral in Holland en Zeeland hadden de steden veel macht.
 • De regenten: zij bestuurden de steden en hadden zitting in de Gewestelijke Staten en de Staten-Generaal. Zij hadden bijna alle macht in de Republiek in handen. Zij waren calvinistisch en hoorden tot twee bevolkingsgroepen: de edelen en de rijke burgers.
 • De stadhouders: zij voerden het bevel over de legers van de gewesten. Soms benoemden ze in steden de stadsbestuurders. Zij werden door de Gewestelijke Staten benoemd (praktijk leden van het Huis van Oranje). Meestal waren er twee stadhouders: een in Holland en een in Friesland. De bevoegdheden van de stadhouders waren niet duidelijk aangegeven, wat soms tot conflicten leidde.
 • Uitbreiding rechten twee gewesten:
 • De Staten-Generaal gaf de VOC een monopolie op de handel met Azië en ze voerden samen het beheer over de Generaliteitslanden.
 • Tijdens de ruzie met Maurits en Johan van Oldenbarnevelt besloot de Staten-Generaal tot executie van van Oldenbarnevelt. Er was verveeldheid tussen de orthodoxe calvinisten en de vrijzinnige calvinisten. Maurits sloot zich aan bij de orthodoxen, terwijl van Oldenbarnevelt zich aansloot bij de vrijzinnigen. Maurits liet van Oldenbarnevelt arresteren en hij werd ter dood veroordeeld.

 

HET TWAALFJARIG BESTAND

In 1609 werd de oorlog met Spanje onderbroken door het twaalfjarig bestand (wapenstilstand). De bedoeling was dat het uiteindelijk zou leiden tot een vredesverdrag. De Spanjaarden gebruiken de wapenstilstand voor het focussen op andere oorlogen. De oorlog zou toch weer worden hervat. Voorstanders van het beëindigen van de oorlog waren van Oldenbarnevelt en de Staten van Holland: het zou gunstig zijn voor de Hollandse handel en zou de defensie-uitgaven verminderen. Voorstanders van het hervatten van de oorlog waren Maurits en de andere gewesten: ze vreesden dat Spanje hun troepen zouden versterken, Maurits had in vredestijd veel minder invloed dan in oorlogstijd en het veroveren van meer gebied zou het calvinisme verder verspreiden. In 1621 werd de oorlog weer hervat.

 

DE VREDE VAN MUNSTER

De strijd eindigde met de Vrede van Munster. Beide partijen hadden hun redenen voor de vrede:

 • Spanje voerde een tweefrontenoorlog met de Republiek en Frankrijk. Spanje wilde zich concentreren op de oorlog met Frankrijk.
 • Holland ging steeds minder voor de kosten opdraaien.
 • De vrede was goed voor de Hollandse handel.

 

Het belangrijkste gevolg van de Vrede van dat de Republiek internationaal als onafhankelijke staat werd gezien. Andere belangrijke bepalingen van het verdrag waren:

 • De Republiek erkende de grens met de Zuidelijke Nederlanden definitief.
 • De Schelde bleef gesloten
 • Spanje ging zich toeleggen op de verdediging van de Zuidgrens van de Zuidelijke Nederlanden (tegen Frankrijk).
 • Spanje en Portugal erkenden de bezittingen van de Republiek in Brazilië en Azië, waardoor de handelspositie van de Republiek werd versterkt.

 

DE GOUDEN EEUW

De 17e eeuw. De scheepvaart, nijverheid, handel, kunst en wetenschap kwamen in een korte periode tot bloei. Amsterdam werd de stapelmarkt van Europe. De opstand viel in de noordelijke Nederlanden samen met economische groei. Twee belangrijke indirecte oorzaken van de economische groei waren:

 • De moedernegotie: importeren van goedkoop graan uit het Oostzeegebied.
 • Het ontbreken van de feodale traditie: de boeren in de Republiek konden hun productie veranderen.

 

Twee belangrijke directe oorzaken van de economische groei waren:

 • Specialisatie en commercialisering: de Hollandse boeren gingen zich specialiseren in producten die ze konden verkopen en schakelden over van produceren voor hun eigen gebruik naar producten voor de stedelijke markt en export: commercialisering.
 • De val van Antwerpen en het afsluiten van de Schelde: veel rijke Antwerpse kooplieden trokken naar Amsterdam. Amsterdam kon de rol van Antwerpen overnemen.

 

Voor de handel met andere werelddelen werden twee organisaties opgericht: de VOC en de WIC. Ze kregen van de Staten-Generaal het monopolie op de handel op Azië (VOC) en Amerika en West-Afrika (WIC). De WIC stichtte:

 • In Noord-Amerika de kolonie Nieuw-Nederland.
 • In Zuid-Amerika het tegenwoordige Brazilië en de kolonie Pernambuco.
 • In Midden-Amerika Suriname en de Nederlandse Antillen.

 

De VOC was een onderneming met aandeelhouders. Hun handeldrijven werd handelskapitalisme genoemd, omdat ze gericht waren op het maken van winst.

 

Door de scheepvaart en de handel kwam ook de nijverheid tot ontwikkeling:

 • Scheepswerven en zeilmakerijen moesten gebouwd worden, eveneens de kanonnen voor de schepen. Dat leverde werk op.
 • Veel handelsproducten werden eerst bewerkt en daarna verkocht.

De schilderkunst bloeide ook op in de Gouden Eeuw. Dat kwam vooral door de groeiende vraag naar schilderijen. Veel schilders kregen de kans om hun talenten te ontwikkelen. Twee groepen mensen gingen schilderijen bestellen:

 • Stadsbesturen en bestuurders van wees- en armenhuizen. Dit waren groepsportretten.
 • De gegoede en kleine burgerij.

 

 

 

Ook de boekdrukkunst bloeide op. De oorzaken hiervan:

 • Er werden veel boeken uitgegeven die men in het buitenland ook graag kocht, zoals handleidingen voor de scheepsvaart, zeekaarten, atlassen en godsdienstige boeken.
 • Veel buitenlanders lieten hun boeken in de Republiek drukken: om godsdienstige redenen (verboden in eigen land).
 • Internationale wetenschappers vestigden zich in de Republiek, aangetrokken door het klimaat.

 

Er kwam een eind aan de Gouden eeuw eind 17e eeuw. Engeland en Frankrijk gingen ze voorbij. De welvarendheid ging voorbij door:

 • Engeland en Frankrijk hadden de binnenlandse problemen opgelost.
 • Ze gingen hun handel en nijverheid beschermen door hoge invoerrechten.
 • Ze gingen meer handeldrijven, waardoor de Republiek veel concurrentie had.

 

Personen:

Filips de Goede: leiding over de Nederlanden voor Karel V- centralisatiebeleid

Karel V – leiding Nederlanden na Filips de Goede

Filips II: opvolger Karel V

Maria: werd werd Hertogin van Bourgondië.

Parma: Spaanse landvoogd vanaf 1578 tot 1592

Willem van Oranje: leider van de Opstand vanuit het buitenland.

Maurits: leider leger van de Republiek

Frederik Hendriks: leider leger Republiek na Maurits.

 

Tijden:

12e eeuw: begin stedengroei

15e en 16e eeuw: stedengroei ontwikkelde zich

1464: eerste vergadering Staten-Generaal

1477: Maria werd hertogin van Bourgondië

Begin 16e eeuw: scheuring binnen de katholieke kerk.

1531: de collaterale raden ontstonden

1555: Filips II volgt Karel V op

1555: de vrede van Augsburg

1566: smeekschrift aan Margaretha van Parma

1566: beeldenstorm
1567: aankomst Alva in de Nederlanden.

1568: opstand tegen Spaanse Nederlanden
1568: Willem van Oranje viel vanuit het oosten de Nederlanden binnen

1572: Den Briel werd veroverd door de watergeuzen.

Juli 1572: Statenvergadering in Dordrecht.

1574: het ontzet van Leiden

1576: Pacificatie van Gent.

1578: Parma wordt landvoogd

1478: Alteratie van Amsterdam

1579: Unie van Atrecht

1579: Unie van Utrecht

1580: Willem van Oranje werd vogelvrijverklaard.

1581: Plakkaat van Verlatinghe met de afzetting van Filips II

1584: moord op Willem van Oranje

1588: De Republiek der Verenigde Nederlanden ontstond.

1592: eindiging landvoogd Parma

17e eeuw: Gouden eeuw Republiek

1602: oprichting VOC

1609: begin van het twaalfjarig bestand

1619: executie van van Oldenbarnevelt.

1621: eind van het twaalfjarig bestand
1621: oprichting WIC

1648: Oorlog met Spanje eindigde met de Vrede van Munster

 

Begrippen:

Bede: een verzoek om belasting, die door de vorst gedaan is aan de Gewestelijke Staten of de Staten-Generaal.

Bloedplakkaten: het volgen van de calvinistische leer werd bestraft met de doodstraf. Dit is een goed voorbeeld voor het streven naar alleenheerschappij in deze tijd.

Hugenoten: Franse protestanten.

Generaliteitslanden: gebieden die veroverd waren en die ook door de Staten-Generaal bestuurd werden.

Landsadvocaat/ raadpensionaris: machtigste man van de Staten-Generaal

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.