Door Scholieren.com te bezoeken geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Ben je onder de 16? Zorg dan dat je toestemming van je ouders hebt om onze site te bezoeken. Lees meer over je privacy (voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018). Akkoord Instellingen aanpassen

Seksueel en fysiek geweld

Levensbeschouwing

Praktische opdracht

Geweld

5.9 / 10
4e klas aso
  • Tinka
  • Nederlands
  • 7941 woorden
  • 12154 keer
    7 deze maand
  • 4 mei 2002
Seksueel en fysiek misbruik

Voorwoord

We hebben besloten om het onderwerp fysiek en seksuele misbruik te bespreken omdat dit in het post-Dutrouxtijdperk ruim aan bod kwam/komt in de media. Het lijkt wel een soort moderne ziekte geworden te zijn.....maar niets is minder waar. Fysiek en seksueel misbruik komt sinds mensenheugenis voor en werd/wordt getolereerd; verzwegen, verdrongen of verdoezeld. Onze voorouders gaan niet echt vrijuit want fysiek en seksueel misbruik is een probleem door de eeuwen heen; alleen werd er niets aan gedaan om het te verbieden, te verhinderen of te voorkomen; soms maakte het zelfs deel uit van bepaalde culturen. Zowel de culturele en maatschappelijke normen als de religie hebben hierin een grote rol gespeeld.

In onze hedendaagse tijd heeft de wetgeving er voor gezorgd dat zoiets niet meer ongestraft kan indien de bewijslast aanvaard wordt door de rechter. Ook de publieke opinie tilt zwaar aan de aanwezigheid van seksuele delinquenten in onze maatschappij. Helaas is seksueel misbruik soms een perfecte misdaad zodat het moeilijk te bewijzen valt wanneer er een tijd verstreken is tussen de uitvoering van de feiten en de bekendmaking ervan. Men kan in vele gevallen spreken van een perfecte misdaad; er zijn bijna altijd maar twee partijen: het slachtoffer ( diegene die gedomineerd werd/wordt ) en de dader ( diegene die domineerde/domineert ) en het gebeurt bijna altijd tussen 4 muren en veelal zijn er geen getuigen. Seksueel misbruik is voor het grootste deel een intrafamiliale aangelegenheid terwijl fysiek misbruik zowel intrafamiliair als extrafamiliair. De woeste marginale brute verkrachter, zoals men hem ons door films of door verhalen wil laten uitschijnen, is de minst voorkomende dader.
De meeste verkrachtingen ( geschat op 70 % ) gebeuren door bekenden van het slachtoffer.
Verkrachtingen, aanrandingen, pedofilie, kinder - en oudermishandeling of psychische mishandeling zijn kluwen van psychologische trauma’s, ten gevolge van de onterende en soms gruwelijke feiten.
De slachtoffers ervan worden opgevangen en begeleid door de hulpverlening en een klein percentage ervan behandelt ( tot bestraft ) door Justitie.
De lichaamssignalen welke slachtoffers proberen de wereld in te sturen worden niet altijd begrepen door hun omgeving. In sommige gevallen keren deze signalen zich zelfs tegen het slachtoffer.

Wij zullen proberen een beeld te scheppen van de verschillende soorten seksuele en fysieke misbruiken met hun aanverwanten en de juridische omschrijvingen duidelijk maken. Ook zullen we dieper ingaan op de psychosomatische gevolgen op langere termijn. Iedereen heeft wel al eens een interview gelezen waarin een slachtoffer opmerkt veroordeeld te zijn voor het leven terwijl de dader(s) er met een lichte straf ( of zelfs vrijspraak ) van af komt. De impact van dergelijke feiten op de levenskwaliteit is niet te onderschatten..........bij sommige slachtoffers gaat het van onbegrip en ongeloof in de kenniskring, opnames in psychiatrische instellingen, automutilatie
( zelfverminking ) tot zelfs tot zelfmoord. Incest is trouwens een der belangrijkste redenen welke tot zelfmoord kunnen lijden.

Zoals vermeld hebben de maatschappelijke normen binnen elke cultuur en het geloof een ( soms erg kwalijke ) rol gespeeld en ervoor gezorgd dat wat vroeger als normaal aanvaard werd nu niet meer toegelaten wordt. In bepaalde landen echter zijn sommige zaken nog steeds toegelaten terwijl dit in andere landen bij wet verboden is.
Vb. in India en Afrika huwen meisjes op erg jonge leeftijd ( vanaf 12 jaar ) maar in de westerse wereld is bigamie ( met meerdere vrouwen huwen ) verboden.

Helaas komt de man niet echt goed uit grootschalige onderzoeken op het vlak van fysiek en seksuele misbruik. Omwille het mannelijke hormoon, testosteron, zijn er meer mannelijke plegers van seksuele agressie dan vrouwelijke. In feite zijn het hoofdzakelijk mannelijke daders. Uit cijfers is immers geweten dat, wat België betreft, momenteel 5% van de mannelijke bevolking gekend is als pleger van zedenfeiten. Het gaat hier om ongeveer 350.000 mannen die ooit bekend hebben of veroordeeld werden. We zwijgen dan nog over de onopgeloste misdrijven!

België is niet echt een uitschieter op dit vlak; vergelijking van studies hebben aangetoond dat de ons omringende landen met dezelfde cijfers opgezadeld zitten.

Jaarlijks worden ongeveer 25.000 verkrachtingen/aanrandingen op de eerbaarheid gemeld bij de hulpverlening maar slechts 1.500 gevallen bereiken Justitie. Een te versmaden klein percentage zijn dan nog fictieve feiten zodat er kostbare tijd verloren gaat welke zou kunnen aangewend worden voor werkelijk gebeurde feiten.

Intrafamiliair geweld kent echter halucinante cijfers op het gebied van seponeren
( klassering zonder gevolg door Justitie ). In sommige parketten is het seponeren zelfs 100 %. Een duidelijke uitleg hierover is er niet. Binnen het Comité Bijzondere Jeugdzorg wordt bijvoorbeeld gestreefd om het gezin te herenigen of te behouden zoals het is. Vroeger werden kinderen vlugger geplaatst bij pleeggezinnen of in instellingen.

Seksuele agressie gaat vaak samen met psychosomatische en/of fysieke agressie. Om een volledig beeld te kunnen geven van deze problematiek gaan we zowel het seksueel als het fysieke misbruik bespreken.

Sinds Dutroux zijn er overal in het land plots experts opgestaan en werden door Justitie toch enkele belangrijke maatregelen genomen. Zoals het blijkbaar echter hoort in een democratie is het niet echt simpel om verroeste wetten te veranderen of bij te sturen.

DEEL 1. JURIDISCHE OMSCHRIJVING

Seksueel misbruik

1. Aanranding van de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging (art 372 SWB)

Definitie: begin van uitvoering van handelingen die het schaamtegevoel aantasten, op persoon minder dan18 jaar met diens toestemming gepleegd door een bloedverwant in opgaande lijn, of op een persoon zonder leeftijdsbeperking wanneer diens toestemming ontbreekt.


voorbeeld:
- grootvader laat zich masturberen door zijn 15-jarige kleindochter, die hiermee akkoord gaat
- tijdens een slow wrijft de man speels, bovenop de kledij over de venusheuvel van zijn danspartner
- een koppeltje heeft seksuele betrekkingen doch het meisje is 15 j en de jongen 18 j
- een 14-jarige leerling heeft een seksuele verhouding met de leraar
- een directeur roept zijn secretaresse bij zich en tijdens het dicteren van een brief raakt hij af en toe haar billen aan. Na enkele malen laat hij zijn hand op haar bil liggen en wrijft tot onder haar rok.

Deze vorm van seksuele agressie komt veelvuldig voor doch wordt bij Justitie erg weinig aangegeven omdat de bewijslast bijna onmogelijk is. Nieuw in de wetgeving is het begrip “ongewenste seksuele intimiteiten op de werkvloer “ waarin deze juridische omschrijving perfect past. Binnen de Belgische staatsdiensten zijn sinds enkele jaren vertrouwenspersonen aangeduid bij wie aangifte of melding kan gedaan worden. De hiërarchische overste is in sommige gevallen immers de dader. Opnieuw valt op dat de vrouw bijna altijd het slachtoffer is van machogedrag bij mannen.

Deze vorm van seksuele agressie wordt gestraft met opsluiting tot dwangarbeid van 10 tot 15 jaar in de ergste gevallen wanneer er vb. verzwarende omstandigheden zijn.

2. Aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging (art 373 SWB)

Definitie: begin van uitvoering van handelingen die het schaamtegevoel aantasten op een persoon zonder leeftijdsbeperking wanneer diens toestemming ontbreekt doch met geweld of bedreiging; zowel fysiek als verbaal.
(gelijk gesteld geval van verkrachting wanneer de feiten gepleegd worden op een persoon minder dan 14 jaar)
De aanranding bestaat zodra er een begin van uitvoering is.

! De verrassing wordt met geweld gelijkgesteld. !

voorbeeld
- omdat de vrouw niet ingaat op zijn avances geeft de man haar een vuistslag en voelt onder haar rok aan haar geslachtsdeel
- onder bedreiging van een wapen dient het slachtoffer de dader aan te raken aan diens penis of dient zich zelf aan te raken aan de vagina
- een priester masturbeert de penis van een 15-jarige onder morele dwang want hij dreigt hem te laten zakken voor twee vakken
- een fietser rijdt voorbij een wandelende vrouw en knijpt vlug-vlug in haar borsten.
- een groep jongens stellen zich op rond een meisje en knijpen om beurten in haar borsten en billen. Het meisje verweert zich maar kan tegen de oudere jongen niet op.

Deze vorm van seksuele agressie komt evenveel voor maar wordt vlugger aangegeven bij Justitie omdat er hier sprake is van fysiek geweld. In de gevallen dat de daders ook nog onbekenden zijn is de stap naar aangifte vlugger gemaakt dan wanneer je een familielid, een baas, een medewerker enz...moet aangeven. Nieuw bij de jeugdige criminelen is de vorm “steaming”. Dit is een groep jongeren ( veelal jongens ) die zich rond een slachtoffer opstellen en deze fysiek bedreigen, slaan tot betasten maar ook bestelen.

Deze vorm van seksuele agressie wordt gestraft met gevangenisstraf van 6 maanden tot 5 jaar, opsluiting tot dwangarbeid van 10 tot 15 jaar.

3. Verkrachting (art 375 SWB)

Definitie: Elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel van eender welk voorwerp tegen de zin van het slachtoffer.

Hier valt op te merken dat de penetratie ( binnendringen ) niet enkel in de vagina dient te gebeuren, zoals in de volksmond nog te veel onterecht, gedacht wordt. Ook anale of orale penetratie is verkrachting. Ook dient de penetratie niet met de penis te gebeuren; met een vinger; zelfs een teen of eender welk voorwerp kan een persoon ( zowel vrouw als man ) verkracht worden. Ook onder dwang verplicht worden een slachtoffer te penetreren is volgens de letter van de wet verkrachting.

De wet op de verkrachting kende een volledige aanpassing op 04/07/1989; belangrijke aanpassingen werden uitvoerbaar: Zo kan bijvoorbeeld verkrachting nu wel bestraft worden wanneer dit binnen het huwelijk gebeurd. Vroeger kon dit niet omdat men ervan uitging dat in het huwelijk voor gezinsuitbreiding diende gezorgd te worden. Gewelddadige mannen konden op die manier hun seksuele lusten botvieren op hun echtgenote zonder hiervoor gestraft te worden. Uiteraard is dit erg moeilijk aan te tonen; tenzij er fysiek geweld bij te pas gekomen is of er zijn duidelijke medische bewijzen voorhanden.
Verkrachting van een kind jonger dan 10 jaar werd vroeger altijd met een assisenproces behandeld; nu worden deze feiten gecorrectionaliseerd.

Toestemming is er voornamelijk niet wanneer de daad is opgedrongen door middel van geweld, dwang of list of mogelijk gemaakt door een onvolwaardigheid of een lichamelijk of een geestelijk gebrek van het slachtoffer.

voorbeeld:
- man belt aan bij een vrouw, overmeestert haar en rukt haar rok af. Hij penetreert met de penis in haar vagina en bedreigd haar met een mes
- de 18-jarige dader heeft seksuele betrekkingen met een meisje van 12 jaar oud, met haar toestemming. ( zie aanranding met geweld: gelijkgesteld geval = ook incest )
- vrouw verplicht een man om zijn penis in haar anus te stoppen.
- dader steekt, met bruut geweld, een stok in de anus van een 11-jarig meisje en masturbeert zich ( feit gebeurd in 1994 te Lokeren )
- man grijpt een vrouw vast, langst achteren, en steekt erg snel zijn wijsvinger in haar vagina ( of anus ) en loopt dan snel weg
- een vrouw ligt in de recovery na een operatie en is nog verdoofd. Een verpleger doet zijn broek open en duwt zijn penis in haar mond. De vrouw stelt bij het ontwaken vast dat ze sperma in de mond heeft
- een vader verzorgt zijn baby en zuigt aan de penis van het kindje
- een groep studenten bindt een studente vast n.a.v. een studentenritueel
waarbij eerstejaars gedoopt worden. Na haar ingesmeerd te hebben met
jam en slagroom wordt haar slipje uitgedaan en een kaars in haar
vagina gestopt welke men doet branden. Met dit laatste is ze niet akkoord
en brengt haar medestudenten hiervan meermaals op de hoogte. Ze is
weerloos want is vastgebonden
- een familielid in opgaande lijn ( oudere broer, vader en grootvader ) voert
emotionele en psychische druk uit op het meisje en misbruiken haar. Ze verweert zich niet uit schrik gelet haar leeftijd. De dader voert aan dat ze zich nooit verweerd heeft waaruit hij toestemming meende te begrijpen

Deze vorm van seksuele agressie wordt gestraft met opsluiting, dwangarbeid van 10 tot 15 jaar en dwangarbeid van 15 j tot 20 jaar. Is het kind geen 10 jaar oud is de straf levenslange dwangarbeid.

4. Vooroordelen over slachtoffer en dader:

• de vrouw lokte het uit
• zij is een lustobject
• vrouwen hebben het graag
• ze zijn er trouwens voor gemaakt
• ze hebben er zelf een erotische fantasie over
• de dader = onbekende macho
• verkrachtingen gebeuren steeds ’s nacht buiten op verlaten plaatsen
• het overkomt alleen de lage klasse
• het slachtoffer is een knappe sexy verschijning
• het zijn alleen vrouwelijke slachtoffers
• een slachtoffer is meestal een hoer
• de dader = zot, vrijgezel
• de dader heeft een onweerstaanbare seksuele lust
• er is geen verzet van het slachtoffer = ze heeft het graag
• een vrouw kan nooit de dader zijn
• een hoer kan niet verkracht worden
• verkrachting bestaat niet tussen echtparen

Al deze vooroordelen zijn door de maatschappij, en ook het geloof, opgedrongen. Ze hebben van de verkrachter en het slachtoffer een beeld geschetst welke aangezwengeld wordt door o.a. het onveiligheidsgevoel. Deze vooroordelen zijn FOUT. Er bestaat geen vast profiel van een slachtoffer noch dader; uit studies echter heeft men wel enkele gelijkenissen kunnen vastleggen. De verkrachter is veelal een bekende van het slachtoffer; zowel bij kortstondige als langdurige feiten. 70 % à 75 % van alle verkrachters zijn bekenden: een vriend, een leverancier, een familielid, een gezagsdrager, een kennis, een cafékennis, enz...
Slechts 25 à 30 % is de onbekende dader. Deze daders halen natuurlijk de media welke dankbaar gebruik maken van deze walgelijke feiten om hun kranten en/of nieuwsprogramma’s te vullen. Het is immers relatief gemakkelijker om een anonieme dader aan te klagen dan je vader....je leraar....de dokter.....de trainer.....of je echtgenoot.

De meeste slachtoffers zijn helemaal niet de sexy verschijningen die bij sommige mensen aanstoot geven door hun kledij; het zijn gewone, soms wel erg onopvallende, vrouwen die de daders hun hoofd niet op hol gebracht hebben met hun gedrag - houding of kledij. De daders zijn ook niet die brute, marginale woestelingen maar kunnen eender wie zijn. Ook artsen of advocaten werden al veroordeeld.
De meeste verkrachtingen gebeuren op de vertrouwde plaatsen van het slachtoffer; de verlaten, donkere steegjes of veldwegels zijn de minst voorkomende plaatsen; wat niet wil zeggen dat je daar zomaar zonder gevaar kunt lopen. Je moet het noodlot immers niet tarten. Verkrachtingen of aanrandingen op verlaten veldwegels gebeuren wel. Alleen zijn ze niet representatief voor alle verkrachtingen.

Ook mannen kunnen verkracht worden. Mannen praten echter niet graag over deze feiten. Het past niet in onze macho maatschappij om toe te geven dat je als man seksueel misbruikt werd door een vouw......of een man ( homoverkrachtingen worden als vermoord verzwegen ) Bij de meeste seksuele misbruiken bij jongens wordt er pas over gesproken naar aanleiding van soms familiale drama’s of tijdens de behandeling van een depressie.
Een vrouw kan door haar man wel verkracht worden; ze zijn immers niet getrouwd om deze reden. Sinds de wetswijziging kan dit aangegeven worden bij Justitie. Het is echter moeilijk te bewijzen tenzij er duidelijke sporen van geweld zijn of medische aanwijzingen die niet kunnen weerlegd worden.

Een prostitué kan ook verkracht worden; spijts wat de meeste erover denken. Wanneer ze na haar “dagtaak” naar huis gaat en overvallen wordt en seksueel misbruikt is dit duidelijk verkrachting. Ook tijdens de uitvoering van haar “werk” kan er sprake zijn van verkrachting. Bepaalde prostituees laten immers geen penetratie of andere perverse spelletjes toe. Wanneer ze, tegen hun wil, door de “klant” misbruikt worden is er ook verkrachting. Alleen ligt het erg moeilijk om dit te bewijzen tenzij er duidelijke sporen van geweld zijn.

5. Verzwarende omstandigheden voor alle misdrijven:

• misbruik maken van zijn/haar gezag ( werkgever – bloedverwant – ambtenaar – medici – politieman/vrouw – politici – opvoeder – leraar – stiefmoeder – enz… )
• gebruik maken van geweld of bedreigingen ( zowel fysiek, verbaal als moreel )
• slachtoffer is gehandicapt ( zowel lichamelijk als psychisch )
• slachtoffer is bedwelmd ( met verdovende middelen – narcose door en dokter n.a.v. een ander onderzoek – door drank – met een peperspray )
• slachtoffer is bewusteloos ( door de slagen of van angst flauwgevallen of coma )
• slachtoffer is jonger dan 16, 14 of 10 jaar
• slachtoffer overlijdt tengevolge de feiten
• aantal feiten van de dader en de uitvoering ervan ( foltering - opsluiting –aard van de bedreiging )

Deze verzwarende omstandigheden leveren, al naar het geval straffen op van dwangarbeid van 15 tot 20 jaar.

6. Geen verkrachting:

Een man vecht met een kleurling en duwt een voorwerp ( vb; een matrak ) in diens anus uit racistische overwegingen. Niettemin er toch sprake is van penetratie in een lichaamsholte ontbreekt het bestanddeel seksualiteit.

Een dokter onderzoekt een 3-jarig meisje gynaecologisch, op verzoek van de ouders, en omwille medische noodzaak dient hij met een onderzoeksklem in haar vagina te gaan. Niettemin het meisje hierbij weent en zich wat verzet is er geen sprake van verkrachting.

7. Seksuele Agressie Set

Justitie beschikt over een speciaal ontworpen medisch hulpmiddel welke de SAS noemt. De Seksuele Agressie Set wordt door een arts of wetsdokter uitgevoerd en liefst binnen de 24 uur na de feiten van verkrachting of aanranding op de eerbaarheid. Het medisch onderzoek gebeurt mits toestemming van het slachtoffer en mits een opdracht van de Procureur des Koning, de Onderzoeksrechter of de Kamer van Inbeschuldigingstelling ( 3 rechters welke o.a. ook over de voorlopige hechtenis beslissen wanneer een verdachte in beroep gaat tegen zijn aanhouding )
De SAS werd in het leven geroepen om voor bewijsmateriaal te zorgen bij verkrachting en/of aanrandingen voor zover er sporen aan te treffen zijn.

Het onderzoek gebeurt door een gynaecoloog of wetgeneesheer en was destijds erg omslachtig en in bepaalde gevallen zorgde dit onderzoek voor een bijkomende trauma bij jonge slachtoffers. De huidige SAS is zodanig verbeterd dat enkel de hoogst nodige onderzoeken dienen te gebeuren: vb. wanneer een meisje aangerand werd door een onbekende man en hij heeft zich gemasturbeerd op haar bloes terwijl hij haar bedreigde, dan zal enkel de kledij in beslag genomen worden. Bij het vroeger medisch onderzoek diende er zelfs in dit geval een vaginaal en anaal onderzoek te gebeuren; een bloed - en speekselafname enz....

Bij verkrachtingen en aanrandingen laten verdachten nogal veel genetisch materiaal achter op en in het slachtoffer: haartjes - speeksel - bloed – haar - en huidschilfers - sperma - vezels. Deze sporen kunnen in gespecialiseerde labo’s opgespoord worden en kunnen voor eventuele technische bewijslast zorgen.

Ditzelfde medisch onderzoek kan ook uitgevoerd worden op een verdachte. Er zijn plannen om een databank aan te leggen, onder controle van Justitie, waarin het DNA ( genetische vingerafdruk met 99,98 % zekerheid ) van alle seksuele delinquenten opgeslagen is. Opsporen van daders door vergelijkend onderzoek zal dan gemakkelijker worden.
Van slachtoffers wordt verwacht dat ze binnen een zo kort mogelijke periode na de verkrachting of aanranding klacht indienen bij Politie of Justitie om over te kunnen gaan tot het gebruik van de SAS. De slachtoffers zijn echter meestal getraumatiseerd door de feiten; voelen zich vuil en beschaamd en wachten meestal meerdere dagen ( soms tot zelfs jaren ) voor ze hun drempelvrees kunnen beheersen en klacht indienen. Helaas is het dan meestal woord tegen woord.
Toch is de SAS een degelijk middel om Justitie te helpen daders op te sporen en te laten veroordelen door een rechtbank.
8. Wat laat de wet nu feitelijk toe?

• Vanaf de leeftijd van 14 jaar zijn seksuele aanrakingen ( zonder penetratie ) met toestemming van beide partijen toegelaten zolang het niet tussen bloedverwanten gaat.

• Vanaf de leeftijd van 16 jaar is alles toegelaten ( met penetratie ) mits
toestemming van beide partijen zolang het opnieuw niet tussen bloedverwanten gaat.

9. Verjaring van de stafvordering

a) Minderjarigen

Sinds de wet van 13 april 1995 (seksueel misbuik van minderjarigen) begint de verjaringstermijn pas te lopen vanaf het ogenblik dat het slachtoffer 18 jaar is
Elk feit van aanranding of verkrachting van een minderjarige is een misdaad zodat de verjaringstermijn 5 jaar is ( vanaf de meerderjarigheid )

b) Meerderjarigen

Verkrachting van meerderjarigen is een misdaad zodat de verjaring 5 jaar bedraagt vanaf de datum van het feit. Aanranding van een meerderjarige is een wanbedrijf dus eveneens 5 jaar vanaf de datum van het feit.

c) Bijzondere gevallen

Zijn de feiten gepleegd op een persoon die ten gevolge van een ziekte geestelijk of lichamelijk gebrek heeft of onvolwaardig kwetsbaar is, is het een misdaad = 10 jaar.
Er bestaat ook zoiets als stuiting. Dit is de periode van max. 5 jaar indien er tussen de aangifte van de feiten en de verderzetting van het onderzoek een pauze is. Dit kan omdat het slachtoffer bijvoorbeeld in een coma ligt en niet kan verhoord worden - het slachtoffer is te jong of kan het psychisch niet aan om te spreken over de feiten. Hiermee kan de verjaring tot 10 jaar oplopen.

10. Incest

Definitie: Langdurige, door misbruik van gezag of macht, zedenfeiten op een kind met een leeftijdsverschil tussen de dader en het slachtoffer
( leeftijdsverschil = generatieverschil ).
Zowel aanranding op de eerbaarheid als verkrachting wanneer sprake is dat de dader een bloedverwant is en van een andere generatie.

voorbeeld:
- vader of moeder met dochter of zoon heeft een seksuele relatie
( wanneer het slachtoffer minder dan 16 jaar is )
- broers welke een leeftijdsverschil van minstens 10 jaar hebben ongeacht
of één van hen meerderjarig is
- grootouders naar kleinkinderen toe

De definitie incest komt niet voor in het strafrecht. Dit is een louter begrip evenals pedofilie. Men zal het misdrijf als aanranding, al dan niet met of zonder geweld, omschrijven of als verkrachting. De graad van verwantschap en de toegepaste morele of fysieke dwang zullen bepaald worden uit de verzwarende omstandigheden. ( zo wordt vb. een verkeersongeval met gekwetsten door justitie omschreven als “onopzettelijke slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid tot gevolg “ ) Zo zal incest bijvoorbeeld omschreven worden als “ aanranding op de eerbaarheid op een persoon minder dan 16 jaar oud door een bloedverwant in opgaande lijn “

Incest is één der zwaarwichtigste problemen waarmee de hulpverlening momenteel kampt. De gevolgen ervan uiten zich in het karakter van het misbruikte kind, welke niet begrijpt wat hem/haar overkomt. Het kind - de adolescent - voelt zich door zijn/haar omgeving niet begrepen want de non-verbale signalen ( lichaamstaal ) welke het de wereld instuurt worden steevast omschreven als “ een stout kind - een lastig kind - ze doet niet anders dan liegen en nu zegt ze nog dat haar papa haar aanraakt; stel je voor - het zal de puberteit zijn die hem parten speelt, in onze familie gebeurt dat niet……….”

Incestschema

De vooruitgang van handelingen van verleiden naar verkrachting wordt wel eens door deskundigen aangetoond middel van een schema waarbij de twee V’s belangrijk zijn.
Verkrachting
Inbreng in lichaam
sensueler likken
likken
zoentjes op lichaam
tederheid
aanraken
wrijven
Verleiden

Tussen Verleiden en Verkrachten worden door de pleger van zedenfeiten diverse handelingen gesteld om bij het slachtoffer een vorm van gewenning te verkrijgen. Bij incest wordt het kind de handelingen, die steeds maar grenzen verleggen, gewoon. Uit die gewoonte leert het zich geen vragen stellen wanneer de pleger steeds verder gaat. Wanneer de pleger uiteindelijk nooit overgaat tot verkrachting kan het gebeuren dat er jaren incest gebeurt terwijl het kind er zich niet eens van bewust is. Het is het immers gewend geraakt. Toch sturen die kinderen, instinctief, non-verbale signalen uit welke zo subtiel zijn dan ze niet begrepen worden door leken.

Voorbeelden:

• Bij het verzorgen van een baby worden de billetjes ingewreven met een zalf wanneer de luier vervangen wordt. Wanneer het kind gewoon gemaakt wordt dat hierbij de vinger in de anus geduwd wordt zal het dit niet als abnormaal ervaren. Later, wanneer het kind verder verzorgd wordt en de pleger vervangt zijn/haar vinger door de penis of een ander voorwerp, zal het kind dit als normaal ervaren. Pas op latere leeftijd, puberteit, zal het kind zich vragen beginnen stellen. Ondertussen zijn er gedurende jaren verkrachtingen gebeurd.
• Wanneer het kind, bij het slapen gaan, steeds een verhaaltje wordt voorgelezen en hierbij gestreeld wordt, zal het de latere strelingen over de geslachtsdelen niet als abnormaal ervaren.
• Als 10-jarig meisje stel je je geen vragen om met je papa onder de douche te gaan als je dit zo is aangeleerd. Op zich is hier geen probleem te zoeken tenzij de papa het meisje overdreven lang wast en inwrijft. Als hij van het meisje eist dat ze dit op latere leeftijd ( 16 jaar ) nog doet is toch sprake van een probleem, volgens kinderpsychologen. Een opgroeiende puber heeft recht op een eigen intimiteit en seksuele verkenning. Het is niet aan de papa om haar dit bij te brengen door uit te voeren, voor te tonen, of samen met hem te beleven.

11. Pedofilie

Definitie: een volwassen persoon welke zich seksueel aangetrokken voelt tot minderjarigen. Er hoeft niet eens sprake te zijn van seksuele handelingen of aanrakingen.
In tegenstelling wat in de volksmond gezegd wordt is een pedofiel niet iemand die kinderen seksueel misbruikt. De juiste term is pedoseksueel. Een pedofiel houdt van kinderen maar hij voelt zich ook seksueel aangetrokken tot hen. Een pedoseksueel echter gaat over tot het stellen van seksuele handelingen.

Voorbeeld:

- man gaat wekelijks zwemmen en bekijkt jonge kinderen waarbij hij
seksuele fantasieën heeft ( is moeilijk te bewijzen gelet er geen handelingen
gesteld worden - hier spreekt men ook wel van een gluurder )
- volwassen man gaat op reis naar Thailand en, tegen betaling, heeft
seksuele contacten met jonge meisjes ( 12 tot 14 jaar oud ) Sedert enkele
jaren zijn deze daders gerechtelijk vervolgbaar in België voor
zedenmisdrijven in het buitenland gepleegd. Gelukkig maar want anders
gaan deze mannen gewoon vrijuit en op verplaatsing misdaden plegen
- man is gehuwd, heeft 2 kinderen, doch krijgt meer en meer seksuele
gevoelens voor zijn kinderen dan voor zijn vrouw. Hij dwingt zichzelf in
therapie te gaan. Hij is niet strafbaar

Voor alle duidelijkheid: Marc Dutroux is geen pedofiel; hij is een gevaarlijke psychopaat die bedrieglijke en misdadige handelingen uitgevoerd heeft en enkel voor zichzelf opkomt. Zonder vooruit te lopen op zijn proces zijn nu toch al voldoende bewijzen om aan te tonen dat hij minstens voor ontvoering van kinderen; opsluiting en schuldig verzuim ( geen hulp bieden aan mensen in nood ) met de dood tot gevolg kan beschuldigd worden. Of hij zelf de hand heeft aan de dood van twee of meerdere kinderen zal op zijn proces moeten uitgemaakt worden.
12. Exhibitionisme

Definitie: zich graag naakt vertonen aan anderen en met de naaktheid pronken of erdoor ( al dan niet seksueel ) opgewonden worden

Voorbeeld:

- man verbergt zich in de struiken en masturbeert zich. Hij zorgt er wel
voor dat voorbijgangers ( liefst vrouwen ) hem kunnen zien
- vrouw draagt geen kledij onder de lange mantel en wanneer ze een man
alleen tegenkomt, in een park, toont ze haar naakte lichaam om onmiddellijk
weg te lopen
- man draagt een ruimzittende boxershort en zet zich zo dat zijn penis, half in
erectie, duidelijk zichtbaar is voor anderen
- pornostar speelt mee in een film en geniet ervan zijn lichaam te vertonen
voor een videofilm

Veelal zijn dergelijke figuren ongevaarlijk en zorgen eerder voor maatschappelijke overlast in parken, speeltuinen of zwembaden.
Het betreft een soort “psychische ziekte” welke goed kan behandeld worden. In weinige gevallen gaat de fantasie van de dader verder en gaat hij/zij over tot handelingen. Uit studies is gebleken dat wanneer men langdurig werkloos is; zonder vaste partner en laag geschoold is, hierin een profiel kan gevonden worden voor exhibitionisten. Uiteraard zijn er personen die aan dit profiel beantwoorden en het niet doen en zijn er personen uit een hoge klasse die het wel doen. In elke klasse zijn rare kwieten of zonderlingen aan te treffen.

13 Openbare zedenschennis:

Hieraan wordt in onze moderne tijd niet zo zwaar meer aan getild.

Definitie: zich al dan niet opzettelijk naakt vertonen ( zelfs ten dele) en hiermee de maatschappelijke normen overtreden

voorbeeld:

- vrouw loopt naakt over het voetbalveld en protesteert tegen bont
- man urineert tussenin geparkeerde wagens terwijl voorbijgangers het volle
zicht krijgen op zijn geslachtsdelen. De man is dronken
- een koppeltje bedrijft de liefde in de duinen vlakbij een vakantieoord en
worden gezien door spelende kinderen
- een naturist loopt naakt in zijn woning maar laat de gordijnen open zodat
de buurtbewoners hem duidelijk kunnen zien

Om strafbaar te zijn voor openbare zedenschennis dient er niets aan de infrastructuur, of omgeving, veranderd te worden om de naaktheid te kunnen zien. Meer uitleg: je mag naakt op je slaapkamer rondlopen als je niet kunt gezien worden van op straat. Als je buurman een ladder neemt om je te kunnen zien kan jij niet vervolgt worden maar eerder de buurman die in feite gluurder geworden is. Het is niet verboden om naakt in je omheinde tuin te lopen. Wanneer iemand zich aan de omheining optrekt om erover te kijken is hij het die strafbaar is.
Wanneer je echter in je personenwagen met je vriendin de liefde bedrijft en volledig uit de kleren gaat wordt het aandampen van de ruiten niet aanvaard als uitleg dat je niet kon gezien worden. Een volledig verduisterde wagen echter wel.

14. Homoseksualiteit

Definitie: een seksuele relatie tussen twee personen van hetzelfde geslacht

In de volksmond wordt over homo en lesbisch gesproken. Ten onrechte wordt het woord lesbisch gebruikt; afgeleid van het Griekse eiland Lesbos waar ooit homoseksuele vrouwen gewoond hebben. Het woord “ holebi “ is tegenwoordig ook in opmars. Dit betreffen zowel homoseksuelen, lesbische als biseksuele die een kleine groepering gevormd hebben ( zo’n 5 % van de Belgische bevolking )

Voorbeeld:

- twee vrouwen wonen samen en hebben elk twee kinderen welke ze door
kunstmatige bevruchting hebben gekregen. Ze leven als een koppel samen
en bedrijven de liefde
- een gehuwde man bezoekt wekelijks het stadspark waar geweten is dat
jonge mannelijke prostituees hun lichaam verkopen voor seks

Tegenwoordig is er veel te doen over homohuwelijken en holebi-fuiven. Niettemin de Homoseksuelen slechts 5% van de bevolking uitmaken wensen ze dezelfde rechten te verwerven als samenwonenden en/of gehuwden. Dit heeft te maken met erfenisrechten en/of gezamenlijke aankopen van eigendommen of een eigen zaak.
Homoseksualiteit is niet strafbaar in België, tenzij er handelingen gebeuren welke vallen onder de misdrijven zoals hiervoor omschreven. In bepaalde religies, vb. de Islam, wordt uitdrukkelijk homoseksualiteit verboden. Voorstanders en tegenstanders voeren al jaren heftige discussies over de rechten waarop homo’s menen recht te hebben.Fysiek misbruik

15. Opzettelijk toebrengen van lichamelijk letsel

Definitie: opzettelijk toebrengen van slagen of verwondingen aan personen ( art 398 SWB)

Veel uitleg hoeft hier niet bij gegeven te worden. Iedereen leest wel eens in de krant over vechtpartijen in herbergen, hooliganisme bij voetbalwedstrijden, vechtpartijen op de speelplaats e.a.

De straf voor deze feiten gaan van 8 dagen tot 6 maanden gevangenisstraf en/of een geldboete.


Voorbeelden:

- twee jongens raken slaag omwille een twist over een meisje
- tijdens voetbalrellen gaan supporters elkaar te lijf met knuppels
- een vader geeft zijn zoon een klap in het gezicht waardoor de jongen zijn
evenwicht verliest en ten val komt waarbij hij een hersenschudding oploopt
- een jaloerse man gooit zwavelzuur in het gezicht van de vrouw die hem
afgewezen heeft. Ze blijft verminkt voor het leven
- op de speelplaats stampt een jongen opzettelijk een andere omver; deze•
komt ten val en breekt een arm
- een bestuurder is woedend omdat een jonge fietser hem de weg afsnijdt,
stapt uit en mept hem op de grond ( verkeersagressie )


16. Kinderverwaarlozing ( art 401 bis SWB )

Definitie: Opzettelijk / onopzettelijk een kind in de natuurlijke, emotionele en opvoedkundige behoeften niet voorzien.

voorbeelden:

- voedseltekort ( spreek voor zich )
- kledijverwaarlozing ( zomerkledij in de winter )
- hygiëne ( kwalijk ruikend )
- medisch ( ontzeggen van verplichte vaccinaties )
- de kinderen niet ophalen bij omgangsrecht ( bij echtscheidingen het bezoek-
recht niet uitvoeren ) = verlating van kinderen

17. Kindermishandeling ( = slagen en verwondingen )

Definitie: Opzettelijke en onopzettelijke daden van fysiek of psychisch geweld, door misbruik van gezag of macht, op een kind.

voorbeeld:

- langdurig en meermaals je kind slaan om eender welke reden. Onder slaan verstaan we niet een tik tegen de billen maar doormeppen
- wanneer de baby weent deze dooreen schudden opdat het wenen zou
stoppen ( schaking baby syndroom ) Veel baby’s houden er hersenletsels
aan over of sterven

- het kind verminken uit sadistische overwegingen ( sigaretten op lichaam
uitdrukken - met glasscherven bewerken - bijtend vocht in de ogen
druppelen of eau de cologne laten drinken.....)
- een kind psychisch bedreigen om goede punten te hebben zoniet wordt
het overdreven gestraft
- je kind jaren opsluiten zodat het als een analfabeet, en ondervoed
aangetroffen wordt ( vb. een vrouw sloot haar kind 8 jaar op in een kast.
Het werd onder zijn eigen uitwerpselen aangetroffen )

In de term “kindermishandeling” wordt zowel de seksuele als de fysieke mishandeling bedoeld. In België werd destijds het meldpunt vertrouwensartsen opgericht welke onder staatssubsidie werkt. Nadien veranderde de naam in kind in nood tot het huidige vertrouwenscentrum kindermishandeling. In Wallonië noemt het SOS enfant; Deze diensten ontvangen aangiften m.b.t. kindermisbruik en zorgen voor directe opvang, doorverwijzing tot behandeling. Pas in uiterste nood wordt justitie op de hoogte gebracht.


18. Oudermishandeling ( art 410 SWB °

Definitie: Opzettelijke onopzettelijke daden van fysiek of psychisch geweld door misbruik van gezag of macht op een ouderling

In feite betreft het hier om dezelfde redenering als bij kinderverwaarlozing maar geldt voor hulpeloze of demente bejaarden al dan niet in een home of bij thuisverzorging door de kinderen. Ook hier is de term slagen en verwondingen van toepassing en is de term oudermishandeling niet letterlijk opgenomen in het strafrecht.

Voorbeeld:

- een 85-jarige vrouw wordt dagelijks geslagen door een personeelslid van
een bejaardenhome omdat ze incontinent is ( kan haar urine niet ophouden )
- een koppel houdt hun moeder/schoonmoeder op een zolderkamertje in
marginale omstandigheden ( koud - weinig eten - geen hygiëne ) om haar
pensioentje op te strijken

19. Verzwarende omstandigheden

Zoals bij verkrachting en aanranding op de eerbaarheid zijn er verzwarende omstandigheden voor slagen en verwondingen welke feitelijk nauw aanleunen bij deze van verkrachting en aanranding:

• gehandeld met voorbedachtheid
• indien de slagen een ziekte of werkongeschiktheid ten gevolge heeft
• indien deze een ongeneeslijke of een blijvende handicap ten gevolge heeft
• indien er sprake is van het volledige verlies van een orgaan hetzij een verminking
• wanneer de dood veroorzaakt wordt tengevolge de slagen
• wanneer het op een kind beneden de 16 jaar wordt toegebracht
• toedienen van stoffen die de dood kunnen teweegbrengen of de gezondheid
schaden
20. Verschoonbare verwondingen en slagen ( art 411 e.a. SWB )

Definitie: Doodslag, verwondingen en slagen zijn verschoonbaar indien ze onmiddellijk uitgelokt werden door zware gewelddaden tegen personen.

In gewone mensentaal wordt dit ook wel eens wettige verdediging genoemd.
Ook de art 416 en 417 van het Strafwetboek maken hierover melding. Concreet komt het er op neer dat je jezelf of anderen mag beschermen en verdedigen met desnoods geweld welke gelijk is aan het geweld welke gebruikt wordt door de dader. De verdediging moet ook onmiddellijk aangewend worden. Ook wanneer iemand je woning binnendringt, ’s nachts en wanneer hij het op je leven gemunt heeft mag je je verdedigen.

Tegen een messenvechter mag je je verweren door zelf een mes te nemen of met een voorwerp op hem te slaan. Iemand die je een klap geeft mag je dus niet zomaar neerschieten. Iemand die wegloopt, mag je ook zomaar niet neerschieten; zelfs al heeft hij enkele minuten ervoor iemand gedood. ( een actueel voorbeeld is het geval van juwelier Tieberghien die een wegvluchtende Poolse ramkraker neerschoot – de meningen zijn verdeeld maar de wet dient toegepast te wordenanders wordt het hier nog zoals in Chicago van de jaren 30 )

Tegen een gevechtssportspecialist ( karateka ) waarvan je zijn kunde kent mag je je met meer geweld verdedigen dan met de blote hand. Je mag hem echter niet zomaar doodslaan.

DEEL 2. BELGISCH ONDEZOEK NAAR FYSIEK EN SEKSUEEL GEWELD

In 1998 deed het Limburgs Universitair Centrum een onderzoek naar seksueel en fysiek misbruik bij zowel vrouwen als mannen. De resultaten waren onthutsend.
Men ondervroeg 1439 mannen en vrouwen tussen 20 en 50 jaar.

De resultaten:

• globaal resultaat wat geweld betreft naar vrouwen en mannen. De algemene vraag werd gesteld wie er ooit met geweld geconfronteerd werd in zijn jeugd.

Vrouwen: 68 % Mannen 73 % ( de legerdienst zit hier voor iets tussen )

• • verdeling naar het soort geweld bij vrouwen. De opsplitsing tussen fysiek geweld - seksueel geweld - fysiek en seksueel geweld.

Alleen fysiek geweld: 24 %
Alleen seksueel geweld: 11 %
Fysiek en seksueel geweld: 33 %
Geen geweld: 32 %

• verdeling naar het soort geweld bij mannen. De opsplitsing tussen fysiek geweld - seksueel geweld - fysiek en seksueel geweld.

Alleen fysiek geweld: 48 %
Alleen seksueel geweld: 4 %
Fysiek en seksueel geweld: 21 %
Geen geweld: 27 %

Het valt hier op dat de cijfers inzake fysiek en seksueel geweld niet ver uiteen liggen bij vrouwen en mannen.

• Verdeling naar gelang ernstig fysiek geweld bij vrouwen.

1. minder ernstig: geslagen worden met de hand/voorwerp - opgesloten worden
2. matig ernstig: dooreen geschud worden - geschopt/getrapt worden -
vuistslagen krijgen - tegen meubels gegooid worden
3. zeer ernstig: wurging/verstikking ( + poging ) - verdrinking ( poging ) -
verbranding - met mes/voorwerp bewerkt worden

• Minder ernstig: 39 %
Matig ernstig: 47 %
Zeer ernstig: 14 %

• Verdeling naar gelang ernstig fysiek geweld bij mannen.

Minder ernstig: 26 %
Matig ernstig: 66 %
Zeer ernstig: 8 %

• verdeling naar gelang ernstig seksueel geweld op vrouwen.

1. non-contactvormen: exhibitionisme - naar porno moeten kijken
2. minder ernstig: betast bovenop en onder de kledij - aanwrijving geslachtsdelen
3. matig ernstig: iemand moeten masturberen - zich zelf moeten masturberen
4. ernstig: orale, anale en vaginale verkrachting

Non-contactvorm: 14 %
Minder ernstig: 42 %
Matig ernstig: 15 %
Zeer ernstig: 29 %

• verdeling naar gelang ernstig seksueel geweld op mannen

Non-contactvorm: 11 %
Minder ernstig: 51 %
Matig ernstig: 19 %
Zeer ernstig: 19 %

• wie pleegt fysiek geweld op vrouwen?

Partner: 27 %
Ouders: 43 %
Bekenden: 23 %
Onbekenden: 7 %

• wie pleegt fysiek geweld op mannen?

Partner: 2 %
Ouders: 37 %
Bekenden: 34 %
Onbekenden: 27 %

• wie pleegt seksueel geweld op vrouwen?

Onbekende: 27 %
Partner: 21 %
Ouders: 8 %
Andere bekenden: 44 %

• wie pleegt seksueel geweld op mannen?

Onbekende: 28 %
Partner: 8 %
Ouders: 5 %
Andere bekenden: 59 %

Conclusies van het onderzoek:

• geweld: meer regel dan uitzondering
• verschil: mannen meer fysiek geweld
vrouwen meer seksueel geweld
• 10% meer geweld op vrouwen dan mannen
• meer fysiek geweld op volwassen vrouwen
• geweld vooral door bekenden
• partners = zwaarste vormen

• Profiel van geweldplegers:

• negatieve jeugdherinneringen
• stress door situaties en interacties
• machteloosheid
• slachtofferonvriendelijke opvattingen
• pornoliefhebbers
• negatief zelfbeeld
niet kunnen omgaan met kritiek; laat staan autokritiek hebben

Beginleeftijden van het geweld:

• vrouwen fysiek geweld seksueel geweld
0 - 6 jaar 18 % 5 %
6 -12 jaar 22 % 15 %
12 -18 jaar 25 % 40 %
> 18 jaar 35 % 40 %

• mannen fysiek geweld seksueel
0 - 6 jaar 20 % 2 %
6 -12 jaar 24 % 21 %
12 -18 jaar 29 % 45 %
> 18 jaar 27 % 32 %

Aan de hand van deze cijfers is men tot de vaststelling gekomen dat er geen geweldvrije leeftijden bestaan. Iedereen kan op elk moment van de dag door eender wie geweld aangedaan worden.

DEEL 3 GEVOLGEN

Fysiek en seksueel misbruik laten soms diepe sporen na bij de slachtoffers; zowel uiterlijk als innerlijk. De innerlijke sporen noemt men wel eens psychosomatische gevolgen na een trauma. Bij kinderen kan hen dit voor hun latere ontwikkeling, zowel lichamelijk als karakteriseer tekenen.

1. Gevolgen van erg fysiek en seksueel misbruik

RTS (Rape Traume Syndrome)

Fase 1: acute - onmiddellijk na de feiten tot enkele weken / dagen; in deze fase worden de meeste klachten neergelegd bij Justitie of Politie.
Dit noemt de slachtoffersfase: bij het slachtoffer is er ongeloof, machteloosheid, vernedering, eet – slaapproblemen, angst / schaamte, huilen, schuldgevoel, vuilgevoel, koel.

Fase 2: verdringing – na half jaar tot 2 jaar tot soms levenslang; in deze fase wordt meestal geen klacht neergelegd.
Dit noemt de overlevingsfase: het slachtoffer heeft uiterlijke aanpassingen, weigering hulp, bagatalliseren, uitbreiding angst / paniek, fobiën, flash-backs

Fase 3: verwerking na een aantal jaren; in deze fase worden de meeste klachten neergelegd uit woede.
Dit noemt de strijdersfase: het slachtoffer krijgt ergere gevoelens dan vlak na de feiten (bijna gek worden), woede naar de dader (begin van het genezingsproces), leren omgaan met problemen.

Doorheen die fases maken seksueel misbruikte personen soms de hel mee. Lichamelijke klachten nemen bezit van het slachtoffer en gaan over naar depressies of tot zelfmoord. Al naar gelang de feiten langdurig of éénmalig waren verschillen de reacties; ook het karakter of de psyhische weerbaarheid zorgen voor de ernst of graad van verwerkingsproces.

Wetenschappers hebben aangetoond dat het trauma van een seksueel misbruikt kind vergelijkbaar is met het trauma van een oorlogskind.

2. SOA ( seksueel overdraagbare aandoening

De verdachte kan een SOA hebben waarmee het slachtoffer besmet werd. Er zijn SOA’s waarvan de meeste mensen nog nooit gehoord hebben. Hier komt het belang van de SAS naar voren. Uit het medisch onderzoek kan SOA vastgesteld worden.

Opsomming SOA’s

• Hepatitis A en B ( meest voorkomend bij homomannen - aantasting van lever )
• Gonorroe ( slachtoffer stelt dit soms niet eens vast = druiper genoemd in
volksmond - etterig vocht )
• Chlamydia ( 50 à 80 % besmettingsgevaar ! branderig gevoel bij plassen )
• Genitale wratten ( al dan niet van vingers, tenen of penis afkomstig )
• Herpes ( erg besmettelijk - koortsblaasjes aan mond of geslachtsdelen - etterige
blaasjes die na enkele weken verschijnen - de virus kan nooit uit het lichaam
verwijderd worden )
• Syfilis ( erg zeldzaam - pas na 2 tot 12 weken zichtbaar door een soort zweer - na
meerdere jaren is er hersenen - en organenaantasting )
• Schaamluizen ( erg besmettelijk - kleine insecten die zich voeden met bloed en
huid schilfers )
• Schurft ( idem - soort insect die een gangetje graaft in je lichaam - leuk is anders
• HIV ( ofwel AIDS - op langere termijn met de dood tot gevolg )

De meeste van deze SOA’s zijn enkel door bloedonderzoek vast te stellen. Een medisch onderzoek is hier van enorm groot belang.

3. Psychosomatische gevolgen

Tengevolge seksueel misbruik kan, indien dat langdurig gebeurt, een slachtoffer een trauma oplopen welke voor erg vervelende gevolgen kan zorgen. Een daad van erg fysiek geweld of seksueel geweld is voor het slachtoffer een emotionele schok. Het geweld overkomt haar juist aan haar meest eigene: haar lichaam. Het lichaam waarover ze zich de baas voelde. De trauma na een verkrachting is niet enkel het gevolg van de taboes en mythes waarmee seksueel geweld omgeven wordt. Het ontstaat vooral omdat het een aanslag op de persoonlijkheid is.

4. Verbale en Non-verbale signalen

• zelfmoordneigingen - erover spreken of documentatie opzoeken
• flauwvallen zonder medische redenen ( aandacht trekken )
• zelfmutilatie = zelfverminking om zich vuil te vinden of onaantrekkelijk te maken. Gedwongen Anorexia en Boulimie zijn hiervan voorbeelden.
• geheugenverlies in veelvoud en op langere termijnen
• fuges en ronddolen. Kinderen die veel weglopen zonder aanwijsbare reden of niet naar huis durven gaan als één der ouders alleen thuis is
• kinderen die vragen stellen over incest, seksuele handelingen die ze nog niet zouden moeten kennen

De hiervoor vermelde signalen kunnen op zich niets betekenen maar wanneer diverse van die signalen aanwezig zijn is fysiek of seksueel misbruik veelal niet uit te sluiten. Men mag zich niet blindstaren op medische afwijkingen of kinderen waarmee niks aan te vangen is en die bij één slechte houding blijven. Door middel van een gesprek en een goede analyse van de levensomstandigheden kan het probleem gevonden worden.

5. Therapie

Diverse therapeuten / Psychologen ontwikkelden therapieën waarmee ze slachtoffers en daders van fysiek en geweld opvangen en behandelen. Er worden nog steeds nieuwe onderzoeken gevoerd want niets is moeilijker dan met het menselijk brein te moeten werken. Lichamelijk kunnen wonden genezen maar littekens op je ziel kunnen eelt worden; en daar geraak je niet zo gemakkelijk van af.
Een professionele opvang en therapie is dan ook noodzakelijk voor slachtoffers van deze vorm van gewelddaden.

Therapeut Pesso ( USA ) ontwikkelde een lichaamsgerichte therapie met de bedoeling toegang te krijgen tot vergeten gevoelens bij de misbruikte persoon en via een ervaringsgerichte therapievorm de beleving van de klant volgen. In de meeste slachtoffers treft men paradoxaal gedrag. De therapeut maakte hierover een overzicht.

ERVARING SLACHTOFFER
PSYCHISCHE GEVOLGEN THERAPIE
beschadigd vertrouwen wantrouwen seksueel geremd herstel v.h. vertrouwen in de therapeut
niet gerespecteerd voelen
weinig zelfrespect respect voor de klant tonen
overrompeld door gevoelens gevoelloos geheugenverlies terug doen voelen = RTS
gemiste veiligheid & geborgenheid angsten onveiligheidsgevoel scheppen van veiligheid
vader wordt partner
gemis vaderlijkheid invullen vaderfiguur
deelgenoot immoreel gedrag schaamte en schuld zelfverwijt is Uw schuld niet je had geen keuze
lust & opwinding
herhaling zoeken begrenzing
trauma wordt niet gezien
taboe - praatverbod uitnodigen tot praten
zintuigen ontwikkelen slachtoffergedrag automutilatie andere vormen van aandacht

De therapeut besluit dat fysiek en seksueel misbruik een ingebakken maatschappelijk fenomeen is en geen randfenomeen. Hiermee bedoelt hij dat je dit in alle lagen van de bevolking aantreft. Het is niet alleen in de marginale gezinnen dat misbruik gebeurt; in hogere kringen wordt het meestal verzwegen omwille de publieke opinie of is geld voldoende voorhanden om medische tussenkomst of zwijggeld op te dringen.

DEEL4. NUTTIGE ADRESSEN

1. Hulpverleningcentra’s

Zowel naar slachtoffers als naar daders toe werden belangrijke centra’s opgericht, al dan niet onder medisch toezicht waar doorverwijzing naar kan gebeuren of eerstlijnsopvang uitgevoerd wordt. In bepaalde gevallen is zelfs sprake van tijdelijke opname en verzorging.

Enkele voorbeelden in het Gentse:
• Tele-onthaal
Postbus 99 te GENT - tf 106 - 24/24 u bereikbaar. Telefonische hulpverlening aan personen in crisissituaties en levensmoeilijkheden - werkzaam door middel van vrijwilligers - anonimiteit verzekerd
• Crisiscentrum De Schelp
Elyzeese Velden 7 te Gent - tf 09/223.23.09 - 24/24 u bereikbaar. Onmiddellijke ambulante hulp voor personen me acute problemen zoals geslagen vrouwen welke weggaan bij hun man en dakloos zijn
• Advies en begeleidingscentrum
Azaleastraat 27 te St-Amandsberg - tf 09/228.77.78 - bereikbaar tijdens bureau-uren. Personen in psychosociale nood - gedragsmoeilijkheden in het gezin - emotionele en psychosomatische klachten - verwerking van fysieke, seksuele, geestelijke en sociale geweldervaringen - eetstoornissen - therapie naar pedoseksuelen
• Centra voor Geestelijke gezondheidszorg
Holstraat 95 te Gent - tf 09/269.89.39 - bereikbaar tijdens bureau-uren. ambulante hulp aan kinderen in psychosociale nood – gedrag - en karakterstoornissen
• Centrum voor geesteshygiëne
K. Fabiolalaan 26 te Gent - tf 09/222.04.04 - bereikbaar tijdens bureau-uren. Volwassen personen met sociale, psychische en psychiatrische noden - psychotherapie - epilepsie,....
• Guidance centrum
Hubert Frère Orbanlaan 93 - tf 09/233.91.42 - bereikbaarheid werkdagen 8-17 u.
kinderen en adolescenten tot 18 met psychosociale problemen, gedragsmoeilijkheden, emotionele problemen, opvoedingsproblemen,...

• vertrouwenscentrum kindermishandelingBrugsesteenweg 274/A te Gent - tf 09/216.73.30 - bereikbaar bureau-uren; nadien en weekends via spoed UZ-Gent. Fungeert als meldpost op het gebied van kindermishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik - begeleiding van ouders en kinderen - preventie, sensibiliseren en registratie,.....
• Kinderrechtswinkel
Kammerstraat 12 te Gent - tf 09/233.65.65 - bereikbaar woensdag 14-17 u.
verstrekken informatie en advies betreffende rechten van het kind - bieden hulp en bijstand bij problemen hieromtrent
• Comité Bijzondere Jeugdzorg
Meerstraat 138/A te GENT - tf 09/242.97.20 - bereikbaar bureau-uren. Komen tussen bij problematische opvoedingssituaties tussen ouders en kinderen - doorverwijzing naar hulpverlening of Justitie
• Psychiatrische kliniek Sint Camilius
Beukenlaan 20 te St-Denijs-Westrem - tf 09/222.58.94 - bereikbaarheid 8-18 u. Adolescenten en volwassenen met psychosomatische problemen - dagkliniek - o.a. opvang van incestslachtoffers, ...
• Psychiatrische kliniek Caritas
Caritasstraat 76 te Melle - tf 09/252.16.45 - bereikbaarheid 8-21 u. In de afdeling De Kaap worden kinderen en adolescenten met o.a. incestverleden of fysiek misbruik opgevangen.
• Parket Gent
Koophandelsplein 1 te Gent - tf 09/267.41.11 - bereikbaar bureau-uren. Bij de Procureur des Koning kan een klacht ingediend worden welke nadien door Politie behandeld wordt. Er is een afzonderlijke dienst slachtofferhulp.
• Ook bij de Politie zelf kan men klacht indienen of inlichtingen bekomen.

2. Algemene telefoonnummers

• Centrum seksuele voorlichting 09/225.06.52
• Incest Hulpverlening 09/238.14.72
• Mama’s tegen incest 09/329.01.81
• Jongeren Adolescenten Centrum 09/233.68.82
• Kindertelefoon 09/223.22.11
• Kinderkliniek UZ-GENT 09/240.21.11 ( werkt samen met vertrouwenscentrum kindermishandeling )
• Slachtofferhulp Gent 09/223.66.55
• Antigifcentrum 02/345.345
• Drugslijn 078/12.10.20
• Sos-telefoon 03/325.80.00 ( m.b.t. SOA’s )
• Holibi-Foon 09/238.26.26
• Zelfmoordpreventie 02/649.95.55
• AIDS-telefoon 078/15.15.15

Er zijn uiteraard nog verschillende diensten of instellingen waar men terecht kan om inlichtingen, doorverwijzing tot zelfs therapie maar deze zijn zo talrijk dat het te veel zou worden om op te noemen.

DEEL 5. BESLUIT

Op huidig moment beleeft België een opmars in het behandelen en omgaan met fysiek en seksueel misbruik en de opvang van de slachtoffers ervan. Nieuwe wetten dringen zich op en zullen voorwerp uitmaken van beslissingen van diverse commissies. Verschillende wetenschappers hebben omslachtige en lijvige werken geschreven n.a.v. onderzoeken zodat onze verhandeling maar een topje van de ijsberg is. Wij hebben ons beperkt tot de algemene lijnen en de juridische omschrijving ervan en hebben zelf kunnen vaststellen dat wat in de volksmond gezegd wordt niet altijd gestaafd wordt met de realiteit of wettelijkheid.

Wij zijn tot de vaststelling gekomen dat wij vermoedelijk vrienden hebben of dagelijks kinderen op onze school ontmoeten en op straat kruisen die in feite slachtoffer zijn van intrafamiliair fysiek of seksueel geweld. Diegene onder ons die hier, gelukkig maar, niet mee geconfronteerd worden beseffen waarschijnlijk niet welke gelukvogels we zijn en welke onbezonnen en gelukkige jeugd we mogen beleven in tegenstelling tot die kinderen die dagelijks met de schrik op het lijf naar huis gaan; vol angst welke verschrikkingen hen nu weer kunnen te wachten staan.

Bijlagen:

In bijlagen hebben wij nog enkele teksten gevoegd waaruit wij o.a. onze informatie hebben geput.

Documentatielijst

• Sociale kaart GENT
• naslagwerk KUL m.b.t. het Belgisch onderzoek naar geweld
• knipsels uit verschillende tijdschriften
• Strafwetboek
• diverse brochures uitgaande van mevrouw Miet Smet, voormalig staatssecretaris Maatschappelijke integratie
• Ministerie van Justitie -Ministeriële richtlijn betreffende de seksuele agressie set
• naslagwerk betreffende kinderpsycholoog Finkelhor
• Het mishandelde kind - Francine Dal Psychologe te Jette
• Trauma en herstel - Judith Lewis Herman
• communicatie bij kinderen - Caroline Braet kinderpsychologe
• Dadertherapie bij pedoseksuelen - Marc Luyten Psychotherapeut ABC te Gent
• Seksuele agressie - Oost Vlaamse politieacademie - Piet De Brouwer Politiecommissaris-psycholoog
• In vertrouwen genomen - Peter Adriaansen Kinderpsycholoog -

Let op

De verslagen op Scholieren.com zijn gemaakt door middelbare scholieren en bedoeld als naslagwerk. Gebruik je hoofd en plagieer niet: je leraar weet ook dat Scholieren.com bestaat.

Heb je een aanvulling op dit verslag? Laat hem hier achter.

voeg reactie toe

8730

Welkom!

Goed dat je er bent. Scholieren.com is de plek waar scholieren elkaar helpen. Al onze informatie is gratis en openbaar. Met een profiel kun je méér:

snel zien welke verslagen je hebt bekeken
de verslagen die je liket terugvinden
snel uploaden en reacties achterlaten

Log in op Scholieren.com

Maak een profiel aan of log in om te stemmen.

Geef dit een cijfer