Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.

Lesbrief stichting en vereniging

M&O

Samenvatting

7.0 / 10
4e klas havo
  • Chayenne
  • Nederlands
  • 1578 woorden
  • 47491 keer
    90 deze maand
  • 20 februari 2008
M&O Stichting & Vereniging.

Hoofdstuk 1: stichting of vereniging


Een organisatie is een samenwerkingsverband tussen personen gericht op het bereiken van een bepaald doel.
Een commerciŽle organisatie is een onderneming, deze heeft als doel winst te maken.
Een niet commerciŽle organisatie, beter bekend non-profitorganisaties heeft niet als doel om winst te maken.
Met rechtsvorm bedoelen we de juridische vorm van de organisatie waarin wordt vastgesteld wie de leiding heeft en wie aansprakelijk is voor de schulden van de organisatie.
De meest voorkomende rechtsvormen voor een commerciŽle organisatie zijn:
- de nv (naamloze vennootschap)
- de bv (besloten vennootschap)
- de eenmanszaak
De meest voorkomende rechtsvormen voor een niet-commerciŽle organisatie zijn:
- de vereniging
- de stichting

Een organisatie heeft rechtspersoonlijkheid dit betekent dat de organisatie rechten en plichten heeft, niet de bestuurders.
Rechtspersonen zijn bedrijven met plichten en rechten.
Organen zijn mensen die rechtspersonen vertegenwoordigen.

Een ideŽel doel is een niet winst doel.

De stichting is een rechtspersoon die geen leden kent en opgericht is om met behulp van een bepaald vermogen een in de statuten vermeld doel te realiseren.
Structuur is de opbouw van iets.
Een stichting heeft een bestuur maar kent geen leden.
Het bestuur kiest zichzelf in het begin, dit heet coŲptatie.
Een sitchting moet aan een aantal eisen voldoen:
1. De oprichting van een stichting vindt plaats bij de notariŽle akte. In de akte van oprichting moeten de statuten (aantal afspraken en regels op papier) van de stichsting zijn opgenomen.
2. Een stichting dient ingeschreven te worden in het handelsregister van de KvK.

De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn:
- leiding geven
- naar buiten toe vertegenwoordigen
- verantwoording afleggen achteraf

De vereniging is een samenwerkingsverband tusssen 2 of meerdere personen die een bepaald niet-commerciŽel doel willen realiseren.
Bij een vereniging nemen de leden deel aan de besluitvorming in de vereniging.
De Algemene Ledenvergadering is de hoogste besluitvormingsorgaan van een vereniging.
Je hebt formele en informele verenigingen. De formele verenigingen zijn verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid (VVR). Informele verenigingen zijjn verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid (VBR. Een VVR is een rechtspersoon, een VBR is geen rechstpersoon.

Bij een VBR zijn de bestuurders aansprakelijk voor de schulden.
Het oprichten van een VBR is makkelijker want er hoeven geen statuten opgesteld te worden.

Een VVR heeft statuten die bij de notariŽle akte zijn vastgesteld. Een VVR is verplicht om zich in te schrijven bij de KvK.
Bij een VVR zijn de bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van een organisatie.

De taken en bevoegdheden van het bestuur zijn:
- het financiŽle beheer van de vereniging.
- het vertegenwoordigen van de vereniging naar buiten toe.
- het voorbereiden van de belsuitvorming binnen de vereniging.
- het uitvoeren van besluiten van de algemene ledenvergadering.

De taken en bevoegdheden van de algemene ledenvergadering zijn:
- minimaal een keer per jaar een ALV.
- benoemen, schorsen en ontslaan bestuursleden.
- besluiten van wijzigingen van de statuten

overeenkomsten tussen een vereniging en een stichting:
- beiden zijn niet-commerciŽle organisaties
- beiden hebben een bestuur
- het doel mag niet zijn het maken van winst om dat onder de leden, oprichters en bestuur te verdelen
- beiden zijn rechtspersonen

Verschillen tussen een vereniging en een stichting:
- een vereniging heeft leden, een stichting niet
- het bestuur van een vereniging wordt gekozen door de ALV, bij een stichting kiest het bestuur zich zelf.
- bij een stichting bepaalt het bestuur het beleid, bij een vereniging wordt het beleid vastgesteld op de ALV.

De niet-commerciŽle organisaties komen aan geld, dmv:
- ontvangsten/ subsidies
- opbrengst eigen activiteiten
- leningen

Een inputfinanciering is het declareren van gemaakte kosten voor uitoefenen taak.
De outputfinanciering is op basis van prestaties. Je kunt de outputfinanciering opdelen in: Lumpsumfinanciering en budgetfinanciering.

De overeenkomsten tussen deze twee zijn:
- allebei output
- vooraf vestgesteld bedrag
De verschillen tussen deze twee zijn:
Bij budget moet je bepaalde prestaties afleveren, en bij Lumpsum is het op basis van aantal personen.

Het financiŽle beleid van niet commerciŽle organisaties wordt geregeld dmv. een begroting.
De laatste jaren zien we een ommedraai in het financiŽle beleid van niet-commerciŽle organisaties, dit komt doordat organisaties gedwongen worden om efficiŽnter te gaan werken door de overheid. Dit komt ook doordat sponsers meer inzicht eisen in prestaties. De organisatie krijgt ook een grotere vrijheid in de wijze waarop ze presteren.

Lease is het huren van spullen ipv ze zelf te kopen en te financieren.
Operational lease is korte termijnhuur.
Financial lease is huur voor het hele leven van apparaat.

operational lease financial lease
looptijd kort lang
contract opzegbaar in het begin niet opzegbaar
Onderhoud verzorgt de lessor verzorgt de lessee

Na dat de leaseperiode bij financial lease is afgelopen kan de lessee(huurder):
- het object kopen voor een klein bedrag(meestal Ä1)
- leasecontract voortzetten
- object teruggeven

Hoofdstuk 2: ontvangsten en uitgaven

Een balans is een overzicht (foto) op een bepaald moment in scrontovorm, waarop staat:
- wat de bezittingen van een organisatie zijn
- hoe men aan het geld daarvoor kwam.
Door allerlei veranderingen tussen 1/1 en 31/12 veranderen de balansposten:
- door gebeurtenissen die ook de kas hierbij betrekken (deze kunnen in een overzicht van ontvangsten en uitgaven)
- door gebeurtenissen die ook het EV laten veranderen
- door overige gebeurtenissen.

Wanneer je nu vanuit een beginbalans een eindbalans moet maken, kan dat dus nooit alleen met behulp van een overzicht van uitgaven en ontvangsten. Het enige dat je daaruit haalt is de stand van kas/bank samen op de eindbalans.

Wil je de verandering van kas/bank van tevoren al in schatten, dan maar je een liquiditeitenbegroting. Deze:
- zet de ontvangsten en uitgaven niet naast, maar onder elkaar.
- deelt het jaar op in kleinere stukken
- brengt daarbij niet alleen in beeld de verandering van de liquide middelen(kas/bank) maar ook de nieuwe stand ervan aan het einde van een periode.

Volg deze stappen om van een beginbalans naar een eindbalans te gaan:
- maak eerst mutatiebalansjes
- noteer de eerste balanspost uit de beginbalans en loop alle mutatiebalansjes af om te kijken of ze het bedrag laten veranderen. Vink de bedragen in de mutatiebalansjes dan af.
- Schrijf zo steeds het nieuwe bedrag in de (nieuwe) eindbalans. Doe dit bij elke balansposten uit de beginbalans.
- Kijk nu of er nog niet afgevinkte balansposten in de mutatiebalansjes staan. Maak een extra balanspost in je eindbalans.

Debiteuren is geld wat je van mensen nog krijgt. Dit staat links op de balans.
Crediteuren is geld wat je nog moet betalen. Dit staat rechts op de balans.

De inventaris is de inboedel van een organisatie en bestaat uit dingen die langer dan een jaar meegaan.

Je hebt verschillende soorten activa, je hebt:
- vaste activa: bezittingen die langer dan een jaar meegaan.
- Vlottende activa: bezittingen met een looptijd korter dan een jaar.
- liquide activa: bezittingen waarmee je kunt betalen, zoals kas en bank.
Deze dingen staan aan de debetzijde.

Aan de creditzijde staat de passiva.
De passiva kan onderverdeeld worden in:
- eigen vermogen (EV)
- vreemd vermogen (zoals leningen)
Bij het vreemd vermogen kan nog onderscheid worden gemaakt in:
- lang vreemd vermogen (meer dan een jaar)
- kort vreemd vermogen (minder dan een jaar)

Een balans moet altijd in evenwicht zijn.
In een overzicht van ontvangsten en uitgaven staan de ontvangsten rechts en de uitgaven links, de kas/bank staat nooit in een overzicht van ontvangsten en uitgaven.
Een begroting is wat je hebt geschat dat je zal ontvangen en uitgeven.
De liquiditeitsbegroting is een begroting waarop staat dat je zal ontvangen van kas/bank en wat je zal uitgeven van kas/bank. (zie blz. 47)

begin 1/1 + ontvangsten-uitgaven = einde 31/12

Hoofdstuk 3: Kasstelsel versus periodetoerekeningsstelsel.

Een financiŽle verslaggeving op kasbasis is een administratie waarbij alleen maar financiŽle feiten worden vastgelegd die leiden tot een verandering van de liquide middelen (kas, bank). Er zijn echter ook andere gebeurtenissen die balansposten laten veranderen en waardoor o.a. het EV veranderd.
Het nadeel van een financiŽle verslaggeving op kasbasis is gelegen in het feit dat zoín systeem geen goed inzicht verschaft in de financiŽle situatie van een organisatie (het EV klopt niet).

Er zijn 5 mogelijke correcties om een juiste EV te krijgen:

Je moet nog geld ontvangen:
te ontv. bedragen stijgt
EV stijgt

Je moet nog geld betalen:
te bet. bedragen stijgt
EV daalt

Je hebt geld vooruit ontvangen:
vooruitontvangen bedragen stijgt
EV daalt

Je hebt geld vooruitbetaald:
vooruitbetaalde bedragen stijgt
EV stijgt

Afschrijvingen vaste activa:
gebouwen daalt
EV daalt

Een overzicht van baten en lasten is een t-vormig overzicht waarop staat welke verandering van het EV correct is voor deze periode. M.a.w. welke van deze veranderingen van het EV hoort in deze periode thuis.

Het periodetoerekeningsstelsel:
Wat doe je met uitgaven waarvan je weet dat ze met lasten te maken hebben, maar de uitgaven in deze periode is niet gelijk aan de last die in deze periode thuishoort.

Lasten en baten zijn zgn. periode grootheden (ze worden meestal omschreven als Ä... per periode of in een tijdlijn aan te geven als een accolade die (over) een periode staat. Uitg. en ontv. doe je op een bepaalde datum tijdstipgrootheden.

Hoe kun je ervoor zorgen dat op 31/12 het juiste EV op de balans staat?
- Tijdens het jaar de baten en lasten afzonderlijk te berekenen zonder te kijken naar ontvangsten en uitgaven.
- Door tijdens het jaar baten en lasten die met ontvangsten en uitgaven samenhingen, meteen bij ontvangsten en uitgaven te verwerken in EV en op 31/12 het EV extra te corrigeren voor overloopposten.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

5384

reacties

superhandig!
door kim (reageren) op 13 november 2010 om 14:02
wow deze is echt zo goed meid. doe je goed. ga zo door! greeeetzz.!
door meisje (reageren) op 26 januari 2011 om 14:53
toppie woppie
door frank de vogel (reageren) op 1 september 2011 om 11:55
Super mooie samenvatting, heeft me veel geholpen!
door BA (reageren) op 19 november 2011 om 18:32
Echt geweldig! Schoolexamen opkomst en dit heeft veel bij het leren bijgedragen! Heel erg bedankt
door Vinay (reageren) op 25 januari 2012 om 1:07
thanx! nu hoef ik tenminste niet dat hele boek door te lezen top gedaan!
door vin (reageren) op 28 januari 2012 om 14:14
Thanks girl! deze samenvatting is echt toppie!
door wilma (reageren) op 27 maart 2012 om 16:42
ik heb een examen. beter de volgende keer alle begrippen uitgelegt op alfabetische volgorde
door nick (reageren) op 24 mei 2012 om 13:11
Nick, de volgende keer beter jij leert normaal Nederlands te praten
door Kutjah (reageren) op 18 oktober 2012 om 0:09
thanks, ik vind echt mooie samenvatting. hier heb ik wat aan.
door MLDN (reageren) op 26 oktober 2012 om 17:56
Je bent m'n held!
door Isabelle (reageren) op 22 januari 2013 om 21:28
Bedankt! Dit zijn zeker de belangrijkste zaken uit het boek! Nu hoef ik niet de lange tekst uit het boek in m'n hoofd te stampen!
door Kiki Lou (reageren) op 12 december 2013 om 17:22
Aaaah you're my hero Echt superhandig morgen tentamen
door M&O Freak (reageren) op 21 januari 2015 om 14:18
Top! Dit helpt echt. Heeft er iemand misschien tips voor oefenopgaven voor een balans of overzicht van ontvangsten en uitgaven o baten en lasten
door Nina (reageren) op 13 januari 2016 om 12:59

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer