Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

Herkomst Amerikaanse volken

Geschiedenis

Profielwerkstuk

Verenigde Staten

5.5 / 10
5e klas havo
  • Snowboarder
  • Nederlands
  • 5002 woorden
  • 6729 keer
    10 deze maand
  • 18 maart 2003
Inleiding
Zoals alle HAVO 5 leerlingen, moet ik dit jaar een profielwerkstuk maken. Al snel wist ik dat ik het zou doen voor het vak Geschiedenis en dan over de geschiedenis van Zuid-Amerika. Dat is een werelddeel waar ik al verschillende boeken over heb gelezen en ik vind dat Zuid-Amerika een ontzettend interessante geschiedenis heeft. Eerst wilde ik het gaan hebben over de verschillende Zuid-Amerikaanse volken. Deze hebben een erg interessante en vaak hoogontwikkelde beschaving. Er zijn ook volken in het Amazone regenwoud die daarentegen zeer primitief zijn. Ik wilde het niet echt over de mensen gaan hebben die het regenwoud bevolken, maar meer over, de Inca’s, Maya’s of Azteken. Wat ik precies over deze volken wilde gaan onderzoeken wist ik niet direct, maar ik dacht dat ik als ik er eerst eens wat over las, het wel zou weten. Dit viel een beetje tegen, omdat er eigenlijk zo bleek, in de bibliotheek en op het internet niet eens zo veel over te vinden viel, over de Inca’s en Azteken nog best wel wat, maar over de Maya’s vrijwel niets. Daarom liep ik een beetje vast en had ik na twee weken nog steeds geen onderzoeksvraag. Uit belangstelling had ik al verschillende boeken van Thor Heyerdahl gelezen, een Noorse ontdekkingsreiziger, die verschillende onderzoeken heeft gedaan in en naar Zuid-Amerika en nog maar pas geleden las ik een boek van de Christelijke schrijver Ouweneel over het zondvloedverhaal. Wat heeft dat met elkaar te maken? vraagt u zich misschien af. Beide schrijvers hebben het over de herkomst van de volken in Zuid-Amerika en toen ik van de week s’ochtends vroeg mijn kranten rond bracht wist ik het ineens, ik zou het gaan doen over de herkomst van de volken in Amerika.
Ik heb een gesprek gehad met de leraar en deze heeft dit onderwerp goedgekeurd.

Onderzoeksvraag
Uit de inleiding kwam de onderzoeksvraag al een beetje naar voren, mijn onderzoeksvraag is dus:
WAAR KOMEN DE (VROEGE) AMERIKAANSE VOLKEN VANDAAN?
Ik realiseer me dat dit een behoorlijk brede vraag is, maar ik denk dat het mogelijk is, om dit in een daardoor niet te lang wordend werkstuk nader uit te werken.

Ik heb bij mijn onderzoeksvraag ook al een hypothese bedacht.
Ik denk zelf dat er in Zuid-Amerika van oorsprong Aziatische volken leven, van oorsprong Egyptische en van oorsprong Europese volken.

Deelvragen
-1)Wanneer en waar vestigden de eerste bewoners zich in Amerika?
*Hoe bereikten deze eerstelingen Amerika?
*Wie waren de eerste bewoners van Amerika?
-2)Hebben ook de Vikingen Amerika gekoloniseerd?
-3)Zijn er ooit Egyptische mensen in Zuid-Amerika aangekomen?
-4)Wat was de laatste grote Immigratiegolf in Zuid-Amerika?
-5)Welke verschillen bestaan er tussen verschillende groepen wetenschappers, als het gaat om de kolonisatie van Amerika?
-6)Conclusie

Beantwoording van de deelvragen

Wanneer en waar vestigden de eerste bewoners zich in Amerika?
Als ik de bovenstaande vraag wil beantwoorden kan ik niet om het immens grote stuk land heen dat via een smalle landbrug in verbinding staat met Zuid-Amerika, namelijk Noord-Amerika.
De meningen over de tijd dat de eerste mens voet op Amerikaanse bodem zetten zijn erg verschillend. Het is in ieder geval zo dat tot nu toe niemand daar een precies jaar voor kan noemen. De eerste mensen die in Amerika belandden hadden geen schrift, geen tijdsrekenening en vrijwel geen geografische kennis, zij beseften niet eens dat ze voet zetten op een continent dat alleen nog maar door dieren werd bewoond. Er zijn wetenschappers die met goede argumenten beweren dat het 30.000 jaar voor Christus moet zijn geweest, er zijn wetenschappers die daar met even goede argumenten 15000 voor Christus van maken, terwijl veel mensen, die eveneens goede argumenten nog dichter naar het jaar nul gaan (2250 voor Christus, Ouweneel). Alle wetenschappers zijn het over 1 ding wel eens, de eersten die Noord-Amerika bereikten kwamen aan in de koude, barre ijswoestenij in het Noorden van Noord-Amerika. Wel is duidelijk dat de kolonisatie moet zijn begonnen in de steentijd, omdat er slechts zeer primitieve gereedschappen werden gebruikt.


*Hoe bereikten deze eerstelingen Amerika?
In Noord-Amerika ligt Alaska, dat slechts door een smalle zeestraat (de Beringstraat) wordt gescheiden van het uiterste oosten van Siberië. Het is waarschijnlijk dat de eerste bewoners deze zeestraat overstaken en er zijn zelfs vondsten die er op wijzen dat deze primitieve volken “pendelden” tussen de 2 continenten. Iets verder naar het zuiden vinden we de halve ring van eilanden die de Aleoeten worden genoemd. Sommige eilanden van de Aleoeten (die tegenwoordig bij Amerika horen) liggen veel dichter bij Azië, dan bij Amerika. Het is daarom ook waarschijnlijk dat deze eilanden als springplank naar Amerika werden gebruikt. De afstanden tussen de eilanden zijn vaak klein en met een simpel vaartuig te overbruggen.

*Wie waren de eerste bewoners van Amerika?
Veel schoolboeken leren de leerling dat Amerika werd ontdekt door Columbus, maar het moge duidelijk zijn dat Amerika door Columbus slechts werd herontdekt. Hij werd op de kant op gewacht door een horde Indianen waarvan het leek alsof ze hem verwachten, daarom kun je het zelfs omdraaien, door je af te vragen: Wie ontdekte wie eigenlijk?
Als men het bovenstaande heeft gelezen moet men al snel tot de conclusie komen dat de eerste volken die Amerika aandeden Aziaten zijn geweest en dat klopt dus ook. Deze Aziaten waren zoals al gezegd werd zeer primitief. Door inteelt ten gevolge van isolatie, door nieuwe lange marsen en vermenging begon zich in Amerika een lange reeks zeer verschillende Indianenstammen te ontwikkelen. Ze onderscheiden zich onderling sterk van elkaar, niet alleen in uiterlijk en lichaamsbouw, maar ook omdat zij in het geheel niet verwante talen spraken en volkomen verschillende levensgewoonten ontwikkelden. Omdat de talen van soms dicht bij elkaar levende volken zo veel verschilden kan er van uit gegaan worden dat meerdere volken in Noord-Amerika terecht zijn gekomen, maar wel allemaal met hun oorsprong in Azië, voor Zuid-Amerika ligt dit anders, maar daar komen we bij een volgende deelvraag op terug. Ook het gebied en het klimaat waar de mensen terechtkwamen zorgde voor het ontstaan van grote verschillen. Na verloop van tijd kwamen enkele van de in aantal toenemende stammen in Midden Amerika terecht. De stammen die hier terechtkwamen waren net als de stammen in het noorden nog uitermate primitief. Het vreemde is dat Columbus toen hij in 1492 in Amerika arriveerde een hoog ontwikkeld volk ontmoette, ook in Peru en andere Zuid-Amerikaanse landen bleken hoog ontwikkelde volken te leven, denk aan de Inca’s, Maya’s en Azteken. De indianen in Noord-Amerika waren ook toen het door West Europeanen ontdekt werd nog niet al te ver ontwikkeld, daarom vragen veel geschiedkundigen zich af hoe het kan dat in Midden en Zuid-Amerika een zo hoog ontwikkeld volk leefde. Ik schreef hierboven dat er zich in Noord-Amerika zeer verschillende volken ontwikkelden, dus waarom zou een bepaalde stam niet hoog ontwikkeld kunnen worden van zich zelf? Eigenlijk ben ik met de laatste vraagstelling al beland bij mijn volgende vraag en daarom gaan we die nu behandelen.

Hebben ook de Vikingen Amerika gekoloniseerd?
Waarschijnlijk hebben niet alleen Aziatische volken het continent Amerika bevolkt in de pre-Columbiaanse tijd (= de tijd voor 1492 toen Columbus Amerika “ontdekte”). De bekende verzameling IJslandse koningssagen die lang voor Columbus zeer gedetailleerd op papier gezet werden vormen een bruikbare maar omstreden informatiebron over dit onderwerp. In de wetenschap heb je namelijk twee groepen; de isolationisten en de diffusionisten. Isolationisten geloven niet in contacten van Amerika (in het pre-Columbiaanse tijdperk dan) met andere continenten, diffusionisten geloven daar wel in.
Niemand, ook een isolationist niet, kan ontkennen dat Noorse vikingen eerst IJsland hadden bezet en later het hele zuidwestelijke kustgebied van Groenland. In Groenland lieten de Vikingen talrijke ruďnes van boerderijen, kekhoven, zestien kerken en 2 kloosters achter. Er was zelfs een bisschopszetel welke er op wijst dat er contact was met het Vaticaan in Rome, via een geregelde scheepvaartverbinding met Noorwegen. Dit alles vond plaats meer dan 500 jaar voor Columbus aankwam in Amerika. Het is duidelijk dat je als je vanuit Noorwegen IJsland en Groenland kunt bereiken ook nog makkelijk het veel kleinere stukje tussen Groenland en Amerika kunt oversteken. Dat kleine stukje is dus volgens isolationisten nooit afgelegd, maar in de Vikingsagen staat genoeg informatie die het tegendeel doet vermoeden. Bjarne Herjolfsson wordt als eerste vermeld die de overkant bereikte; hij was met zijn schip in de mist verdwaald. Hij ging echter niet aan land op de onbekende kust die hij had ontdekt, maar wendde de steven en keerde terug naar Groenland. Hij verkocht daar zijn schip aan Leifr Eiriksson die de zoon is van de ontdekker van Groenland (Eirik Raude(de Rode)). Leifr Eiriksson zeilde omstreeks 1002 met 35 man in zuidwestelijke richting en ontdekte land. Zij landden op de nieuw ontdekte kust en noemden het Vinland. Deze groep bouwde er een huis om de winter in door te brengen en keerde het daarop volgende voorjaar terug naar Groenland. Het jaar daarna ging de broer van Leifr, Torvald Eiriksson met een groep mensen terug en vestigde zich in het verlaten huis van Leifr. Toen Torvald 2 jaar later een ontdekkingsreis langs de beboste kust maakte werd hij in een strijd met de oerbevolking door een pijl gedood. We leren hieruit dat de veel eerder gearriveerde Aziaten toen dus al door waren gedrongen tot de andere kant van Amerika, want het land dat Vinland werd genoemd is het tegenwoordige New Foundland het schiereiland dat je op de kaart ziet dat van zuidoost naar noordwest loopt wordt nog steeds Vinland genoemd, omdat dat de plaats is waar de Vikingen aan kwamen. Torvald werd op Vinland begraven en zijn mannen keerden terug naar Groenland. De volgenden die overstaken waren Torfinn Karlsevne en zijn vrouw Gudrid. Zij arriveerden met 2 schepen een groot aantal mannen en Raude’s dochter Freydis, ook hadden zij vee meegenomen. Gudrid baarde een zoon genaamd Snorre in een nieuw gebouwd huis op Vinland. De voortdurend toenemende aanvallen van talrijke indianen -die skraelinger werden genoemd en wat tegenwoordig eskimo’s zijn- maakten het leven in de nieuwe kolonie onmogelijk. Na een bloedige strijd waarin de Vikingen vele mannen verloren verlieten zij hun boerderijen en keerden naar Groenland en Europa terug. De met de hand geschreven sagaboeken zijn vaak met nuchtere details gevuld. De kust en de reisroute zijn tot in kleine nauwkeurigheden beschreven. Wat mij betreft bestaat er geen twijfel over het feit (check de woordspeling) dat de Vikingen Amerika korte tijd hebben bewoond. De Isolationisten wilden daar eerst nog tegen ingaan, maar het bewijs dat de Vikingen op New Foundland zijn geweest is geleverd. Bij Lanseaux Meadows op de noordpunt van New Foundland zijn de grondvesten van een groepje opstallen in typische Vikingstijl gevonden, deze waren goed bewaard gebleven in de humusgrond. Onderzoek (te weten radiocarboanalyse) wees uit dat de resten exact stammen uit de tijd waar over het gaat in de saga’s. Een ander bewijs is dat Indianen geen ijzer kenden en ook dat werd hier gevonden ook vond men spinnewielen terwijl de indianen niet konden weven. Het is dus duidelijk dat de Vikingen op New Foundland zijn geweest, ze zijn er in geslaagd de gehele Atlantische oceaan over te steken (al zij het dan met “stepstones”). Van echte kolonisatie is echter geen sprake, de Vikingen hebben Amerika dan wel bereikt, maar ze hebben geen enkele invloed gehad op de verdere ontwikkeling van Amerika. Er is wel een beetje ruilhandel geweest met de Indianen, maar die bestond niet uit meer dan enkele repen rode textiel, voor de ruilhandel echt tot bloei kon komen werd deze door middel van bloederige slachtpartijen beëindigd, kozen de Vikingen eieren voor hun geld en keerden terug naar Groenland, zonder dat er Vikingen achter bleven, er zijn dus geen nakomelingen meer van de Vikingen in Amerika te vinden, wanneer Columbus arriveert.

Zijn er ooit Egyptische mensen in Zuid-Amerika aangekomen?
Als je de antwoorden op de vorige deelvragen hebt gelezen dan lijkt het antwoord op de hoofdvraag eenvoudig, want het lijkt er toch veel op dat alle volken die dit continent bevolken uit Azië komen, op de Vikingen die een tijdlang New-Foundland bevolkten na. Voor Noord-Amerika lijkt dat inderdaad te kloppen, maar in Zuid-Amerika ligt dat anders.
Het lijkt onwaarschijnlijk dat de Indianen die Columbus ontvingen enkele eeuwen, of zelfs duizenden jaren daarvoor al andere onbekende zeevaarders ontvingen, die een rijke cultuur met zich mee brachten. Het is in ieder geval onlogisch dat de oude beschavingen uit het Midden-Oosten Zuid-Amerika eerder bereikten dan het barbaarse Europa, dat immers zo dichtbij lag. Als een volk zich ontwikkelt, moeten er sporen zijn die wijzen op een trapsgewijze ontwikkeling, dat is ten minste logisch. Dat gaat hetzelfde bij een mens, een kind van 2 kan wat woordjes brabbelen, maar als het 5 is heeft het al veel meer woorden tot zijn beschikking. Hier zit het probleem in Zuid/ Midden Amerika, er is niets wijst op een gestage ontwikkeling. Men heeft op verschillende plekken, of dat nu in Mexico of in Peru was centra van civilisatie gevonden, maar steeds bleek weer dat deze al vrijwel geheel ontwikkeld ter plaatse waren gearriveerd. Dit geeft veel stof tot denken, zeker als je er naar kijkt dat de beschavingen in Zuid-Amerika zoveel (wat mij betreft beslist niet aan het toeval te wijten) overeenkomsten lieten zien met die van het oude Egypte. Voor de volkomenheid zal ik er enkele vermelden.
In Zuid-Amerika aanbad men zoals in vrij veel wereldreligies de zon. De naam voor de zonnegod was Ra, vreemd genoeg werd de zonnegod ook in Egypte Ra genoemd en eigenlijk nog vreemder is dat ook op het Paaseiland waar men eveneens de zon aan bad de zonnegod ook Ra noemde. Een ieder die een beetje af weet van geschiedenis en dan met name Egypte zal wel eens een afbeelding hebben gezien van een mens die de beschikking had over een vogelkop. Deze vogelkopmannen worden ook in Zuid-Amerika aangetroffen (en ook op Paaseiland)! Als je aan een willekeurig persoon vraagt “waar staat de grootste piramide ter wereld?” Dan is de kans groot dat je als antwoord krijgt dat dat de piramide van Gizeh in Egypte moet zijn. Deze mensen zitten er naast, want tegen wat verwacht mag worden in staat de grootste piramide ter wereld in Mexico het is de piramide Quetzalcoatl in Cholula de Rivadavia, 100 km ten zuidoosten van Mexico-city. Deze piramide is 54 meter hoog en heeft een basisoppervlakte van 18 ha. De totale inhoud van deze piramide wordt geschat op 3,3 miljoen kubieke meter. Het is sowieso al frappant dat er en in Egypte en in Mexico piramides gebouwd zijn, maar nog opvallender is dat ze op vrijwel dezelfde manier in elkaar zitten. Lange tijd dacht men dat de Piramides in Zuid-Amerika niet als graf dienst deden, maar uiteindelijk zijn toch in vrijwel al deze piramides graven gevonden.
Dit zijn slechts enkele van de lijst van 60 (!) overeenkomsten die men gevonden heeft tussen Egypte en Zuid-Amerika. Eigenlijk is ook de gelijkenis van de rieten boten op het Titicacameer met de papyrusschepen in Egypte erg belangrijk, omdat dat het voertuig moet zijn waarmee de Egyptenaren Zuid-Amerika bereikten. De Egyptenaren hadden wel houten boten, maar deze waren veel minder ontwikkeld dan de rieten boten.
Lange tijd ging men er klakkeloos van uit dat het onmogelijk was met boot van riet een grote afstand over zee af te leggen. Er werd gedacht dat als je papyrus langer dan 14 dagen in zee zou gebruiken het zou rotten en zinken. In Tsjaad, waar op het Tsjaadmeer nog veel rieten boten gebouwd worden weet men beter. Als je papyrus afsnijdt is het aan de onderkant, waar het afgesneden is eigenlijk niet meer waterdicht de rest van de stengel zal ook al ligt hij een jaar in het water niet zinken, als je de onderkant maar waterdicht maakt. Hier hadden de Egyptenaren een methode voor gevonden. Bij het bouwen van hun schepen gebruikten ze lange bundels papyrus (dat wel enkele meters lang kan worden) deze bundels papyrus omsnoerden ze met touw en dat werd zeer strak aangetrokken (zie illustratie 2), hierdoor liet de afgesneden kant van de papyrus geen water meer door en kon het bijna onbeperkt blijven drijven op zee. Aanvankelijk werd door isolationisten niet geloofd in de drijfkracht en vooral ook niet in het goed blijven van papyrus op zee. Dat baseerden zij op de rieten boten die werden gebruikt op Sicilië de vissers op dit Italiaanse eiland moesten na een dag vissen hun boot op het droge zetten, om te drogen, want anders gingen zij zeer snel kapot en verloren hun drijfkracht, dit echter kwam doordat de Sicilianen de Egyptische methode van het drijfbaar houden van een rieten boot niet kenden. De bekende ontdekkingsreiziger en Geschiedkundige Thor Heyerdahl die ook zeker is van de vroege contacten tussen Egypte en Zuid-Amerika heeft in het midden van de vorige eeuw zijn theorie heel simpel (wat heet) proberen te bewijzen. Hij bouwde samen met enkele mensen uit Tsjaad een rieten schip, vrijwel exact volgens de tekeningen van rieten schepen die men heeft gevonden op wandschilderingen in piramides. Samen met 7 andere opvarenden voeren zij zonder gebruik te maken van moderne hulpmiddelen van Safi in Marokko naar Zuid-Amerika. Deze tocht werd vrijwel geheel volbracht, maar vlak voor de kust van Zuid/Midden-Amerika (Barbados) strandden zij (zie illustratie 3). Later heeft dezelfde persoon alsnog een poging gedaan en deze lukte wel. De eerste poging mislukte, omdat men zo eigenwijs was geweest een heel klein detail wat de Egyptenaren wel gebruikten weg te laten, omdat men dacht dat het onbelangrijk was. Dit wijst er eens te meer op hoe ver ontwikkeld en hoe technisch de Egyptenaren wel waren. Misschien vraag je je als lezer van dit verhaal wel af, waarom ik dit allemaal op schrijf. Om daar antwoord op te geven ga ik even terug naar de deelvraag die boven dit artikel staat: Zijn er ooit Egyptische mensen in Zuid-Amerika aangekomen? Als je dat zo leest lijkt het misschien niet erg logisch dat de mensen uit Egypte Amerika al bereikten zo lang geleden. Omdat er tegenwoordig veel bewijzen (denk aan de 60 overeenkomsten) zijn die toch wel sterk doen denken aan een kolonisatie van Zuid-Amerika door Egyptenaren wil ik dus door middel van het bovenstaande duidelijk maken dat ze in ieder geval de mogelijkheid hadden er te komen. Op het moment dat je zou weten dat de Egyptenaren niet de beschikking hadden over degelijke zeewaardige schepen in die tijd, was je klaar en kon je duidelijk zeggen, zonder dat daar iets tegenin te brengen is: “De Egyptenaren hebben Zuid-Amerika nooit bereikt, simpelweg, omdat zij in die tijd niet over zeewaardige schepen beschikten”. Nu is dus bewezen dat ze dat wel hebben. De vraag waarom gingen de Egyptenaren naar Zuid-Amerika? Wordt dan mijn inziens van ondergeschikt belang. Er zijn wel enkele antwoorden op de hiervoor vermeldde vraag te geven en de meest voor de hand liggende is dat men de zon achterna wilde reizen naar de plek waar zij ondergaat, de zon werd immers door de Egyptenaren aanbeden.
Met de uitleg hierboven heb ik proberen te bewijzen dat Amerika “impulsen” heeft gehad vanuit Egypte voor Columbus voet op Amerikaanse bodem zette. Vervolgens kan ik nu stellen dat de Egyptenaren Zuid-Amerika wel bereikten, maar het is niet duidelijk of zij het ook daadwerkelijke hebben gekolonialiseerd. Het uiterlijk van Egyptenaren verschilt ergens niet zo veel van dat van Aziatisch volken, althans tegenwoordig niet en er wordt van uitgegaan dat dat indertijd ook niet het geval was. Omdat die verschillen dus vrij gering zijn is het niet goed na te gaan of er vermenging heeft plaatsgevonden met de Indianen, ook is het zeer wel mogelijk dat de Egyptenaren slechts eenmaal arriveerden in Egypte (met slechts 1 of meerdere schepen) en dat zij misschien niet eens vrouwen bij zich hadden zodat vermenging “noodzakelijk” was. Waarschijnlijk bereikten de Egyptenaren eerst Mexico en is hun beschaving pas later door tot op heden onbekende oorzaken in Peru en Bolivia terechtgekomen. Duidelijk is in ieder geval dat de Egyptenaren een hoog ontwikkelde beschaving in Amerika hebben achter gelaten en dat is erg belangrijk. Waarschijnlijk waren de Egyptenaren de laatsten die Zuid Amerika bereikten voor Columbus arriveerde, daarna kwam de volgende (en laatste) immigratiegolf naar Zuid-Amerika op gang, maar dat behandelen we bij de volgende deelvraag.

Wat was de laatste grote immigratiegolf in Zuid-Amerika?
Nadat Columbus in 1492 Zuid-Amerika ontdekte kwam de immigratie pas geleidelijk op gang. In 1532 begon de beruchte Pizarro aan een krijgstocht die als doel had het rijk van de Inca’s zo snel mogelijk laten verdwijnen, dat was een droom van hem, vooral ook, omdat hetzelfde Hernando Cortez was gelukt bij de Azteken. Pizarro trok met 180 man richting de zomerresidentie van Atahuallpa. De tocht van Tumbez naar Cajamarca in Peru duurde 2 maanden. Pizarro gijzelde de Opper-Inca Atahuallpa en liet alle rijkdommen uit het Incarijk naar het paleis brengen. Later liet hij Atalhuallpa alsnog ter dood brengen. Door de vele schatten waar men in Spanje en Portugal over hoorde, was de nieuwsgierigheid van de eerste Avonturiers gewekt. Legeraanvoerders kregen zonde moeite een groot leger bij elkaar om naar Amerika te gaan. Velen bleven na de veldtochten hangen en vermengden zich met de oorspronkelijke bevolking (zo ontstond het Meztiezenras). Halverwege de 16e eeuw leefden er zo al duizenden (vooral) Portugezen en Spanjaarden in Zuid-Amerika.
Vanaf 1630 arriveerden ook de eerste Nederlanders die aankwamen met de vloot die onder leiding stond van Hendrik Loncq, zij landden in Recife, dat ligt in het hedendaagse Brazilië. Op 27 november vond de slag van Porto Calvo plaats. Deze slag werd uitgevochten tussen Spanjaarden (die ook vaste voet wilden krijgen in het Portugese (!) Brazilië) en Nederlanders, de Nederlanders wonnen. De gewonnen slag van Porto Calvo zorgde er voor dat nog meer Nederlanders richting Zuid-Amerika vertrokken om zich daar te vestigen. De Nederlanders hadden het eerst nog moeilijk in Brazilië, omdat ze herhaaldelijk werden aangevallen door de bendes van Andre Vidal de Negreiros en Henrique Dias, die de Amazone op hun duimpje kenden. De Nederlanders schreven brieven naar Nederland met de vraag een krachtig en strategisch man te sturen, dat resulteerde in de aankomst van Graaf Johan Maurits in januari 1637. Graaf Johan Maurits leverde verschillende veldslagen die alle gewonen werden, maar daar hij niet wreed was zoals zijn voorgangers en de overwonnenen goed behandelde en hen na verloop van tijd de vrijheid terug gaf wist hij groot economisch succes te boeken. Op 11 mei 1644 vertrok Johan Maurits weer, omdat er lasterpraatjes over hem werden verspreid, dit alles heeft er voor gezorgd dat Johan in Nederland in vergetelheid raakte, maar in Brazilië nog altijd een bekend historisch persoon is, men zegt daar: “Wanneer Johan Maurits ook de noordelijke delen van Brazilië had veroverd waren die nu ook rijk geweest” (noordelijk Brazilië is heden ten dage arm, het zuiden wat dus door Graaf Johan Maurits veroverd werd, is rijk).
De eerste grote immigratie vond enige eeuwen later plaats, vooral Argentinië was in trek bij Nederlandse Gereformeerde boeren, die op de pampa’s vee gingen houden. Ook hier werden de Nederlanders eerst veelvuldig aangevallen door Indianen, maar stug doorzetten leverde uiteindelijk een bloeiende economie op. Ook Brazilië werd weer opgezocht door de Nederlanders, maar in 1910 was men daar zo wanhopig geworden van het zware werk in de regenwouden dat de arbeiders smeekbrieven naar Nederland stuurden, of ze alsjeblieft terug mochten keren naar het vaderland. Na de tweede wereldoorlog vond een nieuwe immigratiegolf plaats in Zuid-Amerika en vormde zich, vooral in Brazilië en Argentinië een bloeiende economie.

Welke verschillen bestaan er tussen verschillende groepen wetenschappers als het gaat om de kolonisatie van Zuid-Amerika?
In de hiervoor behandelde deelvragen gaat het over de kolonisatie van Amerika en dan vooral ook Zuid-Amerika. Ik heb alles behandeld, op een manier die er op lijkt te wijzen dat het alleen feiten betreft. Voor de laatste deelvraag is dat inderdaad waar. In de laatste deelvraag gaat het over de kolonisatie van Zuid-Amerika na de ontdekking van Columbus, dat is relatief gezien nog niet lang geleden en vrijwel alles van deze kolonisatie is goed gedocumenteerd en bewaard gebleven.
Voor de eerder behandelde deelvragen ligt het anders.
Om te beginnen zijn er duidelijke verschillen tussen evolutionisten (mensen die de evolutieleer aanhangen) en creationisten (mensen die geloven in het scheppingsverhaal en de bijbel), wanneer het gaat om de tijd waarop de eerste volken Amerika bereikten. Evolutionisten geloven in een wereld die miljoenen, ja zelfs miljarden jaren oud is, dat moeten ze ook wel, anders kan een wereld die met niets begonnen is zich niet zo ver ontwikkelen (ik betwijfel of dat wel zou kunnen ook al bestond de wereld daadwerkelijk al 6 miljard jaar). Creationisten gaan er van uit dat de wereld niet ouder is dan maximaal 7000/8000 jaar. Ook geloven Creationisten in de zondvloed en Evolutionisten niet, dat laatste is ook erg belangrijk, want wanneer een Creationist aan het rekenen slaat met de bijbel in de hand is vrij nauwkeurig uit te rekenen wanneer de zondvloed plaats vond, dat moet ongeveer 5400 jaar geleden zijn. De bekende Dr. W. J. Ouweneel rekent dat uit met het aantal generaties dat na de zondvloed de aarde bevolkt heeft. De bevolking van de wereld moest na de stranding van de ark op de Ararat vanaf dat punt weer beginnen, het is niet logisch dat men toen direct linea recta via de Beringstraat naar Alaska is getrokken. De eerste mensen zullen waarschijnlijk pas enkele honderden jaren na de zondvloed Noord-Amerika bereikt hebben en pas weer veel later Zuid-Amerika. Evolutionisten hebben het over 30000 a 15000 voor Christus en Creationisten spreken over 2250 voor Christus. Deze mensen zullen het waarschijnlijk nooit met elkaar eens worden, want als ze dat wel zouden doen, zou 1 van de twee ineens uitgaan van een heel andere wereldgeschiedenis en dat is iets wat in de praktijk maar hoogst zelden gebeurt. Wel zijn en evolutionisten en creationisten het eens over het feit dat de eersten arriveerden over de Beringstraat en dat ze van daar Amerika verder bevolkten, met dus als verschil dat ze hier heel andere tijden voor geven.
Binnen de evolutionisten en de creationisten zijn ook weer verschillende groepen die hier eerder in het werkstuk al een keer genoemd zijn; de isolationisten en diffusionisten. Het grappige is dat er creationisten zijn die ook diffusionist zijn en dat er ook creationisten zijn die isolationist zijn, hetzelfde geldt trouwens net zo goed voor evolutionisten. Wat is nu het verschil tussen isolationisten en diffusionisten?
Dat verschil is eigenlijk vrij simpel en kort uit te leggen isolationisten geloven niet in een andere manier van kolonisatie van Amerika dan via de korte oversteek tussen Azië en Amerika; de Beringstraat. Zij geloven dus niet in kolonisatie door Vikingen en Egyptenaren. Op het punt van de Vikingen is hun ongelijk echter bewezen doordat sporen van de Vikingen zijn gevonden op New Foundland, de isolationisten brengen daar tegen in (en dat is correct) dat de Vikingen geen invloed hebben gehad op het leven van de Indianen die zij in Amerika ontmoeten en er van eigenlijke kolonisatie geen sprake is, omdat ze weer vertrokken zijn. Een groter verschil van mening vinden we bij de uitvoerig besproken vraag of de Egyptenaren ooit in Zuid/Midden-Amerika aan wal gingen. Hier zijn de isolationisten en de diffusionisten het nog steeds niet eens. De isolationisten beweren bij hoog en bij laag dat de Egyptenaren niet in staat waren naar Zuid-Amerika te reizen, omdat hun schepen daar niet zeewaardig en groot genoeg voor waren (al heeft Thor Heyerdahl door het zelf met een rieten boot te proberen bewezen dat het wel degelijk kan) en zij gebruiken de 60 overeenkomsten die zijn gevonden tussen de oude Egyptische beschaving en de beschaving van Zuid-Amerika op een nog al eigenaardige manier. Deze overeenkomsten (die zijn ontdekt door een isolationist!) gebruiken zij als bewijs dat twee ver van elkaar levende volken die geen enkel contact met elkaar hebben twee sterk gelijkende beschavingen kunnen ontwikkelen! Er zijn nog meer verschillen te vinden tussen de genoemde groepen, maar dit waren wel twee van de belangrijkste en dit werkstuk gaat niet diep genoeg om hier nog verder op in te gaan.

Conclusie
Het belangrijkste van een werkstuk is denk ik nog wel de conclusie en het antwoord op de hoofdvraag. Dat blijkt ook uit de handleiding van het profielwerkstuk, want een werkstuk zonder conclusie wordt zonder meer beoordeeld als zijnde onvoldoende.
De hoofdvraag luidde als volgt: Waar komen de vroege Amerikaanse volken vandaan?
Wat betreft de allereerst bewoners is dat makkelijk te beantwoorden; het waren Aziaten die de beringstraat overstaken en zo terechtkwamen op het toen nog onbewoonde continent Amerika, daarna verspreidden zij zich en kwamen zo veel en veel later uiteindelijk terecht op Vuurland, het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika. Later arriveerden er Vikingen op New-Foundland, er zijn nog slechts enkele mensen die dat niet geloven, maar daar hoor ik niet bij, omdat ik de IJslandse sagen geloofwaardig genoeg vindt, net zo als de overblijfselen van de in typisch Vikingenstijl gebouwde huizen op Lanseaux Meadows.
Dan komen we bij de meest interessante theorie, namelijk dat de Egyptenaren ooit in Zuid-Amerika zijn beland. Ik geloof zelf dat dit zeker mogelijk is geweest, sowieso al, omdat Thor Heyerdahl tot tweemaal toe met een rieten schip, zonder moderne hulpmiddelen de oceaan overstak en omdat ik vind dat je de vele overeenkomsten tussen de Zuid-Amerikaanse en Egyptische beschaving niet af kunt doen als zijnde toeval. Verder sluit ik me als overtuigt creationist aan bij Ouweneel die er van uitgaat dat de eerste bewoners (Aziaten via de Beringstraat) Amerika bereikten rond 2250 voor Christus. Uit het bovenstaande zal een goede lezer ook al hebben geconcludeerd dat ik een diffusionist ben, die er in gelooft dat men al in vroeger tijden de mogelijkheid had met primitieve (maar degelijke) vaartuigen de oceaan over te steken en niet alleen afhankelijk was van een uiterst smalle waterscheiding tussen twee continenten.
Mijn hypothese was dat er in Amerika van oorsprong Aziatische, Europese en Egyptische volken leven. Deze Hypothese lijkt achteraf niet helemaal te kloppen. Dat er van oorsprong Aziatische volken leven is onomstreden. Europese volken zijn kort in Amerika geweest, maar weer vertrokken, terwijl de kans groot is dat de in Amerika aangekomen Egyptenaren zich al snel vermengden met de Indianen en dientengevolge niet meer op te sporen zijn.
Bij deze besluit ik mijn profielwerkstuk als beëindigd en laat ik het aan de leraar over dit werkstuk op zijn waarde te schatten.

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

1281

reacties

Ey. Allereerst vind ik het een Erg interessant profielwerkstuk. Ik zit nu in 5 havo en ik heb het over piramides in egypte en zuid amerika. In jouw profielwerkstuk las ik dat er 60 overeenkomsten zijn tussen egypte en Zuid-amerika. Kan jij de bron sturen waar jij die 60 overeenkomsten heb gevonden( uit een boek, internetsite etc) BVD,
door Mark Gerritsen (reageren) op 6 januari 2006 om 15:12
ik las je profielwerkstuk over de herkomst van Amerikaanse volken. Toeval wil, dat ik voor een scriptie over hetzelfde onderwerp aan het maken ben. Jij beschrijft in je werkstuk een aantal punten die de Latijns Amerikaanse volkeren in overeenkomst treffen met de oude Egyptenaren. Ik ben op de hoogte van die 60- punten lijst. nu vraag ik, beschik jij over die 60-punten lijst? zo ja, zou je die naar mij willen sturen? GreetZzz Timo
door Timo (reageren) op 11 maart 2007 om 12:30

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer