Cookies..
Door Scholieren.com te bezoeken ga je akkoord met het gebruik van cookies. Klik hier voor meer info.
Moeite met het kiezen van je PWS-onderwerp? Logisch. Klik hier om een goed onderwerp te kiezen. 

Hoofdstuk 2, Juridische vorm

M&O

Samenvatting

Percent

6.6 / 10
5e klas vwo
  • tijgertje
  • Nederlands
  • 1239 woorden
  • 12655 keer
    19 deze maand
  • 3 februari 2005
H2 Juridische vorm

Rechtsvorm= de juridische vorm die een bedrijf heeft gekozen
eenmanszaak, vennootschap onder firma, BV, NV, vereniging en stichting

Verschillende kenmerken:
ondernemingscontinuïteit: is het voortbestaan v/d onderneming van (g)één/ meerdere personen afhankelijk?
financiering: hoe moeilijk is het nieuw geld aan te trekken?
juridische aansprakelijkheid: wie draait er op voor de schulden v/d onderneming?
leiding/zeggenschap: wie het voor het zeggen?
oprichtingsprocedure: voor sommige ondernemingsvormen zijn er wetten, wat betreft de rechtsgeldigheid
opheffingsprocedure: voorwaarden om op te heffen

Natuurlijke rechtspersonen zijn mensen.
Rechtspersonen: organisaties met rechten en plichten en niet afhankelijk van bepaalde personen.
publiekrechtelijk: provincies, staat der Nederlanden, waterschappen, gemeenten
privaatrechtelijk: NV/BV, erkende stichting/vereniging

eigen vermogen, apart v/h vermogen van leiding. Voordeel is dat het ondernemingsrisico niet voor de leiding is. Er zijn veel wetten om misbruik te voorkomen.
Als een onderneming problemen krijgt, gaat die naar de rechtbank voor surseance (uitstel van betaling), dan moeten de schuldeisers geduld hebben. Max 3 jr. Anders spreekt de rechtbank faillissement uit. Curator verkoopt alles en verdeelt het overgebleven geld onder de schuldeisers. Bij eenmanszaak/VOF wordt ook het privévermogen aangesproken.

Eenmanszaak is niet in de wet geregeld; geen rechtspersoon
Kenmerken:
1. alles is eigendom van één natuurlijk persoon. Meerdere werknemers mogelijk, maar één iemand is eindverantwoordelijk.
2. geen scheiding tussen vermogen v/d onderneming en privé
Ondernemingscontinuïteit: afhankelijk van eigenaar. Na overlijden alles voor de erfgenamen. Die zijn vrij er mee te doen wat ze willen: verkopen/doorgaan/opheffen.
Financiering: niet makkelijk nieuw geld aan te trekken, want banken willen meer zekerheid. Groeimogelijkheden beperkt.
Juridische aansprakelijkheid: volledig aansprakelijk= de eigenaar, ook met privévermogen.
Leiding/zeggenschap: allebei v/d eigenaar, daarom is deze vorm zo populair
Oprichtingsprocedure: inschrijven in het Handelsregister in Kamer van Koophandel. Voor iedereen ter inzage.
Opheffingsprocedure: Bij pensioen verkopen aan een jonge ondernemer; bezittingen en schulden. De opbrengst is dan het pensioen. Anders alles verkopen, daarmee de schulden aflossen en de rest is dan je pensioen. Bij faillissement ga je er flink op achteruit.
Vennootschap onder firma: geregeld in de wet, maar geen rechtspersoon. Bedrijf is van verschillende personen onder één naam.
Kenmerken:
1. gezamenlijk eigendom van verschillende firmanten/vennoten
2. schulden uit vermogen van de onderneming kan verhaald worden op elke firmant, die is dus persoonlijk aansprakelijk.
Ondernemingscontinuïteit: beter gegarandeerd. Na overlijden van één firmant heeft die recht op geldelijk inbreng, maar de vraag is of er geld vrij kan worden gemaakt. Financiering: samen eigen vermogen, voor banken meer zekerheid, maar toch niet makkelijk nieuw geld aan te trekken, want banken vinden het een hoog risico
Juridische aansprakelijkheid: iedere firmant is hoofdelijk aansprakelijk, ook met privévermogen. Als persoon A 35% van het vermogen inbracht en persoon B 65%, dan moet persoon B ook 65% van de schulden betalen.
Leiding/zeggenschap: arbeidsverdeling, dus vaak overleggen
Oprichtingsprocedure: geen bepalingen. Firmanten moeten elkaars rechten laten op schrijven door een accountant. En dan inschrijven in het Handelsregister in Kamer van Koophandel. Voor iedereen ter inzage.
Opheffingsprocedure: zie eenmanszaak, maar het zal niet vaak voorkomen dat het pensioen van één vennoot zorgt voor opheffing. Er kan een nieuwe firmant worden gezocht die dan deelname koopt van de met pensioen gaande firmant.

Besloten Vennootschap: rechtspersoon, kapitaal verdeeld in aan delen (niet uitgeven/overdraagbaar).
Kenmerken:
1. rechtspersoon; eigen rechten/plichten, dus zelfstandig
2. schulden uit vermogen van de onderneming kunnen alleen verhaald worden op BV
3. aandeelhouders samen aandeelvermogen BV. Aandeelvermogen is een onderdeel v/h eigen vermogen. Je moet ingeschreven staan in het aandeelhoudersregisetr.
4. aandeelhouder kan aandeel verkopen aan een andere aandeelhouder/BV
Ondernemingscontinuïteit: goed gegarandeerd, behalve bij kleine BV's.
Financiering: aandeelvermogen v/d aandeelhouders en niet uitgekeerde winsten. Aandeelhouders verdelen jaarlijks de winst. Grotere BV's krijgen makkelijker geld dan de kleinere, die zullen zich alsnog persoonlijk garant moeten stellen.
Juridische aansprakelijkheid: BV=aansprakelijk. Directie alleen bij onrechtmatig handelen. De laatste jaren is de wetgeving stevig aangepast, want er werd veel misbruik van gemaakt.
Leiding/zeggenschap: aandeelhouders, voor dagelijks bestuur de directeur.
Oprichtingsprocedure:
1. notariële oprichtingsacte:
aandelenkapitaal van min. 18151 euro
eerste bestuurders/oprichters
statuten met daarin de naam, het doel en de regels
2. ministeriële verklaring van geen bezwaar, door Justitie
3. inschrijving in het Handelsregister.
Opheffingsprocedure:
opheffing van de Alg. Verg. v. Aandeelhouders (AVA)
faillietverklaring door de rechtbank
besluit van de rechter bij wetsovertreding; drugshandel.
Naamloos Vennootschap= rechtspersoon, kapitaal verdeeld over overdraagbare aandelen.
Kenmerken:
1. rechtspersoon; eigen rechten/plichten, dus zelfstandig
2. schulden uit vermogen van de onderneming kunnen alleen verhaald worden op NV
3. aandeelhouders samen aandeelvermogen NV. Aandeelvermogen is een onderdeel v/h eigen vermogen. Aandeelhouders hebben een aandeelbewijs.
4. aandeelhouder kan aandeel verkopen aan een andere aandeelhouder/BV
Ondernemingscontinuïteit: zie B.V. alleen zijn NV's vaak wat groter.
Financiering: eigen vermogen = aandeelvermogen. Aandeelbewijzen zijn vrij verhandelbaar. Als de NV op de beursgenoteerd staat dan worden ze verhandeld op de effectenbeurs. Zo worden ook nieuwe aandelen verkocht, dat vergroot het eigen vermogen. Er wordt dus makkelijk nieuw vermogen aangetrokken.
Juridische aansprakelijkheid: zie B.V.
Leiding/zeggenschap: zie B.V. Er is een volkomen scheiding tussen de directie en de aandeelhouders. Je hoeft de AVA niet te bezoeken, bijv. als je het doet om je geld te beleggen.
Oprichtingsprocedure: zie BV alleen is het min. vermogen 45378 euro
Opheffingsprocedure: zie BV

Bij een NV/BV heb je verschillende bestuursorganen:
1. bestuur/directie: voorbereiden en uitvoeren v/h beleid, beheren v/h vermogen, vertegenwoordiging, werknemer v/d vennootschap; door AVA benoemt en ontslagen. Bij grote bedragen heeft het bestuur soms toestemming v/d AVA nodig.
2. Raad van Commissarissen (RvC); niet verplicht. Bij structuurvennootschap wel verplicht. AVA benoemt commissarissen in kleine ondernemingen. Bij de grote benoemen de commissarissen elkaar. RvC heeft 2 hoofdtaken:
toezicht op bestuurders
advies a/h bestuur, ook ongevraagd
In een structuurvennootschap ook:
benoemen en ontslaan van bestuurders
vaststellen v/d jaarrek.
goedkeuren van ingrijpende besluiten
3. AVA: min. 1x per jaar bijeenkomen, max 6mnd na de afloop v/h boekjaar. Bij kleine ondernemingen: vaststellen v/d jaarrekening en uitkering v/d winst/dividend. Buitengewone AVA kan worden ingelast door de directie/ 10% van de aandeelhouders. Een aandeelhouder heeft evenveel stemmen als aandelen. Beschermingsconstructies moeten overname voorkomen.

2 soorten verenigingen:
1. informele vereniging
2. erkende vereniging = rechtspersoon, eigen bankrekeningnummer, niet persoonlijk aansprakelijk.
Kenmerken:
1. doel magen geen winst zijn/ materiële zaken voor leden
2. winst mag niet onder de leden verdeeld worden
3. ledenbestand: leden betalen jaarlijks contributie en hebben spreek- en stemrecht op de ALV
4. bestuur: benoemt en ontslagen door ALV. Hun aantal is vrij, maar er moeten in ieder geval een voorzitter, secretaris en penningmeester zijn.
Ondernemingscontinuïteit: stabiel, rechtspersoon, zolang er leden zijn.
Financiering:
contributies leden
subsidies
sponsoring v. bedrijven
giften en donaties
Juridische aansprakelijkheid: rechtspersoon, dus eigen rechten en plichten. Alleen bij verkeerd handelen v. bestuurders zijn die persoonlijk aansprakelijk. Tussenvorm tussen informeel en erkend is de informele vereniging die staat ingeschreven in het verenigingenregister.
Leiding/zeggenschap: ALV, maar het bestuur doet de dagelijkse zaken. ALV kan bestuur altijd ter verantwoording roepen. Grote verenigingen, zoals de ANWB, hebben en een directeur en die heeft dan de dagelijkse leiding.
Oprichtingsprocedure: erkende vereniging opgericht bij notariële acte, opgenomen in statuten. Ingeschreven in Verenigingenregister.
Opheffingsprocedure:
ontbinding; vereniging vaak opgericht voor een bepaalde tijd, tot het doel bereikt is
opheffing v/d ALV; te weinig leden
faillietverklaring door de rechtbank
ontbreken van leden
door de rechter bij onwettige zaken.
Alle bezittingen worden dan geliquideerd: alle bezittingen worden verkocht, de schulden afbetaald en het overgebleven saldo gaan naar de leden of een andere organisatie.

Stichting= rechtspersoon dat met vermogen een bepaald doel wil bereiken, ideële doelen.
Kenmerken:
1. rechtspersoon
2. opgericht door één/meerdere personen
3. notariële acte
4. geen leden
5. bestuursleden gekozen door bestuur, coöptatie
6. alleen onkosten declarering
Ondernemingscontinuïteit: bestuur is aan niemand verantwoording schuldig, geen ALV. Wel moet het bestuur zich a/d wet houden. Het aantal bestuursleden is vrij, maar min. een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Financiering in de statuten vermeld:
subsidies
sponsoring v. bedrijven
giften en donaties
soms verkoopopbrengsten
Juridische aansprakelijkheid: rechtspersoon, dus eigen rechten en plichten. Alleen bij verkeerd handelen v. bestuurders zijn die persoonlijk aansprakelijk.
Leiding/zeggenschap: niet democratisch, alleen verantwoording afleggen a/d rechter.
Oprichtingsprocedure: erkende stichting opgericht bij notariële acte, opgenomen in statuten (doel, middelen, opheffing). Ingeschreven in Stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel.
Opheffingsprocedure: zie vereniging, alleen zijn er geen leden en blijft er vaak geld over. Dat geld gaat naar een andere stichting.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

1542

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer